Výroční zpráva roku 2001

 

Výroční zpráva ZO ČSS 6 – 15 Holštejnská za rok 2001

 

1. Zpráva o činnosti výboru ZO ČSS 6 – 15

 

V roce 2001 pracoval výbor ve složení:

Předseda skupiny: Pavel Nejedlý

Místopředseda a archivář: Richard Zatloukal

Jednatel: Jan Fatka

Pokladník a hospodář: Radek Hejl

Člen výboru: Vít Kaman

Revizor ZO: Petr Ondrušek

Náhradníci výboru: Radek Boháček

Radek Maštalíř

 

K 31.12. 2001 měla naše ZO dvacet čtyři členů a jednoho čekatele na členství.

Rok 2001 znamenal pro naši organizaci hlavně třicátý pátý rok kontinuální existence zaměřené na speleologický průzkum především severní části Moravského krasu, a to jeho mikroregionu – Holštejnska.

V průběhu roku se uskutečnily tři členské schůze, výbor skupiny se scházel podle aktuálních potřeb. Na výroční schůzi dne 10.2. 2001 byla prodloužena čekací lhůta na člena naší organizace Martinovi Haufovi. Pánům J. Kaltenbrunnerovi a F. Maternovi byly předány čestné uznání za dlouholetou činnost ve speleologii od předsednictva ČSS. Na členské schůzi dne 25.8. 2001 bylo pro dlouhodobý nezájem o speleologickou činnost odhlasováno ukončení členství Tomášovi Přichystalovi. Na vlastní žádost ukončila členství v organizaci paní M. Blažková.

V průběhu roku jsme měli několik jednání ze zástupci Správy CHKO MK, během kterých jsme se pokoušeli doladit “Dohodu o ochranářském dohledu nad jeskyněmi v konzervaci v CHKO MK”, kam byly zahrnuty následující lokality: jeskyně e. č. 801 v závrtu č. 59, Trojičky; jeskyně e. č. 801A v závrtu č. 60; jeskyně e. č. 803 v závrtu č. 70; jeskyně e. č. 804 v závrtu č. 71; jeskyně e. č. 807 v závrtu č. 151 “Černý”; jeskyně e. č. 514 V Bučí; jeskyně e. č. 551, 551/I Nová Rasovna; jeskyně e. č. 550 Příčná; jeskyně e. č. 539 Diaklasová chodba; jeskyně e. č. 539/I Keprtova chodba. Zdůvodněná žádost o vypracování konečné verze této dohody byla odeslána na Správu CHKO MK dne 2.10. 2001. Smlouva o jeskyních v konzervaci byla v závěru roku uzavřena.

Vzhledem k tomu, že k 31.12. 2001 nám končilo povolení na provádění speleologických prací, byly pro Správu CHKO MK vypracovány a odevzdány zprávy o provedení výzkumu jeskyně Holštejnská-Nezaměstnaných, závrtu č. 802 Šestašedesátka a Šošůvské propasti. Protože tyto zprávy byly zpracovány k datu 18.11.2001 je zde mírně zkresleno vyhodnocení návštěvnosti jeskyní v roce 2001, neboť přesná čísla byla známa až na skutečném konci roku a jsou obsažena v kapitole 4. Zpráva o průzkumné a výzkumné činnosti této Výroční zprávy. Zároveň byly vyhotoveny žádosti o povolení výzkumných prací ve výše uvedených lokalitách a odeslány 4.12. 2001 na Správu CHKO MK.

Zakladatel občanského sdružení “Holštejnská výzkumná skupina”, Evžen Zámek, oznámil jeho zrušení.

Průběžně byl doplňován skupinový archiv novými publikacemi se speleologickou tématikou.

 

2. Popularizační činnost

Náš webmaster P. Nejedlý v průběhu roku podstatně upravil design skupinových stránek směřující k jejich větší přehlednosti a čitelnosti. Také byl rozšířen jejich tématický záběr, který zahrnuje i další nespeleologické aktivity buďto pořádané naší organizací nebo jejími členy. Vzhledem k tomu, že stránky byly spuštěny 2.3.2000 a jejich návštěvnost překročila již v listopadu 2001 počet 2000 přístupů, řadí se v rámci webů ZO ČSS k nejfrekventovanějším. Protože využíváme hostingu na serveru ČSS, zůstává naše adresa poměrně komplikovanou: http:www.speleo.cz/organizace/holstejn

Nejjednodušší přístup je proto přes vyhledavač jakéhokoliv normálního portálu, kdy stačí zadat – “Holštejn” nebo bez diakritiky “holstejn”.

V roce 2001 byly publikovány dva příspěvky ve sborníku Speleofórum 2001:

ZATLOUKAL R.-KOS P.-KAMAN V.-MAŠTALÍŘ R. 2001: Průzkum jeskyně V kotýlku v severní části Moravském krasu. In: Speleofórum 2001, 17-20, Praha.

ZATLOUKAL R. 2001: Závrt č. 68 na Šošůvské plošině v Moravském krasu opět přístupný. In: Speleofórum 2001, 21-22, Praha.

 

3. Zpráva o spolupráci s jinými organizacemi

Také v budoucnu považujeme za klíčovou spolupráci se Správou CHKO MK a obcí Holštejn, čehož se snažíme dosáhnout především realizací uzavřených dohod, což se z našeho hlediska celkem daří.

Bezprostřední speleologickou spolupráci udržujeme i nadále především se ZO ČSS 6-12 Speleoklub Brno, a to jak při výzkumu a mapování “Mechového závrtu” v jižní části Moravského krasu, tak i účastí jejich členů na některých akcích naší organizace, přičemž se ani zdaleka neomezujeme pouze na oblast Moravského krasu.

Pod patronací ZO ČSS 6-12 Speleoklub Brno jsme pokračovali ve speleologickém výzkumu krasového bradla – Pálavské vrchy, přirozeně ve spolupráci se ZO ČSS 6-13 Jihomoravský kras, v jejíž zájmovém území zkoumané lokality leží.

Našim sousedům – ZO ČSS 6-19 Plánivy – jsme pomáhali s realizací čerpacího pokusu v Trativodné chodbě Staré Rasovny. Do jejich lokality Piková dáma jsme uspořádali exkurzi.

V Nízkých Tatrách v oblasti Ohniště jsme plynule navázali na náš speleologický výzkum z předešlých let prováděný společně se SSS OS Speleoklub Nicolaus, přičemž je možné konstatovat jeho rozšiřující se záběr i do sousedících oblastí.

ZO ČSS 6-25 Pustý žleb jsme vypomáhali při transportu materiálu pro potápěčský výzkum Nové Amatérské jeskyně. Jeden náš člen se zúčastnil expedice do rumunských jeskyní Humpleau, Vantului, Pestera de la Cascade.

 

4. Zpráva o průzkumné a výzkumné činnosti

1. Jeskyně č. 518 Holštejnská a č. 517 Nezaměstnaných

V roce 2001 zde bylo uskutečněno 36 akcí, kterých se zúčastnilo 357 osob.

Vzhledem k prioritě stavebních úprav vchodu do jeskyně zde nebyla příliš intenzivní speleologická činnost. Přesto jsme uskutečnili pokusnou sondáž trativodu v rozrážce č. VII za Jezírkem opilců. V rozrážce č. XVIII jsme pokračovali s vyklízením sedimentů na konci Ovarové chodby v prostoru za Inkubátorem. Za nejdůležitější zjištění je možné považovat dokončení rozrážky č. XIX, kterou po 12 m od Hlavního průkopu ukončila levá strana jeskyně. I když v této koncové části ještě uskutečníme ověřovací sondáž, která pouze upřesní podobu levé stěny jeskyně, získali jsme další důležitý bod doplňující informace o tvaru lokality. Vytěžené sedimenty byly vyváženy do prostoru původního vchodu do Holštejnské jeskyně.

 

Stavební úpravy vchodu jeskyně Nezaměstnaných: 21 akcí; 125 osob.

V samotném závěru roku 2001 jsme zahájili a také dokončili stavbu betonové kobky (pracovně nazvané tvrz Bouda) pro kompresor a elektrický rozvaděč situované do vchodu jeskyně Nezaměstnaných. Ze staré pracovní chaty jsme do nového prostoru přesunuli kompresor. Zároveň tam byl protažen podzemní elektrický kabel, který je připojený do rozvaděče. Původní povrchové vzduchové potrubí od kompresoru bylo vyzvednuto a přeneseno do jeskyně, kde jsme jej opětovně nainstalovali. Konečný vzduchový rozvod je nyní na křižovatce Hlavního průkopu s rozrážkou č. VII. V průběhu roku 2002 bude potřeba ještě dopracovat některé drobné stavební dodělávky, např. ochranné mřížky do větracích otvorů apod. Hlavní část projektu celkové rekonstrukce vchodu do jeskyně tedy již máme za sebou. Čeká nás však ještě komplexní úprava okolí bývalého vchodu do Holštejnské jeskyně spojená s odstraněním původní pracovní boudy na nářadí.

 

2. Závrt č. 66 (č. 802) Šestašedesátka

V roce 2001 zde bylo uskutečněno 6 akcí, kterých se zúčastnila 31 osoba.

Po loňském úspěšném propojení závrtů č. 66 a 68, byla naše letošní činnost zaměřena hlavně na zabezpečení sestupu. V průběhu roku jsme zaskružovali II. šachtici a zbývá pouze dokončit nástup do ní a vystrojení pevnými žebříky.

Provedli jsme také revizní sestup do závrtu č. 68.

 

3. Závrt č. 60 (č. 801A)

V roce 2001 zde byla uskutečněna 1 akce, které se zúčastnily 3 osoby.

Uskutečnili jsme jeden sestup do chodby Ozvěny, kde RNDr. J. Kadlec z ČGÚ Praha odebral vzorky sedimentů pro datovací analýzy.

 

4. Závrt č. 71 (č. 804)

V roce 2001 zde byly uskutečněny 4 akce, kterých se zúčastnilo 14 osob.

Správa CHKO MK se kladně vyjádřila k naší žádosti o čerpací pokus jezírka na dně propasti. Ačkoliv se nám podařilo akci logisticky zvládnout a jezírko za dvě hodiny vyčerpat, pro množství technických obtíží se tak stalo až v závěru časového limitu povolení. Na vlastní průzkum nám nezbylo potřebné množství času, neboť do příští speleologické akce již bylo jezírko opět zaplněné. Také termín nebyl nejvhodnější vzhledem k mimořádně deštivému jarnímu období. Přesto se povedlo proniknout do chodbičky za jezírkem, ale nestačili jsme ji zdokumentovat, pravděpodobně směřuje do prostoru za “B úžinu”. Po ukončení čerpacího pokusu byl veškerý materiál opět vynesen na povrch. V lokalitě zůstalo pouze vystrojení sestupu jednolanovou technikou a traverz do Pavlíkova dómu.

V roce 2002 plánujeme opět požádat Správu CHKO o povolení k čerpání, ovšem s delší časovou platností jednorázové akce.

 

5. Jeskyně Staré Rasovny

Jeskyně č. 539/I Keprtova chodba

V roce 2001 zde bylo uskutečněno 12 akcí, kterých se zúčastnilo 74 osob.

Na vchodové mříži byl vyměněn zarezavělý zámek. Z hlediska permanentní údržby byl pročišťován II. a III. polosifon. Pokračovali jsme v mapování lokality, v současné době je polygon protažen celým hlavním tahem až ke koncovému sifonu, chybí zmapování odboček a Novákova komína.

 

Jeskyně č. 540 Trativodná chodba

V roce 2001 zde byly uskutečněny 2 akce, kterých se zúčastnilo 6 osob.

V lokalitě ZO ČSS 6-19 Plánivy jsme naší sousední organizaci pomáhali při jejich květnovém čerpacím pokusu spojeném se speleopotápěčským průzkumem transportem materiálu a vystrojováním. Během akce byly vyčerpány všechny 3 sifony a potápěči se podařilo ponořit do koncového jezera, bohužel dva nesmírně obtížné pokusy o průnik do neznámých prostor byly neúspěšné. Po ukončení akce, na kterou jsme z části zapůjčili také náš materiál, jsme opět vypomohli s vynáškou čerpadel, kabelů a lan.

 

6. Jeskyně č. 551, 551/I Nová Rasovna

V roce 2001 zde byla uskutečněna 1 akce, které se zúčastnilo 8 osob.

V doprovodu pracovníka Správy CHKO MK, p. Jančou, jsme provedli kontrolu stavu jeskyně.

 

7. Jeskyně č. 810 Šošůvská propast

V roce 2001 zde bylo uskutečněno 12 akcí, kterých se zúčastnilo 46 osob.

Vlivem agresivního prostředí byla vstupní skruž poškozená do té míry, že jsme ji nahradili novou, která byla napuštěna směsí cementu a disperzního lepidla Herkules, zpevněn byl také betonový věnec kolem I. skruže.

V části nazvané Doprova puklina se podařilo proniknout do rozšíření malého meandru cca 2 m vysokého, 1.5 m dlouhého ale jen 0,4-0,6 m širokého. Tato síňka se slabým průvanem je ukončena zúžením vyplněným kamenitým závalem.

V Krystalových síňkách jsme pokračovali v rozšiřování trativodu, nazvaného Hiltikoridor. Zde se zdařilo postoupit o 6 m a nacházíme se asi 3 m od zřejmě nánosového sifonu, za nímž by již mohly být volné prostory, jak o tom nasvědčuje sice slabý, ale reálný průvan.

8. Jeskyně V bučí (č. 514)

V roce 2001 zde byla uskutečněna 1 akce, které se zúčastnily 2 osoby.

Byla dokončena oprava poničeného vchodu dozděním ochranné stříšky na vstupní mříží.

 

9. Závrt č. 15 Mechový (Moravský kras – jih)

V roce 2001 zde bylo uskutečněno 6 akcí, kterých se zúčastnilo 6 osob.

Zatímco rok 2000 se jednoznačně nesl ve znamení heuristické fáze výzkumu lokality ZO ČSS 6-12, korunované četnými úspěšnými prolongacemi, v roce 2001 probíhalo zejména zpřístupňování a zabezpečování jeskyně. Tato činnost nebyla pro naše členy již tak atraktivní, takže zájem o účast na tomto podnikání významně poklesl. Přesto jsme se účastnili hloubení a úprav nové vstupní šachtice, kde jsme se zároveň měli možnost seznámit a zaškolit se do metody přibírání sklaních stěn pomocí příklepové vrtačky a nastřelovacích patronek. Tento způsob práce je poměrně efektivní a zároveň velice citlivý k okolí, neboť je vždy odstřeleno pouze bezprostřední okolí vývrtu, a to zpravidla představuje maximálně 10 cm vápence, ale zpravidla méně. Dále jsme spolupracovali pro změnu naším know-how při vyztužování této šachtice betonovými skružemi, které byly obsypávány materiálem ze zakládky v Půlkruhovém dómku. V průběhu roku byl takto zabezpečen celý nový vchod do závrtu.

Z činnosti více speleologické je potřeba zmínit těžbu sedimentů v Hlubokém trativodu a vyklízení kamenů v propástce Konoraka, kde se podařilo prostoupit do nových prostor s velkou nadějí a možnostmi následného pokračování po rozebrání závalu, z něhož vychází silný průvan.

 

10. Propast Havran (Ohniště, Nízké Tatry – SR)

V roce 2001 zde byly uskutečněny 2 akce, kterých se zúčastnilo 6 osob.

Na dně Priepasti so sľudovým blatom pokračovala těžba bláta v zasedimentovaném sifonu. Ve stropě této propasti byly vylezeny dva komíny vysoké přibližně 12 m, které se zužují v lité skále do neprůlezných puklin bez možnosti dalšího pokračování. Jediný komín s určitou perspektivou je přímo nad koncem chodby Anastomózne mreže, nazvaný podle neustálého vodního přítoku Niagara. Tento komín byl volně vylezen, jeho výška je odhadem cca 15 m. V jeho vrcholové partii je horizontální puklina vyplněná kameny, zpoza závalu vychází slabý průvan. Částečným rozebráním tohoto sboru se podařilo postoupit asi o 2 m. Na konci se chodbička trochu zvedá a mezi pevným stropem a závalem vpravo je mezera asi 10-20 cm. Dopředu je v přímém směru vidět asi 1,5 m. Ačkoliv je možné pokračovat v prokopávání závalu, rozhodli jsme se, že budeme pokračovat až po vyčerpání jiných nadějnějších míst na prolongaci.

Během sestupu jsme prováděli také fotodokumentaci a orientační měření teplot s následujícími hodnotami: venku 4°C, Vstup 3°C, Melounová propast 3,4°C, Banánový skluz 2,7°C, pod Skluzem 2,7°C, Marná větev 3,4°C, Střecha 3,5°C, Konvička 3,9°C, Sĺudové blato 4,2°C.

 

11. Jeskyně Silvošova diera (Krystalka) (Ohniště, Nízké Tatry – SR)

V roce 2001 zde byly uskutečněny 2 akce, kterých se zúčastnily 2 osoby.

Byly zde uskutečněny dvě pachové stopovací zkoušky pomocí merkaptanu aplikovaného pod Koleno, který jsme se pokoušeli zjistit na planině Ohniště.

 

12. Jeskyně Balkónik (Ohniště, Nízké Tatry – SR)

V roce 2001 zde byla uskutečněna 1 akce, které se zúčastnila 1 osoba.

Pokračovalo kopání na konci horizontální chodby, kde skalní dno tvoří malé erosní hrnce. Čelba se zužuje a na jejím konci je přes celý profil chodbičky vzpříčený kámen bránící v dalším postupu. Celkový postup cca 0,45 m.

 

13. Planina Ohniště (Ohniště, Nízké Tatry – SR)

V roce 2001 zde byly uskutečněny 2 akce, kterých se zúčastnily 2 osoby.

Povrchová prospekce planiny za účelem hledání mastných fleků a snaha o detekci merkaptanu z Krystalky. Prozkoumána oblast zhruba od Krystalky po hraně planiny ke skalám za turistickým chodníkem a také mezi skalkami v horní části až k Ľadové priepasti. Dále jsme provedli traverz za Oknem na sever a v horní části doliny zpět k rozcestníku. Mimo několik nejasných míst s ojíněním, které by bylo potřeba ještě ověřit dalším pozorováním nebyly zjištěny žádné překvapující objevy. Z jeskyní Pivnica a Žabí meander, které mívají kolem vchodů výrazné ojínění, nebylo v době pozorování patrné žádné proudění teplého vzduchu.

 

14. Ohniště západní svahy (Ohniště, pravý břeh Jánské doliny, Nízké Tatry – SR)

V roce 2001 zde byla uskutečněna 1 akce, které se zúčastnila 1 osoba.

Povrchová prospekce v okolí jeskyň Orlí hnízdo a Židova, bez významnějších zjištění.

 

15. Sonda Svahová deprese (Ohniště, Nízké Tatry – SR)

V roce 2001 zde bylo uskutečněno 9 akcí, kterých se zúčastnilo 11 osob.

Nová lokalita objevená během povrchového průzkumu v místě “mastného fleku”. Byla pojmenovaná Svahová deprese a leží severovýchodně od Jelení propasti. Začali jsme zde kopat průzkumnou sondu, která dosáhla hloubky 3 m. Byla odtěžena vkleslá vrstva humusu a dno je tvořeno zaklíněnými kamennými bloky, volné otvory mezi kamením neslo silné ojínění. Předpokládáme zde další intenzivní průzkum.

 

16. Jeskyně Velká Stanišovská (Ohniště, Nízké Tatry – SR)

V roce 2001 zde byla uskutečněna 1 akce, které se zúčastnila 1 osoba.

Uskutečněna poznávací exkurze do jeskyně.

 

17. Jeskyně Pod Brtkovicou (pod Sleme, Nízké Tatry – SR)

V roce 2001 zde byla uskutečněna 1 akce, které se zúčastnila 1 osoba.

Uskutečněna poznávací exkurze do jeskyně.

 

18. Jeskyně Hrozienko (Krakova Hoĺa, Nízké Tatry – SR)

V roce 2001 zde byla uskutečněna 1 akce, které se zúčastnila 1 osoba.

V hipmanovské lokalitě se po vytěžení sedimentů v meandru sestupné chodbičky se podařilo objevit asi 45,5 m dlouhou klesající chodbičku asi 1 m vysokou a 0,5 m širokou s velice reálnou možností dalšího postupu.

 

19. Krakova Hoĺa povrchový průzkum (Nízké Tatry – SR)

V roce 2001 zde byla uskutečněna 1 akce, které se zúčastnila 1 osoba.

Povrchová prospekce a návštěva lokalit: Sonda na Predných, vrchol Krakovy Hoĺe, Večná robota, Starý hrad, Elenka a dalších známých míst hipmanovského teritoria.

20. Slovenský kras (SR)

Poznávací expedice uskutečněná ve dnech 5.-8.5. 2001, byly navštíveny jeskyně a propasti Oriáš (-100 m), Minová (-40 m), Bezodná Ladnica (-70 m) a Milada.

 

21. Kréta (pohoří Levka Ori – Řecko)

V měsících únor a březen 2001 byla podniknuta poznávací expedice do vápencového pohoří Levka Ori (Bílé hory). V oblasti vrcholů Troháris a Páchnes (2452 m n. m.) byl prováděn úspěšný povrchový průzkum zaměřený na vyhledávání mastných fleků na sněhové pokrývce. Pro vysoký vodní stav vyvolaný odtávajícím sněhem se nepodařilo proniknout do žádné významnější jeskyně. V kaňonu Aradena prozkoumána jeskyně nazvaná U mokrého bobku (díky kozímu trusu) a vylezen asi 15 m komín zakončený zajímavou krápníkovou galerií, zřejmě bez naděje na další pokračování.

 

5. Shrnutí dosažených výsledků za rok 2001

V jeskyni Holštejnská-Nezaměstnaných jsme dokončili rozrážku č. XIX směrem k závrtu č. 77, jejíž délka dosáhla 12 m. Pokračovali jsem ve vyklízení sedimentů v Inkubátoru v rozrážce č. XVIII. Až na drobné úpravy byla dokončena celková rekonstrukce vchodu jeskyně Nezaměstnaných, včetně nové kompresorovny a přeložky přívodu elektrického proudu.

Vyřešili jsme některé technické aspekty velice složitého výzkumu Šošůvské propasti, takže zde bylo v plné míře opět obnoveno bádání v nadějném místě v Krystalových síňkách.

Zkoumání krasového bradla Ohniště (NAPANT-SR) pokračovalo výzkumem propasti Havran, ale také v nově objevené lokalitě Svahová deprese.

 

6. Ostatní

V průběhu roku jsme pokračovali ve stavbě garáže pro skupinový traktor a kompresor. Protože jsme této akci věnovali 30 akcí za účasti 114 osob, podařilo se dokončit kompletní konstrukci střechy, která je pokryta provizorní krytinou. Strohost sdělení ani zdaleka nevystihuje zdánlivě nekončící dřinu spojenou s řezáním, čištěním, broušením a svařováním důlních kolejnic, tvořících hlavní konstrukční prvky garáže. S jistou únavou jsme proto skoro ani nezaregistrovali slavnostní “glajchu” na střeše vztyčenou Termitovou stavební hutí. Po dobu stavby bylo sjednáno a zaplaceno pojištění u České pojišťovny a.s.

Dne 24.3. 2001 jsme uspořádali jarní pochod “Otevírání pramenů Bílé vody” s účastí 14 osob.

Tradiční 32. pochod Moravským krasem vedoucí z Brna do Holštejna ušlo dne 28.4. 2001 16 poutníků.

Vytrvalostní cyklistickou 12. hodinovku “Tour de žleby” na trase: restaurace U Němců, Sloup, Pustý žleb a Suchý žleb jsme uspořádali již po druhé a podle zájmu 19 účastníků, vše nasvědčuje tomu, že rozhodně nikoliv naposled. 18 km dlouhý okruh projel v časovém limitu 14 krát V. Kaman, ujetá vzdálenost 252 km, a tedy obhájil své loňské prvenství.

V rámci Dne Země jsme se 29.4. 2001 zúčastnili v počtu 13 osob úklidové brigády pořádané Správou CKO MK a sbírali odpadky na trase: cesta kolem hradu, hrad, okolí Holštejnské jeskyně, Jedničky, dále silnice k N. Rasovně, propadání až k jeskyni Spirálka. O úspěšnosti celé akce a zároveň o malém zájmu návštěvníků o udržování čistoty v rezervaci svědčí dvě plné vlečky nasbíraných odpadků.

Ve dnech 22.-26.6. 2001 byl zorganizován výstup alpským stylem na nejvyšší horu Evropy – Mont Blanc (4807 m n. m.), na kterou vystoupilo pět účastníků.

Dne 29.6. 2001 jsme zjistili vloupání do základny a neúspěšný pokus o proniknutí do stavební buňky v areálu naší stanice. Byly poničeny vstupní dveře do chaty, dveře do sklepa a okenice buňky, dále bylo odcizeno několik spacích pytlů a kusů oděvů. Vloupání bylo nahlášeno a vyšetřeno policií ČR v Blansku.

Ve dnech 18.-26.8. 2001 proběhlo na Holštejně pracovní soustředění členů ZO a našich spolupracovníků. Zcela převážila stavební činnost nad speleologickou, takže jsme se zaměřili na stavbu nové kompresorovny ve vchodu do jeskyně Nezaměstnaných a garáž pro traktor na skupinovém pozemku v Holštejně.

V obci Holštejn jsme v srpnu na zakázku obecního úřadu dle plánu schváleného policií ČR instalovali větší než malé množství dopravních značek regulující silniční provoz. Celkem jsme této činnosti věnovali 5 pracovních akcí za účasti 20 osob.

Dne 26.9. 2001 byly v rámci semináře o problematice ochrany krasových území zajištěna exkurze do Holštejnské jeskyně pro zájemce z řad zúčastněných.

V rámci exkurzní a kontrolní činnosti byly navštíveny i další lokality v Moravském krasu např.: Piková dáma, Hluboký závrt, závrt č. 18 na Macošské plošině, Lopač, Němcovy jeskyně, Býčí skála, Rudické propadání, Velká Novohradská a Větrná propast na Babické plošině.

V lomu Mokrá – západ byla se ZO ČSS 6-12 a se souhlasem ČMC a.s. provoz Lom, očištěna lomová stěna nad jeskyní .č. 16 Komínek.

V Severomoravském krasu v Jeseníkách byla navštívena jeskyně Rasovna v trati Na Pomezí.

 

7. Přehled účasti na speleologických akcích v roce 2001

Členové ZO 6-15:

1. Bicánek Jiří 36

2. Blažková Milena 0

3. Boháček Radek 3

4. Fatka Jan 38

5. Fitz Heřman 5

6. Hejl Radek 24

7. Kaltenbrunner Ivo 2

8. Kaltenbrunner Josef 4

9. Kaman Vít 49

10. Lipovská Jana 4

11. Lipovský Robert 30

12. Maceček Petr 31

13. Maštalíř Radek 26

14. Materna František 7

15. Matula Bronislav 2

16. Matula Jiří 16

17. Mravec Pavol 37

18. Mutina Jan 19

19. Nejedlý Pavel 23

20. Ondrušek Petr 13

21. Parák Zbyněk 29

22. Paruch Martin 3

23. Paruch Radek 7

24. Zámek Evžen 11

25. Zatloukal Richard 46

Čekatelé na členství ZO 6-15:

26. Hauf Martin 15

Celkem se členové a čekatelé na členství ZO 6-15 zúčastnili 480 speleologických akcí.

 

 

Nečlenové ZO 6-15:

1. Blahůšková Lenka 1

2. Culek Ivan 1

3. Fatka Jan ml. 1

4. Fatková Věra 3

5. Gibiecová Eva 3

6. Harna Igor 5

7. Huberovi A., Z. 2

8. Kadlec Jaroslav 1

9. Kokešovi B., B. 2

10. Kolečkářová Eva 1

11. Kos Petr 9

12. Kosová Lenka 2

13. Kött René 5

14. Kuchař Jiří 21

15. Los Libor 3

16. Macečková Anna 2

17. Materna Petr 3

18. Malcovi I., Z. 2

19. Merta Jan 13

20. Mravcová Zlata 1

21. Mutinovi R., Z., Z. 10

22. Nejedlá Markéta 2

23. Němcová Eva 9

24. Nováček Petr 3

25. Pastrňák Radek 14

26. Rašovský Vladimír 1

27. Sládková Jana 3

28. Stratil Josef 18

29. Trávníček Petr 1

30. Vavřík Pavel 9

31. Vít Jan 1

32. Zámková Milana 3

33. Zelenka Rostislav 2

34. Žebráčkovi A., I., J., J., P. 9

35. Žourková Martina 5

“Anonymní” zájemci 43

 

Celkem 214 speleologických akcí.

 

V roce 2001 se zúčastnili členové ČSS ZO 6-15 Holštejnská a jejich spolupracovníci celkem 694 speleologických i pracovních akcí naší skupiny. Přesné údaje o počtu akcí a zúčastněných osob jsou pouze u činnosti pořádané naší organizací (převážně v Holštejnsku). U činnosti, kde jsme kooperovali s jinými skupinami, je vyčíslena pouze účast našich členů nebo čekatelů. Ve výkazu není započítán čas strávený zpracováním dokumentace, vedením agendy a jednáním.

Níže uvedená tabulka představuje bilanční přehled aktivity našich členů, čekatelů (žluté pozadí buňky) a individuální členů ČSS (modré pozadí buňky) a je míněna spíše jako sociologický podklad nebo pro zavzpomínání si.

8. Přehled účasti na speleologických akcích členů a čekatelů v letech 1991-2001

 

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Celkem

Bicánek Jiří

 

 

 

 

 

 

 

5

9

15

36

65

Blažková Milena

9

3

5

2

0

3

4

2

2

1

0

31

Boháček Radek

13

13

36

26

30

19

19

20

9

12

3

200

Fatka Jan

22

19

30

36

33

44

31

40

42

45

38

380

Fitz Heřman

7

47

47

36

19

50

15

24

14

14

5

278

Götz Klement

3

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Hauf Martin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

15

36

Hejl Radek

 

 

 

 

 

26

33

21

32

27

24

163

Horák Martin

2

7

8

7

5

0

 

 

 

 

 

29

Kaltenbrunner Ivo

10

4

7

7

13

6

2

9

8

1

2

69

Kaltenbrunner Josef

7

5

7

4

11

5

2

9

7

1

4

62

Kaman Vít

42

7

34

23

22

62

56

62

83

80

49

520

Lipovská Jana

28

25

26

10

3

11

4

0

4

3

4

118

Lipovský Robert

43

13

38

26

12

16

14

14

22

21

30

249

Lukeš Miroslav

30

22

0

0

0

 

 

 

 

 

 

52

Maceček Petr

35

36

30

35

30

30

6

24

37

17

31

311

Maštalíř Radek

 

 

 

 

 

 

 

 

65

45

26

136

Materna František

18

13

10

2

6

13

5

9

14

6

7

103

Matula Bronislav

 

 

 

 

 

 

 

2

3

7

2

14

Matula Jiří

 

 

 

 

 

 

 

1

2

7

16

26

Mravec Pavol

21

18

9

20

11

28

24

37

41

30

37

276

Mutina Jan

 

 

 

 

 

 

 

 

18

28

19

65

Nejedlý Pavel

39

18

27

23

22

54

35

36

42

46

23

365

Ondrušek Petr

34

23

33

34

23

36

24

30

38

17

13

305

Parák Zbyněk

 

 

 

 

 

8

35

25

39

30

29

166

Paruch Martin

20

8

8

3

9

12

13

13

7

8

3

104

Paruch Radek

 

 

20

29

26

28

27

23

20

12

7

192

Přichystal Tomáš

 

41

47

22

25

25

17

4

6

0

 

187

Šlechtická Marta

13

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

Zámek Evžen

50

28

30

21

19

20

32

21

12

9

11

253

Zatloukal Richard

79

81

70

23

12

25

22

26

43

26

46

453

Zlonický Petr

6

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

531

481

522

389

331

521

420

457

619

529

480

5280

 

Výbor ZO děkuje všem našim členům, Čekateli a kamarádům za aktivní účast na speleologickém bádání ale také za práci tuto výzkumnou činnost zajišťující. Jedno bez druhého nemůže existovat.

 

Všem přejeme hodně zdraví, trpělivosti a pevnou vůli do další – převážně speleologické práce, neboť fáze stavebního období se chýlí ke konci.

 

 

 

 

Za výbor ZO ČSS 6-15 Holštejnská sestavil ke dni 31.12.2001:

Mgr. Richard Zatloukal

autor: Normen