Výroční zpráva roku 1999

 

Zpráva o činnosti výboru ZO ČSS 6 – 15

V roce 1999 pracoval výbor ve složení:

Předseda skupiny: Pavel Nejedlý

Místopředseda a archivář: Richard Zatloukal

Jednatel a pokladník: Jan Fatka

Hospodář: Pavol Mravec

Člen výboru: Petr Ondrušek

Revizor ZO: Radek Boháček

Náhradníci výboru: Heřman Fitz

Radek Paruch

K 31.12.1999 měla naše ZO dvacet jedna členů a dva čekatele na členství.

V průběhu roku se uskutečnily tři členské schůze, výbor skupiny se scházel podle aktuálních potřeb.

V roce 1999 jsme podali na Správu CHKO MK žádost o povolení speleologických prací v Nové Rasovně, projednána bude až počátkem roku 2000 po vyhodnocení dosažených výsledků Moravským speleologickým klubem. V průběhu roku byly se Správou CHKO MK uzavřeny hospodářské smlouvy na údržbu i celkovou rekonstrukci vstupů do závrtů č. 70 a 71, které byly realizovány.

Speleologickou základnu v Holštejně se podařilo úspěšně na druhý pokus dne 12.3.1999 zkolaudovat. První kolaudační komise dne 15.1.1999 odhalila několik nedostatků, které bránily užívání stavby a musely být odstraněny. Jednalo se o chybějící revize elektrických rozvodů, připojení PB bomby ke sporáku a instalace hasicích přístrojů, včetně vyvěšení poplachových a požárních směrnic. Dále nám chyběl protokol o připojení kamen do komína, byť revizi kouřovodu jsme měli v pořádku. Také jsme museli sjednat firmu na měření radonu v objektu pro případné izolační opatření, výsledek však byl v rámci současných hygienických norem. Ke schodům do sklepa bylo potřeba instalovat opěrné madlo. Další nedostatek-nedokončený plot, již nebránil užívání stavby a byl v měsíci srpnu dostavěn.

Zázračná rychlost, s jakou jsme se dosud při jednání s nejrůznějšími státními orgány nesetkali, byla jednoznačně dána dalšími personálními změnami v obecním zastupitelstvu Holštejna. Předchozí nerovná konfrontace kombinovaná se zneužíváním pravomocí se konečně změnila v normální lidské uvažování a spolupráci s obcí Holštejn. Byla tedy ukončena produkce negativních stanovisek k jakékoliv naší činnosti z pozice obecního zastupitelstva a udavačské dopisy i nadále sepisuje náš bývalý člen J. Moučka pouze sám za sebe.

Kladně byla vyřízena žádost o povolení elektrické přípojky z základně, o což se zasloužil především H. Fitz. Stavbu jsme realizovali ve dnech 18.-25.9.1999. Bagrem byla vyhloubena hlavní část rýhy pro kabel a ručně dokopány místa pro techniku nepřístupná. Po uložení kabelu byl výkop zčásti zaházen ručně, větší podíl však měla opět technika. Trasa rýhy byla pokud možno uvedena do původního stavu, v některých úsecích možná i do lepšího. Vodič byl napojen na rozvaděč u Horního mlýna, zrevidován a zprovozněn.

Po úspěšné kolaudaci základny obnovil stavební úřad v Blansku svou žádost o likvidaci zřejmě nejdražšího dřevníku na světě, sloužícího také jako garáž pro náš traktor. Bezprostřední demolici se podařilo alespoň o rok odvrátit s tím, že P. Mravcem byl vypracován projekt na dřevěnou garáž s betonovou podlahou, tedy vyhovující příslušným stavebním normám. Bylo zahájeno i stavební řízení, protože jsme včas neobdrželi všechny potřebná vyjádření, je řízení do 15.2.2000 přerušeno. Přesto byl proveden alespoň jeden krok a to nahrazení sporného dřevníku malou přístavbou nad betonovou žumpou u základny, opět dle projektu a pod vedením P. Mravce.

Ve výroční zprávě byly zavedeny nové údaje v oddílu č. 4 Zpráva o průzkumné a výzkumné činnosti a to počet akcí a množství zúčastněných osob. Bude tak možnost lépe vyhodnocovat návštěvnost jednotlivých lokalit. Přesné data jsou jenom z akcí pořádaných naší organizací (převážně v Holštejnsku), na činnosti, kde jsme kooperovali, je vyčíslena pouze účast našich členů nebo čekatelů.

Popularizační činnost

Ve dnech 14.-22.8. 1999 proběhlo pracovní soustředění členů ZO a našich spolupracovníků, zaměřené na práci v závrtu č. 66, stavbu nové kůlny na dřevo a plotu kolem pozemku.

V roce 1999 byly zaslány dva příspěvky do sborníku Spelofóra 99:

MACEČEK, P., 1999: Propast Havran, Ohniště, Nízké Tatry, s. 57-58.

ZATLOUKAL, R., 1999: Nová otevírka závrtu č. 802 na Šošůvské plošině v Moravském krasu, s. 11-13.

Zpráva o spolupráci s jinými organizacemi

Ve spolupráci se ZO ČSS 6-12 Speleoklub Brno a ZO ČSS 6-13 Jihomoravský kras byla prováděna dokumentace jeskyní Na Turoldu a Liščí nora v Pavlovských vrších. Několik členů Speleoklubu se aktivně podílelo na výzkumu v oblasti Holštejnska a naopak naše organizace pomáhala ZO ČSS 6-12 při otevírce "Mechového závrtu" v jižní části Moravského krasu.

V Moravském krasu jsme pomáhali při čerpání spojovacího sifonu mezi jeskyněmi Piková dáma a Spirálka ZO ČSS 6-19 Plánivy. V menším rozsahu jsme spolupracovali při výzkumu Mlynářova propadání u Ostrova se ZO ČSS 6-16 Tartaros.

V Nízkých Tatrách pokračoval výzkum v kooperaci se SSS Speleoklub Nicolaus na Ohništi v propastech Havrania a Havran. Uskutečnili jsme exkurze spojené s měřičskými pracemi do jeskyní Medvědí, Veľká Stanišovská, Mieru.

Několik členů bylo v rámci Speleofóra 99 na exkurzi v Býčí skále.

Ve dnech 8.-12.9.1999 probíhalo v Jedovnici IV. mezinárodního setkání speleologů v Moravském krasu a zároveň II. Národní speleologický kongres, kterých jsme se aktivně účastnili, včetně zajišťování průvodcovských služeb pro zájemce o exkurze do Staré Amatérské a jeskyně Holštejnská-Nezaměstnaných.

Zpráva o průzkumné a výzkumné činnosti

1. Jeskyně č. 518 Holštejnská a č. 517 Nezaměstnaných

V roce 1999 zde bylo uskutečněno 39 akcí, kterých se zúčastnilo 337 osob.

V rozrážce č. XVIII na konci Ovarové chodby, kde závěrem loňského roku byla objevena volná kaverna pojmenovaná Inkubátor, jsme razili další průkop. Po překonání sintrových výlitků jsme se dostali opět do hlinitopísčitých říčních sedimentů. Z Ovarové chodby byla vyvezena meziskládka vytěženého materiálu a zadřeveno kritické místo s labilnějším stropem. Celková délka průkopu je ??? m.

V Hlavního průkopu jsme v koncové části otevřeli novou rozrážku č. XIX východním směrem, mířící na dislokaci mezi závrty č. 77 a č. 76.

Nemálo pozornosti bylo věnováno i razicí technice, kdy byla vyčištěn vzduchový rozvaděč, doplněny další úseky gumovými hadicemi a provedli jsme i údržbu kompresoru. Nově vyražené úseky byly zaměřeny a doplněny do celkového plánu jeskyně. Proměřen byl i vchod do jeskyně, kde plánujeme umístit kompresor a elektrický rozvaděč do zrušení stávající boudy na nářadí.

V úseku jeskyně mezi rozrážkami č. XVI až XVIII prováděli pp. P. Kalenda a J. Kučera seizmické měření, za účelem ověření vhodnosti použité metody a techniky pro vyzkoumání celé řady dílčích cílů. Z hlediska praktické speleologie je zřejmě nejdůležitější zjištění pravděpodobného dna jeskyně, které leží v hloubce 20 až 25 m pod stropem. Oba badatelé své podrobné výsledky pohotově publikovali, což je jen další pozitivní přínos celé akce.

Literatura:

Kalenda, P.-Kučera, J., 1999: Seizmické měření v Holštejnské jeskyni. Estavela č. 3, roč. I, 23-27.

2. Závrt č. 59 U trojičky (č. 801)

V roce 1999 zde bylo uskutečněno 5 akcí, kterých se zúčastnilo 26 osob.

Zkontrolován stav po jarním tání, kdy došlo k propadu zeminy asi 8 m severně od vchodu do závrtu. Uvnitř jeskyně byla poničená výdřeva a zcela zaneseno koncové "esíčko", zato se objevil nový trativod. Stav byl zmapován včetně zanesení vzájemné polohy vchodu a propadu do řezu. Protože s poslední vchodovou skruží bylo neznámými osobami manipulováno a z lokality se ztratil kovový žebřík, zpevnili jsme ji ocelovou pásovinou proti vyvrácení a obsypali kamením. Vstupní poklop byl očištěn a natřen protikorozní barvou.

3. Závrt č. 60 (č. 801A)

V roce 1999 zde bylo uskutečněno 11 akcí, kterých se zúčastnilo 32 osob.

Byl upravován vstup do Chodby ozvěny rozebíráním hlinitého svahu na jejím počátku. Nad VI. propastí byly instalovány dva nové kotvicí body. Závrt je vystrojen dvěma lankovými žebříky. Očistili jsme a natřeli vstupní poklop, záhy po této údržbě byl přeřezán zámek, který jsme nahradili za nový.

4. Závrt č. 66 (č. 802)

V roce 1999 zde bylo uskutečněno 29 akcí, kterých se zúčastnilo 196 osob.

Ačkoliv jsme v závěru roku 1998 nešetřili optimismem ohledně blízkého propojení s Větrným komínem závrtu č. 68, přes velice silné nasazení se nám tohoto cíle ještě nepodařilo dosáhnout. Jednak se ukázalo, že drobné či pouze kosmetické úpravy stěn II. šachtice, představovaly mnoho kubíků kamenů a suti na vytěžení. Přesto byla úspěšně uložena základní skruž do železného rámu na dně šachtice. Situace pod skruží se však projevila jako příliš těžká pro použitou metodu postupu, neboť cevamitem se nepodařilo vytvořit potřebný zálom pro další prolongaci. Postupovali jsme spíše o pouhé centimetry s pomocí sbíječky, dosažená hloubka je nyní 18,5 m. Intenzivní nasazení techniky se projevilo několika vážnými haváriemi, kdy muselo být vyměněno spojkové obložení kompresoru, také na vrtacím kladivu se ukázalo několik únavových defektů. Každopádně v následujícím roce bude základové skruž obezděna a těžený materiál bude sypán přímo za ní, čímž se transport materiálu velmi urychlí. Pro další postup v horizontální chodbičce byly zhotoveny speciální mechanické trhací klíny.

5. Závrt č. 70 (č. 803)

V roce 1999 zde bylo uskutečněno 6 akcí, kterých se zúčastnilo 24 osob.

Provedli jsme celkovou rekonstrukci vchodu, který byl snížen o jednu skruž a ta obetonována a obsypána kamením. Záhy poté neznámý gauner si dal práci s tím, aby pouze pro vlastní uspokojení vandalsky odkopal ještě nezatuhlý beton a odřezal zavírací tyč, kterou i se zámkem někde pohodil. Vše bylo opět opraveno.

6. Závrt č. 71 (č. 804)

V roce 1999 zde bylo uskutečněno 22 akcí, kterých se zúčastnilo 63 osob.

Z Anatomického ústavu LF MU Brno byly zapůjčeny ochranné pomůcky (plynová maska, rukavice) a ze vstupní mříže se R. Maštalířovi podařilo vyzvednout uhynulou srnku s pokročilém stavu rozkladu. Dále jsme odstranili poškozenou horní skruž a nahradili ji novou, která byla obetonována a obsypána kamením. Na dosud volně přístupný vchod byl instalován nový ocelový poklop. Ani tuto úpravu náš oblíbený vandal neponechal bez povšimnutí a nový uzávěr prakticky okamžitě po našem odchodu poničil, když odřezal kryt zámku. Kalený zámek však pokusu o přeřezání odolal. Poklop byl tedy demontován a po opravě opět usazen na vchod.

Ve vlastní jeskyni byl natažen polygonový pořad a fixován pevnými body. Lokalita bylo nově zaměřena a vypracována mapa. Byly osazeny nové kotvící body a prováděna sondáž v koncové části v odtokové chodbě u jezírka. Hladinu jezírka se sice podařilo snížit, ovšem nikoliv dostatečně pro další postup.

7. Jeskyně Staré Rasovny

Jeskyně č. 539 Diaklásová chodba

V roce 1999 zde bylo uskutečněno 8 akcí, kterých se zúčastnilo 23 osob.

Byl vylezen komín nad Holštejnskou chodbou. Vchodová mříž byla vyčištěna a natřena. Poté i zde byl neznámým vandalem zlikvidován zámek. Na vstupní mříž byl proto navařen kryt proti přeřezání zámku a vchod je opět uzavřen.

Jeskyně č. 539/I Keprtova chodba

V roce 1999 zde bylo uskutečněno 5 akcí, kterých se zúčastnilo 17 osob.

Pročištěna vstupní chodba od povodňových sedimentů. Byl protažen polygon do Nouackova komína, část se podařilo zmapovat.

8. Jeskyně č. 810 Šošůvská propast

V roce 1999 zde byly uskutečněny 2 akce, kterých se zúčastnilo 5 osob.

Nad Oranžovou propastí byly instalovány nové kotvicí body, z části rozebrán zával na ústím zmíněné studny. Plánovaná rozsáhlejší akce s cílem lépe zpřístupnit trativod v Krystalovém dómku se neuskutečnila, z důvodu poruchy kompresoru.

9. Jeskyně V bučí (č. 514)

V roce 1999 zde byly uskutečněny 2 akce, kterých se zúčastnilo 8 osob.

Zjistili jsme neúspěšný pokus o rozbití betonové stříšky nad vchodem, částečně opraveno.

10. Stará Amatérská jeskyně (č. 808/I)

V roce 1999 zde bylo uskutečněno 5 akcí, kterých se zúčastnilo 40 osob.

Pro účastníky IV. mezinárodního setkání speleologů v Moravském krasu byly zajištěny exkurze s průvodci.

11. Závrt č. 151 Černý (807)

V roce 1999 zde byly uskutečněny 2 akce, kterých se zúčastnily 4 osoby.

Provedli jsme kontrolu stavu provizorní dřevěné uzávěry, která je v dobrém stavu.

12. Závrt č. 15 Mechový (Moravský kras – jih)

V roce 1999 zde bylo uskutečněno 7 akcí, kterých se zúčastnilo 10 osob.

Pod vedením ZO ČSS 6-12 jsme spolupracovali na nové otevírce závrtu č. 15. Po vyhloubení průzkumné rýhy se povedlo úspěšně najít zasedimentovaný jícen, kde po vykopání asi 4 m hluboké šachtice se podařilo objevit první volnější kaverny v sutích. Z první větší prostory: "Egutační síňky" se po vytěžení balvanitého závalu na dně podařilo prostoupit do "Půlkruhového dómku". Zde bylo v místě s výrazným průvanem otevřeno ústí asi 5 m hluboké "Venušiny propástky" s několika možnostmi dalšího pokračování. Mechový závrt se svou současnou denivelací více než 15 m a dosud zaměřenou délkou přes 34 m řadí k nejnadějnějším lokalitám v jižní části Moravského krasu.

13. Jeskyně Na Turoldu (Pálavské vrchy)

V roce 1999 zde byly uskutečněny 2 akce, kterých se zúčastnilo 9 osob.

Byly zrekognoskovány nové prostory objevené P. Kosem (ZO ČSS 6-12) při běžné exkurzi, které prakticky zdvojnásobily dosud známou trasu. Protože ZO ČSS 6-13, do jejíž působnosti jeskyně Na Turoldu spadá, neměla dokumentaci ani od dříve známé části, byla po dohodě s jejím vedoucím J. Rakušanem provedeny kompletní mapovací a fotodokumentační práce. Výzkum vedl P. Kos, dále se účastnili V. Rašovský a I. Harna (všichni ZO ČSS 6-12), J. Rakušan a naši členové V. Kaman, R. Hejl, M. & R. Paruchovi a R. Maštalíř. Celkem bylo zaměřeno 348 m polygonu zachycující prostory Horních pater, Balvanitý dóm, vstupní chodbu, obvod lomové stěny přiléhající k hlavnímu vchodu jeskyně a část jeskyně Liščí nora. Úhrnem dosahovalo nejvyšší převýšení polygonálního pořadu 18 m. Výhledově bude potřeba zmapovat zadní části Říceného dómu a Bludiště.

14. Propast Havran (Nízké Tatry – SR)

V roce 1999 zde bylo uskutečněno 11 akcí, kterých se zúčastnilo 43 osob.

Výzkum pokračoval pod vedením S. Votoupala ze SSS Speleoklub Nicolaus zpřístupňováním sestupu ke koncovému bodu v "Prieasti so sľudovým blatom", kde byly prováděny menší sondážní práce. V "Marné větvi" se podařilo kopáním proniknout do nových prostor tvořených "Dvojitou" a "Trojitou" propastí, které byly vystrojeny a zčásti i zaměřeny. Jejich výzkum je však teprve na samém počátku.

15. Havraní propast (Nízké Tatry – SR)

V roce 1999 zde byly uskutečněny 2 akce, kterých se zúčastnily 4 osoby.

V "Přítokovém meandru" byly objeveny nevelké nové prostory nazvané "Horní patra".

16. Jeskyně Zlomísk (Nízké Tatry – SR)

V roce 1999 zde byly uskutečněny 3 akce, kterých se zúčastnilo 16 osob.

Ve spolupráci s P. Holúbkom ze SSS Speleoklub Nicolaus byl prováděn průkop v závalu nad "Južným koncom".

17. Sonda Smrekovica (Nízké Tatry – SR)

V roce 1999 zde bylo uskutečněno 6 akcí, kterých se zúčastnilo 13 osob.

Zde byly prováděny přípravné práce pro další hloubení a je nachystáno dřevo na výdřevu.

Shrnutí dosažených výsledků za rok 1999

V jeskyni Holštejnská-Nezaměstnaných pokračoval výzkum v rozrážce č. XVIII pod závrtem č. 74 a byla otevřena nová rozrážka č. XIX směřující k závrtu č. 77. V jeskyni prováděli pp. Pavel Kalenda a Jaroslav Kučera seizmické měření.

I přes maximální úsilí se nám nepodařilo proniknou přes závrt č. 66 do jeskyně pod závrtem č. 68. Byla však uložena první skruž na dno II. šachtice.

Kompletně jsme zrekonstruovali vchody do závrtů č. 70 a 71, upravili vstup do závrtu č. 59. Byla provedena údržba uzávěrů závrtu č. 60 a jeskyně Diaklásky.

Na masivu Ohnište (NAPANT-SR) pokračoval výzkum propasti Havran, i když nebylo dosaženo nových objevů v rozsahu srovnatelném s rokem 1998. Práce pokračovaly hlavně k zajištění bezpečnějšího přístupu do koncových částí. Zajistili jsme materiál pro nový výzkum v sondě Smrekovia. Průběžně byly prováděny údržby salaše, používaného pro naše ubytování.

Zřejmě největším, bohužel nikoliv speleologickým úspěchem byla kolaudace naší základny a její elektrifikace.

Ostatní

V rámci Dne Země jsme se zúčastnili brigády pro obec Holštejn, prořezávky zanedbaných strání nad místním obchodem a odvozu nasbíraných odpadků naším traktorem.

Obdrželi jsme naturální sponzorský dar-asi 800 kg hnědého kamenného uhlí na otop od pana Vladimíra Vedry z ulice Podstránské č. 54 v Brně.

Po několika letech klidu se na Holštejnsku nebývalou měrou rozmohlo vandalské ničení uzávěrů jeskyní a řezání zámků. Terčem se zpravidla staly zcela nové nebo čerstvě opravené uzávěry. Jako by si náš neznámý obdivovatel chtěl dokázat, že pro něj neexistuje žádná překážka. Prostým matematickým odhadem o nárůstu počtu pravděpodobností lze konstatovat, že škůdce svou zvýšenou aktivitou jen přibližuje dobu, kdy bude konečně dopaden (resp. spatřen) a předán příslušným orgánům. Nelze odhlédnout od skutečnosti, že ničitel byl aktivní v pracovních dnech a je tedy místní. S určitostí je možno konstatovat, že mezi starousedlíky mále jen velmi úzký okruh podobných příznivců, z nichž se o krasové dění zajímá pouze jediný.

V rámci exkurzní a kontrolní činnosti byly navštíveny i další lokality v konzervaci v oblasti Holštejnska. Také jsme podnikli několik výprav do jeskyní 13C, Hladomorny, Dagmar, Lopač, Pekárna, Netopýrka, Malčina, Ř 1 (Pod lipou.) nebo do lochu pod farou v Lipůvce.

Přehled účasti na speleologických akcích v roce 1999

Členové ZO 6-15:

1. Blažková Milena 2

2. Boháček Radek 9

3. Fatka Jan 42

4. Fitz Heřman 14

5. Hejl Radek 32

6. Kaltenbrunner Ivo 8

7. Kaltenbrunner Josef 7

8. Kaman Vít 83

9. Lipovská Jana 4 (mateřská dovolená)

10. Lipovský Robert 22

11. Maceček Petr 37

12. Materna František 14

13. Mravec Pavol 41

14. Nejedlý Pavel 42

15. Ondrušek Petr 38

16. Parák Zbyněk 39

17. Paruch Martin 7

18. Paruch Radek 20

19. Přichystal Tomáš 6

20. Zámek Evžen 12

21. Zatloukal Richard 43

Čekatelé na členství ZO 6-15:

22. Maštalíř Radek 65

23. Mutina Jan 18

Celkem se členové a čekatelé na členství ZO 6-15 zúčastnili 605 speleologických akcí.

Individuální členové ČSS:

1. Bicánek Jiří 9

2. Hončová Svatava 1

3. Matula Bronislav 3

4. Matula Jiří 2

Nečlenové ZO 6-15:

1. Bič 1

32. Mareš 1

2. Blažková Jana 1

33. Malcovi Z. & I. 2

3. Bratka Pavel 4

34. Mayer Stanislav 1

4. Cenek Stanislav 1

35. Mlčoch Ladislav 3

5. Češka 1

36. Mravcová Zlata 2

6. Dedek 2

37. Musil František 1

7. Didič 1

38. Nejedlá Markéta 3

8. Divišová Jarka 2

39. Nevrlová Petra 5

9. Dudek Tomáš 2

40. Nováček Petr 10

10. Fatka Jan ml. 4

41. Novotný Petr 2

11. Fatková Věra 3

42. Ovesný 2

12. Ferdian Jaromír 2

43. Ovísek 3

13. Fidler 2

44. Ondráková Jana 2

14. Harna Igor 8

45. Paulík 1

15. Hauf Martin 4

46. Rašovský Vladimír 5

16. Hlávka 1

47. Reichová Milana 2

17. Horáková Monika 3

48. Sieger Ladislav 1

18. Hrabec 1

49. Soček 2

19. Hulata Alexandr 2

50. Sojka David 1

20. Chovanec Jiří 2

51. Sláma 1

21. Janoušek 2

52. Škaroupková Eva 2

22. Kaděra Pavel 1

53. Šnajd 1

23. Klecandová Kateřina 4

54. Šťastný Jaromír 1

24. Kokeš Bronislav 1

55. Trávníček Petr 3

25. Kos Petr 27

56. Urban Jakub 2

26. Kosová Lenka 7

57. Valentová Eva 4

27. Kött 1

58. Vavřík Pavel 9

28. Kuchař Jiří st. 5

59. Veselá Linda 1

29. Kuchař Jiří ml. 3

60. Votoupal Silvestr 25

30. Los Libor 2

61. Zatloukalová Eva 2

31. Macečková Anna 3

62. Žák Michal 2

 

63. Žák Zdeněk 2

 

64. Žebráček Aleš 1

 

65. Žebráček Petr 4

"Ostatní" zájemci 160

Celkem 366 speleologických akcí.

V roce 1999 se zúčastnili členové ČSS ZO 6-15 Holštejnská a jejich spolupracovníci celkem 971 pracovních akcí naší skupiny. Ve výkazu není započítán čas strávený zpracováním dokumentace, vedením agendy, jednáním a publikační činností.

Výbor ZO děkuje všem našim členům a kamarádům aktivně se podílejících na speleologickém poznávání dosud neznámých míst.

Všem přejeme pevné zdraví, vytrvalost a silnou vůli do nejen speleologické práce.

Ke dni 31.12.1999 sestavil Richard Zatloukal

za výbor ZO ČSS 6-15 Holštejnská

autor: Normen