Výroční zpráva roku 2007

Výroční zpráva ZO ČSS 6 ‑ 15 Holštejnská za rok 2007

1. Zpráva o činnosti výboru ZO ČSS 6 ‑ 15

            V roce 2007 pracoval výbor ve složení:

Předseda a pokladník:                      Radek Hejl

Místopředseda:                                Heřman Fitz

Jednatel:                                           Jan Fatka

Člen výboru:                                     Jiří Kuchař

Člen výboru a archivář:                    Richard Zatloukal

Revizor ZO:                                      Robert Lipovský

K 31. 12. 2007 měla naše základní organizace dvacet čtyři členů.

            V průběhu roku se uskutečnila jedna členské schůze, 3. února 2007 proběhla výroční členská schůze, výbor skupiny se scházel podle aktuálních potřeb. Většina komunikace však probíhá elektronickou cestou.

            Proběhlo několik jednání se Správou CHKO MK ohledně pokračování spolupráce na projektech zaměřených na ochranu přírody, např. výpomoc při vyklizení odpadků z oblasti ponoru Nové Rasovny přinášených Bílou vodou a pokračování v údržbě jeskynních uzávěrů. Rovněž byla se Správou CHKO MK uzavřena dohoda na odstranění betonového fundamentu pro kompresor před Vaňousovými dírami, který byl používán před 2. světovou válkou místními badateli ve snaze objevit vrtáním a střílením skalní pukliny očekávané jeskynní prostory.

            Průběžně byl doplňován skupinový archiv novými publikacemi se speleologickou nebo oborově blízkou tématikou.

2. Zpráva o spolupráci s jinými organizacemi

            V Nízkých Tatrách jsme společně se SSS OS Speleoklub Nicolaus pokračovali ve výzkumu v oblasti Ohniště a Demänovské doliny.

3. Zpráva o průzkumné a výzkumné činnosti

1. Jeskyně č. 518 Holštejnská a č. 517 Nezaměstnaných

V roce 2007 zde bylo uskutečněno 20 pracovních akcí a exkurzí, kterých se zúčastnilo 158 osob.

            Byly přeinstalovány vzduchové hadice od „prasátka" před rozrážkou č. XVIII, které byly nataženy do rozrážky č. XVIII až k „Inkubátoru". Pokračovali jsme ve vyklízení sedimentů v rozrážce č. XVIII. Na začátku chodby (myšleno od Hlavního průkopu) se podařilo v nejvyšším místě proniknout po puklině ve stropu do volné prostory dlouhé cca 20 m a široké až 3 m, která byla nazvána chodba „U Majky". Výška chodby se mění ze vstupních asi 0,60 m na 1,40 m v koncové partii. Stěny jsou pokryty sintrovými náteky a je zde sice skromná, ale přece jenom nějaká výzdoba tvořená brčky a několika stalaktity.

Opět jsme otevřeli pracoviště na čelbě Hlavního průkopu, kde jsme postoupili v plném profilu zasedimentované chodby o 4 m.

2. Závrt č. 151 Černý (807)

V roce 2007 zde bylo uskutečněno 15 akcí, kterých se zúčastnilo 108 osob.

            Pokračovali jsme v prohlubování původní zřícené šachtice, což představuje vyzmáhání staré popadané výdřevy a závalu. Pro usnadnění těžby jsme provedli modernizaci těžebního studnařského jeřábu „husa". Ten byl nejprve demontován z plošiny nad ústím šachtice, převezen na základnu, kde bylo upraveno původní šasi pro nový motor a elektronické dálkové ovládání. Po inženýrsko-svářečském zásahu byl jeřáb opět převezen na závrt, kde byl zkompletován a seřízen. Veškeré nové díly jsou demontovatelné a jsou instalovány pouze při těžbě. Nejvíce pozornosti a energie padlo na co nejdokonalejší zabezpečení šachtice, která je vypažena kombinací klasické výdřevy a ocelových nosníků. Šachtice je vytěžena a zapažena do hloubky 21 m, kde jsme se zastavili na zaklíněném balvanu. Pod ním je asi 10 m hluboká zvonovitá propast vytvořená na puklině v lité skále, ovšem dvě další protilehlé stěny tvoří labilní zával. Na dně jsou vidět zbytky zřícené výdřevy a telefonní kabel. Do hloubky 35 m, v níž byl v roce 1983 postup Holštejnské skupiny ukončen, stále chybí asi 14 m.

Byla dokončena nivelace bodového pole v okolí Černého závrtu.

3. Jeskyně č. 551, 551/I Nová Rasovna

V roce 2007 zde bylo uskutečněno 14 akcí, kterých se zúčastnilo 51 osob.

            Byla provedena rozsáhlá rekognoskace změn, které v jeskyni nastaly po jarních povodních. Na začátku Lipovecké chodby je prasklý vodorovný žebřík přes první tůňku, je nutné zde instalovat nový o délce 2,60‑2,70 m a šířce jen 0,15 m. V Lipovecké chodbě byla smyta většina stop po antropogenní činnosti, takže to tam vypadalo jako při objevu. Povodeň stála život asi 5 netopýrů, jejichž tělesné pozůstatky různě ležely v nižších místech, kam je voda splavila. Potvrdily se teoretické výpočty o výšce vodní hladiny, která vystoupala až do Vaňousova dómu, kde nad vodou zůstala pouze nejvyšší část Čertova skluzu. V dómu se objevilo několik podzemních propadání, nadějně vydá „jižní" odbočka pod Čertovým skluzem.

            Jeskyně pravěkých symbolů byla rovněž zaplavena, přičemž byl vodou smyt i pravěký symbol, který jsme se pokusili aspoň zhruba obnovit. Materiál a zásoby z Indoor campu byly vodou rozneseny od Vetřelcova střeva až po Židovský komín. Nad vodou zůstaly jen nejvyšší části Říceného dómu č. 18 a Dómu sloních uší. V případě nenadálého nastoupání vody je pravděpodobně jistější evakuovat se do Říceného dómu, kde je jakási naděje na přežití. Za Mahátmovou kapličkou je potřeba zmapovat chodbu za krápníkem od bodu 136 J, jsou zde zajímavé a velice bohatě vyzdobené prostory.

            V Macošském sifonu je více oderodován suťový kužel, takže se zde objevil také 2. kohout ze šoupátka po Absolonovu čerpacím pokusu v roce 1935. Dále jsme využili sníženého průtoku Bílé vody a přeplavili se přes Macošský sifon do III. komory, kde jsme po mnoha letech opět podnikli pokus o vylezení Obrovského komína. Pod vrcholkem nám však došel materiál, komín však jednoznačně pokračuje a bylo vidět další 3-4 m. Ve vrcholové partii byl citelný průvan. Příště je potřeba připravit více kotevních bodů.

            K významným změnám sedimentárních výplní došlo rovněž v Marianovské chodbě, kde se loni otevřel průchod do Příčné jeskyně, jeho dimenze se povodní výrazně rozšířila.

4. Jeskyně Staré Rasovny

            Jeskyně č. 539 Diaklásová chodba a č. 539/I Keprtova chodba

V roce 2007 zde byla uskutečněna 1 akce, které se zúčastnily 2 osoby.

            Kontrola lokalit a stavu uzávěr.

5. Jeskyně č. 550 Příční

V roce 2007 zde bylo uskutečněno 8 akcí, kterých se zúčastnilo 26 osob.

Kontrola stavu lokality po jarní povodni a údržba zámku. Proběhlo několik rekognoskací nově otevřeného průchodu do jeskyně Nová Rasovna.

6. Jeskyně č. 808/I Stará Amatérská

V roce 2007 zde byla uskutečněna 1 akce, které se zúčastnilo 9 osob.

Kontrola stavu po povodních. Protože limnigraf pod Dómem objevitelů postrádá měřidlo, nebyla zaznamenána výše hladiny Bílé vody. Na průstup do Povodňové chodby je potřeba používat člun, protože zde došlo k částečnému vyklizení sedimentů z řečiště Bílé vody. V Písečném dóm se povodeň nijak neprojevila. Snad jen potápěčská vodicí šňůra, která bývala natažená do koncového sifonu, chybí.

7. Jeskyně č. 514 V bučí

V roce 2007 zde byly uskutečněny 3 akce, kterých se zúčastnilo 6 osob.

Kontrola stavu lokality a údržba zámku.

8. Jeskyně č. 810 Šošůvská propast

V roce 2007 zde byla uskutečněna 1 akce, které se zúčastnila 1 osoba.

            Lokalita byla zkontrolována s následujícím zjištěním: u vjezdu do lomu je plot a cedule „soukromý pozemek, vstup zakázán". V lomu stojí maringotka a pár starých chatek z doby pionýrských táborů. Propast je bez zámku a v ní košík s cibulí a česnekem. Všude se povalovalo nářadí, hrábě, lopaty, sekera, atd. V rohu lomu je snad zřizováno hřiště. Jako jeden z rohů budoucího hřiště slouží právě vstupní skruž do propasti. O tomto stavu byla informována Správa CHKO MK.

9. Jeskyně Klíč (Ohniště, Nízké Tatry ‑ SR)

V roce 2007 zde bylo uskutečněno 14 akcí, kterých se zúčastnilo 14 osob.

            Lokalita byla objevena v únoru, když byl prokopán masný flek na povrchu. Bylo na ni soustředěno nejvíce těžících a dřevících akcí v oblasti Ohniště, takže v říjnu byly její rozměry následující: naměřený polygon činil 38,60 m, celkové naměřené převýšení je -28,70 m, odhad délky dalších prostor je asi 19 m, takže přibližná délka jeskyně bude kolem 58 m.

10. Lešinského závrt (Ohniště, Nízké Tatry ‑ SR)

V roce 2007 zde byly uskutečněny 3 akce, kterých se zúčastnily 3 osoby.

            V závrtu pokračovalo těžení závalu ze dna a dřevení šachtice.

11. Mlžný závrt (Plešivecká planina, Slovenský kras, SR)

V roce 2007 zde byly uskutečněny 3 akce, kterých se zúčastnily 3 osoby.

            Pokračovalo se v těžení a pažení tzv. „Holštejnského koridoru", přičemž bylo dosaženo hloubky cca 9,5 m.

12. Velké prepadlé a Stará garda (Borinský kras, SR)

V roce 2007 zde byly uskutečněny 2 akce, kterých se zúčastnily 2 osoby.

            Výpomoc místní skupině a exkurze do uvedených lokalit.

4. Shrnutí dosažených výsledků za rok 2007

Nejvíce pozornosti a úsilí jsme stejně jako loni věnovali vytěžení a předřevení vstupní šachtice Černého závrtu v Zadních Bukovinkách.

Výzkum krasového bradla Ohniště (NAPANT‑SR) pokračoval pokusy o další prolongace známých i nových lokalit. V únor byl nalezen a prokopán masný flek na svazích Ohniště a podařilo se objevit nadějnou lokalitu.

5. Různé

            Pokračovalo geodetické měření bodového pole kolem jeskyně Hladomorna a v okolí hradu Holštejn.

            Na webové stránky obce Holštejn je občas dodán článek nebo foto z našich akcí.

            Na zadní stěně traktorárny v areálu naší stanice v Holštejně jsme zřídili a vystrojili umělou lezeckou stěnu.

            Dne 24. 3. 2007 se opět konal jarní pochod „Otevírání pramenů Bílé vody," kterého se pro nepřízeň počasí zúčastnil pouze jeho zakladatel.

            V rámci Dne Země se konal úklid Moravského krasu. Naše skupina 29. 4. 2007 čistila areál kolem Hladomorny, hradu a oblast údolí Bílé vody až ke Staré Rasovně, rovněž svah údolí a okolí silnice od mostu před Holštejnem až k Nové Rasovně.

Dne 28. 4. 2007 proběhl tradiční 38. pochod Moravským krasem vedoucí z Brna do Holštejna, kterého se zúčastnilo 11 poutníků.

Letní soustředění na Holštejně proběhlo ve dnech 18.-26. 8. 2007. Speleologický výzkum byl zaměřený především na přípravu dřeva a pažení Černého závrtu.

V závrtu č. 59 U trojičky dochází k propadům zeminy okolo vstupní skruže i v okolí. Trochu jsme vyspravili vchod obsypáním kameny, ale bude potřeba skruž zabezpečit důkladněji.

Ve spolupráci se Správou CHKO MK a s obcí Holštejna jsme zajistili osvětlení jeskyně Hladomorna, aby se v ní mohl dne 6. 10. 2007 konat křest knihy Davida Papajíka „Páni z Holštejna". Přítomné veřejnosti byla představena rovněž naše organizace. Náklady s akcí spojené jsme hradili ze skupinové pokladny.

V rámci exkurzní a kontrolní činnosti byly navštíveny i další lokality v Moravském krasu (např. Vilémovický ponor, Kajetánův závrt, Lopač aj.), Jánské dolině a ve Slovenském krasu.


6. Přehled účasti na speleologických akcích v roce 2007

 


Členové ZO 6‑15:

1.  Bicánek Jiří                                      10

2.  Boháček Radek                              5

3.  Fatka Jan                                         25

4.  Fitz Heřman                                     20

5. Hauf Martin                                     4

6.  Hejl Radek                                       28

7.  Kaltenbrunner Ivo                         0

8.  Kuchař Jiří                                       18

9.  Lipovský Robert                            18

10. Maceček Petr                                 39

11. Maštalíř Radek                              4

12. Materna František                        0

13. Merta Jan                                       20

14. Mravec Pavol                                13

15. Mutina Jan                                     12

16. Nejedlý Pavel                 6

17. Ondrušek Petr                               12

18. Parák Zbyněk                                7

19. Paruch Martin                               10

20. Paruch Radek                                14

21. Pastrňák Radek                             15

22. Stratil Josef                                    4

23. Zámek Evžen                                 15

24. Zatloukal Richard                         11

 

                                              

Celkem se členové ZO 6‑15 zúčastnili 310 speleologických akcí.

               

Nečlenové ZO 6‑15:

1.  Baldauf Lutz                                   1

2.  Dedek Miroslav                             10

3.  Fitzová Lenka                                 2

4.  Gibiecová Eva                 2

5.  Hrubý Vítek                                    2

6.  Hulata Alexandr                             4

7.  Kadlec Jaroslav                              1

8.  Klásková Monika                          2

9.  Krajník Jakub                                  2

10. Kučera Martin                               3

11. Maceček Tomáš                            3

12. Macečková Anna                         2

13. Malcová Ivana                              1

14. Malec Zdeněk                               1

15. Matušková Kateřina                    4

16. Mutinová Zdeňka                         3

17. Ondrušek Petr ml.                         3

18. Paruchová Alice                           3

19. Sieger Ladislav                              2

20. Skrejvalovi                                     2

21. Šlechta Stanislav                          1

22. Vavřík Pavel                                   2

„Anonymní" zájemci                          21

Celkem 77 speleologických akcí.

            V roce 2007 se zúčastnili členové ZO ČSS 6‑15 Holštejnská a jejich spolupracovníci celkem 387 speleologických a pracovních akcí naší skupiny. Přesné údaje o počtu akcí a zúčastněných osob jsou pouze u činnosti pořádané naší organizací (převážně v Holštejnsku). U činnosti, kde jsme kooperovali s jinými skupinami, je vyčíslena pouze účast našich členů. Rovněž nejsou u jednotlivých lokalit zohledněny přípravné práce např. na našem pozemku v Holštejně se dřevem, kterého třeba pro Černý závrt bylo nutné připravit ve velkém množství. V tomto přehledu není započítán čas strávený zpracováním dokumentace, jednáním a vedením agendy.

Výbor organizace děkuje všem našim členům a kamarádům za aktivní účast na speleologickém bádání.

Všem přejeme hodně zdraví, trpělivosti a pevnou vůli do dalších speleologických výzkumů.

Za výbor ZO ČSS 6‑15 Holštejnská sestavil ke dni 31. 12. 2007:

Mgr. Richard Zatloukal

autor: Normen