Výroční zpráva roku 1997

 

Zpráva o činnosti výboru ZO ČSS 6 – 15

V roce 1997 pracoval výbor ve složení:

Předseda : Pavel Nejedlý

Místopředseda: Petr Ondrušek

Pokladník a jednatel: Jan Fatka

Hospodář : Vít Kaman

Člen výboru : Richard Zatloukal

Revizor ZO : Petr Maceček

K 31.12.1997 měla naše ZO 20 členů a 1 čekatele na členství.

V průběhu roku se uskutečnily tři členské schůze a dle aktuální potřeby několik pracovních porad výboru.

Činnost výboru byla již tradičně zaměřena především na odstraňování následků nejrůznějších překážek, kladených naším bývalým členem Jiřím Moučkou. Ani v loňském roce se nepodařil získat zpět archiv skupiny, již sedmý rok Jiřím Moučkou zadržovaný.

Stavební úřad nám opětovně povolil pokračovat v dokončení stavby speleologické základny, která byla pozastavena na základě udání výše zmíněnou osobou. Zároveň byl odsunut termín kolaudace na konec roku 1998. Pro nespolehlivost dodavatele byla vypovězena smlouva se stavební firmou a finální dokončovací práce v interiéru základny jsou prováděny svépomocí, především pod vedením Ing. Pavla Mravce. Rozhodli jsme se provést elektrifikaci základny. Jako řešitel úkolu byl vybrán Heřman Fitz, který v průběhu roku zajistil vypracování projektu, účastnil se jednání s ČEZem v Boskovicích. Energetickým závodů byl již zaplacen poplatek za přípojku a na stavebním úřadu v Blansku je podána žádost o její povolení. Protože se jedná o přívod elektřiny pomocí kabelu uloženého v zemi, požádali jsme o vyjádření všechny majitele pozemků, přes něž trasa výkopu povede. V současné době probíhá stavební řízení. V druhé polovině roku však již byly provedeny elektrické rozvody na základně, a ta je k el. síti připojena provizorním kabelem, vedeném od domu pana Petra Švába.

V průběhu roku 1997 jsme obdrželi zamítavé stanovisko Správy CHKO MK k naší žádosti o povolení speleologických prací v jeskyni Nová Rasovna, která má pro příští dva roky připadnout Jiřímu Moučkovi. Proti rozhodnutí jsme se odvolali, neboť mimo jiné obsahovalo i formální nedostatky. Se Správou CHKO MK jsme společně řešili i otázku našeho majetku v jeskyni Nová Rasovna, resp. jeho demontáže, odkoupení či pronájmu. Protože odvolací řízení ještě není u konce, nelze za daného stavu najít přijatelné řešení.

Stále ještě není dořešen ze strany Správy CHKO MK smluvní vztah s naší organizací v problematice jeskyní v konzervaci. Na naše návrhy týkající se péče o tyto jeskyně Správa CHKO MK dosud nereagovala. O to víc nás pak mrzí, že se námi zabezpečované jeskyně stávají terčem útoků neznámých vandalů.

Popularizační činnost

Ve dnech 16.-24.8. 1997 proběhlo pracovní soustředění členů ZO a našich spolupracovníků, zaměřené na práci v závrtu č. 66, Holštejnské jeskyni a na stavbě naší základny. Zde jsme pokryli střechu krytinou, provedli venkovní nátěry budovy, vnitřní stolařské a zámečnické práce a částečně dokončili terénní úpravy bezprostředního okolí stanice.

Skupinovému bulletinu – Holštejnskému speleozpravodaji i v tomto roce alternoval občasník Holštejnské výzkumné skupiny: Zpravodaj HVS v počtu tří čísel.

V roce 1997 byl zaslán jeden příspěvek do sborníku Spelofóra 97.

ZATLOUKAL, R., 1997: Poslední objevy v Holštejnské jeskyni. In: Speleofórum ´97, 12-13, Praha.

Zpráva o spolupráci s jinými organizacemi

V Moravském krasu jsme pomáhali při výzkumu Nové Amatérské jeskyně ZO ČSS 6-25 Pustý žleb a 6-19 Plánivy, se kterou jsme spolupracovali i při mapování Břitového komína v jeskyni 13 C. V rámci pracovních akcí Plánivské skupiny jsme pracovali také v jeskyních Piková dáma, Spirálka a Trativodná chodba Staré Rasovny. Několik členů bylo v rámci Speleofóra 97 na exkurzi v Ochozské jeskyni.

Byly uspořádány tři expedice do Jánské doliny v Nízkých Tatrách, kde jsme společně s Ing. Peterom Holúbkom z OS SSS St. Nicolaus prováděli výzkum na Ohništi a Orlím hnízdu, dále byly navštíveny jeskyně Zlomísk, Veĺká a Nová Stanišovská, Medvědí a Stará Polana.

V rámci poznávacích akcí navštívili někteří členové oblast Javoříčského krasu, kde si prohlédli Javoříčské jeskyně, propadání U smrku, vývěr U anděla a Zkamenělý potok.

Vít Kaman se zúčastnil speleologické expedice do rumunského pohoří Bihor, pořádané ZO ČSS 6-25 Pustý žleb.

Zpráva o průzkumné a výzkumné činnosti

1. Jeskyně č. 518 Holštejnská a č. 517 Nezaměstnaných

V závěru roku 1996 se podařilo objevit nové prostory na konci rozrážky č. XVIII pod závrtem č. 74 (Zatloukal 1997). Na jejich zpřístupňování a mapování jsme pokračovali i v roce 1997. Vstupní část do těchto prostor, "Chodba čekání" byla pro stálé opady sedimentů ze stěn vydřevena. Na jejím konci jsme pod stropním korýtkem kopali sondu, která vyústila do komínku nazvaném Štěpánský, jehož průzkum je teprve v počátcích. Mimořádně srážkově bohatý rok se projevil i v jeskyni silnými skapy, které vytvořily jezírka v úsecích rozrážek č. VII, XIII, XV-XVI a XVIII ač na čelbu, což se projevilo vyřícením stěn. Po vyklizení spadlých nánosů proto byly nejkritičtější části vydřeveny (např. u rozrážky č. VIII). V rámci údržby byly očištěny vstupní vrata na natřeny konkorem. Literatura

ZATLOUKAL, R., 1997: Poslední objevy v Holštejnské jeskyni. In: Speleofórum 97, 12-13, Praha.

2. Závrt č. 59 U trojičky

Byl zde proveden kontrolní vstup a vyměněn zrezivělý zámek na vstupním uzávěru.

3. Závrt č. 66

Vlastní práce v závrtě předcházela poměrně intenzivní příprava pracoviště. Vyrobili jsme zcela nový vstupní uzávěr z pancéřového plechu a nad vstupní šachtici instalovali studnářský jeřábek "husu". Nelze pominout, že toto zařízení poutá pozornost neznámého vandala a zloděje, a tak zde není možnost zanechat jakoukoliv součástku, pokud není pevně spojena s konstrukcí, nejlépe přivařením. Lokalitu jsme nově zaměřili a vypracovali mapu (viz obr. str. XX?). Postupně začali odstraňovat starou zpuchřelou výdřevu a připravovat prostor pro uložení nových skruží. Pod vstupní šachtu jsme upevnili vodorovný ocelový nosník, nad kterým byla postavena betonová zídka pro zpevnění nestabilního sboru balvanů.

4. Závrt č. 71

Opravili jsme vchodovou mříž, která byla poškozena naházenými kameny a provedli kontrolní vstup. Na lokalitě je naplánováno umístění kontrolních sklíček ve spolupráci se Správou CHKO MK pro sledování vlivu těžební činnosti lomu Malá dohoda.

5. Jeskyně Stará Rasovna

Jeskyně č. 539/1 Keprtova chodba

Rozřezanou vchodovou mříž jsme svařili, natřeli a opět instalovali do vstupu. Postupně byla čištěna plazivka za vchodem a I. polosifon, zanesené při povodních. Stav žebříků je v této části zcela neuspokojivý a bude potřeba provést jejich výměnu.

Jeskyně č. 539 Diaklásová chodba

Provedli jsme zde několik kontrolních vstupů a vyměnili přeřezaný zámek.

Jeskyně č. 540 Trativodná chodba

Zkontrolovali jsem stav lokality po povodňové vlně.

6. Jeskyně č. 551, 551/I Nová Rasovna

Apačova chodba

Při kontrole stavu po povodňové vlně byla ve spodní části objevena nová chodba směřující se skonem 40° k západu, délka volné části je 8 m.

7. Jeskyně č. 550 Příční

V rámci údržby jsme očistili na natřeli vchodou mříž.

8. Jeskyně č. 549 Patronová

Na základě rozhodnutí Správy CHKO MK zde byla ukončena speleologická činnost, rozebrali jsme a odvezli starou výdřevu ze vstupní šachtice.

9. Jeskyně č. 810 Šošůvská propast

Opětovně byl opraven vchod již tradičně vandalsky zničený. Pokračovalo se v rozšiřování neprůlezné chodbičky v Krystalovém dómku.

10. Závrt č. 151 Černý

Zkontrolovali jsme stav výdřevy, který není možno nazvat jinak než katastrofální. Lokalita má být rozhodnutím Správy CHKO MK uvedena do původního stavu. Nicméně před zahájením prací je třeba dojít ke společnému konsensu, co si Správa CHKO MK pod pojmem "původní stav" vlastně představuje, neboť většina členů naší organizace je v takovém věku, že nezná Černý závrt jinak, než jak vypadá v současnosti. Dále je zapotřebí vyvolat se Správou CHKO MK jednání na téma zabezpečení vstupní šachtice do lokality, s návrhem na finanční výpomoc na materiál (skruže, poklop). Zasypání vstupu, jako jedna z variant, je podle našeho názoru to poslední řešení.

Shrnutí dosažených výsledků za rok 1997

Intenzivně jsme pracovali v závrtu č. 66, kde byla o 4 m prohloubena vstupní šachtice.

Pokračovali jsme v prolongaci jeskyně Nezaměstnaných, kde mimo klasické speleologické práce pokračuje výzkum Mgr. Jana Víta, Dr. z Českého geologického ústavu na datování vrstev sedimentů pomocí sintrů. Předběžně jsme jednali i s RNDr. J. Haškem z Archeologického ústavu AV ČR o provedení geofyzikálního měření v jeskyni.

V průběhu uplynulého roku se podařilo dokončit stavbu nové základny, částečně zařídit interiér, opatřit ji zvenčí ochranným nátěrem, pokrýt střechu krytinou a oplechovat štíty a komín. Zbývá udělat elektrickou přípojku, postavit plot a upravit hromady zeminy z výkopu sklepa. Dále pak instalovat okenice a provést řadu dalších prací, víceméně estetických, než funkčních.

Ostatní

Při letních povodních se několik našich členů zúčastnilo záchranné akce v Holčově na Bruntálsku.

Správa CHKO MK pořádala tradiční úklid odpadů v Moravském krasu, vyčistili jsme úsek od Staré Rasovny směrem k obci Holštejn.

Při nácviku speleoalpinismu se několik členů zúčastnilo akce slaňování do propasti Macocha.

V rámci kontrolní činnosti byly navštíveny i lokality v konzervaci v oblasti Holštejnska.

Přehled odpracovaných směn v roce 1997

Členové ZO :

1. Blažková Milena

4

2. Boháček Radek

19

3. Fatka Jan

31

4. Fitz Heřman

15

5. Hejl Radek

33

6. Kaltenbrunner Ivo

2

7. Kaltenbrunner Josef

 

8. Kaman Vít

56

9. Lipovská Jana

4

10. Lipovský Robert

14

11. Maceček Petr

6

12. Materna František

5

13. Mravec Pavol

24

14. Nejedlý Pavel

35

15. Ondrušek Petr

24

16. Paruch Martin

13

17. Paruch Radek

27

18. Přichystal Tomáš

17

19. Zámek Evžen

32

20. Zatloukal Richard

22

Čekatelé na členství v ZO :

21. Parák Zbyněk 35

Celkem členové a čekatelé odpracovali 420 směn.

Nečlenové ZO :

1. Bártů 2

2. Bicánek Jiří 6

3. Bláha Petr 4

4. Blažek Tomáš 2

5. Blažková Jana 2

6. Fatka Jan ml. 3

7. Fatková Věra 3

8. Gibiecová 2

9. Hončová Svatoslava 3

10. Hulata 4

11. Kos Petr 3

12. Kuchař Jiří 4

13. Los 2

14. Matula 2

15. Merta Jan 2

16. Mravcová Zlata 3

17. Mutinovi 14

18. Müllerová Anna 1

19. Nejedlá Markéta 8

20. Ovesný 2

21. Přichystal Michal 6

22. Růžička Tomáš 3

23. Šlesinger Radovan 4

24. Štěpničková Lenka 6

25. Trávníček Petr 7

26. Vaníková Naďa 2

27. Vavřík 3

28. Votoupalovi A. & S. 10

29. Zatloukalová Eva 2

30. Žebráček 2

"Ostatní" 76

Celkem 193 směn.

V roce 1997 odpracovali členové ČSS ZO 6-15 Holštejnská a jejich spolupracovníci při pracovních akcích naší skupiny celkem 613 směn. Ve výkazu není započítán čas strávený zpracováním dokumentace, vedením agendy, jednáním a publikační činností.

Výbor ZO děkuje všem našim členům, čekatelům a kamarádům, kteří si nadále zachovávají svůj kladný vztah ke speleologii a Holštejnsku.

Všem přejeme hodně zdraví, trpělivosti a pevných nervů pro narůstající byrokracii a především nové speleologické poznatky.

Ke dni 31.12.1997 zpracoval Richard Zatloukal

za výbor ZO ČSS 6-15 Holštejnská

autor: Normen