Výroční zpráva roku 1998

 

Zpráva o činnosti výboru ZO ČSS 6 – 15

V roce 1998 pracoval výbor ve složení:

Předseda :

Pavel Nejedlý

Členové výboru:

Petr Ondrušek

 

Jan Fatka

 

Vít Kaman

 

Evžen Zámek

 

Richard Zatloukal

Revizor ZO:

Petr Maceček

K 31.12.1998 měla naše ZO 21 členů.

V průběhu roku se uskutečnily tři členské schůze, výbor skupiny se scházel podle aktuálních potřeb.

V roce 1998 bylo ministerstvem životního prostředí zamítnuto naše odvolání ve věci povolení speleologických prací Jiřímu Moučkovi v jeskyni Nová Rasovna. Do září jsme splnili i podmínku Správy CHKO MK a odevzdali dílčí zprávu o výzkumu v jeskyni Nová Rasovna, dále jsme předali i zbytek mapového díla z Amatérské jeskyně. Stále však zůstává nedořešena otázka našeho majetku (vystrojení sestupu soustavnou pevných žebřů a plošin) v jeskyni Nová Rasovna. Po dohodě se Správou CHKO MK byl 10/98 předložen návrh smlouvy o užívání, na který však zmíněný úřad dosud nereagoval. Nepodařilo se ani dojednat vstup do zmíněné jeskyně za účelem odstrojení Komínové chodby naším lezeckým materiálem. Vzhledem k bezpečnostním předpisům o životnosti lan je celá záležitost v podstatě již pasé, neboť všechna lezecká lana budou stejně pouze na vyřazení, ovšem zůstaly zde i karabiny.

Jednoznačně kladně ale musíme ocenit iniciativu pana Ivana Baláka ze Správy CHKO MK, který do Obecního úřadu v Holštejně svolal jednání s předsedou nově vzniklého Moravského speleologického klubu, Jiřím Moučkou. Po osmi letech zadržování jsme konečně převzali skupinový archiv.

Ve věci stavby speleologické základny nám J.Moučka, co by starosta Holštejna zaslal zamítavé stanovisko na překop obecního pozemku pro elektrickou přípojku. Z tohoto důvodu stavební úřad zastavil povolovací řízení na elektrifikaci základny. Na základě výsledků podzimních komunálních voleb naštěstí došlo ke změně holštejnského starosty, kterým se stal pan Nesrsta. V roce 1999 požádáme obec o nové vyjádření. Dále jsme jednali se stavebním úřadem v Blansku o datu kolaudace základny. Námi navrhovaný termín (4.12.1998) byl administrativním omylem posunut na 17.12.1998, o čemž jsme však byli informováni ve zcela nedostatečném předstihu a příslušní zástupci se kolaudace nemohli zúčastnit. Nový termín kolaudace byl po dohodě se stavebním úřadem stanoven na 15.1.1999.

Do dalšího roku se posouvá řešení smluvního vztahu mezi naší organizací a Správou CHKO MK o péči a kontroly jeskyní v konzervaci, byť i zde bylo dosaženo jistého dílčího pokroku.

Popularizační činnost

Ve dnech 15.-23.8. 1998 proběhlo pracovní soustředění členů ZO a našich spolupracovníků, zaměřené na práci v závrtu č. 66, rozrážce č. XVIII v Holštejnské jeskyni a dokončování interiéru naší základny, spolu s úpravou pozemku.

V roce 1998 byly zaslány dva příspěvky do sborníku Spelofóra 98 a jeden článek do Spravodaje SSS:

ZATLOUKAL Richard, 1998: Souvisí propast Jednička (č. 510) se sondou Pod Jedničkou?, s. 5-6, Praha.

ZÁMEK Evžen, 1998: Nová silnice do Holštejna?, s. 57-58, Praha.

MACEČEK, P., 1998: Ĺahká robota, aneb co se děje na Ohništi. Spravodaj Slov. speleol. spol. 29,s.  4-6, Lipt. Mikuláš.

Zpráva o spolupráci s jinými organizacemi

V Moravském krasu jsme pomáhali při mapování Nové Amatérské jeskyně ZO ČSS 6-25 Pustý žleb a 6-19 Plánivy.

Několik členů bylo v rámci Speleofóra 98 na exkurzi v Němčické jeskyni. Také jsme podnikli několik výprav do jeskyně 13C, Rudoleckého propasti, Hlubokého závrtu a závrtu v Hedvábné, prošli jsme si novou prohlídkovou trasu ve Sloupsko-Šošůvských jeskyních, která končí ve zpřístupnělé Kůlně.

Poměrně velký prostor byl věnován expedicím do Jánské doliny v Nízkých Tatrách. Prováděli jsme společně se Silvestrem Votoupalem a Peterom Holúbkom z OS SSS St. Nicolaus výzkum na vápencovém bradle Ohniště v propastech Havrania, Havraní III (či propast Havran), Jelení a Ładová, dále v jeskyních Zlomísk, Sokolová a Vełká Stanišovská.

Zpráva o průzkumné a výzkumné činnosti

1. Jeskyně č. 518 Holštejnská a č. 517 Nezaměstnaných

Pokračovali jsme v rozšiřování objevné sondy v rozrážce č. XVIII pod závrtem č. 74 na "průjezdní" profil. Pro vysoké skapy musela být počva zpevněna dřevěnými podlážkami. V nejzazším místě Ovarové chodby jsme razili průkop v sintrové uzávěře. Chodba byla v některých místech takřka zcela vyplněna sintrovou hmotou, což značně ztěžovalo postup prací. Pomocí pneumatického sbíjecího kladiva jsme se doslova probíjeli centimetr po centimetru do dalších prostor. Celková délka průkopu v sintrech je 7,8 m, na jeho konci jsme narazili na volnou kavernu o délce 1,5 m, šířce 1 m a výšce asi 1 m s možností dalšího pokračování. Na dně je hladina skapového jezírka asi 0,20-0,30 m hlubokého. RNDr. J. Kadlec z Českého geologického ústavu prováděl v rozrážce č. XVIII odběr sedimentů a sintrové kůry pro datování.

2. Závrt č. 60

Byl zkontrolován stav výdřevy. V budoucnu bude potřeba přestrojit propast č. VI a předřevit vstup do Chodby ozvěny.

3. Závrt č. 66

Protože v závrtu č. 66 plánujeme po jeho propojení s jeskyní pod závrtem č. 68 rozsáhlý a časově náročný výzkum, rozhodli jsme se zcela přebudovat sestupovou část. Od roku 1973, kdy byly práce na závrtu č. 66 zastaveny pro neúnosné podmínky pro transport materiálu, uběhlo už dlouhých 25 let. Stará výdřeva byla zpuchřelá a šachtice většinou zřícená. Původní sestup navíc využíval spíše volných skulin v balvanitém závalu a byl velice klikatý a úzký. Proto jsme v uplynulém roce pracovali na vyražení zcela nového v podstatě svislého sestupu, který bude zabezpečen až do hloubky asi 18 m železobetonovými skružemi. Rozměry nové šachtice jsou tedy dimenzovány pro skruže o průměru 0,80 m a manipulační prostor. V několika místech však musely být vybrány i starší kapsy s dříve vytěženým materiálem. Těžbu materiálu jsme si usnadnili instalací kladky nad druhou šachtou, kde byla zřízena plošinka pro překládku rubaniny z kbelíků do okovů. Pro ražení jsme používali vrtací kladivo VK 25 poháněné stlačeným vzduchem z dieselového kompresoru. Rozpojovaná hornina byla navrtána a vývrty zality neexplozivní trhavinou Cevamitem. Je vytvořena na bázi expanzivního cementu a po rozmíchání ve vodě se projeví její účinky do 48. hodin. V průběhu roku 1998 jsme tak dosáhli hloubky 17 m, než byly práce přerušeny pro nepříznivé počasí, kdy již nebylo možno vyjet s kompresorem z údolí na plošinu k závrtu.

4. Závrt č. 71

Provedli jsme několik kontrolních sestupů do lokality. V závěru roku byla na vstupní mříži nalezena uhynulá srna ve stádiu pokročilého rozkladu. Jejímu vyzvednutí bude muset předcházet nákup nebo zapůjčení nezbytných ochranných masek. V následujícím roce vypracujeme projekt na zcela nové zabezpečení vchodu, neboť původní vstup byl zřejmě zničen při zemědělských pracích.

5. Jeskyně Stará Rasovna

Jeskyně č. 539 Diaklásová chodba

Provedli jsme zde několik kontrolních vstupů, při kterých byla rozšířena kritická úžina v Holštejnské chodbě.

9. Jeskyně č. 810 Šošůvská propast

Na lokalitě jsme provedli trvalejší zabezpečení vchodu. Rozšířili jsme vstupní propástku, do které jsme usadili železobetonové skruže obezděné kameny a zpevněné důlními kolejnicemi. Vstup je uzavřen uzamykatelným poklopem z pancéřové oceli. Nade dnem Krystalového dómku jsme dále rozšiřovali neprůchodný trativod. Postup ve velmi složitých podmínkách je však měřitelný pouhými decimetry.

10. Závrt č. 151 Černý

Při kontrole stavu jsme zjistili, že prohnil horní rám a vstup se zřítil do závrtu. Vchod jsme proto provizorně zabezpečili dřevěnou plošinou proti pádu osob či zvěře. I zde bude potřeba vypracovat projekt na trvalejší zabezpečení.

11. Propast Havran

Jeskyně byla objevena Silvestrem Votoupalem povrchovým průzkumem severovýchodního svahu masivu Ohnište (NAPANT) dne 1.2.1998. Jedná se o propasťovitý systém klesajících meandrů a erozních chodeb ústících do svislých stupňů, výškou zpravidla nepřesahující 10 m. Hloubkou 30 m prozatím vybočuje pouze Melounová propast. Rekognoskace se konce roku zastavila na dně Priepasti so słudovým blatom pokrytém mohutným sborem balvanů. Nejnižší část bývá pravděpodobně periodicky zaplavována asi do výšky 4 m, jak o tom svědčí pokrytí stěn jemným usazeným blátem. Propast se podařilo s pomocí Petera Holúbka zmapovat, takže za současného stavu poznání činí její denivelace 180 m

Shrnutí dosažených výsledků za rok 1998

S ohledem na plán průzkumných prací jsme pracovali v závrtu č. 66, kde byla vyčištěna sestupová šachtice až na úroveň původního dosaženého dna v 18. m. Do hloubky cca 17 m jsme sestup rozšířili pro uložení železobetonových skruží.

V jeskyni Holštejnská-Nezaměstnaných již pátým rokem pokračuje výzkum v rozrážce č. XVIII pod závrtem č. 74. Mimo tradiční speleologickou činnost v tomto prostoru odebíral RNDr. Jaroslav Kadlec z Českého geologického ústavu vzorky usazenin pro další analýzy.

Zrealizovali jsme projekt na trvalé zabezpečení vstupu do Šošůvské propasti.

Ve velice složitých podmínkách propasti Havran se nám podařilo prostoupit až do hloubky 180 m a objevit tak dosud nejrozsáhlejší systém v masivu Ohnište.

Stavba základny pokračovala dokončováním zdánlivých maličkostí v interiéru: lakováním stěn, broušením a impregnací podlahy, lištováním, výrobou vnitřního zařízení a okenic, byla instalována kuchyňská linka a WC, dostavěn elektrický rozvaděč s hodinami. Na pozemek jsme dovezli zeminu a osázeli ji trávou. Protože staré ohrazení areálu stanice již ztrácí svoji funkci, usadili jsme na hranici parcely sloupky z ocelových kolejnic pro nové oplocení a začali s přípravou planěk.

Zaevidovali jsme písemnosti ve skupinovém archivu. Seznam bude zapsán formou jednoduché databáze, ze které budou vytištěny lístky pro výpůjčky, aby publikace začaly sloužit pro rozšiřování vědomostní našich členů. Podobnou formou bude postupně zpracováván archiv fotografií a diapozitivů. 

Ostatní

Vít Kaman se aktivně podílel na záchraně životů účastníků ne příliš úspěšné raftingové výpravy na Bílé vodě za povodně v noci z 31.10. na 1.11. v jeskyni 13 C. O týden později (7.11.) Robert Lipovský a Radek Hejl pomáhali při transportu materiálu potápěčům a posléze i těla tragicky zahynuvšího Michala Skyby. Úděsnost celé "záchranné" akce podtrhoval svou přítomností i štáb televize Nova v čele se Stanislavem Motlem.

Reagovali jsme na pozvánku Slovenské speleologické společnosti a tři naši členové se zúčastnili jeskyňářských dní pořádaných tentokrát na Oravě. Pro těžkou orientaci v organizačním řádu jsme se organizovali spíše sami a poznávali tak krasové oblasti západních Tater.

V rámci tréninku speleoalpinistické techniky se V. Kaman, R. Hejl a A. Hulata zúčastnili akce "Traverz přes Macochu", pořádané ČSS ZO 6-10 Hluboký závrt a 6-19 Plánivy.

Zúčastnili jsme se brigády pro obec Holštejn, stavby oplocení na hřišti a vztyčení sloupu elektrického vedení.

Při kontrolní činnosti byly navštíveny i další lokality v konzervaci v oblasti Holštejnska. Během povrchové exkurze v Lipoveckém žlíbku jsme narazili na řadu průzkumných sond v jeskyni č. 545 a jejím okolí. Původce těchto prací se nám nepodařilo zjistit.

Přehled účasti na speleologických akcích v roce 1998

Členové ZO 6-15:

1. Blažková Milena 2

11. Maceček Petr 24

2. Boháček Radek 20

12. Materna František 9

3. Fatka Jan 40

13. Mravec Pavol 37

4. Fitz Heřman 24

14. Nejedlý Pavel 36

5. Hejl Radek 21

15. Ondrušek Petr 30

6. Kaltenbrunner Ivo 9

16. Parák Zbyněk 25

7. Kaltenbrunner Josef 9

17. Paruch Martin 13

8. Kaman Vít 62

18. Paruch Radek 23

9. Lipovská Jana 0 (mateřská dovolená)

19. Přichystal Tomáš 4

10. Lipovský Robert 14

20. Zámek Evžen 21

 

21. Zatloukal Richard 26

Celkem se členové ZO 6-15 zúčastnili 449 speleologických akcí.

Individuální členové ČSS:

1. Bicánek Jiří 5

2. Hončová Svatava 2

3. Matula Bronislav 2

4. Matula Jiří 1

Nečlenové ZO 6-15:

1. Baier 2

31. Mayer Stanislav 1

2. Bulva Milan 1

32. Merta Jan 4

3. Běhounek 1

33. Mladý Jiří 2

4. Blažek Tomáš 1

34. Mravcová Zlata 4

5. Blažková Jana 2

35. Mutina Jan 7

6. Cenek Stanislav 1

36. Müllerová Anna 3

7. Černý Radek 2

37. Nejedlá Markéta 3

8. Dedek 2

38. Nevrlová Petra 3

9. Drdla 1

39. Novotná Julie 2

10. Duda 1

40. Rašovský Vladimír 3

11. Fatka Jan ml. 4

41. Reichová Milana 3

12. Fatková Věra 6

42. Richter 1

13. Fohl Ondřej 2

43. Ripperová 1

14. Grňová 2

44. Roják 1

15. Hirš 1

45. Rumplík 1

16. Hošek 1

46. Ryška 1

17. Hulata Alexandr 4

47. Sadílková 1

18. Chládek 1

48. Skrejval Miroslav 2

19. Chmelka 1

49. Smítko Jiří 1

20. Jaleková 1

50. Sojka 1

21. Janáčková 1

51. Šalaga 1

22. Janštová 1

52. Šurý 1

23. Kadlec Jaroslav 1

53. Šebek Martin 2

24. Kolařík J. 1

54. Šťastný Jaromír 1

25. Kolářová 2

55. Trávníček Petr 2

26. Kos Petr 8

56. Vít Jan 1

27. Kosová Lenka 7

57. Vavřík Pavel 4

28. Koudela 1

58. Votoupalovi A. & S. 8

29. Kuchař Jiří 2

59. Zatloukalová Eva 3

30. Maštalíř Radek 5

60. Zelenka 3

 

61. Zich 1

 

62. Žebráček Petr 3

"Ostatní" zájemci 78

Celkem 248 speleologických akcí.

V roce 1998 se zúčastnili členové ČSS ZO 6-15 Holštejnská a jejich spolupracovníci celkem 697 pracovních akcí naší skupiny. Ve výkazu není započítán čas strávený zpracováním dokumentace, vedením agendy, jednáním a publikační činností.

Výbor ZO děkuje všem našim členům a kamarádům aktivně se podílejících na speleologickém poznávání dosud neznámých míst.

Všem přejeme pevné zdraví, vytrvalost a silnou vůli do nejen speleologické práce.

Ke dni 31.12.1998 sestavil Richard Zatloukal

za výbor ZO ČSS 6-15 Holštejnská

autor: Normen