Výroční zpráva roku 2005

Výroční zpráva ZO ČSS 6 ‑ 15 Holštejnská za rok 2005

1. Zpráva o činnosti výboru ZO ČSS 6 ‑ 15

            V roce 2005 pracoval výbor ve složení:

Předseda a pokladník:                  Radek Hejl

Místopředseda:                                Heřman Fitz

Jednatel:                                            Jan Fatka

Člen výboru:                                      Jiří Kuchař

Člen archivář:                                    Richard Zatloukal

Revizor ZO:                                       Robert Lipovský

K 31.12. 2005 měla naše ZO dvacet šest členů.

            V průběhu roku se uskutečnily dvě členské schůze, výbor skupiny se scházel podle aktuálních potřeb. Na výroční schůzi dne 5.2. 2005 byl za člena ZO ČSS 6-15 po roční čekatelské lhůtě přijat Jan Merta.

            Průběžně byl doplňován skupinový archiv novými publikacemi se speleologickou nebo oborově blízkou tématikou.

2. Popularizační činnost

            Na Speleofóru 2005 v Rudicích byla předvedena PP presentace o záchranné akci v jeskyni Nová Rasovna.

            V roce 2005 byly zaslány níže uvedené články do časopisů Speleo a sborníku Speleofórum 2005:

ZATLOUKAL, R., 2005: Indoor Camp 2004 v Nové Rasovně a jeho outdoorový dopad. In: Speleofórum 2005, ročník 24, 73‑76, Praha.

ZATLOUKAL, R., 2005: Indoor Camp 2003 v Jeskyni pravěkých symbolů v Nové Rasovně. In: Speleo 41, 10‑16, Praha.

ZATLOUKAL, R., 2005: Otevření i zavření Ventaroly v Kamenném žlíbku v jižní části Moravského krasu. In: Speleo 41, 50‑52, Praha.

ZATLOUKAL, R.‑ ZÁMEK, E.‑MRAVEC, P., 2005: Zápisky o Indoor Campu 2004 v Nové Rasovně. In: Speleo 41, 16‑21, Praha.

ZATLOUKAL, R., v tisku: Okruh otázek kolem sborníků Speleofóra a publikačně plodného krasového eremity. In: Speleo 42, Praha.

3. Zpráva o spolupráci s jinými organizacemi

            ZO ČSS 6‑25 Pustý žleb jsme vypomáhali při čerpání sifonu mezi Sloupským koridorem Nové Amatérské jeskyně a Sloupskými jeskyněmi.

            V Nízkých Tatrách jsme společně se SSS OS Speleoklub Nicolaus pokračovali ve výzkumu v oblasti Ohniště.

4. Zpráva o průzkumné a výzkumné činnosti

1. Jeskyně č. 518 Holštejnská a č. 517 Nezaměstnaných

V roce 2005 zde bylo uskutečněno 8 pracovních akcí a 6 exkurzí, kterých se zúčastnilo 39 a 66 osob.

            Po vydatných jarních srážkách došlo k mohutnému opadu stěn průkopů v celé jeskyni. Postupně byl vyčištěn Hlavní průkop a rozrážka č. XVIII. Z této rozrážky byly vykopány vzduchové hadice, které po opravě a výměně některých spojek byly instalovány na čelbu Hlavního průkopu. Zde byla v závěru roku po mnoha letech opět obnovena ražba, přičemž postup byl pouze o 1 m.

            Ve spolupráci s J. Kalendou bylo prováděno gravimetrické měření nad předpokládaným průběhem Holštejnské jeskyně.

2. Závrt č. 66 (č. 802)

V roce 2005 zde byla uskutečněna 1 akce, které se zúčastnily 4 osoby.

            Kontrola stavu lokality. Pro vysoký stav Holštejnského potoka se podařilo sestoupit pouze k jeho hladině pod Větrným komínem v závrtu č. 68.

3. Závrt č. 71 (č. 804)

V roce 2005 zde byla uskutečněna 1 akce, které se zúčastnily 4 osoby.

            Proběhla kontrola stavu šachtice, výdřeva je v dobrém stavu. Dále průzkum úžiny na dně hlavní propasti a neúspěšný pokus o prolongaci „B" úžiny. V propasti zůstalo lano na balkónu.

4. Jeskyně Staré Rasovny

            Jeskyně č. 539/I Keprtova chodba

V roce 2005 zde byla uskutečněna 1 akce, které se zúčastnily 4 osoby.

            Kontrola lokality. Vstupní plazivka je pobřeznové povodni zasedimentovaná do té míry, že se ji dosud nepodařilo překonat a hlavně opět prokopat.

5. Jeskyně č. 551, 551/I Nová Rasovna

V roce 2005 zde bylo uskutečněno 21 akcí, kterých se zúčastnilo 103 osob.

            Jakmile to umožnily vodní poměry, vynesli jsme materiál expedice Indoor Camp 2004. Pokračovali jsme v uvolňování trativodu v Horních patrech jeskyně za chodbou Černé ozvěny. Podařilo se objevit 12 m dlouhou meandrující chodbu „U vyhlídky", která ovšem ústí do hlavní propasti a nikoliv Dómu II. Při této příležitosti bylo kolem propasti zhotoveno zábradlí. Z trativodu bylo vyneseno nářadí z důvodu údržby.

Na pokyn Správy CHKO MK jsme zahájili demontáž nejvíce poškozeného potrubí z roku 1935 a jeho transport z jeskyně. U vchodové mříže do jeskyně byly vyměněny zámky.

            Během březnové povodně vystoupila hladina Bílé vody v jeskyni až ke kótě 444.60 m n.m. Nejvýše zaměřený bod v nové části Lipovecké chodby, Jeskyni pravěkých symbolů, č. 129 v Říceném dómu č. 18, má hodnotu 444.00 m n.m. Znamená to tedy, že i tato část jeskyně byla během povodně zaplavená.

6. Jeskyně č. 550 Příční

V roce 2005 zde byly uskutečněny 2 akce, kterých se zúčastnilo 6 osob.

Kontrola stavu lokality po březnové povodni a údržba zámku.

7. Jeskyně V bučí (č. 514)

V roce 2005 zde byly uskutečněny 2 akce, kterých se zúčastnilo 6 osob.

Kontrola stavu lokality a údržba zámku.

8. Závrt č. 151 Černý (807)

V roce 2005 zde byla uskutečněna 1 akce, které se zúčastnily 2 osoby.

            Kontrola stavu lokality, jícen vstupní šachtice se nadále propadá. Brzy se již nebude mít co kam propadat a tímto se samovolně vyřeší otázka, jak naložit s touto lokalitou.

9. Propast Havran (Ohniště, Nízké Tatry ‑ SR)

V roce 2005 zde byla uskutečněna 1 akce, které se zúčastnila 1 osoba.

            V propasti byla provedena kontrola a údržba vystrojení.

10. Lešinského závrt (Ohniště, Nízké Tatry ‑ SR)

V roce 2005 zde bylo uskutečněno 11 akcí, kterých se zúčastnilo 13 osob.

            Pokračovalo prohlubování dna (dosaženo 6. m) a dřevení šachtice.

5. Shrnutí dosažených výsledků za rok 2005

Stejně jako předchozích letech jsme nejvíce pozornosti věnovali náročnému výzkumu v Nové Rasovně.

Výzkum krasového bradla Ohniště (NAPANT‑SR) pokračoval pokusy o další prolongace známých i nových lokalit.

6. Různé

            Pavol Mravec s pomocníky prováděl geodetické měření – zahušťování sítě trigonometrických bodů – v korytě Bílé vody. V rámci grantu P. Kalendy se provádělo gravimetrické měření v Bukovinách a nad Holštejnskou jeskyní.

            Byly provedena elektrifikace garáže pro traktor. Na zadní stěně této stavby byla zhotovena umělá tréninková lezecká stěna. Proběhla kompletní oprava brzdného, leč nebrzdícího systému traktoru.

Zdánlivá maličkost, ale také se neudělala sama. Byla vyčerpána žumpa u základny.

            Byla zcela zlikvidována stará pracovní bouda u Holštejnské jeskyně, zbytky stavebního materiálu byly odvezeny mimo CHKO MK, roztříděny a odevzdány na příslušné skládky. Prostor po boudě byl vyčištěn a terén upraven. I když z hlediska estetického dojmu to možná krasu pomohlo, byl odstraněn další doklad speleologického objevování Moravského krasu. Až se za nějakých pár desetiletí budou podobné stavby hledat, aby se mohly chránit jako technické památky, žádná už v Moravském krasu nebude.

            Dne 19.3. 2005 se měl konat jarní pochod „Otevírání pramenů Bílé vody". Z důvodu povodně v Moravském krasu se uskutečnila povrchová exkurze a dokumentace povodňových jevů nejen na Holštejnsku, ale také na výtoku Punkvy a jinde. Bílá voda zaplavila také sklep naší základny do výše cca 1.30 m. Protože zde máme umístěnu šatnu, dílnu i sklad techniky a vybavení, neobešla se tato událost bez materiálních ztrát.

Proběhl tradiční 36. pochod Moravským krasem vedoucí z Brna do Holštejna.

Letní soustředění na Holštejně proběhlo ve dnech 20.-28.8.2005. Speleologický výzkum byl zaměřený především na chodbu Černé ozvěny v Nové Rasovně.

V rámci exkurzní a kontrolní činnosti byly navštíveny i další lokality v Moravském krasu a jinde např.: Jednička, Dagmar, jeskyně v lomu Velká Dohoda, Slouská větev Nové Amatérky novým vchodem od Brouška, Spirálka, Pouťová jeskyně u Štramberka, jeskyně Duča, Dobšinská a Stratenská ve Slovenském ráji, jeskyně Dúpnica (Sivý vrch, Západní Tatry).


7. Přehled účasti na speleologických akcích v roce 2005

 


Členové ZO 6‑15:

1.  Bicánek Jiří                                      13

2.  Boháček Radek                     1

3.  Fatka Jan                                          20

4.  Fitz Heřman                                     18

5. Hauf Martin                                      9

6.  Hejl Radek                                       23

7.  Kaltenbrunner Ivo                          3

10. Kuchař Jiří                                      33

11. Lipovský Robert                    15

12. Maceček Petr                                 36

13. Maštalíř Radek                     5

14. Materna František                               0

15. Merta Jan                                        14

16. Mravec Pavol                                 24

17. Mutina Jan                                     12

18. Nejedlý Pavel                 2

19. Ondrušek Petr                                10

20. Parák Zbyněk                                 9

21. Paruch Martin                                7

22. Paruch Radek                                 9

23. Pastrňák Radek                     9

24. Stratil Josef                                     3

25. Zámek Evžen                                  12

26. Zatloukal Richard                  6

 

                                              

Celkem se členové ZO 6‑15 zúčastnili 293 speleologických akcí.

               

Nečlenové ZO 6‑15:

1.  Baldauf Lutz                                    2

2.  Dedek Miroslav                               1

3.  Fatka Jan ml.                                    5

4.  Fatková Věra                                   2

5.  Galochová Vlaďka                   3

6.  Jalůvkovi J. a J.                             6

7.  Kalenda Jaroslav                 2

8.  Kovář                                               2

9.  Kuchař Jiří mladší                    2

10. Maceček Tomáš                    2

11. Mravcová Tereza                    2

12. Stratil Josef ml.                           2

13. Vaník Marek                                   7

14. Valentová Eva                                1

15. Vavřík Pavel                                   5

16. Votoupal Silvestr                  1

„Anonymní" zájemci                   73

Celkem 118 speleologických akcí.

            V roce 2005 se zúčastnili členové ZO ČSS 6‑15 Holštejnská a jejich spolupracovníci celkem 411 speleologických i pracovních akcí naší skupiny. Přesné údaje o počtu akcí a zúčastněných osob jsou pouze u činnosti pořádané naší organizací (převážně v Holštejnsku). U činnosti, kde jsme kooperovali s jinými skupinami, je vyčíslena pouze účast našich členů. V tomto přehledu není započítán čas strávený zpracováním dokumentace, jednáním a vedením agendy.

Výbor organizace děkuje všem našim členům a kamarádům za aktivní účast na speleologickém bádání.

Všem přejeme hodně zdraví, trpělivosti a pevnou vůli do dalších speleologických výzkumů.

Za výbor ZO ČSS 6‑15 Holštejnská sestavil ke dni 31.12.2005:

Mgr. Richard Zatloukal

Příloha k výroční zprávě ZO ČSS 6 – 15 Holštejnská

       

Finance roku 2005

       

Stav financí k 31.12.2004:

   
       
 

Pokladna

548,50

 
 

Běžný účet

141 363,37

 
 

Celkem

141 911,87

 
       

Příjmy v roce 2005

   
       
 

Úroky z BÚ

40,48

 
 

Členské příspěvky

24 670,00

 
 

Likvidace boudy – CHKO

6 000,00

 
 

Celkem

30 710,48

 
       

Výdaje v roce 2005

   
       
 

Odvod členských příspěvků na ČSS

9 600,00

 
 

Pojištění majetku – základna, garáž

3 200,00

 
 

Poviné ručení – traktor

973,00

 
 

Nájem pozemku – Státní lesy ČR

273,00

 
 

Elektřina – Holštejnská jeskyně, základna

4 204,00

 
 

Stavba lezecké stěny

12 500,00

 
 

Vrtačka Narex

4 152,00

 
 

Likvidace boudy, odvoz odpadu

4 811,00

 
 

Vratka půjčky pokladníka

25 000,00

 
 

Provozní režie

10 447,00

 
 

Celkem

75 160,00

 
   

 

 
       
       

Stav financí k 31.12.2005 :

   
       
 

Pokladna

14 741,50

 
 

Běžný účet

82 720,85

 
 

Celkem

97 462,35

 
       
       
       
       
       

Poznámka: Finanční částky uváděné ve zprávě jsou v korunách českých.

Zpráva inventarizační komise

Komise ve složení Parák, Mravec, Maštalíř provedla kontrolu materiálu dle „majetkových knih". Závady závažného charakteru nebyla zjištěny.

Zpráva revizora ZO

Při revizi bylo provedeno porovnání dokladů hospodáře a pokladníka, které spolu souhlasí. Dále byla provedena kontrola hospodaření s finančními prostředky ZO, ve kterém rovněž nebyla zjištěna závada.

Pokladní hotovost na konci roku souhlasí s pokladním deníkem a stav běžného účtu s posledním výpisem z ČS a.s. Blansko.

Jelikož v hospodaření ZO nebyly shledány žádné závažné nedostatky, považuje revizor za možné udělit odstupujícímu výboru absolutorium.

 

Přílohu k Výroční zprávě ZO ČSS 6-15 zpracoval ke dni 31.12.2005:

Radek Hejl

autor: Normen