Zajímavosti ze Správy CHKO Moravský kras k 9.12.2010

Konec roku se blíží a od posledních „správových“ informací k jeskyňářské veřejnosti uplynulo již několik měsíců (byly k 9.7.2010). A že je opět o čem hovořit …

Před krátkým časem obdrželo několik speleologických skupin upozornění na končící povolení průzkumu a výzkumu jeskyně. K podání nové žádosti je třeba předložit zpracovanou zprávu z průzkumu za uplynulé období. Žádné povolení nebude vydáno bez tzv. terénního šetření, tedy bez kontroly žádaného pracoviště a bez kontroly splnění podmínek minulých povolení. Vážným problémem může být realizovaný průzkum na nepovolených místech nebo ukládání těženého materiálu na nepovolené místo nebo ponechání těženého materiálu na dočasném úložišti  po uplynutí termínu dočasnosti.

Praktickou péči o jeskyně Správa doposud realizovala za pomoci financí z Programu péče o krajinu (tzv. PPK). Šlo zejména o opravy a rekonstrukce uzávěr jeskyní, o likvidaci pozůstatků po starých speleologických průzkumech, o sanaci závrtů. V souvislosti s úspornými opatřeními ze strany vlády nebudou tyto peníze v novém roce k dispozici. Proto Správa CHKO MK a vůbec Agentura (AOPK ČR) připravuje pětiletý projekt na čerpání evropských peněz na ochranu jeskyní přes OPŽP (Operační program životního prostředí) s 10% domácí účastí. Šéfem přípravy je Kocour ve spolupráci se mnou a s dalšími kolegy. Do projektu je navrženo okolo 100 jeskyní z celé republiky, jejich výběr se ještě upřesňuje. Z projektu budou financovány především opravy uzávěr jeskyní, opravy žebříků a likvidace pozůstatků po starých průzkumech v jeskyních. Dále  bude z projektu financována fotodokumentace jeskyní, biospeleologický výzkum, monitoring pohybu osob v jeskyních a základní výzkum kvality vod podzemních vodních toků a skapových vod. Bude-li projekt přijat, pak se jeho realizace ujme jediný subjekt na základě výběrového řízení. Tento subjekt následně uzavře dílčí smlouvy s dalšími subdodavateli prací.

V souvislosti s přípravou projektu musíme v relativně krátké době uzávěry dotčených jeskyní zlegalizovat podle práva, necháme k nim vyhotovit projektovou dokumentaci a oslovíme v této věci každou speleologickou skupinu, která má k dané lokalitě historický vztah nebo pracovní zájem.

V souvislosti s plánem na přípravu projektu na ochranu jeskyní nebyly doposud realizovány ochranářské záměry ve Staré Amatérské jeskyni a v Nové Amatérské jeskyni – Štola U javora. Počítáme tedy, že uzavření těchto dvou významných lokalit pro exkurze bude pokračovat ještě celý příští rok. Jedinou výjimkou pravděpodobně bude Den otevřených dveří Amatérské jeskyně k 55. výročí vyhlášení CHKO Moravský kras (vyhlášena v roce 1956 jako 1. na Moravě a 2. v republice) na 1 víkend na podzim, a to pouze pro Ministerskou trasu a Absolonův dóm.

K Domu přírody, plánovanému hlavnímu informačnímu centru Moravského krasu, bych doplnil jen něco málo. Hlavní stavba je navržena na místo stávající terénní stanice Správy na Skalním Mlýně na pozemek patřící AOPK. Tato stanice je ve velmi špatném stavu pro nedostatek financí na její opravu v uplynulém desetiletí a měla by být stržena. Druhá, výrazně menší stavba nahradí mezi Macochou a parkovištěm nevyhovující toalety. Opět se zde mají čerpat evropské peníze z OPŽP s 10% domácí účastí.

V nejbližších dnech budou Správou vydána rozhodnutí k žádostem o povolení speleologického výzkumu ve Skleněných dómech pro ZO Moravský kras a v závrtech na Harbešské plošině pro ZO Suchý žleb. Rovněž bude končit vydáním rozhodnutí správní řízení k provozu Císařské jeskyně. Do provozu dětské speleoterapie již delší dobu vstupují úvahy od jejího krajského zřizovatele na zvýšení provozu léčebny a na některé další změny ve složení klientely. S tím souvisí i možnost realizace výstavby nových provozních budov pro speleoterapii v prostoru nad Slepičárnou a vyražení nového vchodu do Císařské jeskyně štolou ze směru od Slepičárny od těchto nových provozních budov. Veškeré změny ve využívání Císařské jeskyně mohou znamenat  vážné poškození jejího klimatu a znehodnocení jejího prostředí pro léčebné využití. Proto je na místě naše velká opatrnost.

Správa CHKO MK se bude dále zabývat problematikou zpřístupňování jeskyní pro veřejnost doposud nezpřístupněných nebo alespoň ne oficiálně zpřístupněných. Narážím zde na tzv. komerční exkurze. Chceme dořešit exkurze do Rudického propadání a nové přísné podmínky budou nastaveny i pro další jeskyně. Netajím se s tím, že metodickým vodítkem k ochraně jeskyní jsou nám formulace ze slovenského zákona o ochraně přírody, zejména co se týká zpřístupňování jeskyní pro veřejnost. Budou řešeny Ostrovské Vintoky a všímat si budeme i dalších lokalit. O veřejnost v jeskyních má trvalý zájem státní báňská správa z hledisek bezpečnostních. Proto považuje Správa CHKO MK za nutné oddělovat speleologický průzkum, který pod báňskou správu nespadá, od exkurzí pro veřejnost. Míchání těchto dvou aktivit nám do budoucna může přinést velké problémy. Veřejnosti se týkají i záměry výstavby tzv. speleoferát. Po odvolání a na základě nového řízení byl zamítnut záměr vystrojit speleoferátu v jeskyni Staré skály. To bylo především z důvodu nesouhlasu SJČR. Nyní je vedeno správní řízení ve věci výstavby speleoferáty v jeskyni Lidomorna. Prosíme kolegy jeskyňáře, aby do přírody neumisťovali transparenty a různé nálepky a cedulky. Dávejte průchod svým názorům v médiích, na internetu, na nástěnkách, v dopisech, na přednáškách atd.

Na závěr bych dodal, že Stavební úřad Blansko dlouhodobě řeší nepovolené stavební aktivity v lomu Na Bradinách, Správa monitoruje činnost sdružení Speleologický průzkum Poustevník Marek, ale také Správa přišla o tabulková místa a mimo Moravský kras se  musí ještě starat o NPP Stránská skála, NPP Červený kopec, NPR Mohelenská hadcová step a NPR Krumlovsko-rokytenské slepence.

Přeji jménem Správy CHKO Moravský kras všem hezké vánoční svátky a hodně bádacích úspěchů v novém roce 2011.

autor: lblazek