Křížovy jeskyně

 

Popis jeskyně

Křížovy jeskyněKřížovy jeskyně jsou vlastně spodním patrem jeskyně Kůlny a byly objeveny v roce 1884 v šachtě XV v hloubce 5 m při archeologických vykopávkách organizovaných Dr. M. Křížem. Jeskyně prozkoumali dělníci V. Sedlák, J. Štrajt a F. Koudelka, kteří tak objevili vstupní propast, Velký dóm a odtokovou chodbu, ukončenou podzemními paleoponory pod komíny Předním a Rozlehlým. Rozloha jimi objevených prostor byla 58 m délky a 28 m vertikálně do hloubky. Poté byla šachta zasypána. Znovuotevření prostorů provedl v r. 1902 K. Absolon, který jeskyně znovu prozkoumal a výstupem do Rozlehlého komínu objevil chodbu ve vyšší úrovni s propastí II a Bílou síní. Šachta byla pak opět zasypána, definitivně byla otevřena a zabezpečena v roce 1950. Od té doby se průzkumu a výzkumu Křížových jeskyní věnovalo mnoho speleologů a byla publikována řada prací. K význačnějšímu objevnému úspěchu došlo v roce 1965, kdy členové Speleologického klubu objevili pod Bílou síní propast III. V letech 1965-1973 byla jeskyně předmětem systematického průzkumu a výzkumu, jehož výsledky byly publikovány v Časopise Moravského muzea (Gregor 1975). Garantem těchto prací bylo Krasové oddělení Moravského muzea ve spolupráci s dobrovolnými speleology z řady organizací, m. j. i z naší organizace. V následujících letech se průzkum soustředil do sondy ve Velkém dómu. V roce 1990 J. Kyselák a R. Blažek objevili asi 50 m chodeb ve vyšší úrovni za propastí III.

 

Křížovy jeskyně představují mladší jeskynní prostory vytvořené vodami, protékajícími jeskyní Kůlnou, které odváděly dodnes neznámými cestami pravděpodobně k podzemnímu Sloupskému potoku. Částečně (Bílá síň) byly prostory vytvořeny i vodami povrchovými, protékajícími Sloupským údolím. Není dosud jednoznačně potvrzen ani vyvrácen názor některých badatelů o více (dvou?) samostatných odtokových větvích sloupských vod směrem k Macoše a tuto teorii může objasnit právě objev dalšího pokračování Křížových jeskyní.

 

Stručná historie průzkumů

1884 – objev Křížových jeskyní pod Kůlnou ve Sloupě při vykopávkách organizovaných Dr. M. Křížem

1902 – objev dalších částí Křížových jeskyní pod Kůlnou – propast II a Bílá síň

1965 – objev III. propasti pod Bílou síní

1973 – zahájení otevírky nejnižšího místa ve Velkém dómu Křížových jeskyní

1988 – průkopové práce ve Velkém dómu do hloubky 11 m

1990 – objev 50 m nových chodeb za propastí III

1995 – prohlubování sondy ve Velkém dómu

2007 – nové vystrojení vstupní propasti lanovým žebříkem

2008 – vyklizení Vstupního dómu od staré výdřevy

         – vystrojení propasti III

 

Článek (po úpravě a doplnění) převzat z publikací:

HAVEL, H. Základní organizace České speleologické společnosti 6-08 Dagmar v Brně, Praha 1988

HAVEL, H. Přehled průzkumných prací a jejich výsledků v historii Moravského krasu, Praha 1989

▪ pracovní deníky ZO 6-08 Dagmar

autor: Maty