Shrnutí roku 2013

Rok 2013 je dávno za námi a než se naplno rozjede výzkum letošní, přináším stručné shrnutí dění v roce uplynulém. Převážná část prací se odehrála v jeskyni Dagmar. Ze začátku roku to byly práce na propojení II. a III. propasti, byly však záhy přerušeny nastupující vodou, která tu v proměnlivé výšce setrvala po celý zbytek roku. Navíc jsme učinili velice zajímavé pozorování proudění vzduchu v propastech.

Hlavní pracovní úsilí bylo zejména na podzim směřováno na pracoviště pod Kaplí. Pracoviště dostalo pro svůj vertikální charakter a polohu název „Propast pod Kaplí" a naše pracovní nasazení v tomto místě konečně přineslo své výsledky. 29.10. byl poprvé detekován citelný průvan vanoucí z pukliny na dně. O 14 dní později bylo prokopnuto do volné dutiny (dutina je 50 cm široká, mezi klenutým stropem a hlínou je mezera 20 cm, svažuje se pod úhlem 45° pod skalní stěnu, tam dosahuje hlína až po strop). Při další akci jsme se tudy prokopnuli do další volné dutiny. Zde již dochází k úplnému zalomení do horizontu, mezi hlinitým dnem a pevným stropem je 15 cm volného a proudí odsud silný průvan. To je stav na konci roku…

Dvě pracovní akce proběhly také v Chodbě pionýrů, na čelbě jsme zde postoupili o 0,8 m. Vytěžené sedimenty z Propasti pod Kaplí a z Chodby pionýrů jsou ukládány na deponii v Dómu nádob. Deponie nám pěkně narostla, takže jsme v průběhu roku uspořádali 3 akce, při kterých byly odtěžovány sedimenty odsud až na povrch.

V Jedelském propadání byla po celý rok sledována hydrologická situace mimořádně aktivního Jedelského potoka. Nové poznatky o průtoku vod jeskyní V Jedlích přineslo jarní tání. Ve 2. ponoru zase došlo k několika sesuvům svahů nad ním a tím byla ve stěně nalevo od ponoru obnažena skála. Také jsme rozebrali starou výdřevu po otevírce 2. ponoru a vše uklidili. V Mlhově závrtu jsme při dvou akcích postoupili o 1,5 m do hloubky, šachta dosáhla 12,5 m.

Pozornost jsme věnovali i bádacímu zázemí, a tak v létě proběhla rozsáhlá rekonstrukce základny, které byl obětován téměř celý pracovní týden.

A na závěr ještě zmínka o spoluúčasti na expedici do oblasti Suchých dolů poblíž Tisovce na Slovensku. Pod vedením ZO 6-16 Tartaros a SK SSS Tisovec se podařilo na lokalitě Daxner objevit přes 100 m nových prostor.

autor: Maty