Výroční zpráva roku 2002

 

Výroční zpráva ZO ČSS 6 – 15 Holštejnská za rok 2002

 

1. Zpráva o činnosti výboru ZO ČSS 6 – 15

 

V roce 2002 pracoval výbor ve složení:

Předseda a archivář: Richard Zatloukal

Místopředseda: Pavel Nejedlý

Jednatel: Jan Fatka

Pokladník a hospodář: Radek Hejl

Člen výboru: Vít Kaman

Revizor ZO: Radek Maštalíř

 

 

K 31.12. 2002 měla naše ZO dvacet pět členů a jednoho čekatele na členství.

V průběhu roku se uskutečnily tři členské schůze, výbor skupiny se scházel podle aktuálních potřeb. Na výroční schůzi dne 9.2. 2002 byl za člena naší organizace přijat Martin Hauf. Přání, stát se naším členem, projevil Josef Stratil, kterému byla udělena roční čekatelská lhůta.

V lednu 2002 proběhlo na Správě CHKO MK v Blansku jednání ohledně našich žádostí o povolení speleologických prací a byly nám schváleny pracovní plány v následujících lokalitách: Závrt 66/68, Holštejnská jeskyně, Šošůvská propast. Vzápětí jsme také obdrželi písemné vyrozumění, že výzkum ve výše uvedených lokalitách nám byl povolen. Dále jsme uzavřeli písemnou dohodu o péči nad jeskyněmi v konzervaci s jasně danými pravidly pro obě strany Jedná se o jeskyně: závrty č. 59 (U Trojičky), 60, 70, 71, jeskyně V bučí, Stará Rasovna – Keprtova chodba a jeskyně Diaklasová. V polovině roku 2002 jsme ještě vyhotovili a podali žádost na povolení speleologických prací v jeskyni Nová Rasovna a Příčná. Také v tomto případě jsme od Správy CHKO MK obdrželi kladné stanovisko.

V druhé polovině roku 2002 jsme na Správu CHKO MK zaslali dvě zprávy ohledně náhodného pozorování účinků trhacích prací v lomu Malá dohoda. Jednalo se o exkurzi dne 17.8.2002 do Přítokové chodby ve Staré Amatérské jeskyně, kde jsme byli v Leknínovém dómu svědky silné detonace. Kromě zvukového efektu jsme ale nepozorovali žádné přímé destrukční účinky na sekundární krasové výplně. Druhý případ byl zjištěn 9.11.2002 v závrtu č. 66, kde došlo k částečnému zavalení zaskružované sestupové šachtice č. II. Obě lokality se nacházejí v bezprostřední blízkosti lomu. Správa obě zprávy postoupila k prošetření Báňskému úřadu, který na 6.1.2003 svolal v lomu Malá dohoda jednání, spojenou s kontrolou střelmistrovských záznamů.

Průběžně byl doplňován skupinový archiv novými publikacemi se speleologickou nebo oborově blízkou tématikou.

 

2. Popularizační činnost

Dne 23.3. 2002 se R. Zatloukal zúčastnil s referátem pracovního semináře ve Sloupu ohledně průzkumu Sloupské větve v Nové Amatérské jeskyni a jeho dalších perspektivách.

V roce 2002 byl publikován jeden příspěvek ve sborníku Speleofórum 2002:

ZATLOUKAL R. 2002: Zpráva o činnosti ZO ČSS 6-15 Holštejnská v roce 2001. In: Speleofórum 2002, 35-37, Praha.

 

3. Zpráva o spolupráci s jinými organizacemi

Snažíme se udržet na dobré partnerské úrovni vztahy se Správou CHKO MK a obcí Holštejn, také pomocí dobrovolných brigád, neboť se nedomníváme, že by se jednalo o přežitek z minulosti.

ZO ČSS 6-25 Pustý žleb jsme vypomáhali při transportu materiálu pro potápěčský výzkum Nové Amatérské jeskyně.

Bádání v Nízkých Tatrách společně se SSS OS Speleoklub Nicolaus pokračuje nejen v oblasti Ohniště. Intenzivní a systematický povrchový průzkum přinesl četné kladné výsledky, byť se ne vždy dají převést na metry.

Z hlediska blízké budoucnosti bychom považovali za důležité dát do pořádku poněkud nenormální stav vzájemných vztahů s našimi bezprostředními sousedy, tedy Moravským speleologickým klubem, neboť personálně v této skupině již nepůsobí žádná osoba, která by měla nezprostředkovanou zkušenost se záležitostmi z počátku devadesátých let minulého století. Domníváme se, že jsme vstřícných kroků v minulosti udělali celkem dost a jsme připraveni k dalšímu prohlubování dobrých sousedských vztahů.

 

4. Zpráva o průzkumné a výzkumné činnosti

1. Jeskyně č. 518 Holštejnská a č. 517 Nezaměstnaných

V roce 2002 zde bylo uskutečněno 24 akcí, kterých se zúčastnilo 309 osob, přičemž v 16 případech se jednalo o exkurzní činnost.

V uplynulém roce jsme přerušili prolongaci v rozrážce č. XVIII v “Inkubátoru” a přemístili veškeré technické zařízení zpět do Hlavního průkopu. Zde jsme pokračovali jednak v přímém směru na čelbě (postup cca o 0,5 m), jednak jsme zahájili výkop spojnice podél levé stěny jeskyně mezi rozrážkami č. XVII a XIX. Důvodem je ověřit, resp. pokusit se nalézt potencionální trativod utvořený na dislokaci mířící k závrtu č. 77.

V menší míře pokračovalo také hloubení sondy v rozrážce č. VII za “Jezírkem opilců”.

V jeskyni další etapou pokračovalo gravimetrické měření realizované RNDr. P. Kalendou a RNDr. J. Kučerou.

V rámci projektu SAPART zde probíhají také odběry skapové vody pod záštitou pracovníků Správy CHKO MK.

 

2. Závrt č. 59 U Trojičky (č. 801)

V roce 2002 zde byly uskutečněny 3 akce, kterých se zúčastnilo 8 osob.

Ze vstupní šachtice byl demontován poklop a odvezen na základnu, kde proběhla jeho údržba a doplnění o další bezpečnostní prvky. Také byla vyrobena nová jehla zamykací konstrukce. Vše bylo natřeno a opět instalováno na vchod. Dále zde byl vyměněn starý zámek za nový – bezpečnostní. Kopie klíče byla předána na Správu CHKO MK.

 

3. Závrt č. 60 (č. 801A)

V roce 2002 zde byly uskutečněny 3 akce, kterých se zúčastnilo 8 osob.

Ze vstupní šachtice byl demontován poklop a odvezen na základnu, kde proběhla jeho údržba a doplnění o další bezpečnostní prvky. Také byla vyrobena nová jehla zamykací konstrukce. Vše bylo natřeno a opět instalováno na vchod. Dále zde byl vyměněn starý zámek za nový – bezpečnostní. Kopie klíče byla předána na Správu CHKO MK.

 

4. Závrt č. 66 (č. 802) Šestašedesátka

V roce 2002 zde bylo uskutečněno 6 akcí, kterých se zúčastnilo 26 osob.

Odstrojili jsme sestup ve “Větrném komínu” z důvodů údržby materiálu a vše vynesli na povrch. Akce se ukázala jako velmi prozíravá, neboť 9.11. jsme zjistili, že zaskružované ústí II. šachtice je zavaleno čerstvým sborem balvanů. Domnívámese, že zával byl iniciován trhacími pracemi v nedalekém lomu Malá dohoda, viz kapitola I. Balvanitá suť nad ústím šachtice byla rozebrána, také bylo nutné opravit poničenou nejhořejší skruž. Z bezpečnostních důvodů jsme se rozhodli zvýšit II. šachtici o dvě nové skruže, ke kterým přistavíme opěrnou ochranou zídku. I když jsme tyto práce zahájili, z klimatických důvodů se je nepodařilo v roce 2002 ukončit. Teprve po důkladném zabezpečení potencionálně nestabilních míst bude možné sestoupit do II. šachtice a zrevidovat rozsah škod ve spodní části.

 

5. Závrt č. 70 (č. 803)

V roce 2002 zde byly uskutečněny 3 akce, kterých se zúčastnilo 8 osob.

Ze vstupní šachtice byl demontován poklop a odvezen na základnu, kde proběhla jeho údržba a doplnění o další bezpečnostní prvky. Také byla vyrobena nová jehla zamykací konstrukce. Vše bylo natřeno a opět instalováno na vchod. Dále zde byl vyměněn starý zámek za nový – bezpečnostní. Kopie klíče byla předána na Správu CHKO MK.

 

6. Závrt č. 71 (č. 804)

V roce 2002 zde byla uskutečněna 1 akce, které se zúčastnila 1 osoba.

Na vchodu byl instalován nový bezpečnostní zámek, přičemž kopie klíče byla předána na Správu CHKO MK.

 

7. Jeskyně Staré Rasovny

Jeskyně č. 539 Diaklásová chodba

V roce 2002 zde bylo uskutečněno 9 akcí, kterých se zúčastnilo 30 osob.

jeskyni pokračuje mapování, pro které je vytyčován nový polygon z pevně fixovaných bodů. V části nad vstupním komínkem byly slezeny dvě propástky o hloubkách 5,50 a 9,20 m. Na vchodu byl instalován nový bezpečnostní zámek a kopie klíče byla předána na Správu CHKO MK.

 

Jeskyně č. 539/I Keprtova chodba

V roce 2002 zde byly uskutečněny 2 akce, kterých se zúčastnilo 6 osob.

Jako příprava pro mapování byl vylezen Novákův komín, z důvodu obeznámení se s terénem. Na vchodu byl instalován nový bezpečnostní zámek a kopie klíče byla předána na Správu CHKO MK.

 

8. Jeskyně č. 550 Příčná

V roce 2002 zde byly uskutečněny 2 akce, kterých se zúčastnilo 5 osob.

Provedli jsme exkurzní sestup do lokality a na vstupní mříži instalovali nový bezpečnostní zámek.

 

9. Jeskyně č. 551, 551/I Nová Rasovna

V roce 2002 zde bylo uskutečněno 9 akcí, kterých se zúčastnilo 44 osob.

V závěru roku nám byl povolen speleologický výzkum a převzali jsme od Správy CHKO MK klíče od lokality. Čas zbývající do konce roku jsme využili pro opětovné seznámení se s jeskyní, přičemž byly navštíveny pouze ty části, které neslouží jako zimoviště netopýrů, tj. Macošská, Marianovská a Lipovecká chodba.

 

10. Jeskyně č. 810 Šošůvská propast

V roce 2002 zde bylo uskutečněno 13 akcí, kterých se zúčastnilo 66 osob.

Pokračovalo rozšiřování tzv. “Hiltikoridoru” pod Krystalovými síňkami. Jeho délka dosáhla 11 m, takže transport materiálu je velice obtížný, navíc je na dosaženém konci trativodu esíčko. Vyklizené sedimenty přes tři mezideponie -v Krystalových síňkách, pod Oranžovou propastí a na jejím dně – těžíme až na povrch, kde jsou ukládány u paty bývalého lomu. Podařilo se vyklidit od volných kamenů úsek od ústí Oranžové propasti až ke vchodu do jeskyně. I přes mimořádné úsilí je postup v obtížných podmínkách jen krátký. Přesto objev potápěčů ze ZO ČSS 6-25 Pustý žleb ve Sloupské větvi Amatérské jeskyně – tzv. “Šošůvská odbočka”, dovoluje být rovněž v případě “Hiltikoridoru” optimistický. Nicméně nám k toku Sloupského potoka nějaké stovka metrů stále chybí.

 

11. Jeskyně V bučí (č. 514)

V roce 2002 zde byly uskutečněny 3 akce, kterých se zúčastnilo 10 osob.

Provedli jsme dvě exkurze do lokality. Vstupní mříž byla opatřena ochranným nátěrem a instalovali nový bezpečnostní zámek. Kopie klíče byla předána na Správu CHKO MK.

 

12. Propast Havran (Ohniště, Nízké Tatry – SR)

V roce 2002 zde byly uskutečněny 3 akce, kterých se zúčastnilo 5 osob.

V propasti byl uskutečněn další kouřový experiment, z důvodu vysledování průvanu nad Banánovým skluzem. Výsledek však nebyl příliš jasný, neboť realizátoři pokusu museli pro nedostatek dýchatelného vzduchu a kvůli silně snížené viditelnosti kvapně opustit své pracoviště.

 

13. Sonda Svahová deprese (Ohniště, Nízké Tatry – SR)

V roce 2002 zde byly uskutečněny 4 akce, kterých se zúčastnilo 5 osob.

Pokračovalo prohlubování dna sondy, kde je patrný průvan. Dosud však nebyl zachycen volný prostor.

 

14. Havraní propast (Ohniště, Nízké Tatry – SR)

V roce 2002 zde bylo uskutečněno 5 akcí, kterých se zúčastnilo 6 osob.

Do propasti aplikován merkaptan, který se podařilo vystopovat jak v propasti Havraní č. 2, tak i v Havranovi.

 

15. Jeskyně Natržené spodky (Ohniště – východní hrana, Nízké Tatry – SR)

V roce 2002 zde bylo uskutečněno 6 akcí, kterých se zúčastnilo 8 osob.

V oblasti nazvaném “Brlohov” (podle dochovaných stop po zimovišti medvědů) se podařilo objevit novou jeskyni, tvořenou výrazným erozním meandrem, kde se podařilo volně postoupit do vzdálenosti cca 20 m od vchodu, přibližná denivelace 10 m. Další pokračování bylo uzavřeno nízkým vodním sifonkem, který ale v prosinci vyschl, takže by bylo možné, pokusit se jej prohloubit.

 

16. Jeskyně Krásná Dita (Ohniště – východní hrana, Nízké Tatry – SR)

V roce 2002 zde byly uskutečněny 3 akce, kterých se zúčastnilo 5 osob.

Bylo zde pokračováno ve vyklízení zasutěné jeskyně. Ačkoliv zde jsou rovněž volné prostory, ovšem nepatrných rozměrů, chybí výraznější průvan.

 

17. Jeskyně Ošklivé káčátko (Ohniště – východní hrana, Nízké Tatry – SR)

V roce 2002 zde byly uskutečněny 2 akce, kterých se zúčastnily 2 osoby.

Další nově objevená jeskyně, která je zanesená ostrohrannou sutí z mrazového zvětrávání. Podařilo se vyklidit cca 3 m a lokalitu zaměřit.

 

18. Jeskyně Velký meandr (Ohniště – východní hrana, Nízké Tatry – SR)

V roce 2002 zde byly uskutečněny 3 akce, kterých se zúčastnily 3 osoby.

Byly zde vyhloubeny dvě sondy, které měly ověřit úroveň dna pod hlinito-písčitými sedimenty a ukázat směr další možné prolongace. Sondáž však dosud přinesla pouze negativní výsledky.

 

19. Sonda Pod seníkem (Jánská dolina, Nízké Tatry – SR)

V roce 2002 zde byla uskutečněna 1 akce, které se zúčastnila 1 osoba.

V lednu 2002 byl objeven “mastný flek” u seníku poblíž Stanišovské jeskyně. V příznivějších klimatických podmínkách zde byla vyhloubena sonda do hloubky cca 4 m. Bohužel se v suťovém závalu ztratil průvan, takže nezbude, než se jej během následující zimy opět pokusit lokalizovat, neboť jeho vysledování pomocí merkaptanu nepřineslo žádné zjištění.

 

V Jánské dolině byly také navštíveny jeskyně Petina a Zlomísk, dále Občasná vyvieračka v Čiernej dolinke.

 

20. Jasovnská planina (Slovenská kras – SR)

V rámci exkurzní činnosti byly prostoupeny jeskyně Drienovská, Kamenná tvár a propasti Trojramenná a Kunia.

 

5. Shrnutí dosažených výsledků za rok 2002

jeskyni Holštejnská-Nezaměstnaných jsme otevřeli novou spojnici mezi rozrážkami XVII a XIX, ověřující existenci potencionálního trativodu od závrtu č. 77.

Pravděpodobně nejvíce sil jsme věnovali technicky náročnému výzkumu Šošůvské propasti, přestože dosažené výsledky zdánlivě neodpovídají vynaložené energii.

Systematický výzkum krasového bradla Ohniště (NAPANT-SR) přináší další nové poznatky představované např. objevem jeskyně Natržené spodky.

 

 

6. Různé

Vzhledem k tomu, že stavební povolení na stavbu garáže pro traktor mělo platnost do června 2002, věnovali jsme dokončovacím pracím celkem 35 akcí, na nichž se zúčastnilo 119 osob. Bylo potřeba vyzdít štít, oplášťovat ocelovou konstrukci palubkami, zhotovit vrata a dveře, vše opatřit ochranným nátěrem a v neposlední řadě pokrýt střechu “finským” šindelem. Celou investici, zahrnující dokončení stavby pro kolaudační řízení, se podařilo zrealizovat. Samotná kolaudace však uzavřena nebyla, neboť místního šetření se nezúčastnil zástupce hasičů, z důvodu, že jejich přítomnost na řízení v případě garáží, údajně není nutná. Požádali jsme je tedy o písemné stanovisko.

S trochou sentimentu byla provedena demolice a rozebrání dřevěné kůlny, která sloužila jako traktorová garáž od roku 1991.

Na základně byl opraven komín a šamotová vyzdívka kamen. Ve sklepě byl zhotoven trezorek na nářadí.

Dřevěný můstek, vedoucí z areálu naší stanice přes Bílou vodu již také podlehl náporu času a tak byl zhotoven nový.

Dne 23.3. 2002 jsme uspořádali jarní pochod “Otevírání pramenů Bílé vody”.

Tradiční 33. pochod Moravským krasem vedoucí z Brna do Holštejna proběhl dne 27.4. 2002.

Vytrvalostní cyklistickou 12. hodinovku “Tour de žleby” na trase: restaurace U Němců, Suchý žleb, Pustý žleb, jsme uspořádali potřetí, a proto můžeme již hovořit o této akci, jako o tradiční. Letos bylo kvalifikováno 24 účastníků, kteří ujeli aspoň dva 18 km dlouhé okruhy. Zvýšil se nejen počet cyklistů, ale také byl posunutý traťový rekord na 15 kol, tj. vzdálenost 270 km, kterou se podařilo zdolat R. Zatloukalovi.

Letní soustředění na Holštejně proběhlo ve dnech 19.-26.8.2002. Ačkoliv byla jeho velká část věnována dokončení stavby garáže a nového mostku, přesto nezůstal stranou ani speleologický výzkum, zaměřený především na Šošůvskou propast.

V neposlední řadě nelze nepřipomenout nenadálé úmrtí Jiřího Moučky (*24.2.1942 U 29.3.2002). Jakkoliv naše vzájemné vztahy od roku 1991 měly poměrně daleko k ideálu, nelze zapomenout jeho velký podíl na založení jeskyňářské Holštejnské výzkumné skupiny v roce 1966 a nesmírné zaujetí pro speleologické bádání nejen v Moravském krasu.

V loňském roce zemřel také Jan Kovář (*30.4.1944 U 5.3.2002), jehož občanské jméno však znal jen málo kdo, vzpomeňte si proto raději na Trpaslíka.

 

V rámci exkurzní a kontrolní činnosti byly navštíveny i další lokality v Moravském krasu např.: Stará i Nová Amatérská jeskyně, Nový Lopač, Plánivy, Ochozská jeskyně a další.

O našich některých dalších aktivitách viz: http:www.speleo.cz/organizace/holstejn

 

7. Přehled účasti na speleologických akcích v roce 2002

Členové ZO 6-15:

1. Bicánek Jiří 32

2. Boháček Radek 1

3. Fatka Jan 28

4. Fitz Heřman 15

5. Hauf Martin 13

6. Hejl Radek 17

7. Kaltenbrunner Ivo 0

8. Kaltenbrunner Josef 0

9. Kaman Vít 37

10. Lipovská Jana 10

11. Lipovský Robert 12

12. Maceček Petr 38

13. Maštalíř Radek 14

14. Materna František 9

15. Matula Bronislav 0

16. Matula Jiří 2

17. Mravec Pavol 23

18. Mutina Jan 5

19. Nejedlý Pavel 20

20. Ondrušek Petr 9

21. Parák Zbyněk 17

22. Paruch Martin 7

23. Paruch Radek 10

24. Zámek Evžen 13

25. Zatloukal Richard 35

Čekatelé na členství ZO 6-15:

26. Josef Stratil 12

Celkem se členové a čekatelé na členství ZO 6-15 zúčastnili 379 speleologických akcí.

 

 

Nečlenové ZO 6-15:

1. Blahůšková Lenka 3

2. Beneš Libor 1

3. Bernát Ladislav 1

4. Dedek Miroslav 5

5. Fatka Jan ml. 1

6. Fatková Věra 2

7. Gibiecová Eva 2

8. Hanáková Gabriela 2

9. Harna Igor 1

10. Havel Jan 3

11. Holúbek Peter 2

12. Hořčičková Petra 1

13. Hrdý Roman a Libor 4

14. Huberovi Antonín a Zdenka 2

15. Hulata Alexandr 1

16. Hurtaj Martin 2

17. Kadlec Jaroslav 1

18. Kalenda Pavel 2

19. Kos Petr 2

20. Kučera Jaroslav 3

21. Kuchař Jiří 38

22. Maceček Tomáš 2

23. Macečková Anna 2

24. Materna Petr 2

25. Merta Jan 8

26. Mikušovi Jan a Tomáš 4

27. Mravcová Zlata 2

28. Němcová Eva 1

29. Nováček Petr 2

30. Paruchová Alice 1

31. Pastrňák Radek 5

32. Stankovič Jan 3

33. Urbánková Radka 4

34. Vaněk Peter 2

35. Valentová Eva 2

36. Vavřík Pavel 10

37. Votoupalalovi A. a S. 4

38. Vrchovští 4

39. Zámková Milana 5

40. Žourková Martina 2

“Anonymní” zájemci 65

 

Celkem 209 speleologických akcí.

 

V roce 2002 se zúčastnili členové ZO ČSS 6-15 Holštejnská a jejich spolupracovníci celkem 588 speleologických i pracovních akcí naší skupiny. Přesné údaje o počtu akcí a zúčastněných osob jsou pouze u činnosti pořádané naší organizací (převážně v Holštejnsku). U činnosti, kde jsme kooperovali s jinými skupinami, je vyčíslena pouze účast našich členů nebo čekatelů. Ve výkazu není započítán čas strávený zpracováním dokumentace, jednáním a vedením agendy.

 

 

 

Výbor organizace děkuje všem našim členům, čekateli a kamarádům za aktivní účast na speleologickém bádání. Speciální poděkování věnujeme Termitově stavební huti, které se během krátkého období podařilo vystavět mimořádně kvalitní zázemí pro naše bádání.

 

 

 

Všem přejeme hodně zdraví, trpělivosti a pevnou vůli do dalších speleologických výzkumů.

 

 

Za výbor ZO ČSS 6-15 Holštejnská sestavil ke dni 31.12.2002:

Mgr. Richard Zatloukal

 

 

autor: Normen