Pracovní akce 27.2.–1.3.2009

Kaple v jeskyni Dagmar

Celý pracovní víkend se nesl v duchu výroční členské schůze. V sobotu před schůzí byla provedena kontrola propadání V Jedlích a jeskyně V Jedlích (567A). Jedelský potok volně odtékal 2. ponorem. Zalezli jsme do jeskyně V Jedlích a poslouchali, jestli nebude někde slyšet tekoucí voda. Slabý šum jsme zaslechli ze Střelecké úžiny. Poté jsme zopakovali pozorování z března 2008, tok potoka jsme převedli do 1. ponoru a následně sledovali jeho proudění v jeskyni.

Po 15 minutách jsme zaslechli vodu v chodbě U jezevce a v síňce před Štěrkovým sifonem, voda však ani po 30 minutách nebyla v síňce vidět. Oproti březnu minulého roku byl tok potoka slabší, proto asi stačili celý tok odvádět do Štěrkového sifonu neznámé trativody pod síňkou, které však budou mít na základě březnového pozorování minimální odvodňovací kapacitu. Ani po hodině nebyla na konci štěrkového sifonu i v jiných částech Meandrového dómu slyšet protékající voda, proto jsme pozorování ukončili a vrátili se na Boudu, kde v 11:00 začínala výročka.

Výroční členské schůze se zúčastnila nadpoloviční většina členů. Předseda přečetl zprávu o činnosti za rok 2008. Jeden z členů se rozhodl ukončit členství, tři noví byli přijati. Výbor ZO zůstal nezměněn, předsedou je Pavel Hotárek. Plán činnosti na rok 2009 byl stanoven prioritně na pracovišti v sondě v propadání V Jedlích. Dále je v plánu oprava výdřevy v průlezu do Meandrového dómu jeskyně 567A, v jeskyni Dagmar předřevení vstupní šachty a těžba u Kaple. V Křížových jeskyních oprava vstupní šachty, výměna zrezivělých žebříků a dovystrojení III. propasti a navazujících prostor. Jednou z akcí tohoto roku bude oslava výročí 50-ti let od objevení jeskyně Dagmar.

Po skvělém obědě, kdy Jirka připravil opravdu vynikající gulášek z muflona, proběhla kontrolně-pracovní akce v jeskyni Dagmar. První skupina prošla a překontrolovala stav celé jeskyně. I přes výraznou oblevu nebyla v propasti II. žádná voda. Jak jsme již psali minulý rok, na dně propasti v její jižní stěně se rýsuje možné pokračování. I přes snahu rozšířit průlez se nám nepodařilo do neznámých prostor vstoupit. Vzhledem k faktu, že dno této propasti je po celou dobu roku cca 4-7m pod hladinou vody, je těžba pro tento rok v tomto místě nejistá. Druhá skupina začala s těžbou v průlezu z Dómu nádob do Kaple v místě klesající zahliněné chodbičky, kde předpokládáme možné pokračování. Chodbička je zahliněna téměř po strop, který je výrazně modelován vodní erozí. Na rozdíl od sousední prostory (Kaple), kde vzduch neproudil, vál z chodbičky citelný průvan nahoru do Dómu nádob. Během sobotní akce se podařilo postoupit o 2m. V těžené kypré hlíně jsme kromě pár kousků sintru nalezli i břidlice a pískovcové valouny.

V pozdních odpoledních hodinách byla opět provedena kontrola stavu vody v jeskyni 567A. Voda nebyla v síňce před Štěrkovým sifonem, bylo slyšet jen zurčení vody pod síňkou, kudy tekla do Štěrkového sifonu, ale na konci sifonu v Meandrovém dómu a ani v dalších částech jeskyně stále nebyla slyšet. S dalším pozorováním si musíme počkat na vydatnější tok Jedelského potoka.

autor: Maty