Výroční zpráva roku 2000

 

 

Výroční zpráva ZO ČSS 6 – 15 Holštejnská za rok 2000

 

1. Zpráva o činnosti výboru ZO ČSS 6 – 15

 

V roce 2000 pracoval výbor ve složení:

Předseda skupiny: Pavel Nejedlý

Místopředseda a archivář: Richard Zatloukal

Jednatel a pokladník: Jan Fatka

Hospodář: Radek Hejl

Členové výboru: Petr Ondrušek

Vít Kaman

Revizor ZO: Radek Boháček

Náhradníci výboru: Heřman Fitz

Radek Paruch

 

K 31.12. 2000 měla naše ZO dvacet šest členů a jednoho čekatele na členství.

V průběhu roku se uskutečnily tři členské schůze, výbor skupiny se scházel podle aktuálních potřeb. Na výroční schůzi dne 12.2. 2000 byli za členy naší organizace přijati čekatelé J. Mutina a R. Maštalíř a individuální členové ČSS J. Bicánek, J. Matula a B. Matula. Žadatelce o přestup do naší ZO, S. Hončové, byla udělena půlroční čekatelská lhůta, během které se S. Hončová rozhodla zůstat i nadále individuální členkou ČSS.

V druhé polovině roku se podařilo uzavřít hospodářskou smlouvu se Správou CHKO MK na rekonstrukci vchodu do Holštejnské jeskyně. I když byla zamítnuta naše žádost o povolení speleologických prací v jeskyni Nová Rasovna, stejně jako následné odvolání, budeme o této otázce dále jednat.

Dne 21.3.2000 proběhla úspěšná kolaudace elektrické přípojky z rozvaděče u Horního mlýna k základně. Zástupci stavebního úřadu, ing. J. Pořízek a E. Škaroupková poté prošetřili stížnost p. J. Moučky na stavbu dřevníku nad žumpou, která měla údajně úmyslně zamezit vyvážení žumpy. Bylo konstatováno, že přístavek byl řádně ohlášen a schválen, vyvážení žumpy nic nebrání. Další stížnost stejného občana byla namířena proti natírání plotu kolem pozemku. Zástupci stavebního úřadu na místě shledali, že plaňky plotu byly natírány na jednom místě, které bylo zabezpečeno proti úniku nátěrových hmot plastovou fólií. Na opakované stížnosti J. Moučky, projednané již v minulosti, nebude nadále stavební úřad v souladu s ustanovením § 150 z roku 1959 reagovat.

Dne 26.8.2000 nabylo právní moci stavební povolení na garáž pro traktor a kompresor. Do konce roku jsme podle projektu P. Mravce stavbu vytýčili, vykopali jsme základy, položili obvodovou ocelovou konstrukci s armovacími sítěmi a vybetonovali podlahu se sběrnou jímkou. Do základové desky bylo instalováno 10 ocelových patek pro ukotvení dřevěné konstrukce garáže.

 

2. Popularizační činnost

 

Poměrně velkou pozornost jsme věnovali tvorbě našich webových stránek, které jsou průběžně aktualizovány. Na jejich vytváření a správě se podílí především P. Nejedlý a V.Kaman Takže na Internetu má naše skupina adresu:

http:www.speleo.cz/organizace/holstejn

V roce 2000 byl publikován jeden příspěvek ve sborníku Speleofórum 2000:

KOS, P.- ZATLOUKAL, R., 2000: Obnovení speleologického průzkumu závrtu č. 804 na Šošůvské plošině v Moravském krasu. In: Speleofórum 2000, 22-27, Praha.

 

3. Zpráva o spolupráci s jinými organizacemi

 

Pokračovala spolupráce se ZO ČSS 6-12 Speleoklub Brno při výzkumu a mapování “Mechového závrtu” v jižní části Moravského krasu. Členové ZO ČSS 6-12 Speleoklub Brno se naopak podíleli na některých akcích naší organizace, především pak Petr Kos na mapování jeskyní.

Našim bezprostředním sousedům v Moravském krase ZO ČSS 6-19 Plánivy jsme pomáhali při čerpání sifonu “Pod žebřem” v jeskyni Spirálka, včetně úspěšného průniku a zaměření dómu “Bahnofilů”. Uspořádali jsme několik společných exkurzí do jeskyně Piková dáma.

Poměrně široká kooperace probíhala se ZO ČSS 6-25 Pustý žleb na jejich náročných potápěčských akcích při výzkumu Nové Amatérské jeskyně, Sloupsko-Šošůvských jeskyních, ale také Spodního jezírka v Macoše. Několik našich členů se zúčastnilo také společných expedic do Slovenského krasu, Rumunska a Slovinska.

Navázali jsme na výzkum z předchozího roku v Pavlovských vrších, kde ve spolupráci se členy ZO ČSS 6-12 Speleoklub Brno a ZO ČSS 6-13 Jihomoravský kras pokračovalo prokopávání plazivky v jeskyni Liščí díra na Turoldu.

Již třetím rokem pokračoval průzkum na Ohništi v propasti Havran v sondě Smrekovica v Nízkých Tatrách realizovaný v kooperaci se SSS OS Speleoklub Nicolaus. Povrchových průzkum jsme prováděli i v oblasti Hradovica.

Pro výzkum Manželského závrtu jsme ZO ČSS 6-16 Tartaros zapůjčili dieselový kompresor i s obsluhou a odvozem.

Několik členů bylo v rámci Speleofóra 2000 na exkurzi v Rudickém propadání.

 

4. Zpráva o průzkumné a výzkumné činnosti

 

1. Jeskyně č. 518 Holštejnská a č. 517 Nezaměstnaných

V roce 2000 zde bylo uskutečněno 25 akcí, kterých se zúčastnilo 317 osob.

Po intenzivních jarních skapech došlo v několika úsecích Hlavního průkopu k opadu stěn. V průběhu roku byly zařícené chodby opět zprůchodněny a vyčištěny. V rozrážce č. XVIII jsme pokračovali v čištění zasedimentovaného trativodu za “Inkubátorem”. Rozrážka č. XIX, mířící mezi závrty č. 77 a 76, byla prokopána do vzdálenosti 10,50 m od Hlavního průkopu. Prakticky je možné konstatovat, že jsme již dosáhli boční (východní) stěny jeskyně. Protože se ve stropě jeskyně objevila výrazná příčná porucha, která nápadně připomíná podobný jev v rozrážce č. XVII, pokusíme se ji v budoucnu sledovat dalším průkopem. Zároveň bude takto ověřován průběh východní stěny jeskyně. V rozrážce č. XVIII jsme pokračovali v rozšiřování trativodu v Inkubátoru, jehož délku se podařilo prodloužit na 2,60 m. Vytěžená hlína se štěrkopísky je stále vyvážena do prostoru starého vchodu do Holštejnské jeskyně.

Ve staré části jeskyně, v Dómu šílenců, byla čištěná přítoková chodbička.

V rámci údržby musely být vyměněny úmyslně zničené zámky, jež byly ucpávány mimo obligátní hlínu a větvičkami také kovovými pilinami.

 

Stavební úpravy vchodu jeskyně Nezaměstnaných: 10 akcí; 73 osob.

V průběhu roku vypracoval Ing. P. Mravec projekt na úpravu vchodu jeskyně Nezaměstnaných, který vyřešil několik palčivých problémů najednou. Jednak byl starý vstup již ve špatném technickém stavu, dřevěný poval nad vchodovými vraty byl silně prohnilý a nezajištěný svah stále zasypával přístupovou komunikaci. Za finančního přispění Správy CHKO MK byla proto postavena nová opěrná zeď a železobetonová stříška nad vchodem. Tato zrekonstruovaná část vchodu byla předána 25.11. zástupci Správy CHKO MK, p. D. Francovi. V roce 2001 bude celá akce dokončena stavbou betonové kobky pro kompresor a elektrický rozvaděč, která bude umístěna v protější opěrné zdi, přičemž bude zcela zapuštěna do terénu. Tato část stavby již bude provedena na náklady naší organizace. Po přesunutí zmíněného zařízení ze staré pracovní boudy, bude možné tuto spornou stavbu zcela odstranit.

 

2. Závrt č. 66 (č. 802)

V roce 2000 zde bylo uskutečněno 38 akcí, kterých se zúčastnilo 233 osob. Hlavní činností po celý rok bylo rozšiřování Hadí úžiny na dně závrtu. Naše snaha byla úspěšná a tak se po třech letech velice tvrdé dřiny podařilo dne 11.11.2000 propojit závrt č. 66 přes Větrný komín se závrtem č. 68. V prostoru Hadí úžiny jsme vyvrtali asi 180 vývrtů pro cevamit, než jsme neprůleznou puklinu přeměnili na průstupný Dómek kočkodanů. Tato umělá prostora dostala jméno podle našich dvou členů, kteří zde byli popáleni velmi nepříjemným způsobem právě cevamitem. Na dně II. šachtice jsme instalovali celkem pět skruží, které jsou spojeny H spojkami a obetonovány.

V závěru roku jsme rozšířili ještě několik úžinek v nově objevených prostorách a instalovali zde pomocné lana. Větrný komín byl vystrojen jednolanovou technikou, přičemž bylo vylezeno dosud neprozkoumané Okno v jeho spodní části. Závrt č. 68 jsme předběžně zrekognoskovali. Návštěva původní objevitelské šachtice je spojena jen s nejvyšším rizikem zřícení ztrouchnivělého pažení. Bude nutné vyměnit výdřevu na některých místech a opět pročistit zčásti zasedimentované polosifony. Nově objevené části sestupu byly nafotografovány a zaměřeny, přičemž polygon v závrtu č. 66 je napojený na bod 34 G ve Větrném komínu.

 

3. Závrt č. 70 (č. 803)

V roce 2000 zde byly uskutečněny 3 akce, kterých se zúčastnilo 6 osob.

Během kontrolních sestupů zde byly instalovány nové kotvicí body pro slanění. Na dně ve 22 m bylo zjištěno periodické jezírko. Opět byl poškozen uzávěr vchodu, když neznámý vandal odstranil zámek zároveň s průvlečnou jehlou. Uvnitř jeskyně nebyly pozorovány stopy, že by se ji někdo pokusil navštívit.

 

4. Závrt č. 60 (č. 801A)

V roce 2000 zde byly uskutečněny 2 akce, kterých se zúčastnilo 5 osob.

Ze závrtu byl vynesen 10 m lankový žebřík, který byl nahrazen novým vystrojením jednolanovou technikou. V sestupu jsou instalovány nové pevné kotevní body.

 

5. Závrt č. 71 (č. 804)

V roce 2000 zde bylo uskutečněno 9 akcí, kterých se zúčastnilo 24 osob.

Byla odstraněna stará nefunkční mříž instalovaná ve vstupních skružích. Po instalaci nových kotvicích bodů se podařilo přetraverzovat přes Beton do Pavlíkova dómku v Hlavní propasti. Zde byl prozkoumám horizont. V jeskyni probíhala fotodokumentace, byl doplněn polygon, doměřovaly se obrysy stěn. Intenzivní skapy v únoru způsobily silný opad sedimentů ze stěn, které napadaly do Odtoku. Jeskyně se tak stala asi o jeden metr mělčí.

 

6. Jeskyně Staré Rasovny

Jeskyně č. 539 Diaklásová chodba

V roce 2000 zde byly uskutečněny 2 akce, kterých se zúčastnilo 6 osob.

V rámci exkurzí do lokality byla provedena také kontrola vchodové mříže a zámku.

 

Jeskyně č. 539/I Keprtova chodba

V roce 2000 zde bylo uskutečněno 6 akcí, kterých se zúčastnilo 20 osob.

Byla provedena údržba vchodové mříže. Předřevili jsme I. polosifon a zprůchodnili III. polosifon zanesený štěrky. Zde jsme proměřili polygonový tah v délce asi 25 m. V blízkosti Novákova komína na svahu k II. polosifonu byl objeven vodou odtransportovaný keramický fragment z druhé poloviny 14. století. V Novákovu komínu byly stabilizovány měřičské body pomocí nýtů.

 

Jeskyně č. 540 Trativodná chodba

V roce 2000 zde byla uskutečněna 1 akce, které se zúčastnily 4 osoby.

Pro nové členy byla uspořádána exkurze do lokality.

 

7. Jeskyně č. 551, 551/I Nová Rasovna

V roce 2000 zde byla uskutečněna 1 akce, které se zúčastnilo 14 osob.

V doprovodu pracovníka Správy CHKO MK jsme provedli kontrolu stavu jeskyně a v neposlední řadě i pevných žebříků a přestupových plošin pro sestup. Na stavu našeho vybavení je patrný naprostý nezájem dočasného uživatele – Moravského speleologického klubu o jeho údržbu. Ať už se jedná o neopravené vytržené kotvení nejnižšího žebře nebo vysloveně vandalské ulomení pamětní destičky sponzorské organizace, jejíž zástupci byli také účastníci exkurze.

 

Apačova chodba

V roce 2000 zde byla uskutečněna 1 akce, které se zúčastnily 3 osoby.

Pro nové členy byla uspořádána exkurze do lokality.

 

8. Jeskyně č. 810 Šošůvská propast

V roce 2000 zde byla uskutečněna 1 akce, které se zúčastnily 3 osoby.

Byl proveden kontrolní sestup za účelem zjištění stavu výdřevy ve spodní části Oranžové propasti a v Krystalovém dómku.

 

9. Jeskyně V bučí (č. 514)

V roce 2000 zde byly uskutečněny 3 akce, kterých se zúčastnilo 11 osob.

Opravili jsme ulomený horní pant na vchodové mříži, která byla také očištěna a natřena protikorozním nátěrem. Na Správu CHKO MK bylo nahlášeno nepovolené rozšiřování I. sifonu.

 

10. Stará Amatérská jeskyně (č. 808/I)

V roce 2000 zde byly uskutečněny 3 akce, kterých se zúčastnilo 18 osob.

Spolu se zástupcem Správy CHKO MK jsme uspořádali několik exkurzních sestupů pro naše nové členy do Povodňové chodby, jednou také do Přítokové chodby.

 

11. Nová Amatérská jeskyně

V roce 2000 zde byly uskutečněny 3 akce, kterých se zúčastnilo 10 osob.

Všechny akce pořádané ZO ČSS 6-25 Pustý žleb byly zaměřené na transport materiálu pro speleopotápěčský výzkum ve Sloupské větvi.

 

12. Závrt č. 151 Černý (807)

V roce 2000 zde byla uskutečněna 1 akce, které se zúčastnilo 5 osob.

Uskutečnili jsme kontrolní sestup pro ověření stavu pažení. Zjistili jsme, že výdřeva ve vstupní šachtici je v úvodních 3-4 m v tak špatném stavu, že není zřejmé, proč se už nezřítila. Následuje 5 m sice ztrouchnivělé, ale stále držící výdřevy. Na dně I. šachtice na železné traverze je spadaná výdřeva z horní části, místo je sice neprůlezné, ale je možné nahlédnout do II. šachtice, která vypadá stabilně. V následujícím roce se pokusíme nejkritičtější místa provizorně zapažit a sestavit projekt na trvalejší zabezpečení pomocí skruží.

 

13. Jeskyně V kotýlku

V roce 2000 zde byly uskutečněny 2 akce, kterých se zúčastnilo 7 osob.

V únoru jsme při povrchovém průzkumu nad Novou Rasovnou objevili dosud neznámou jeskyni. Vchod byl uměle prokopán a v jeskyni je umístěn dřevěný žebř. Protože se k objevu nehlásil nikdo z okolních skupin, jeskyni jsme zdokumentovali (viz příloha). Zanedlouho poté byl vchod neznámo kým opět zavalen.

 

14. Závrt č. 15 Mechový (Moravský kras – jih)

V roce 2000 zde bylo uskutečněno 13 akcí, kterých se zúčastnilo 19 osob.

Po velmi nadějných prolongacích v roce 1999 je možné konstatovat, že loňský rok byl ještě úspěšnější. Proto výzkum pod vedením ZO ČSS 6-12 přitahoval pozornost našich členů asi v největší míře hned po holštejnských kmenových lokalitách. Protože objevy nových prostor se většinou realizovaly průnikem extrémními plazivkami subtilními osobami, mnohdy byla prvotní prospekce zároveň i poslední. Většina objevů se tentokrát uskutečnila již v zimních a jarních měsících a ve zbytku roku se pracovalo hlavně na jejich lepším zpřístupnění a dokumentaci nových prostor (viz příloha). Výzkum se zaměřil na dokonalejší poznání Kruhového dómku, kde se podařilo kopanou sondou proniknout do Krvavé propástky, ústící do Markvarových síní (objeveny dne 19.3.). Již 26.3. se z Markvarových síní podařilo vylézt Richardův komín a proniknout do Říční chodby. V následujících týdnech se výzkum zaměřil na sondování dna Markvarových síní až se uskutečnil průnik do propástky Konoraka a Igorovy studny. Po fyzicky velmi náročném rozšíření malé úžiny ve dně Igorovy studny byl dne 21.5. realizován dosud největší objev – Androidova propast.

Zatímco v roce 1999 byla celková denivelace Mechového závrtu asi 15 m, během roku 2000 se podařilo jeho hloubku skoro ztrojnásobit na současných –42 m. Se vzrůstající délkou polygonu a hloubkou jeskyně však poroste náročnost jejího dalšího průzkumu. I když sonda v zasedimentovaném sifónu na dně Androidovy propasti nebyla dosud úspěšná, je zde stále mnoho neprozkoumaných a nadějných míst.

 

15. Jeskyně Liščí díra (Pálavské vrchy)

V roce 2000 zde byly uskutečněny 2 akce, kterých se zúčastnily 4 osoby.

Během jediné dvoudenní akce uspořádané společně se ZO ČSS 6-12 Speleoklub Brno a ZO ČSS 6-13 Jihomoravský kras, které se zúčastnili také naši členové, byla prokopávána koncová plazivka s průvanem v jeskyni Liščí díra na Turoldu.

 

16. Propast Havran (Nízké Tatry – SR)

V roce 2000 zde bylo uskutečněno 8 akcí, kterých se zúčastnilo 16 osob.

Prieasti so sľudovým blatom kopána sonda v zasedimentováném sifónu na jeho nejnižším místě. I když možnost další prolongace je zde velmi reálná, postup je díky obtížnému přístupu na pracoviště a s tím spojeného transportu nezbytného nářadí jen velmi pomalý. Také pokračoval průzkum komínů nade dnem propasti. Hledání spojnice, kterou by bylo možné kritické místo obejít, je však dosud neúspěšné.

 

17. Sonda Smrekovica (Nízké Tatry – SR)

V roce 2000 zde byly uskutečněny 2 akce, kterých se zúčastnilo 5 osob.

Zahájili jsme hloubení sondy v relativně nadějném místě.

 

18. Jeskyně Balkónik (Nízké Tatry – SR)

V roce 2000 zde byly uskutečněny 2 akce, kterých se zúčastnilo 5 osob.

Po exkurzním průzkumu jeskyně jsme pomáhali členům SSS OS Speleoklub Nicolaus v jejich prolongačních snahách.

 

19. Slovenský kras (SR)

V roce 2000 zde byla uskutečněna 1 akce, které se zúčastnily 3 osoby.

Společné expedice se členy ZO ČSS 6-25 Pustý žleb se zúčastnili 3 holštejnští jeskyňáři. Byly navštíveny lokality Baglók Szakadéka (Sovia priepasť, -153 m) na maďarské straně Dolného vrchu, Hrušovská jaskyňa (Horný vrch, Silická planina) a ponor pri Jaštierčem jazierku (Silická planina). V Krásnohorské vyvieračke (Buzgo, Silická planina) byl transportován materiál pro speleopotápěčskou akci SSS v koncovém sifónu.

 

5. Shrnutí dosažených výsledků za rok 2000

 

Za nejvýznamnější a tvrdě zasloužený úspěch považujeme opětovné zpřístupnění závrtu č. 68, takže budeme moci po 17 letech navázat na přerušený speleologický výzkum.

V jeskyni Holštejnská-Nezaměstnaných byl výzkum mírně utlumen, přesto jsme pokračovali ve vyklízení sedimentů v rozrážce č. XIX směrem k závrtu č. 77, jejíž délka dosáhla 10,50 m. Malého postupu (cca 1,50 m) jsme dosáhli také v Inkubátoru v rozrážce č. XVIII. Zahájili jsme celkovou rekonstrukci vchodu jeskyně Nezaměstnaných, jejíž první etapa byla ukončena.

Významnou měrou se naši členové podíleli na průzkumu Mechového závrtu v jižní části Moravského krasu.

Výzkum propasti Havran na Ohništi (NAPANT-SR) pokračoval sondováním v nejnižším místě jeskyně. Byl zahájen nový výzkum v sondě Smrekovia.

 

6. Ostatní

 

Dne 24.3. 2000 jsme uspořádali nový jarní pochod “Otevírání pramenů Bílé vody”. Tradiční pochod Moravským krasem proběhl dne 29.4. 2000 již po 31. Pro sportovně založené zájemce jsme uspořádali vytrvalostní cyklistickou 12. hodinovku “Tour de žleby” na trase: restaurace U Němců, Sloup, Pustý žleb a Suchý žleb. Okruh o délce cca 18 km projel v časovém limitu 11 krát V. Kaman, ujetá vzdálenost 207,66 km.Ve dnech 19.-27.8. 2000 proběhlo na Holštejně pracovní soustředění členů ZO a našich spolupracovníků. Hlavní náplní byl výzkum závrtu č. 66 a stavební úpravy vchodu jeskyně Nezaměstnaných. Byl dokončen plot kolem základny včetně brány. Nově jsme natřeni skupinovou maringotku, kompresor a vodní nádrž. Náš traktor dostal novou plechovou střechu. V kůlně a na záchodě bylo instalováno elektrické osvětlení, oplechovali jsme střechu nad kůlnou. V areálu pracovní stanice proběhl velký úklid, přeskládali jsme důlní kolejnice.

Na Šošůvské plošině jsme opravovali vyvrácené opěrné kolíky u výsadby nových stromků na obvodech závrtů.

V rámci Dne Země jsme se 8.4. 2000 zúčastnili úklidové brigády pořádané Správou CKO MK a sbírali odpadky na trase: cesta kolem hradu, hrad, okolí Holštejnské jeskyně, Jedničky, dále silnice k N. Rasovně, propadání až k jeskyni Spirálka. Pro obec Holštejn jsme pracovali na úpravách dětského hřiště.

V rámci exkurzní a kontrolní činnosti byly navštíveny i další lokality v konzervaci v oblasti Holštejnska, např. Sýčky, závrt č. 59 U Trojičky. V lomu Malá dohoda byla nafotografována a polohově zakreslena nově nastřelená jeskyně. Byla zdokumentována dosud neznámá jeskyně V kotýlku nad Novou Rasovnou.

 

7. Přehled účasti na speleologických akcích v roce 2000

Členové ZO 6-15:

1. Bicánek Jiří 15

2. Blažková Milena 1

3. Boháček Radek 12

4. Fatka Jan 45

5. Fitz Heřman 14

6. Hejl Radek 27

7. Kaltenbrunner Ivo 1

8. Kaltenbrunner Josef 1

9. Kaman Vít 80

10. Lipovská Jana (mat.dovolená) 3

11. Lipovský Robert 21

12. Maceček Petr 17

13. Maštalíř Radek 45

14. Materna František 6

15. Matula Bronislav 7

16. Matula Jiří 7

17. Mravec Pavol 30

18. Mutina Jan 28

19. Nejedlý Pavel 46

20. Ondrušek Petr 17

21. Parák Zbyněk 30

22. Paruch Martin 8

23. Paruch Radek 12

24. Přichystal Tomáš 0

25. Zámek Evžen 9

26. Zatloukal Richard 26

Čekatelé na členství ZO 6-15:

27. Hauf Martin 21

Celkem se členové a čekatelé na členství ZO 6-15 zúčastnili 529 speleologických akcí.

 

 

Nečlenové ZO 6-15:

1. Blažek Petr 1

2. Cenek Stanislav 1

3. Dedek 2

4. Drdla Luboš 2

5. Fatka Jan ml. 1

6. Fatková Věra 6

7. Gibiecová Eva 3

8. Harna Igor 5

9. Horák 1

10. Hulata Alexandr 1

11. Kadlec Jaroslav 1

12. Kašpar 3

13. Kos Petr 12

14. Kosová Lenka 2

15. Kött René 1

15. Kuchař Jiří 12

16. Kulčák 2

17. Matyáš 2

18. Mauci P. 1

19. Merta Jan 7

20. Mlčoch Ladislav 4

25. Mravcová H., T., Z. 6

26. Mutinová Zdenka 8

27. Nejedlá Markéta 6

28. Nováček Petr 5

29. Ovísek 2

30. Rašovský Vladimír 2

31. Skácelová Sylvie 1

32. Sládková Jana 3

33. Šťastný Jaromír 1

34. Trepka J. 2

35. Tulich 1

36. Vaníková Naďa 1

37. Vavřík Pavel 13

38. Vít Jan 1

39. Votoupal Silvestr 3

40. Zámková Milana 3

41. Žebráčkovi A., I., J., J., P. 20

“Ostatní” zájemci 54

 

Celkem 190 speleologických akcí.

 

V roce 2000 se zúčastnili členové ČSS ZO 6-15 Holštejnská a jejich spolupracovníci celkem 719 speleologických i pracovních akcí naší skupiny. Přesné údaje o počtu akcí a zúčastněných osob jsou pouze u činnosti pořádané naší organizací (převážně na Holštejnsku). U prací, kde jsme kooperovali s jinými skupinami, je vyčíslena pouze účast našich členů nebo čekatelů. Ve výkazu není započítán čas strávený zpracováním dokumentace, vedením agendy a jednáním.

 

 

 

 

 

 

Výbor ZO děkuje všem našim členům a kamarádům nejenom se aktivně podílejících na speleologickém poznávání posledních bílých míst naší země, ale také tuto náročnou činnost zajišťujících.

 

 

 

Všem přejeme pevné zdraví, vytrvalost a pevnou vůli do další speleologické práce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za výbor ZO ČSS 6-15 Holštejnská

sestavil ke dni 31.12.2000 Richard Zatloukal

autor: Normen