Výroční zpráva roku 2006

Výroční zpráva ZO ČSS 6 ‑ 15 Holštejnská za rok 2006

1. Zpráva o činnosti výboru ZO ČSS 6 ‑ 15

            V roce 2006 pracoval výbor ve složení:

Předseda a pokladník:                      Radek Hejl

Místopředseda:                                Heřman Fitz

Jednatel:                                           Jan Fatka

Člen výboru:                                     Jiří Kuchař

Člen výboru a archivář:                    Richard Zatloukal

Revizor ZO:                                      Robert Lipovský

K 31.12. 2006 měla naše ZO dvacet šest členů.

            V průběhu roku se uskutečnily dvě členské schůze, 18.2. 2006 byla výroční členská schůze, výbor skupiny se scházel podle aktuálních potřeb.

Byla vypracována žádost na povolení speleologických prací v Černém závrtu v Zadních Bukovinkách, která byla podána na Správu CHKO MK. Žádost byla schválena a průzkum zahájen. Se Správou CHKO MK byla rovněž sepsána smlouva na likvidaci a odklizení tzv. „Vlkovy boudy" nad Holštejnskou jeskyní, což bylo realizováno. S Muzeem umění Olomouc byla sjednána hospodářská smlouva na vyčištění studny v areálu národní kulturní památky Přemyslovský palác v Olomouci. Akce proběhla v prosinci.

            Průběžně byl doplňován skupinový archiv novými publikacemi se speleologickou nebo oborově blízkou tématikou.

2. Popularizační činnost

            V roce 2006 byly zaslán níže uvedený článek do časopisu Speleo:

ZÁMEK, E., 2006: Čtyřicet let Holštejnské skupiny. In: Speleo 45, 41‑44, Praha.

3. Zpráva o spolupráci s jinými organizacemi

            V Nízkých Tatrách jsme společně se SSS OS Speleoklub Nicolaus pokračovali ve výzkumu v oblasti Ohniště a Demänovské doliny.

4. Zpráva o průzkumné a výzkumné činnosti

1. Jeskyně č. 518 Holštejnská a č. 517 Nezaměstnaných

V roce 2006 zde bylo uskutečněno 13 pracovních akcí a 9 exkurzí, kterých se zúčastnilo 69 a 92 osob.

            Ačkoliv každé jaro dochází k opadům stěn průkopů, loňský rok byl v tomto ohledu dosud nejhorší. Hlavní průkop byl zavalen prakticky od rozrážky 11 a k rozrážce 15. V rozrážce 18 došlo k sesuvům od jejího počátku až k Araňákovu komínu, popadaly stěny až do po výdřevu. Speleologické akce byly proto zaměřeny převážně na vyklízení závalů. Doposavad se podařilo vyzmáhat aspoň Hlavní průkop. Rozrážka 18 zůstává zavalená. Přesto jsme na jejím počátku pokračovali ve vyklízení volné chodbičky pod stropem. Podařilo se nám proniknout asi 4 m k malé volné prostoře s ponorem uprostřed. Místo bylo nazváno Čokoládová koule.

            Vyměnili jsme poškozené a zkorodované zámky u vchodu do kompresorovny.

2. Závrt č. 66 (č. 802)

V roce 2006 zde byla uskutečněna 1 akce, které se zúčastnilo 6 osob.

            Kontrola stavu lokality. Ze závrtu byl odinstalován studnařský jeřábek „Husa", který byl převezen na Černý závrt.

3. Závrt č. 71 (č. 804)

V roce 2006 zde byla uskutečněna 1 akce, které se zúčastnily 4 osoby.

            Proběhla kontrola stavu šachtice, výdřeva je v dobrém stavu. Pokračoval průzkum na dně propástky.

4. Jeskyně Staré Rasovny

            Jeskyně č. 539 Diaklásová chodba

V roce 2006 zde byla uskutečněna 1 akce, které se zúčastnily 4 osoby.

            Kontrola lokality.

5. Jeskyně č. 551, 551/I Nová Rasovna

V roce 2006 zde bylo uskutečněno 12 akcí, kterých se zúčastnilo 43 osob.

            Pokračovali jsme v uvolňování trativodu v Horních patrech jeskyně za chodbou Černé ozvěny. Vyklízeli jsme odbočku před Učuspínovou vyhlídkou. Místo se však jeví jako bezperspektivní, proto bylo vyneseno nářadí a práce zde ukončeny.

            V březnu a dubnu bylo propadání zahlceno Bílou vodou tak, že se vytvořilo jezero, které odtékalo přes přepadovou hranu údolí do Staré Rasovny. Po jarních povodních byly patrné velké přesuny sedimentů v jeskyni. V sifonu Koleno se přímo pod žebříkem otevřel trativod.

            V nástupu do Lipovecké chodbě prasknul vodorovný žebřík dlouhý 2,70 m, který bude potřeba vyměnit.

6. Jeskyně č. 808/I Stará Amatérská

V roce 2006 zde bylo uskutečněno 5 akcí, kterých se zúčastnilo 18 osob.

Po dohodě se Správou CHKO MK a společné návštěvě místa průzkumu, jsme mohli pokračovat v lezení a mapování komínů v Brčkovém dómu v Přítokové chodbě. Podařilo vylézt nadějný Glozarův komín, ovšem jeho vrchol končí v lité skále, kde se dělí na množství neprůlezných „píšťal". Prostory detekované gravimetrickým měřením tedy nebyly objeveny.

V Kruhovém dómku jsme se neúspěšně pokusili rozpojit zrezivělé spojky na žebřících, takže zde zůstaly, neboť jsou při své délce netransportovatelné.

7. Závrt č. 151 Černý (807)

V roce 2006 zde bylo uskutečněno 23 akcí, kterých se zúčastnilo 149 osob.

            Jak bylo po mnoha letech odkladů na výroční členské schůzi dohodnuto, obnovili jsme práce na zříceném Černém závrtu. Bylo proto sjednáno povolení od Správy CHKO MK, nakoupeno větší množství dřeva, dokoupeno a připraveno nářadí, spojovací materiál. Z kmenů byla oškrábána kůra a tyto nařezány. Propadlý jícen závrtu byl rozměřen a jeho zavalená část vykopána až na starou, z velké části popadanou výdřevu. Nad jícnem byla vyrobena pracovní plošina, která zároveň tvoří rošt, z něhož byl spuštěn 1. rám a stojky. Nad plošinou jsme vztyčili pracovní trojnožku s kladkou. Později jsme ji doplnili o pevně ukotvený studnařský jeřáb „Husa", který jsme převezli ze závrtu č. 66.

Postupným těžením a pažením jsem se propracovali až k propadlé staré vstupní mříži, která se vzpříčila v hloubce asi 10 m. Shodou okolností však zachytila většinu závalu, takže šachtice pod ní již byla volná. Zával z mříže jsme odtěžili, mříž rozřezali a vytáhli. Propracovali jsme se až k ústí II. šachtice. To je však dosud zavaleno popadanou výdřevou ze spodní části I. šachtice.

Celá šachtice I. je zapažena, ovšem do budoucna počítáme s jejím zaskružováním. V roce 1983 byl výzkum ukončen v hloubce 35 m, v současné době jsme zhruba v 15 m.

Probíhalo další geodetické měření a byla doplňována měřičská síť v Zadních Bukovinkách. Rovněž Černý závrt byl připojen do bodového pole v JTSK. Původní vyústění šachtice (horní rám) byl na kótě 497,67 m n. m., nová šachtice je založena o 1,43 m níže, tj. 496,24 m n. m. BPV.

9. Jeskyně Okno (Demänovská dolina, Nízké Tatry ‑ SR)

V roce 2006 zde byly uskutečněny 2 akce, kterých se zúčastnily 2 osoby.

            Společně s Petrem Holúbkem pokračovalo mapování odboček z hlavního tahu. Pokračovalo prokopávání chodby v koncových částech za historickými podpisy. Po vyklizení zasedimentovaného polosifonku se podařilo objevit další volné pokračování.

10. Lešinského závrt (Ohniště, Nízké Tatry ‑ SR)

V roce 2006 zde bylo uskutečněno 13 akcí, kterých se zúčastnilo 15 osob.

            V závrtu pokračovalo prohlubování dna (dosaženo 6,5 m), ale hodně pozornosti bylo věnováno dřevení šachtice. Za příznivých podmínek vane ze dna závrtu silný průvan. Byla provedena pachová zkouška s merkaptanem, která díky nepříznivému počasí vyšla negativně. Na zimu bylo ústí závrtu překryto provizorním krytem ze dřeva a chvojí.

11. Mlžný závrt (Plešivecká planina, Slovenský kras, SR)

V roce 2006 zde bylo uskutečněno 8 akcí, kterých se zúčastnilo 8 osob.

            Bylo upraveno okolí jícnu závrtu pro uložení líh na tahání kbelíků s materiálem. Pokračovalo se v těžení a pažení, dosaženo hloubky cca 6,5 m. V suti pod vchodem se objevily čistě vymyté škrapy. Místo bylo rozšířeno na tzv. „Holštejnský koridor," odkud vane průvan.

12. Silický ponor (Silická planina, Slovenský kras, SR)

V roce 2006 zde byly uskutečněny 2 akce, kterých se zúčastnily 2 osoby.

            Byl prokopáván zával ze sesutých stěn starší sondy v jícnu závrtu. Dosaženo hloubky asi 6 m. Mezi bloky na dně se objevil průvan.

5. Shrnutí dosažených výsledků za rok 2006

Zcela jednoznačně jsme věnovali nejvíce pozornosti, a tedy i sil a prostředků, na obnovení průzkumu Černého závrtu v Zadních Bukovinkách, který byl v roce 1983 po kompletním předřevením vytěžené šachtice v hloubce 35 m ukončen.

Výzkum krasového bradla Ohniště (NAPANT‑SR) pokračoval pokusy o další prolongace známých i nových lokalit. V lednu byly hledány masné fleky na svazích Ohniště, ale pro velké množství sněhu nebyly žádné nalezeny.

6. Různé

            Během březnové povodně dosáhla výška vodní hladiny ve sklepě 0,52 m. Pro zajímavost měření nadmořských výšek P. Mravce: 462,12 m n. m. schody do sklepa, 463,70 m n. m. podlaha v klubovně naší základny, 451,00 m n. m. maximální dosažená hladina v propadaní Bílé vody, 464,05 m n. m. bod č. 25 – hrana přepadu do Wanklova závrtu. Povodeň také poškodila nosný pilíř našeho mostu přes Bílou vodu. Provizorně byl opraven. Rovněž sklep byl vyčištěn a vysušen. Nějak se nám stává tento jarní úklid pravidelným.

Byla dokončena elektrifikace traktorárny.

            Byla zcela zlikvidována tzv. Vlkova bouda nad Holštejnskou jeskyní, zbytky stavebního materiálu byly odvezeny mimo CHKO MK, roztříděny a odevzdány na příslušné skládky. Prostor po boudě byl vyčištěn a terén upraven.

            Dne 25.3. 2006 se opět konal jarní pochod „Otevírání pramenů Bílé vody," kterého se zúčastnilo 6 chodců.

            V rámci Dne Země se 8.4. 2006 konal úklid Moravského krasu. Naše skupina čistila areál kolem Lidomorny, hradu a oblast údolí Bílé vody až ke Staré Rasovně, rovněž svah údolí a okolí silnice od mostu před Holštejnem až k Nové Rasovně.

Dne 29.4. 2006 proběhl za mimořádně nepříznivého počasí tradiční 37. pochod Moravským krasem vedoucí z Brna do Holštejna, kterého se zúčastnilo 12 poutníků.

Letní soustředění na Holštejně proběhlo ve dnech 19.-27.8. 2006. Speleologický výzkum byl zaměřený především na přípravu dřeva a pažení Černého závrtu.

Po několika letech jsme prováděli i hospodářskou činnost. Vyčištili jsme 19,80 m hlubokou studnu v areálu národní kulturní památky Přemyslovský palác v Olomouci. Získané prostředky byly investovány do nové elektrocentrály.

V rámci exkurzní a kontrolní činnosti byly navštíveny i další lokality v Moravském krasu, Jánské dolině a ve Slovenském krasu.


7. Přehled účasti na speleologických akcích v roce 2006

 


Členové ZO 6‑15:

1.  Bicánek Jiří                                      27

2.  Boháček Radek                              0

3.  Fatka Jan                                         25

4.  Fitz Heřman                                     16

5. Hauf Martin                                     5

6.  Hejl Radek                                       33

7.  Kaltenbrunner Ivo                         0

10. Kuchař Jiří                                      21

11. Lipovský Robert                           17

12. Maceček Petr                                 42

13. Maštalíř Radek                              5

14. Materna František                        0

15. Merta Jan                                       22

16. Mravec Pavol                                21

17. Mutina Jan                                     7

18. Nejedlý Pavel                 5

19. Ondrušek Petr                               14

20. Parák Zbyněk                                8

21. Paruch Martin                               7

22. Paruch Radek                                12

23. Pastrňák Radek                             15

24. Stratil Josef                                    3

25. Zámek Evžen                                 14

26. Zatloukal Richard                         12

 

                                              

Celkem se členové ZO 6‑15 zúčastnili 331 speleologických akcí.

               

Nečlenové ZO 6‑15:

1.  Bačák                                               1

2.  Dedek Miroslav                             7

3.  Fatková Věra                                  2

4.  Hanzelkovi L. + I.                           2

5.  Hulata Alexandr                             1

6.  Kaman Vít                                       1

7.  Kašpar Miroslav                            3

8.  Klásková Monika                          2

9.  Kos Petr                                          1

10. Kučera Martin                               2

11. Maceček Tomáš                            2

12. Macečková Jana                           1

13. Malcová Ivana                              4

14. Malec Zdeněk                               7

15. Paruchová Alice                           1

16. Rožnovský R. + S. + I.  3

17. Stratil Josef ml.                              2

18. Vaník Marek                                  3

19. Vavřík Pavel                                   3

20. Vystrčil V. + V.                              8

„Anonymní" zájemci                          23

Celkem 79  speleologických akcí.

            V roce 2006 se zúčastnili členové ZO ČSS 6‑15 Holštejnská a jejich spolupracovníci celkem 410 speleologických i pracovních akcí naší skupiny. Přesné údaje o počtu akcí a zúčastněných osob jsou pouze u činnosti pořádané naší organizací (převážně v Holštejnsku). U činnosti, kde jsme kooperovali s jinými skupinami, je vyčíslena pouze účast našich členů. Rovněž nejsou u jednotlivých lokalit zohledněny přípravné práce např. na našem pozemku v Holštejně se dřevem, kterého třeba pro Černý závrt bylo nutné připravit ve velkém množství. V tomto přehledu není započítán čas strávený zpracováním dokumentace, jednáním a vedením agendy.

Výbor organizace děkuje všem našim členům a kamarádům za aktivní účast na speleologickém bádání.

Všem přejeme hodně zdraví, trpělivosti a pevnou vůli do dalších speleologických výzkumů.

Za výbor ZO ČSS 6‑15 Holštejnská sestavil ke dni 31.12.2006:

Mgr. Richard Zatloukal

autor: Normen