Diskuze k valné hromadě ČSS 2008

Vzhledem k obdrženému velmi sporému soupisu návrhů na projednání valnou hromadou by se mohlo stát, že se na valné hromadě objeví v
diskusi nějaké závažné téma, které se pak bude řešit v rychlosti a možná i ukvapeně na místě.

Rozhodli jsme se tedy zde na stránkách Jeskyňáře otevřít diskusi na téma valná hromada ČSS 2008 – a to jednak k materiálům
již obdrženým (soupisu návrhů s komentáři předsednictva) ale i k "potencionálním" tématům dosud nevyřčeným.

Přehled návrhů s komentáři předsednictva ČSS

Komentáře předsednictva ČSS jsou uvedeny kurzívou.

5-02

 • zrušit povinnost uvádět v názvu skupiny text "ZO"

Z organizačního řádu nevyplývá striktní povinnost používat v názvu základní organizace zkratku „ZO“, a tudíž není nutné jej měnit.

5-07

 

 • detailnější zveřejňování jednotlivých příjmů a výdajů hospodaření ČSS
 • zpřehlednit kontrolu hospodaření SZS, předsednictva a sekretariátu (podrobné vyúčtování)
 • umožnit každému členovi ČSS nahlédnout do účetnictví, hospodářských a právních dokumentů ČSS

Zpráva o hospodaření ČSS se předkládá členům ČSS společně se zprávou o činnosti předsednictva vždy jednou za rok a obsahuje příjmy a výdaje po kapitolách podle zákonné účetní osnovy. Hospodaření SZS ČSS je jednou z těchto kapitol. Každý člen ČSS má samozřejmě možnost prostřednictvím své ZO do účetnictví a do ostatních interních dokladů ČSS nahlížet. Je to jen otázka domluvy s hospodářem ČSS nebo se sekretariátem. Technicky ani personálně však není v současné době bohužel možné uspokojovat vyžadování zasílání až několika desítek dokladů e-mailem případně i více než tisícovce individuálně žádajících členů ČSS.

6-02

 

 • zrušit sborník Speleofórum

Sborník Speleofóra představuje nejdůležitější tiskovinu ČSS, respektovanou a žádanou v celém světě. Požadavek na jeho zrušení je v přímém rozporu se snahou o prezentaci a popularizaci výsledků činnosti, a tedy i se samotným posláním ČSS.

 • ve stanovách opravit "ochranu přírody" na "ochranu přírody a krajiny" v souladu se zákonem

Stávající úprava stanov, kde je jako jeden z cílů a poslání ČSS uvedena ochrana přírody, je dle názoru předsednictva dostačující, neboť se jedná se o obecnou deklaraci, nikoliv o vazbu na nějaký momentálně platný zákon. Požadované doplnění slov „a krajiny“ není tedy vzhledem k poslání podstatné.

 • rozšířit korespondenční účast ZO na rozhodování o investicích vyšších než 20 000,- Kč

Ve stanovách je uvedeno, jaká rozhodnutí spadají do působnosti předsednictva a jaká do působnosti valné hromady. Korespondenční hlasování je mimořádný prostředek, který musí být nejbližší valnou hromadou potvrzen, proto jej nelze využívat pro běžné rozhodování v normálním chodu SZS ČSS nebo předsednictva. Není zde možnost revokovat rozhodnutí přijaté takovým hlasováním.

6-19

 • nepodpořit 6-31
 • zachovat název skupiny

K návrhu předsednictva na zvýšení odvodů z členských příspěvků

Více a více činností, nezbytných pro naplňování cílů a poslání ČSS, je realizováno prostřednictvím externích dodavatelů. Rostou ceny služeb a energií. Navýšení odvodů je nutné pro zajištění bezproblémového chodu sekretariátu, zachování současné úrovně tiskovin při neudělení dotací a s výhledem na jejich zvětšující se obsah i jako rezerva v případě stěhování sídla ČSS do komerčních prostor.

Návrhy na čestná členství

 • 5-01 Josef Řehák st.
 • 6-02 František Jakubec
 • 6-05 Drahoslav Říčný
 • 6-09 Michal Piškula
 • 6-14 Vladislav Kahle
 • 6-17 Igor Audy
 • 6-31 Arnošt Hloušek – přichází v úvahu pouze následně po schválení vzniku ZO ČSS 6-31 (viz výše)

Čestné členství v ČSS je nejvyšším oceněním, udělovaným zpravidla za mimořádné celoživotní zásluhy o speleologii. Dosavadní praxe udělování zohledňovala přínos v celostátním nebo mezinárodním měřítku. Předsednictvo doporučuje zachovat tento přístup. Za dlouholeté regionální jeskyňářské působení se zpravidla uděluje medaile za zásluhy.

Korespondenční hlasování v minulém období, navržená ke schválení valnou hromadou, k potvrzení platnosti

Hlasování o založení nových ZO 7-15 Zlaté Hory a 6-31 Speleologický průzkum Marek Poustevník, o organizování mezinárodního speleologického kongresu a pomoci s ním, o čestném členství Miroslava Kubeše z 6-05 Křtinské údolí.

autor: lblazek