Deváté mezinárodní symposium o speleohistorii ALCADI


Ve dnech 15. až 17.září 2008 se konala v Badenu u Vídně mezinárodní konference ALCADI (Alpy-Karpaty-Dinar), které se zúčastnili i dva pozvaní členové Igor Harna a Jiří Urban. Na konferenci bylo přítomno mimo rakouských účastníků jen málo zahraničních speleologů, čtyři z České republiky, tři z Maďarska a jeden ze Slovinska.

 

Konference se konala v penzionu Martinek v Badenu, zahajovací projev přednesl v angličtině dr. Karl Mais z Vídně. Dopoledne byl blok přednášek, který zahájil Heinz Ilming z Vídně přednáškou o vztahu hradů a jeskyní, příklady byly uváděny z Rakouska, z alpské oblasti. Po něm hovořil Erhard Christian, rovněž z Vídně, o jeskyni Schelmenloch a o historických souvislostech objevení a popisu typického jeskynního živočicha Troglophilus cavicola v této jeskyni. Po něm pojednal ing. Heinz Holzmann o prvním seznamu jeskyní okolí Bádenu, který sestavil Gustav Calliano. Po krátké přestávce následovala vystoupení zahraničních účastníků, jako první přednášel Tamás Hazslinsky z Budapešti o intermitujících pramenech v karpatské pánvi v maďarsky psané literatuř e o jeskyních 19.století. Po něm se ujal slova prof. Andrej Kranjc z Postojné, který hovořil o počátcích jeskynní turistiky v Postojné v létech 1819-1828. Po něm představila pracovnice Správy jeskyní ČR Radoslava Bodláková poster s historickými pohlednicemi z Moravského krasu a o některých pohlednicích podrobněji pohovořila. Jiří Urban poté hovořil o zprávě, pojednávající o krasovém mostě u obce Malá Uholka na Podkarpatské Rusi. Igor Harna k této přednášce ukázal velmi zdařilé fotografie. Poněvadž jeskyně na Ukrajině a na území bývalého Sovětského svazu obecně byly účastníkům naprosto neznámé,  ukázal rovněž soubor fotografií z cesty po Ukrajině, Moldavsku a podzemí Oděsy, což se setkalo s kladným ohlasem. Dopolední vystoupení bylo zakončeno rozpravou dr. Karla Maise o nedoceněné úloze učitelů a místních speleologů pro rozvoj speleologie na celém území Rakouska-Uherska.

Další den pak následovala exkurze do Vídně, při níž účastníci navštívili   Přírodovědecké museum a měli jedinečnou možnost si prohlédnout podzemní depozitáře s originály nálezů dr. Wankla z jeskyně Býčí skály a některých dalších jeskyní. Poté následovala návštěva Rakouské státní knihovny, a sice oddělení rukopisů, kde je uložen vzácný Nagelův rukopis z roku 1747 a 1748, v němž jsou dvě kapitoly věnovány i Moravskému krasu, Sloupské jeskyni a Macoše. Exkurze do Vídně byla zakončena návštěvou císařského hradu Hofburgu, návštěvou místností obývaných korunním princem Rudolfem, „Sálu předků", a některých dalších místností..

Symposium ALCADI 2008 je možno hodnotit jako úspěšné, škoda, že se zúčastnilo poměrně málo odborníků, kteří by měli k daným tématům hodně co říci. Jako vysoce zajímavou hodnotíme exkurzi do depozitářů Přírodovědeckého musea ve Vídni, kde Igor Harna pořídil pěkné zdařilé fotografie mnoha nálezů z Moravského krasu uložených právě ve Vídni, kam naši speleologové doposud neměli možnost se podívat.

autor: dr.skála