Otevřený dopis P. Petzlovi / open letter to P. Petzl / lettre ouverte à P. Petzl


CZ – Jste znepokojeni zhoršující se kvalitou výrobků PETZL? Podepište a sdílejte otevřený dopis panu Paulu Petzlovi.
ENG – Are you concerned about the deteriorating quality of PETZL products? Sign and share an open letter to Mr. Paul Petzl.
FR – Êtes-vous préoccupé par la détérioration de la qualité des produits PETZL? Signer et partager une lettre ouverte à M. Paul Petzl.

Pod otevřený dopis se můžete po jeho přečetní, v případě souhlasu s jeho obsahem, podepsat na následujícím odkazu:

Vážený pan
Paul Petzl
prezident společnosti Petzl
ZI de Crolles CIDEX 105 A
38920 CROLLES – FRANCE

Praha 21. května 2020

Vážený pane prezidente,

blíží se datum 31. května, tedy sedmnácté výročí úmrtí Vašeho otce, pana Fernanda Petzla, geniálního vynálezce, inovátora, výrobce a zakladatele společnosti Petzl. Vašemu otci vděčíme za to, že svou práci, či své koníčky, můžeme vykonávat bezpečně a způsobem, jakým je vykonáváme, a za to mu patří náš dík. Proto věřím, že mnozí z nás v neděli 31. května 2020 věnují Vašemu otci tichou vzpomínku nebo modlitbu.

Bohužel, datum 31. 5. 2003 je zároveň datem, které si mnozí profesionální i rekreační uživatelé produktů společnosti Petzl spojují s datem, kdy výrobky Petzl přestaly být zárukou kvality a spolehlivosti. Důvodem je jejich zhoršující se kvalita a nesmyslné inovace, které je činí uživatelsky nepřátelskými a nespolehlivými.


Zatímco některé starší výrobky Petzl mi při mé práci spolehlivě slouží více než 20 let, novější produkty jsou nepoužitelné už po pár sezónách používání. Příkladem může být Croll (výrobní číslo začíná: 15112FR), který se rozpadl po odlezení (souhrnně) 65 km. Anebo čtyři ze šesti Rigů (výrobní čísla začínala: 19A01710), které jsme museli vyřadit po necelém roce používání ještě před prvními revizemi.

A takové nejsou pouze mé zkušenosti. Podobné zkušenosti mají mnozí další mí kolegové a přátelé. Zatímco na svém webu společnost Petzl uvádí, že bojuje proti nelegálním padělkům svých produktů, mezi odbornou veřejností panují názory typu, že „jediný rozdíl mezi Petzlem a jeho ilegální napodobeninou, je cena…“. Zašlo to tak daleko, že lidé, místo, aby kupovali nové výrobky Petzl, raději shání po bazarech více než deset let staré produkty Vaší společnosti, neboť jim se na rozdíl od těch nových nebojí svěřit svůj život. Případně pořizují OOP jiných výrobců, které sice nejsou dobré, ale stále jsou lepší, než špatné produkty Petzl.

Jsem si plně vědom, vážený pane Petzle, že pro Vás je nejdůležitější generovat zisk a zvyšovat produkci. Přesto si Vás ale dovoluji požádat, abyste namísto dosavadní kvantity se zaměřil spíše na kvalitu. Je to i ve Vašem vlastním zájmu, neboť:
– Petzl je nejen název společnosti, ale je i Vaším jménem a jménem Vašeho otce. Jméno je něco, co si muž nese celý svůj život. Copak nestojíte o to, aby Vaše jméno bylo zárukou kvality?
– Na webu uvádíte, že Petzl podporuje ochranu životního prostředí. Myslíte si však, že nadprodukce výrobků, které je po několika málo sezónách nutné vyřadit (čímž se stávají odpadem), je znakem šetrného přístupu k životnímu prostředí?
– V minulosti udával Petzl směr, jímž se museli ubírat i další výrobci OOP. Domníváte se, že je důstojné, když jiní výrobci staví svůj výrobní program na nedostatcích Petzla, někdejšího lídra?
Vězte, že videa na Vašem webu, na nichž aktéři přehrávají ve snaze dokázat management kvality, opravdovou kvalitu nenahradí. Praktičtí uživatelé velmi brzy poznají nedostatky a vady.

Za nápravu stávajícího stavu, za zastavení produkce nablýskaných leč nekvalitních OOP a za obnovení značky Petzl, coby synonyma kvality Vám předem děkuji.


S upřímným pozdravem

Ondřej Belica


Are you concerned about the deteriorating quality of PETZL products? Sign and share an open letter to Mr. Paul Petzl.

May 21, 2020

Mr. Paul Petzl
President of Petzl Company
ZI de Crolles CIDEX 105 A
38920 CROLLES – FRANCE

Dear Mr. Petzl,

May 31st is approaching, the seventeenth anniversary of the demise of your father, Mr. Fernand Petzl, an ingenious inventor, innovator, manufacturer and founder of Petzl Company. It is your father to whom we are indebted for being able to do our jobs and carry out our hobbies safely and in the way we do, for which he deserves our thanks. This is why I believe that many of us will give a silent thought or devote a prayer to the memory of your father on Sunday, May 31, 2020.

Unfortunately, May 31, 2003 is also the date that many professional and recreational users of Petzl products associate with the date when Petzl products ceased to be a guarantee of quality and reliability. The reason is the decreasing quality and senseless innovations that make them user-unfriendly and unreliable.


While some older Petzl products have reliably served me for more than twenty years, the newer products are unusable after just a few seasons of use. An example is the chest ascender Croll (serial number starts: 15112FR) that disintegrated after ascending (in total) 65 kms. Or the four out of six Rig descenders (serial numbers started: 19A01710) that we had to discard after less than one year of use (just before the first inspections).

This is not only my experience. Many other colleagues and friends have similar experiences. While Petzl states on its website that it fights against illegal counterfeiting of its products, there are opinions among the professional public that „the only difference between Petzl and illegal fake Petzl is the price„. It has gone so far that people, instead of buying new Petzl products, prefer to search for more than ten-year-old Petzl products in second-hand shops because they are not afraid to entrust their lives to them, unlike the new ones. Alternatively, they buy PPE of other manufacturers, which, while not being good, are still better than bad Petzl products.

I am fully aware, Mr. Petzl, that the most important factor for you is to generate profit and increase production. Nevertheless, I would like to kindly ask you to focus on quality instead of on the current quantity. This is also in your own interest as:
– Petzl is not only the brand name of the company but it is also your own name and the name of your father. A name is something a man carries throughout his life. Don’t you want your name to be a guarantee of quality?
– You state on the website that Petzl supports environment conservation. However, do you think that the overproduction of products that have to be discarded after a few seasons (that makes waste out of them) is a sign of an environmentally friendly approach?
– In the past, Petzl led the way that other PPE manufacturers had to follow. Do you believe it is dignified for Petzl that other manufacturers are building their production programs on the deficiencies of Petzl, the former leader in the field?
Believe me, videos on your site that actors overact in an effort to demonstrate quality management will not replace true quality. Practical users will soon notice the imperfections and defects.

Thank you in advance for rectifying the current situation, for stopping the production of glossy yet low-quality PPE and for renewing the Petzl brand, as a synonym of quality.

Sincerely,

Ondřej Belica


Êtes-vous préoccupé par la détérioration de la qualité des produits PETZL? Signer et partager une lettre ouverte à M. Paul Petzl.

Monsieur Paul Petzl
PDG de l´entreprise Petzl
ZI de Crolles CIDEX 105 A
38920 CROLLES – FRANCE

Prague, le 21 mai 2020

Monsieur le Président directeur général,

Le 31 mai, la date de dix-septième anniversaire du décès de votre père, M. Fernand Petzl, inventeur génial, innovateur, fabricant et fondateur de l´entreprise Petzl, approche. C’est votre père à qui nous sommes redevables pour pouvoir faire notre travail et pratiquer nos loisirs en pleine sécurité et de manière comme nous le faisons. Pour tout cela, il mérite nos remerciements. C’est pourquoi, je crois que beaucoup d’entre nous contempleront en silence ou prieront à sa mémoire le dimanche 31 mai 2020.

Malheureusement, le 31 mai 2003 est également la date qu´associent de nombreux utilisateurs professionnels et récréatifs des produits Petzl au moment où les produits Petzl ont cessé d’être une garantie de qualité et de fiabilité. Cela est dû à leur qualité décroissante et les innovations insensées qui les rendent peu conviviaux et fiables.

Alors que certains produits Petzl plus anciens me servent de manière fiable depuis plus de vingt ans, les nouveaux produits sont inutilisables après seulement quelques saisons d’emploi. Pour donner un exemple, je voudrais mentionner l’ascendeur de poitrine Croll (numéro de série commence par: 15112FR) qui s’est désintégré après l´ascension totale de 65 km ainsi que les six descendeurs Rig (numéros de série commencés par 19A01710) dont nous en avons dû nous débarrasser quatre après moins d’un an d’usage (juste avant les premières inspections).

Ce n’est pas uniquement mon expérience. Plusieurs de mes collègues et mes amis ont une expérience similaire. Alors que Petzl déclare sur son site Internet qu’il lutte contre la contrefaçon de ses produits, le grand public professionnel estime que «la seule différence entre les produits originaux de Petzl et leurs copies est le prix». Nous avons atteint le point où les clients au lieu d’acheter de nouveaux produits Petzl préfèrent chercher d´anciens produits Petzl, plus vieux que dix ans, dans les magasins d’occasion car ils n’ont pas peur de leur confier sa vie à la différence de ceux nouveaux. Eventuellement, ils préfèrent acheter des EPI d’autres producteurs qui ne sont pas bons, mais ils sont toujours meilleurs que les mauvais produits Petzl.


Monsieur Petzl, je suis complètement conscient de fait que le facteur le plus important pour vous est de générer des profits et d’augmenter la production. Néanmoins, je voudrais vous demander de vous concentrer plutôt sur la qualité que la quantité. C’est également dans votre intérêt car:
– Petzl n’est pas seulement le nom de marque de l’entreprise mais c’est aussi votre propre nom et le nom de votre père. Un nom, c´est quelque chose qu´un homme porte pendant toute sa vie. Ne souhaitez-vous pas que votre nom soit une garantie de qualité?
– Vous déclarez sur le site Internet que Petzl soutient la protection de l’environnement. Pourtant, pensez-vous que la surproduction des choses qui doivent être jetées après quelques saisons (et donc qu´ils deviennent les déchets) soit une marque d’une approche respectueuse de l’environnement?
– Dans le passé, Petzl a montré la direction à cheminer aux autres fabricants d’EPI. Considérez-vous comme étant digne de regarder d’autres fabricants construisant leurs programmes de production sur les imperfections actuelles de Petzl, l’ancien leader?

Croyez que les vidéos sur votre site ou les acteurs qui exagèrent dans le but de démontrer la gestion de la qualité, ne remplaceront jamais la vraie qualité. Les utilisateurs remarqueront bientôt des imperfections et des défauts.

Merci d’avance de rectifier la situation actuelle en arrêtant la production d’EPI brillants mais de mauvaise qualité et en renouvelant la marque Petzl, un synonyme de qualité.

Veuillez agréer, Monsieur le Président directeur général, l´expression de mes salutations distinguées.

Ondřej Belica

Leave a Reply