Podzimní práce v Býči skále

Kapku po kapce nám protékají vody krasovými dutinami, vteřinu po vteřině nám tím ukrajují čas a kousek po kousku odnášejí rozpuštěný vápenec i nekrasové výplně do nevápencových oblastí. Uplynulé čtyři krasotýdny se opětovně nesly v zaběhlých kolejích. Příroda konala svou nepřetržitou práci, náš lidský minipotenciál se jí v tom snažil v rámci svých možností a volného času maximálně napomoci. V tomto uplynulém čtyřtýdenním období se nám léto přehouplo v podzim a velmi rychle v počátky zimy. Prožili jsme zlátnutí listí, jeho takřka opadání i první sněhové vločky. Rybáři na Jedovnických rybnících dokázali tyto vypustit a nachystat nám ingredience pro vánoční pokrmy. Nezaháleli jsme však ani my blátotlačkové v jeskyni a opět jsme se o malý kousek posunuli blíž poznání.

V předešlém reportu jsem shrnul provedené práce a nástin prací plánovaných do bloků dle jednotlivých pracovišť. Na toto jsem obdržel dost pozitivních ohlasů, navíc stále nemám dost času na reporty pravidelnější, pojal jsem proto i tento následující report obdobnou formou.

 

Odporný komín, HMŠ

Na této lokalitě proběhlo velké množství akcí, kdy se nám díky vypouštění Jedovnických rybníků podařilo odstranit část sedimentů z prostor HMŠ. Tytopráce nám pomohly najít odpovědi na některé otázky, otázky jiné však vyvstaly.

Prokázali jsme spojení odtokové části Kyklopské chodby s prostory Dómu s přítokem. Zasedimentovanou chodbu ve stropě nad objevitelským vstupem jsme vyčistili a prokázali její spojení se vstupními částmi komínu s exentrity. Chodbu směřující na sz. , která se nachází těsně nad objevitelským vstupem do HMŠ jsme prolongovali o několik metrů. Chodba stále drží svůj tvar i směr, je bohužel plná tvrdých komínových hlín a velkého množství volných vápencových bloků. V rámci prací se při pravé stěně chodby samovolně otevřel propad do sz. větve Staré štoly, která nebyla při objevitelských pracech dořešena. V hornějších částech HMŠ, v místech bývalé terasy s netopýřími kostmi jsme objevili horizontální puklinu, směřující na jv. zaplněnou sedimentem a volnými vápencovými bloky. Tuto jsme prolongovali v délce asi čtyři metry. V sedimentu vyplňujícím tuto puklinu se nachází i malé množství valounků kulmských břidlic. Pokračování této pukliny na protější stěně HMŠ jsme prolongovali v délce asi jednoho metru. Prací jsme se zúčastnili já, Kuklič a Maruška. Jedna akce byla věnována i snižování dna dómku, který se nachází na rozhraní HMŠ a levého Tykadla Hlavy. Tyto místa jsou zatím nejvyššími, kde jsme zastihli kulmské břidlice. Proto budou nejbližší plánované akce na lokalitě věnovány dalšímu snižování tohoto dna a snaha o objevení míst, odkud se tyto říční štěrky dostaly do prostor HMŠ a Odporňáku. Pracovní akce budou zaměřeny i na prolongaci propadu v sz. větvi Staré štoly. Dále bude zahájen průzkum některých zatím neprozkoumaných vertikálních částí HMŠ.

 

Stará štola, Velká síň

Na estetických úpravách těchto míst dále pracovaly Danča s Ivou. Kvůli vypouštění Jedovnických rybníků bylo pracoviště v Kufru většinu doby pod vodou, takže práce probíhaly převážně v přípravě materiálu vyklízením přístupové chodby Staré štoly.

 

Mořské oko

Chodba spojující Mořské oko s Kaňony není sice pracovištěm v pravém slova smyslu, ale je důležitým logitickým prvkem při pracech v chodbě Za Mořským okem a chodbě U zlomených vrtáků. V době vypouštění rybníků jsme tyto prostory vyčerpali a zbavili sedimentů, kterými byla chodba za předešlé roky zanesena. V této chodbě jsme instalovali a pevně ukotvili kabelové tahy pro přívod elektrické energie a ovládací kabely čerpadel pro pracoviště U zlomených vrtáků. Prací se zúčastnil Předseda, Kuklič, já, Danča, Vláďa a další osoby. V současné době je Mořské oko už opět zaplněno vodou.

 

Chodba Za Mořským okem

Na této lokalitě se pokračovalo v prolongaci studny, která se nachází v posledním, pravotočivém lomení profilu. Pomocí pyropatronek jsme vprůběhu tří akcí rozrušili mohutný vápencový blok,který se nacházel ve dně této studny. Prioritní činností na této lokalitě je odstranění veškerého neplavitelného materiálu,kterého máme v oblastech čelby několik kubíků do Mořského oka. Prací v těchto místech se zúčastnil Předseda, já a Maruška. Další práce a postupy v těchto místech jsou pozastaveny kvůli nepřístupnosti lokality, způsobené pracemi v chodbě U zlomených vrtáků. Při nejbližší možné příležitosti dojde k vyklizení čelby od volných vápencových bloků

 

Chodba U Zlomených vrtáků

Toto pracoviště se stalo jedním z hlavních a nejnadějnějších. Chodbu se podařilo prolongovat v délce asi padesáti metrů. Tato chodba se jeví jako vývěr nám neznámých vod. Směřuje do bílých míst, severozápadním směrem, do prostor za Odporným komínem a HMŠ. Chodba je takřka horizontální, její šířka kolísá mezi 0,6 -2 metry, výška mezi 1 -2 metry. Její výplň tvoří převážně říční štěrky, obsaženo je velké množství valounů kulmských břidlic. Díky Franciho ochotě byla tato chodba zaměřena a mapa vložena do polygonu jeskyně.

Akcí proběhlo několik desítek, podíleli se na nich Předseda, Dejv, já,Maruška, Jirka Kukla,Jirka Havlík, Štěpán a další. Práce budou pokračovat v instalaci dalšího kalového čerpadla a další prolongaci této nadějné chodby.

 

Komín Za Mapou republiky

Tento komín se podařilo dolézt až k vlastnímu závalu. Nejužší místa byly rozšířena. Další předpokládané práce budou spočívat ve snaze proniknout za tento zával. Prací na lokalitě se zúčastňoval převážně Dejv.

 

Větrný tunel

Na této lokalitě proběhla jedna pracovní akce, kterou podnikl Kuklič. Bohužel se nepodařilo odstraňovat sedimenty pomocí kalového čerpadla. Další práce na této budoucí spojnici s DT budou probíhat klasickým "hornickým" způsobem.

Barovka

Na této lokalitě pokračovaly práce obnažování profilus paleontologickými nálezy. Bylo započato s budováním schodků v oblasti spojnice mezi První propastí a Medvědí síňkou.

Prací se zúčastnil Vlasta, Kvak, Zuzka, Danča, Iva, Vláďa a mnoho dalších pomocníků.

autor: lblazek