Babí podzim v Býčí skále

Vody krasových potůčků tečou svým tempem. Svým tempem neúprosně ubíhá i čas,který nám byl přírodou nadělen. Díl tohoto času věnujem honbě za obživou, zbylý čas svým koníčkům. Bohužel ne vždy vše funguje tak, jak bychom si přáli. I na mě toto dolehlo a velké pracovní zaneprázdnění, navíc spojené s delší zdravotní indispozicí z důvodu vleklého zánětu oční rohovky mě neumožnilo dlouhých pět týdnů napsat report z tajemných krasových dutin Josefovského údolí. S přihlédnutím k dosti dlouhé době tento report pojmu trošku jinou formou, rekapitulací prováděných prací za posledních pět týdnů na jednotlivých lokalitách a nástinu budoucích prací.

Odporný komín, Stará štola, HMŠ :

Práce na této lokalitě se soustředily převážně na činnosti spojené se zabezpečením pohodlnějšího a bezpečnějšího přístupu do HMŠ Odporným komínem. Pomocí pyropatronek byly rozšířeny nejužší části střední části komínu. Poshazovali jsme poslední zbytky volných kamenů v celé vertikální části komínu až na první zakládku. V HMŠ byla provedena revize a opravy pracovního materiálu potřebného pro další prolongační práce. V nejbližší době bude celý vertikální úsek vybaven provizorně lanem, které bude později nahrazeno pevnými žebříky. Do prostor HMŠ bude umístěna už připravená lékárnička vybavená potřebami pro nezbytnou pvní pomoc a energetickými tyčinkami. Doufejme, že tam bude stále jen na ozdobu 🙂 . Na těchto pracech jsme se podíleli já, Maruška a Jirka Kukla.

Byla podniknuta akce na vyčištění Horního dómku ve Staré štole od volných kamenů, které tam byly uloženy od předešlých prolongačních akcí . Tuto akci zorganizoval "stážista" Vláďa, kromě něj se akce zůčastnili nová spolupracovnice Iva, Danča, Vašek a několik brigádníků náhodně na louce před jeskyní odchycenými. Další práce v těchto místech budou spočívat v uvedení do co nejpřijatelnější podoby, ať už z hlediska přirozeného stavu, tak i přístupu. Další prolongační práce v těchto místech nebudou prováděny, bezpečný přístup do HMŠ byl nalezen přes Odponý komín. Lokalita bude nadále sloužit pouze pro případné exkurze, v těchto místech se ve vápencovém masívu nachází velké množství zkamenělin.

Velká síň, Kufr :

Práce na této lokalitě probíhaly v dalším úklidu materiálu do Velké síně redeponovaného námi, i mnoha našimi předchůdci. Podařilo se odklidit převážnou většinu zbylých kamenů vytěžených ze Staré štoly a Odporného komínu.Tyto byly uloženy v laguně stojaté vody mezi Kufrem a Sifonem dřiny. Kameny byly překryty šotolinou, která je pozůstatkem ražby Rudovy štoly. Terásky v březích Jedovnického potoka byly více zesvahovány, aby bylo dosaženo přirozenějšího stavu. Na těchto pracech se podílela převážně Danča, příležitostně ji vypomohl Kuklič, Raďas, Ivča a Vláďa. Další předpokládané práce budou spočívat v dokončení "stezky" v Kufru a úpravě břehů u začátku Kaňonů.

Větrný tunel :

Na této lokalitě byly prováděny práce ke znovuzpřístupnění koncových partií. Podařilo se dokopat až k puklině spojující Větrný tunel s Dómem Ticha. Do Větrného tunelu byla natažena nová linka elektrické energie. Bylo instalováno kalové čerpadlo a ventilátor pro obměnu vzduchu, který se v těchto místech relativně rychle vydýchává. Hlavními tahouny pracoviště byl Jirka Kukla a Martin Golec. Prací se dále účastnili Zuzka, Šárka, Jirka Havlík a další členové, sympatizanti a náhodní brigádníci. Další předpokládané práce budou spočívat v dalších prolongačních pracech pro spojení s DT.

Komín za Mapou republiky :

Na této lokalitě byly provedeny dvě pracovní akce. Podařilo se nám komín dolézt až za první zůžené místo, do r.v. 15 metrů nad nástupem. Tady jsme započali s rozšiřováním této úžiny pomocí pyropatronek. Akcí jsem se zúčastnil já a Dejv.Další práce na této lokalitě budou spočívat v dokončení rozšíření úžiny. Nad touto úžinou se nachází horizontální chodba, zavalená propranými kameny. Její prolongace je důvodem oživení tohoto pracoviště.

Studna naproti Mořskému oku :

Na této lokalitě byl instalován nový rozvaděč sloužící k ovládání čerpadel potřebných pro zčerpávání vody, která pracoviště zaplňuje a čerpadla používaného k hydrotěžbě. Proběhla jedna pracovní akce ve složení Dejv a Předseda. Při této akci byla posouzena situace a pomocí pyroptronek zlikvidován zavazející břit na čelbě. Další předpokládané práce budou spočívat v další prolongaci této nadějné chodby, která směřuje do nám zatím neznámých míst.

Chodba za Mořským okem :

Na tomto pracovišti bylo provedeno největší množství pracovních akcí. Podařilo se postoupit o několik metrů vstříc propástce v Meandrující chodbě za Kótou 314. Chodba se v zatím koncových partiích rozdělila na dvě větve, z nichžta nejnadějnější větev začalapoměrně strmě stoupat, bohužel se zúžila na neprůlezný profil. Provedli jsme několik akcí, kda jsme pomocí patronek tuto chodbu rozšiřovali. Současně se v těchto místechobjevil i malý kanálek, směřující na studnu v Buzgaňgu a v sedimentech kolem tohoto kanálku kulmský materiál. Po natlakování tohoto kanálku jsme objevili studnu, ze které se vynořilo velké množsství organického materiálu. Proběhly další akce spojené s prolongací této studny, výskyt tohoto materiálu cca 40 metrů od současného aktivního toku je velice zajímavý. Na pracech se podílel převážně Předseda a Dejv. Dle potřeby jsme vypomáhali já, Maruška, Vašek a příležitostní brigádníci. Další plánované práce na této lokalitě budou probíhat v prolongaci dvou směrů, jednak vlastní čelba a studna.

Kaňony – Chodba U zlomených vrtáků :

Na této, taktéž velice perspektivní lokalitě, chodbě směřující z Kaňonů do masívu pod zkrasovělé oblasti JV. zlomu se podařilo odstranit skalní prh, který bránil dalším prolongačním pracem. Tento byl odstraněn částečně pomocí patronek, hlavně však silo mužnou, kalčem a kangem. Podařilo se objevit v dalším pokračování malý dómek, ze kterého pokračuje zasedimentovaná chodba. Práce prováděl převážně Předseda, Dejv, Vašek a Míra se Staněm ( oba 6-07 Tišnovský kras ) . Další práce budou spočívat v prolongaci této chodby dále pod Chodbu horolezců.

Barovka :

Na této zajímavé paleontologické lokalitě probíhaly další práce při obnažování profilu. Byly provedeny kopáčské akce na spojení Podžebříkové chodby s první propastí. Toto se zdařilo dovést do zdárného konce. Prací se zúčstnil Vlasta Káňa, Petr Koukal, Kuklič, Já,Danča, Vláďa, Martina Roblíčková (MZM ) a Jiří X Doležal ( časopis Reflex )

Ostatní lokality :

V rámci proektu revize vertikál jem navštívil Komín tří blbců – K3B a komín Za Jižní odbočkou. Proběhlo několik exkurzí v rámci celé jeskyně, z nichž jedna byla za účelem pořízení fotodokumentace jeskyně s Honzou "Netopejrem" Moravcem. V jeskyni proběhlo i telegnostické měření . Starší pán, který toto prováděl měl velký úspěch. Sice neidentifikoval žádnou ze známých dutin, na kterých jsem si jeho schopnosti odzkoušel, nepodařilo se mu najít ani vodovodní trubku, která z jeskyně přivádí vodu na základnu. Ale potvrdil nám naše předpoklady, že se za Prstem nenachází žádná svatyně 🙂 . Probíhaly i práce spojené s přípravou na blížící se zimu

 

autor: Hadař