Vzorkování sintrů v lomu Mokrá – j. Krápníková

Ve středu 27.8. byly odebrány v Západním lomu Mokrá vzorky sintrů z j. Krápníkové, pod kterou jsme v minulém roce sondovali propad na etáži 410. Odsud vyzvedl také prof. R. Musil velký krápník, který byl poskytnut skrze P. Bosáka polským odborníkům k odborným analýzám. I když se ve zbytcích jeskyně zachovalo vícero sintrových úrovní, rozhodli jsme se nakonec odebrat alespoň tři reprezentativní vzorky uložené těsně nad sebou. Vzorky sintrů by měly prodělat stejný ceremoniál jako předchozí krápník a měly by tak přispět k upřesnění chronologie a umožnit korelaci většiny sedimentů, které vyplňují jeskyně Mokerské plošiny.

Krápník nalezený prof. R. MusilemNení jisté zdali se jednalo o zbytky podlahových plochých sintrů, či již o jejich druhotnou pozici, neboť se mohlo jednat také o opad ze stěn kaverny, nebo z jejího stropu. Podle jejich současné pozice, kdy byly uloženy vodorovně a souhlasně s nárůstem jednotlivých vrstviček, lze usuzovat, že ležely s největší pravděpodobností všechny v poloze in situ. Sintrové desky byly v intakních polohách dislokovány ve zdánlivě jednotlivé kry, které byly uloženy nad sebou i vedle sebe, minimálně ve 4 – 5 úrovních; jejich tloušťka se pohybovala kolem 10 – 20 cm. Tak bylo možné odebrat svým rozměrem váhově přijatelné vzorky. Při jejich odběru jsme byli geology upozorněni na zachování (zaznamenání) správné orientace vzorků v terénu, tedy aby nebyly zaměněny jejich horní a spodní báze. Polohy sintrových desek byly stratigraficky odděleny jemným jílovitým sedimentem šedozelené barvy. V podobných jílech byly v Západním lomu dříve paleontology a speleology lokalizovány zbytky obratlovců z období třetihor. učast : Kos, Dr. Skála 

autor: PetrK