Výroční zpráva roku 2003

Výroční zpráva ZO ČSS 6 ‑ 15 Holštejnská za rok 2003

 

1. Zpráva o činnosti výboru ZO ČSS 6 ‑ 15

            V roce 2003 pracoval výbor ve složení:

Předseda a archivář:                     Richard Zatloukal

Místopředseda:                                Pavel Nejedlý

Jednatel:                                            Jan Fatka

Pokladník a hospodář:                   Radek Hejl

Člen výboru:                                      Heřman Fitz

Revizor ZO:                                       Radek Maštalíř

 

K 31.12. 2003 měla naše ZO dvacet čtyři členů a jednoho čekatele na členství.

            V průběhu roku se uskutečnily tři členské schůze, výbor skupiny se scházel podle aktuálních potřeb. Na výroční schůzi dne 8.2. 2003 byli za členy naší organizace přijati Jiří Kuchař a Josef Stratil. Přání, stát se naším členem, projevil Radek Pastrňák, kterému byla udělena roční čekatelská lhůta. Pro nezájem o dění v naší organizaci a neplacení členských příspěvků bylo zrušeno členství Bronislavu Matulovi. Vít Kaman přestoupil do ZO ČSS 6‑25 Pustý žleb.

            V závěru roku jsme byli zaskočeni velice smutnou zprávou o smrti našeho člena Josefa Kaltenbrunnera (*11.9.1945 U13.12.2003). Tento muž byl posledním aktivním jeskyňářem, náležící do skupiny osob, která v roce 1966 založila Holštejnskou výzkumnou skupinu, po roce 1980 ZO ČSS 6‑15 Holštejnskou.

            Zúčastnili jsme se jednání s majitelem a provozovatelem lomu Malá dohoda, kdy zástupce Báňského úřadu za přítomnosti vedení Správy CHKO MK provedl kontrolu střelmistrovských záznamů. V lomu jsou dodržovány všechny předpisy a schválené postupy. Domluvili jsme se na vzájemné informovanosti, pokud by k odstřelům docházelo i o víkendech, abychom náhodou nebádali v některé z lokalit, které přes vše výše uvedené lom svojí činností docela určitě ohrožuje. Respektuje však rozhodnutí kompetentních úřadů a neplánujeme v tomto směru žádné další kroky.

            Proběhla kolaudace nové garáže, čímž je možné považovat stavební éru naší skupiny, trvající od roku 1995, za ukončenou.

            Průběžně byl doplňován skupinový archiv novými publikacemi se speleologickou nebo oborově blízkou tématikou.

2. Popularizační činnost

            V roce 2003 byly zaslány články do časopisů Speleo, Outdoor a sborníku Speleofórum 2003.

ZATLOUKAL, R., 2003: Zpráva o činnosti ZO ČSS 6‑15 Holštejnská v roce 2002. In: Speleofórum 2003, 19‑20, Praha.

ZATLOUKAL, R., 2004: Nová Rasovna v Moravském krasu opět delší. In: Speleo 38, 3‑4, Praha.

3. Zpráva o spolupráci s jinými organizacemi

            Pro obec Holštejn jsme v rámci brigády postavili ocelové sloupky na plot kolem vodohospodářského objektu nad rybníkem.

            ZO ČSS 6‑12 Speleologický klub jsme vypomáhali při výzkumu v Mechovém závrtu v jižní části Moravského krasu.

            V Nízkých Tatrách jsme společně se SSS OS Speleoklub Nicolaus pokračovali ve výzkumu v oblasti Ohniště.

4. Zpráva o průzkumné a výzkumné činnosti

1. Jeskyně č. 518 Holštejnská a č. 517 Nezaměstnaných

V roce 2003 zde bylo uskutečněno 9 pracovních akcí, kterých se zúčastnilo 66 osob a 17 exkurzí s účastí 178 osob.

            Pokračovali jsme v ražení spojnice mezi rozrážkami XVII a XIX a to postupně z obou stran, přičemž k předpokládanému propojení chybí asi 15 m. Dále byla v rozrážce VII instalována lanovka v trativodu k Jezírku opilců. Pokračovalo gravimetrické měření nad jeskyní.

2. Závrt č. 66 (č. 802) Šestašedesátka

V roce 2003 zde bylo uskutečněno 5 akcí, kterých se zúčastnilo 22 osob.

            Provedli jsme revizi škod způsobených závalem v závěru roku 2002, který byl nejspíše důsledkem trhacích prací v lomu Malá dohoda. Odstrojili jsme plakety a karabiny z Dómku kočkodanů a vytěžili z něj napadané kameny. Nad II. šachticí byla dokončena stavba opěrné zdi, dále byla podbetonováním opravena poslední skruž I. šachtice. Rovněž jsme zpevnili průlez do II. větve ukotveným ocelovým rámem.

3. Závrt č. 71 (č. 804)

V roce 2003 zde byla uskutečněny 2 akce, kterých se zúčastnilo 5 osob.

            Demontovali jsme poničenou dřevěnou plošinu nad propastí a nahradili ji novou, zhotovenou z ocelového pororoštu. Vytěžili jsme rovněž čerstvý zával, o němž se domníváme, že byl rovněž iniciován odstřely v lomu Malá dohoda vzdáleném přibližně sto metrů od lokality.

4. Jeskyně Staré Rasovny

            Jeskyně č. 539/I Keprtova chodba

V roce 2003 zde byla uskutečněna 1 akce, které se zúčastnilo 8 osob.

            Byla zde provedena jedna exkurze s polskými jeskyňáři.

5. Jeskyně č. 550 Příčná

V roce 2003 zde byla uskutečněna 1 akce, které se zúčastnila 1 osoba.

            V prosinci zde byl pozorován nástup hladiny Bílé vody po oblevě, zároveň byl potvrzen tento průtok v Marianovské chodbě Nové Rasovny.

6. Jeskyně č. 551, 551/I Nová Rasovna

V roce 2003 zde bylo uskutečněno 40 akcí, kterých se zúčastnilo 186 osob.

            V průběhu roku byl kompletně zrekonstruován sestup Chodbou propasťovitou, tj. byly odstraněny a vytěženy na povrch prohnilé dřevěné plošiny na I. a II. stupni, které byly nahrazeny ocelovými pororoštovými konstrukcemi. Žebříkům bylo doplněno poškozené kotvení. Dále byla natřena vstupní mříž a žebřík na I. stupeň.

            V srpnu se podařilo dolézt Komínovou chodbu nad Dómem II, avšak její pokračování v hlavním směru je neprůstupně uzavřeno, neboť výrazný erozní profil chodby zde přechází do úzké pukliny, která dále pokračuje několika tlakovými kanálky o průměru do 0,10 m. Do tohoto prostoru ústí ještě druhá tlaková chodba, kterou po cca 3 m skoro v celém profilu uzavírá sintrová zátka. Možnost dalšího průstupného pokračování Komínové chodby je velice malá.

            Hlavní úsilí však bylo věnováno na průstup závalem na konci Vaňousova řečiště v Lipovecké chodbě. Dne 4. října průkop vyústil do nových prostor pojmenovaných objeviteli – Z. Parák, R. Hejl a M. Hauf ‑ Jeskyně pravěkých symbolů. Když jsme se do objevů následujícího dne vydali zhotovit alespoň základní fotografickou dokumentaci, začalo deštivé období a s tím spojené stoupání Bílé vody, která zaplnila sifon Koleno. Protože vysoký vodní stav omezoval přístup do nových prostor, kdy bylo z větší části zatopeno nejen Koleno, ale rovněž některé části Lipovecké chodby, uspořádali jsme ve dnech 26.‑30.12.2003 v Dómu bez výzdoby podzemní tábor nazvaný Indoor Camp 2003. Během těchto dnů jsme zmapovali a nafotografovali nové prostory. Polygon je pevně fixován hliníkovými nýty s čísly bodů a napojen na měřičské body MSK v Lipovecké chodbě. Celková naměřená délka tak činí necelých 400 m. Podařilo se vylézt také několik komínů, ale zde ještě dokumentace vyhotovena nebyla. I když se v průběhu roku podařilo teodolitem přeměřit Lipoveckou chodbu do Dómu III, nepodařilo se tuto bodovou síť napojit na měřičské body za I. jezírkem, resp. nebyly zde identifikovány správné body a vysoký vodní stav dosud znemožňuje přístup do tohoto prostoru.

7. Jeskyně č. 810 Šošůvská propast

V roce 2003 zde byly uskutečněny 2 akce, kterých se zúčastnily 4 osoby.

            Bylo provedeno geodetické měření v lomu Na bradinách a Šošůvská propast připojena na souřadnicovou síť.

8. Jeskyně V bučí (č. 514)

V roce 2003 zde byla uskutečněna 1 akce, které se zúčastnily 2 osoby.

Provedli jsme exkurzi do lokality z důvodu kontroly stavu a promazání zámku na vstupní mříži.

9. Propast Havran (Ohniště, Nízké Tatry ‑ SR)

V roce 2003 zde byla uskutečněna 1 akce, které se zúčastnila 1 osoba.

            V propasti byla provedena kontrola stavu zalednění a pozorování  průvanů. Síň vpravo byla jako obvykla ojíněná. Pomocí dýmové trubičky bylo ověřeno, že dole pod jezerem to opravdu saje.

10. Sonda Svahová deprese (Ohniště, Nízké Tatry ‑ SR)

V roce 2003 zde bylo uskutečněno 8 akcí, kterých se zúčastnilo 9 osob.

            Pokračovalo prohlubování dna sondy, kde je patrný průvan. Podařilo se prokopat do malého volného prostoru tzv. „Jižní větev" s krápníkovou výzdobou a velkým množstvím netopýřích kostřiček.

11. Havraní propast (Ohniště, Nízké Tatry ‑ SR)

V roce 2003 zde byla uskutečněna 1 akce, které se zúčastnila 1 osoba.

            Pokračovalo se v kopání na čelbě, materiál je vyvážen pomocí lanovky do dómu. Na čelbě pokračuje ukloněná puklina pořád vodorovně dál, v okénku širokém cca 10 cm je vidět asi 3‑4 m dopředu. Voda naštěstí odtéká na dně pukliny stále pryč, průvan tam není, po chvíli práce se to hodně zamlží, ale ze předu je slyšet náznak jakési ozvěny.

12. Jeskyně Natržené spodky (Ohniště ‑ východní hrana, Nízké Tatry ‑ SR)

V roce 2003 zde byly uskutečněny 2 akce, kterých se zúčastnily 2 osoby.

            Na čelbě se pokračovalo v průkopu blátivého písčitého sifonu, který se podařilo překonat. Ovšem nalezený prostor je příliš malý a nedává velkou naději na postup hlavně z důvodu obtížného transportu vytěženého materiálu.

            Ve Strážovských vrších byly exkurzně navštíveny jeskyně Sonda, Pružinská a Mojtínská priepastná jaskyňa, dále Občasná vyvieračka v Čiernej dolinke.

5. Shrnutí dosažených výsledků za rok 2003

V jeskyni Holštejnská‑Nezaměstnaných jsme otevřeli novou spojnici mezi rozrážkami XVII a XIX, ověřující existenci potencionálního trativodu od závrtu č. 77.

Pravděpodobně nejvíce sil jsme věnovali technicky náročnému výzkumu v Nové Rasovně, kde se po padesáti letech podařilo objevit další pokračování Lipovecké chodby.

Výzkum krasového bradla Ohniště (NAPANT‑SR) pokračoval pokusy o další prolongace známých lokalit.

6. Různé

            Proběhly dokončovací práce na garáži pro traktor, bylo zhotoveno schodiště na půdu a police.

            Pomáhali jsme odstraňovat následky dvou ničivých povodní v květnu ve Sloupě.

            Dne 22.3. 2003 jsme uspořádali jarní pochod „Otevírání pramenů Bílé vody", kterého se zúčastnilo 10 osob.

            V rámci Dne Země byl 19.4.2003 ve spolupráci se Správou CHKO MK a skautskými organizacemi proveden sběr odpadků na Holštejnsku.

Tradiční 34. pochod Moravským krasem vedoucí z Brna do Holštejna proběhl dne 3.5. 2003 za účasti 17 poutníků.

Vytrvalostní cyklistickou 12. hodinovku „Tour de žleby" poznamenaly záplavy ve Sloupě, které si vynutily provizorní změnu trasy, aby se vůbec mohl IV. ročník 31.5.2003 uspořádat. Trať vedla od naší základny v Holštejně směrem na Vysočany, Housko, Nivu, Otínoves, Rozstání, Lipovec a zpátky do Holštejna a neměla jediný rovinný úsek. Letos bylo kvalifikováno 12 účastníků, kteří ujeli aspoň jeden 23 km dlouhý okruh. Za hlavní úspěch považujeme, že se i přes nepříznivé podmínky podařilo udržet kontinuitu nyní již tradičního holštejnského klání. Náročnost nového okruhu potvrzuje i skutečnost, že ujetá vzdálenost klesla na pouhých 253 km, což se podařilo R. Zatloukalovi.

Letní soustředění na Holštejně proběhlo ve dnech 16.-24.8.2003. Velká pozornost byla věnována hospodářské činnosti – vyčistili jsme 18,5 m hlubokou hradní studnu na čestném nádvoří v areálu Olomouckého hradu. Této akci jsme věnovali 5 výjezdů, kterých se zúčastnilo celkem 25 osob. Speleologický výzkum byl zaměřený především na Novou Rasovnu.

V létě se dva naši členové zúčastnili speleopotápěčské expedice pořádané ZO ČSS 6‑25 Pustý žleb do jeskyně Dalovica (Pecina nad Vrazjim Firovima) v Černé hoře.

V rámci exkurzní a kontrolní činnosti byly navštíveny i další lokality v Moravském krasu např.: Podhradní ponor, Stará i Nová Amatérská jeskyně, Piková dáma, Nový Lopač, dále Kněhyňská jeskyně, Pouťová jeskyně u Štramberka a příborské podzemí.

O našich některých dalších aktivitách viz: 6-15.speleo.cz/


 

7. Přehled účasti na speleologických akcích v roce 2003

 


 

Členové ZO 6‑15:

1.  Bicánek Jiří                                      29

2.  Boháček Radek                     0

3.  Fatka Jan                                          25

4.  Fitz Heřman                                     12

5. Hauf Martin                                      16

6.  Hejl Radek                                       13

7.  Kaltenbrunner Ivo                          0

8.  Kaltenbrunner Josef                      0

9.  Kaman Vít                                        0

10. Kuchař Jiří                                      30

11. Lipovská Jana                                3

12. Lipovský Robert                    21

13. Maceček Petr                                 32

14. Maštalíř Radek                     18

15. Materna František                               0

16. Matula Jiří                                       0

17. Mravec Pavol                                 22

18. Mutina Jan                                     14

19. Nejedlý Pavel                 12

20. Ondrušek Petr                                15

21. Parák Zbyněk                                 16

22. Paruch Martin                                3

23. Paruch Radek                                 5

24. Josef Stratil                                     14

25. Zámek Evžen                                  16

26. Zatloukal Richard                  42

Čekatelé na členství ZO 6‑15:

27. Pastrňák Radek                     19

Celkem se členové a čekatelé na členství ZO 6‑15 zúčastnili 377 speleologických akcí.

               

Nečlenové ZO 6‑15:

1.  Blahůšková Lenka                     2

2.  Bernard Filip                                    2

3.  Dedek Miroslav                               18

4.  Fatka Jan ml.                                    1

5.  Hrdý Roman                                    1

6.  Grégr Jan                                          2

7.  Huberovi Antonín a Zdenka  2

8.  Kašpar Miroslav                               4

9.  Kos Petr                                           1

10. Kučera Petr                                     1

11. Kuchař Jiří mladší                    2

12. Maceček Tomáš                    3

13. Macečková Anna                      2

14. Merta Jan                                        11

15. Mravcová Tereza                    2

16. Musil Franci                                   1

17. Nejedlá Markéta                 3

18. Němcová Eva                 4

19. Skrejval Petr                                   1

20. Tomka Václav                                2

21. Vaník Marek                                   3

22. Valentová Eva                                1

23. Vavřík Pavel                                   5

24. Werl Milan                                     1

„Anonymní" zájemci                   97

Celkem 172 speleologických akcí.


 

            V roce 2003 se zúčastnili členové ZO ČSS 6‑15 Holštejnská a jejich spolupracovníci celkem 549 speleologických i pracovních akcí naší skupiny. Přesné údaje o počtu akcí a zúčastněných osob jsou pouze u činnosti pořádané naší organizací (převážně v Holštejnsku). U činnosti, kde jsme kooperovali s jinými skupinami, je vyčíslena pouze účast našich členů nebo čekatelů. V tomto přehledu není započítán čas strávený zpracováním dokumentace, jednáním a vedením agendy.

Příloha k výroční zprávě ZO ČSS 6 – 15 Holštejnská

(rok 2003)

Poznámka : Finanční částky uváděné ve zprávě jsou v korunách českých

Závěrečná zpráva pokladníka za rok 2003 /stav k 31.12.2003/

 

A / Stav financí k 31.12.2002

Pokladní hotovost…………………………………………………………    3 912,20

Běžný účet u ČS v Blansku………………………………………………    30 390,21

                                                                                                     Celkem :    34 302,41

B / Příjmy v roce 2003

Členské příspěvky…………………………………………………………  26 300,00

Úrok z běžného účtu u ČS Blansko………………………………………… 1 090,48

Výzkum středověké studny v Olomouci…………………………………..  54 800,00

Úprava vstupních částí jeskyně Nová Rasovna…………………………… 39 900,00

Oprava zámků jeskyní v konzervaci………………………………………..  2 000,00

Hotovostní půjčka pokladníka……………………………………………… 5 000,00

Celkem :   129 090,48

C / Výdaje v roce 2003

           

Odvod členských příspěvků předsednictvu ČSS…………………………..  7 800,00

Nákup režijního materiálu………………………………………………….. 5 969,50

Pojištění majetku – základna, garáž………………………………………… 3 200,00

Poštovné………………………………………………………………………..  50,00

Výdaje za elektřinu – Holštejnská jeskyně, základna……………………….  3 497,00

Poplatky za vedení účtu u ČS Blansko……………………………………              1 853,40

Publikace, sborník……………………………………………………………   96,00

Povinné ručení (traktor)……………………………………………………. 1 047,00

Nájem pozemku – Státní lesy ČR……………………………………………  546,00

                                                                                                     Celkem :  24 058,90

 

D / Rozdíl příjmů a výdajů v roce 2003

129 090,48 – 24 058,90  =  105 031,58

 

E / Stav financí k 31.12.2003

 

Pokladní hotovost…………………………………………………………..    395,50

Běžný účet u ČS v Blansku………………………………………………. 138 938,49

                                                                                                     Celkem : 139 333,99

 

F / Kontrola správnosti účtování

 

Rozdíl stavu účtu k 31.12. 2003 a k 31.12. 2002 činí :

139 333,99 – 34 302,41 = 105 031,58

Výsledek souhlasí s bodem „D", z toho vyplývá, že účtování je provedeno správně.

Závěrečná zpráva hospodáře za rok 2003 / stav k 31.12.2003

1/ Movitý majetek

 

Hodnota majetku k 31.12.2003………………………………………….  159 062,00

 

2/ Nemovitý majetek

 

a)      Pozemek, parcela č. 99/10 o rozloze 1 361 m2 v KÚ Holštejn, ve vlastnictví naší organizace na základě dohody o převodu majetku HSN 939 / 88.

pozemek neoceněn

 

b)      Pozemek, parcela č. 909/2,3 910/3, v KÚ Lipovec ve vlastnictví naší ZO, ze dne 20.9.1993, NZ 166 / 93, v účetní hodnotě :

  6 000,00

 

c)      Základna ZO ČSS 6-15, na pozemku  parcely č. 99/10 v KÚ Holštejn, v účetní hodnotě prokazatelných výdajů :

          354 381,00

 

d)      Garáž :

88 207,40

 

Pozn.: V hodnotě 2c) a 2d) není započítána práce členů ZO a materiál, který je pořízen z osobních finančních prostředků členů a je nezištně věnován organizaci.

      Celkem : 448 588,40

3/ Jiný hmotný majetek

Hodnota jiného majetku k 31.12.2003…………………………………….. 4 298,00

4/ Inventární předměty

 

Hodnota inventáře k 31.12.2003…………………………………………. 36 516,25

 Stav majetku ZO k 31.12.2003

 

1 / Movitý majetek……………………………………………………… 159 062,00

2 / Nemovitý  majetek…………………………………………………..  448 588,40

3 / Jiný hmotný majetek…………………………………………………… 4 298,00

4 / Inventární předměty…………………………………………………..  36 516,25

5 / Pokladní hotovost………………………………………………      ………      395,50

6 / Běžný účet u ČSS v Blansku………………………………………… 138 938,49

     Celkem : 787 798,64

Zpráva inventarizační komise

 

            Komise ve složení Z. Parák, P. Mravec, R. Maštalíř provedla kontrolu materiálu dle „majetkových knih". Závady závažného charakteru nebyla zjištěny.

Zpráva revizora ZO

 

            Při revizi bylo provedeno porovnání dokladů hospodáře a pokladníka, které spolu souhlasí. Dále byla provedena kontrola hospodaření s finančními prostředky ZO, ve kterém rovněž nebyla zjištěna závada.

            Pokladní hotovost na konci roku souhlasí s pokladním deníkem a stav běžného účtu s posledním výpisem z ČS a.s. Blansko.

            Jelikož v hospodaření ZO nebyly shledány žádné závažné nedostatky, považuje revizor za možné udělit odstupujícímu výboru absolutorium.

 

Přílohu k Výroční zprávě ZO ČSS 6-15 zpracoval ke dni 31.12.2003: Radek Hejl

Výbor organizace děkuje všem našim členům, čekateli a kamarádům za aktivní účast na speleologickém bádání.

Všem přejeme hodně zdraví, trpělivosti a pevnou vůli do dalších speleologických výzkumů.

Za výbor ZO ČSS 6‑15 Holštejnská sestavil ke dni 31.12.2003:

Mgr. Richard Zatloukal

autor: Normen