Výroční zpráva roku 1994

 

Zpráva o činnosti výboru ZO ČSS 6 – 15

V roce 1994 pracoval výbor ve složení:

Předseda: Richard Zatloukal

Místopředseda: Petr Ondrušek

Pokladník: Jan Fatka

Hospodář: Petr Maceček

Člen výboru: Robert Lipovský

Revizor ZO: František Materna

K 31.12.1994 měla naše ZO 20 členů. V průběhu roku byl za člena přijat Tomáš Přichystal. Roční čekatelská lhůta byla udělena zájemci o členství : Radku Paruchovi.

V průběhu roku se uskutečnily tři členské schůze a dle aktuální potřeby několik pracovních porad výboru.

I v roce 1994 bylo důležitým úkolem získání stavebního povolení na novou základnu. Po mnoha peripetiích jsme stavební povolení obdrželi dne 22.12. 1994. Než však mohlo nabýt právní moci, občan a zároveň starosta obce Holštejn, J. Moučka, se opět odvolal proti rozhodnutí stavebního úřadu, a tak realizace stavby je v nedohlednu.

Opět pokračovalo systematické ničení uzávěrů jeskyní, popřípadě jejich uřezávání. Prakticky vždy k těmto činům dochází během pracovních dní a v Holštejně je "neznámý" pachatel celkem všeobecně známý.

Popularizační činnost

Ve dnech 12.-21.8. 1994 proběhlo pracovní soustředění členů ZO a našich spolupracovníků.

Ve dnech 26.12. 1994 – 1.1. 1995 jsme uspořádali zimní soustředění.

Skupinový bulletin – Holštejnský speleozpravodaj vyšel v počtu dvou nových čísel.

Do sborníku Speleofóra 95 byl zaslán příspěvek o expedici do Mongolska. Časopis Speleo obdržel jeden článek zabývající se problematikou výskytu nebezpečných onemocnění při výzkumu historického podzemí.

ZATLOUKAL, R., 1995: Mongolsko – Aguj 94. In: Speleofórum 95, s. 44-46, Praha.

Zatloukal, R., 1995: Záhrobním badatelům a členům ZO 6-26 zvlášť. In: Speleo 19, s. 51-53. Praha.

Zpráva o spolupráci s jinými organizacemi

Bylo uskutečněno několik společných pracovních a exkurzních akcí se členy ZO 1-05, 6-11, 6-18, 6-19, 6-22, 6-25, a 7-10.

Ve spolupráci se Slovenskou speleologickou společností OS St.Nicolaus, Červené vrchy a London Caving Club byla uskutečněna mezinárodní expedice do Mongolska.

Zpráva o průzkumné a výzkumné činnosti

1. Jeskyně č. 518 Holštejnská

Pokračovaly průkopové práce pod závrtem č. 74. K nesmírně obtížným pracovním podmínkám, kdy díky intenzivním skapům je rozrážka č. XVIII v délce asi 15 m zaplavena vodou až do výše 0,60 m, se přidala i Správa CHKO, která pozměnila v polovině roku platné podmínky speleologického výzkumu (do 30.6.1995) takovým způsobem, že další činnost je podstatně ztížena. Podmínka dalšího jednání- -zasypat starý vchod spíš směřuje zpět do roku 1974, kdy byl výzkum v jeskyni Holštejnská úřednickým zásahem zakázán.

Postup na čelbě byl pro dostatečné vytížení v jiných částech jeskyně pozastaven, podobně i ve Spodních patrech jeskyně Nezaměstnaných.

I v loňském roce pracovali v jeskyni RNDr. J. Kadlec z ČGÚ na odběrech sintrů a mgr. J. Vít z PF MU Brno na dokumentaci profilů a ovzorkování sedimentů se zaměřením na těžké minerály. Do řešení problematiky datování sintrů se zapojil i prof. Plocek z Polska.

2. Jeskyně č. 510 sonda Pod Jedničkou

Na základě upozornění dobrovolného spolupracovníka SCHKO p. J. Blažka jsme uzavřeli dosud nezabezpečený horní vchod. Při této práci byl zkontrolován i stav výdřevy, který se ukázal zcela havarijní. Z tohoto důvodu jsme začali předřevovat starou šachtici. Byla zdokumentována sestupná šachtice sondy Pod jedničkou.

Po Holštejnské jeskyni je na této lokalitě nejčastěji ničen zámek ucpáváním větvičkami a hlínou.

3. Jeskyně č. 808/I Stará Amatérská

Odstrojili jsme komíny v Dómu Objevitelů a Sestupu a vynesli materiál. Byly doměřeny koncové úseky Přítokové chodby a Povodňové chodby. Při akcích jsme zaznamenávali vodní stavy. Pokračovalo geodetické zaměřování povrchu nad jeskyní.

4. Jeskyně č. 810 Šošůvská propast

Pokračovali jsme v průkopu trativodu v Krystalových síňkách, kde jsme postoupili o několik metrů.

V průběhu roku byl jednou vypáčen uzávěr na vchodu, který musel být znovu svařen a instalován.

5. Jeskyně č. 551, 551/I Nová Rasovna

Na náklady naší organizace byla provedena celková rekonstrukce sestupu. Byly vyměněny veškeré žebříky za nové, železné, což představuje asi 50 m žebřů, náklady jsou

uvedeny v hospodářské zprávě. V Lipovecké chodbě prováděli potápěči ze ZO 1-05 Geospeleos průzkum v Hluboké tůni.

Z důvodu odpadu čelní stěny N. Rasovny a ohrožení příjezdové silnice do Holštejna prováděl v jeskyni "mapování" p. J. Moučka. Před touto akcí byly zámky řezány zcela pravidelně po dobu asi tří týdnů, vyměnili jsme 6 x zámky na uzávěru.

6. Jeskyně č. 208/I Nová Amatérská

Spolu se členy 6-19 a 6-25 bylo uskutečněno několik exkurzí do Sloupské větve.

7. Jeskyně č. 539 Stará Rasovna – Keprtova chodba

Neznámý vandal rozřezal a prakticky zcela zničil vchodovou branku, kterou jsme na vlastní náklady vyrobili novou a instalovali.

Shrnutí dosažených výsledků za rok 1994

Pokračovali jsme v průzkumu Dómu vypuštěných rybníků a Průvanového komína v rozrážce č. XVIII v Holštejnské jeskyni.

V Šošůvské propasti jsme prolongovali trativod v Krystalových síňkách a vyrobili nový uzávěr vchodu, který byl vyměněn za zničený.

V Nové Rasovně jsme instalovali nové pevně zafixované železné žebříky. Potápěči zkoumali Hlubokou tůň.

Byla vypracována mapa sestupové části sondy Pod jedničkou, vyrobili jsme nový uzávěr a začali předřevovat starou šachtici.

V jeskyni Stará Amatérská jsme zaznamenávali vodní stavy. RNDr. I. Balákovi ze Správy CHKO MK bylo zapůjčeno 13 mapových listů 1 : 200 půdorysu jeskyně St.Amatérská, klad listů 1 : 2000 spolu se seznamem souřadnic bodového pole. Hodnota dosud vykonané práce převyšuje 150.000,-Kč. Po dokončení celého díla bude upřesněna na základě pracovních deníků.

Richard Zatloukal se ve funkci geodeta zúčastnil mezinárodní speleologické expedice Aguj 94 do Mongolska ve dnech 4.6.-9.8.1994, kde se podařilo mimo jiné objevit a zmapovat šamanskou jeskyni.

Ostatní

V rámci exkurzí byla navštívena většina jeskyní a závrtů na Holštejnsku. Členové si uspořádali poznávací akce do Českého krasu, na Slovensko a do Mongolska.

Ve spolupráci se Slovenskou speleologickou společností OS Červené vrchy provádíme výzkum v Nízkých Tatrách v okolí Liptovského Mikuláše.

Přehled odpracovaných směn v roce 1994

Členové ZO:

1. Blažková Milena 2

11. Lukeš Miroslav 0

2. Boháček Radek 26

12. Maceček Petr 35

3. Fatka Jan 36

13. Materna František 2

4. Fitz Heřman 32

14. Mravec Pavel 20

5. Horák Martin 7

15. Nejedlý Pavel 23

6. Kaltenbrunner Ivo 7

16. Ondrušek Petr 34

7. Kaltenbrunner Josef 4

17. Paruch Martin 3

8. Kaman Vít 23

18. Přichystal Tomáš 22

9. Lipovská Jana 10

19. Zámek Evžen 21

10.Lipovský Robert 26

20. Zatloukal Richard 23

Čekatelé na členství v ZO :

21. Paruch Radek 29

Celkem členové a čekatelé odpracovali 385 směn.

Nečlenové ZO :

1. M. & P. Skrejvalovi 8

18. Hončová Svatoslava 1

2. Svatková Eva 13

19. Merta Jan 1

3. A. & S. Votoupalovi 20

20. Charvátová Šárka 1

4. Malec Zdeněk 2

21. Vystrčil 3

5. Kociánová Iva 3

22. Urbánek 1

6. Bártů 2

23. Adámek 1

7. Novotný 2

24. Jalůvka 4

8. Kadlec Jaroslav 1

25. Šťastný Jaroslav 1

9. Mutina Jan 3

26. Hota Martin 1

10. Trávníček Petr 5

27. Mayer Stanislav 1

11. Vaníková Naďa 6

28. Bečanovi 4

12. Brhos 1

29. Hulata 2

13. Kubík 4

30. Ovesný 2

14. Macečková Anna 1

31. Hejl Radek 2

15. Kuchař Jiří 8

32. Mrkos 2

16. Bláha Petr 7

33. Suský 2

17. Pešata 3

34. "Ostatní" zájemci 121

V roce 1994 odpracovali členové ČSS ZO 6 – 15 Holštejnská a jejich spolupracovníci při speleologických akcích naší skupiny celkem 624 směn. Ve výkazu není započítán čas strávený zpracováním dokumentace, vedením agendy, jednáním a účastí na expedicích mimo Moravský kras.

Výbor ZO děkuje všem našim členům, čekatelům a kamarádům, kteří svou aktivní účastí na pracovních akcích přispěli k dosažení solidních výsledků a svou činností pomáhali utvářet tuto zprávu.

Všem přejeme hodně zdraví, trpělivosti a sil do další speleologické práce.

Ke dni 31.12. 1994 zpracoval Richard Zatloukal za výbor ČSS ZO 6-15 “Holštejnská”.

autor: Normen