jeskyně Dagmar

 

Popis jeskyně

jeskyně DagmarAsi 100 m před vyústěním Jedelského žlíbku do Ostrovského žlebu je situován při kótě 487 m.n.m. vchod do jeskyně Dagmar, největší jeskyně, vázané svým vznikem na Jedelský potok. Je to geologicky starší ponor vod Jedelského potoka, přičemž některé její prostory odváděly a doposud odvádějí do podzemí meteorickou vodu z dešťů a sněhů. Jeskyně je tvořena dvěma hlavními směry – západní větev je soustava širokých prostor dómovitého charakteru, spadajících ze vstupní Jezevčí síně přes Dóm nádob do Dómu konce do hloubky 30 m pod úroveň vchodu. Jižní větev vybíhá z Jezevčí síně a je výrazně puklinovitého charakteru, postupně spadá dvěma dómovitými prostorami k jícnu propasti I (-7 m) a propasti II (-28 m), jejíž dno leží v hloubce 65 m pod úrovní vchodu. Okolo ústí propasti II je větší labyrint prostor ve vyšší úrovni, horizontálního charakteru, částečně i vertikálně členěných – propast Desítka (paralela s propastí II), Bílá síň, propast Pětka s Dunivým dómem, Chodba U propasti s Perlovým dómem, síňkou Klenotnicí a Síní štíhlých mužů. Dále se zde nachází horní patro jeskyně. Ze dna propasti II lze proniknout na dno propasti III, které leží níže a strmě upadá do vodní tůně. Jedná se o vedlejší prostoru komínovitého charakteru. Z vodní tůně občas vystupuje voda až do propasti II, kterou zaplavuje do výše až 8 m nad její dno. Celkový půdorysný rozsah jeskyně Dagmar je kolem 200 m chodeb a síní.

 

Stručná historie průzkumů

1959 – objev jeskyně Dagmar u Holštejna v povodí Jedelského potoka

1964 – objev III propasti ze dna II propasti

1966 – průnik z propasti II do propasti III úzkou puklinou ve výši 8 m nade dnem

1971 – objev jícnu Dunivé propasti

1972 – objev Perlového dómu a síňky Klenotnice

1973 – objev Dunivého dómu

1975 – otevírka Podzemního závrtu v jeskyni Dagmar v Perlovém Dómu do hloubky 8 m s objevem malé síňky

1976 – objev prostory ve vyšší úrovni za síňkou Klenotnicí v Perlovém dómu, nazvané Síň štíhlých mužů

1979 – objev 6 m dlouhé chodbičky z kopané šachty v Dómu konce

1987 – došlo k obnovení průlezu ze dna propasti II do propasti III

1988 – průkopové práce v Dómu konce

1991 – provedena série odstřelů v propasti II

1998 – 2001 – těžba v Dómu nádob (prolongace horizontální chodby JZ směru)

2007 – těžba v sondě v jižním cípu Dómu konce

2008 – vystrojení propasti Desítka a sondy v Dómu konce

2009 – těžba v průlezu z Dómu nádob do Kaple

Článek (po úpravě a doplnění) převzat z publikací:

HAVEL, H. Základní organizace České speleologické společnosti 6-08 Dagmar v Brně, Praha 1988

HAVEL, H. Přehled průzkumných prací a jejich výsledků v historii Moravského krasu, Praha 1989

pracovní deníky ZO 6-08 Dagmar

autor: Maty