Výroční zpráva roku 1996

 

Zpráva o činnosti výboru ZO ČSS 6 – 15

V roce 1996 pracoval výbor ve složení:

Předseda : Pavel Nejedlý

Místopředseda : Petr Ondrušek

Pokladník : Jan Fatka

Hospodář : Vít Kaman

Člen výboru : Richard Zatloukal

Revizor ZO : Petr Maceček

K 31.12.1996 měla naše ZO 20 členů a 2 čekatele na členství.

V průběhu roku se uskutečnily tři členské schůze a dle aktuální potřeby několik pracovních porad výboru.

Jubilejní třicátý rok existence skupiny znamenal pro výbor ZO 6-15 především další jednání o nevyjasněného stavu kolem povolení speleologické činnosti na území CHKO Moravský kras. Spor se Správou CHKO ohledně přidělení některých lokalit panu J. Moučkovi vyvrcholil řadou protiopatření, které podnikl Petiční výbor Holštejnské výzkumné skupiny. To sebou neslo řadu nedorozumění, neboť Petiční výbor je prakticky zcela nezávislý na činnosti ZO 6-15, i osoby v jeho čele nejsou shodné se členy výboru ZO 6-15 a vzájemně se tudíž neinformovaly. Od toho se odvíjel i nekoordinovaný postup ve věci dalšího jednání se Správou CHKO, která celou záležitost pojala jako jednotnou akci ZO 6-15 namířenou proti svému úřadu. Z titulu svých pravomocí pak postupně během roku omezovala až zcela zastavila veškerou speleologickou činnost naší organizace. Nutno poznamenat, že realizovaná forma, kdy její pouze dobrovolný spolupracovník nikoliv zaměstnanec vyměňoval zámky u uzavřených jeskyní na Holštejnsku, aniž by nějak informoval ZO 6-15, nebyla právě nejvhodnější. Na obranu jejich jednání nezbývá než konstatovat, že povolení speleologické činnosti nám skončilo k 30.6. 1995, ovšem ve zcela stejné situaci se ocitly i další speleologické skupiny v Moravském krasu. Protože Správa CHKO nedokázala s dostatečným předstihem reagovat na nové podmínky ochrany přírody vyplývající ze zákona č. 114, všichni pracovali dále jen na základě jakési ústní dohody. V druhé polovině roku se konečně podařilo najít společný jednací stůl, vyjasnit si vztah s Petičním výborem, který svoji činnost pozastavil a spolu s předsednictvem ČSS aspoň nejožehavější otázky vyřešit. Především bylo poukázáno na nedodržování správního řádu České republiky ohledně termínů, kdy jsou státem, tedy námi-daňovými poplatníky, placení úředníci povinni reagovat na žádosti na ně vznesené do třiceti dnů, a při podobném přístupu musí počítat s tím, že, jejich postavení není dědičné ani doživotně deklarované. V listopadu 1996 byla naší organizaci opětovně povolena speleologické činnost v jeskyních Holštejnská, Šošůvské propasti a závrtu č. 66. Nevyřešena zůstává otázka některých lokalit v konzervaci a především komisionální předání některých jeskyní ZO 6-15 panu J. Moučkovi za účasti pracovníka Správy CHKO. O materiální vybavení, které zůstalo v jeskyních Nová Rasovna a č. 510 Jednička, se nám jedná samozřejmě až na prvním místě. U zmíněných lokalit byly jednoduše vyměněny zámky, viz výše a klíče předány panu J. Moučkovi. Například jeskyni Novou Rasovnu v roce 1994 přestrojila naše organizace na své vlastní náklady zcela novým systémem železných žebřů a plošin pro sestup v hodnotě cca 50.000,- Kč, nepočítaje v to lidskou práci. Toto zařízení je evidováno v movitém majetku skupiny a vlastně nemůže být ani kontrolováno, zda ještě existuje. Na námi navrhovaný postup, realizovaného například písemnou formou smlouvy o pronájmu nebylo opět reagováno, v tomto případě se ale jedná o obyčejný kriminální majetkový delikt, na kterýžto současný právní řád dokáže sice velmi pomalu, nicméně přece jenom reagovat.

Úspěšnější byla činnost výboru, jakožto koordinátora a organizátora stavby nové speleologické základny. Přes množství dalších obstrukcí, kontroly státním stavebním dozorem, následného pozastavování stavby, četných jednání a shánění nových expertiz prokazujících nezávadnost stavby, jednoduše problémy vyvolané naším sousedem J. Moučkou, se podařilo dokončit hrubou stavbu. Od listopadu je budování opět pozastaveno, z důvodu projednávání změn, na základě občanského oznámení J. Moučky stavebnímu úřadu v Blansku. Jednalo se o zrušení balkónu v podkroví, pootočení vstupního schodiště o 900 a změnu tvaru žumpy vyprojektované ze studňových skruží, na standardní monolitickou uzavřenou nádrž. Po stránce administrativní se nám jeví tato dílo srovnatelné s elektrárnou v Temelíně, ovšem finanční ztráty způsobené neustálým protahováním nesou pouze dvě desítky zainteresovaných na rozdíl od několika miliónů daňových poplatníků.

Popularizační činnost

V roce 1996 se stalo hlavním cílem vydání sborníku prací o Holštejnsku, který by souhrnně mapoval činnost naší organizace především mezi roky 1986-1996. Editorem sborníku byl určen Richard Zatloukal, jehož úkolem bylo především koncepčně vypracovat výslednou podobu, včas získat příspěvky jednotlivých autorů a přepsat je do formálně jednotného celku v programu, přijatelném pro tiskárnu. Na konečném vzhledu se pak mimo určených členů podíleli, většinou zcela nezjištně i příslušní zaměstnavatelé, které z důvodu jejich skromnosti ponecháme v anonymitě. Závěrečné práce proběhly v Ústavu archeologické památkové péče Brno a hlavně na špičkovém zařízení softwarové firmy IC&P Brno, za což jejímu šéfovi, Ing. Michalovi Piškulovi, aspoň touto formou děkujeme. Asi ne každý by na několik nocí zapůjčil síťový server pro editační experimenty jeho zaměstnance a našeho předsedy Pavla Nejedlého a místopředsedy Petra Ondruška. Vlastní tisk v tiskárně nedopadl po technické stránce tak dokonale, jako kontrolní výtisky z laserové tiskárny a kvalita mnohých fotografií je neuvěřitelně nízká, což nebylo dáno pečlivě vybíranými předlohami. Asi se trochu podepsal šibeniční termín realizace zakázky, ale publikace s názvem "Speleologie na Holštejnsku; Výzkumy v letech 1966-1996", jsme z tiskárny přivezli 23.8.1996 pouhých 16 hodin před plánovaným prodejem na Dnu otevřených dveří na Holštejně.

Ve dnech 17.-25.8. 1996 proběhlo pracovní soustředění členů ZO a našich spolupracovníků, zaměřené na stavbu speleologické základny a přípravu Dne otevřených dveří. Pro tuto příležitost byla částečně osvětlena jeskyně Holštejnská a provedli jsme jí asi 200 zájemců o jeskyně. Mimo jiné přijela i Česká televize, která natočila rozhovor s vedoucím Správy CHKO, RNDr. Leošem Štefkou a pomohla mu tak medializovat některé aspekty ochrany přírody.

Ve sborníku Speleofórum 96´a časopisu Speleo č. 22 byly publikovány příspěvky o objevech v Nové Rasovně.

MACEČEK, P.-ZÁMEK, E., 1996: Objevy v Nové Rasovně. In: Speleofórum ´96, 7-8. Praha.

ZÁMEK, E., 1996: Hydrologické poměry jeskyně Nová Rasovna. Speleo 22, s. 15-19, Praha.

Skupinovému bulletinu – Holštejnskému speleozpravodaji v tomto roce alternoval občasník Petičního výboru: Zpravodaj Holštejnské výzkumné skupiny v počtu dvou čísel.

Zpráva o spolupráci s jinými organizacemi

Společné pracovní akce se členy ČSS a většinou spíše nečleny, měly především charakter stavební výpomoci na budoucí základně než speleologický výzkum. Ojediněle jsme pracovali se členy ZO 6-19 na výzkumu komínů v Nové Amatérské jeskyni.

Zpráva o průzkumné a výzkumné činnosti

1. Jeskyně č. 518 Holštejnská

Tato jeskyně přestala v roce 1996 po třiceti letech formálně existovat, neboť po několika odkladech jsme vyplnili nové podmínky speleologické činnosti na této lokalitě a betonovou zdí uzavřeli vchod. V budoucnu bychom měli hovořit pouze o jeskyni č. 517 Nezaměstnaných, jejíž vchod pro další práce využíváme. Poté byly obnoveny průzkumné práce v rozrážce č. 18 pod závrtem č. 74, v části za "Vypuštěnými rybníky", zvané "Medvědí výběhy". Postup byl volen pod stropním korýtkem, kde jsme prokopali nízkou sondu. V samotném závěru roku se podařilo překonat hlinitou uzávěru zpevněnou sintrem a proniknout do volného prostoru. Jedná se o tunelovitou chodbu, vyplněnou do výšky 0,60-1,40 m hlinitými sedimenty. Nová část o délce 37 m je zaměřena (viz mapka na straně 7), nafotografována a požádali jsme Správu CHKO o povolení dalšího výzkumu, neboť za sintrovou ucpávkou je patrné další pokračování.

Práce byly zkomplikovány mimořádně nepříznivou zimou s nadbytkem srážek, které se silně podepsaly na stavu jeskyně při jarním tání, kdy došlo k rozsáhlým závalům, ty jsme během roku vyzmáhali a kritické místa jsou nově vydřevena. Za uložení kamenů ze závalu na nepovolenou skládku před jeskyní jsme obdrželi zcela oprávněně od Správy CHKO finanční pokutu.

2. Jeskyně č. 510 sonda Pod Jedničkou

Lokalita nám byla odebrána, nadále zde zůstává náš materiál, za který budeme požadovat náhradu.

3. Jeskyně č. 808/I Stará Amatérská

Klíče od lokality byly vráceny na Správu CHKO, čímž je ukončena hlavní část heuristické fáze výzkumu této jeskyně, jeho výsledky jsou průběžně zpracovávány a publikovány, nejaktuálněji v publikace "Speleologie na Holštejnsku", kde je popsán systém měření a příloha obsahuje všechny půdorysné mapy i s kladením jednotlivých listů.

4. Jeskyně č. 810 Šošůvská propast

Po získání povolení k dalším pracím jsme zkontrolovali stav jeskyně. Tomu předcházelo vyklizení vandaly zcela zavaleného vchodu. Bude potřeba zhotovit zcela novou uzávěru vstupu.

5. Jeskyně č. 551, 551/I Nová Rasovna

Lokalita nám byla odebrána a další výzkum bude provádět pan J. Moučka. Až potud je vše vpořádku, neboť tímto by vzniklo zajímavé konkurenční prostředí i v poněkud nezvyklé oblasti speleologie. V jeskyni však zůstal náš evidovaný majetek a protože se nejedná o stokorunové položky za lana a rumpál, jako v případě jeskyně č. 510 Jednička, ale jen po stránce materiální o zařízení za 50.000,- Kč, jedná se o obyčejnou krádež a v tomto smyslu bude potřeba nadále jednat.

6. 208/I Nová Amatérská

Na základě ústní domluvy se Zdeňkem Motyčkou ze ZO 6-25 Pustý žleb jsme se vzdali účasti na výzkumných pracích a uskutečnili jsme pouze několik pomocných pracovních akcí se členy ZO 6-19 Plánivy při lezení komínů v Dómu zemních pyramid.

7. 539 Stará Rasovna – Keprtova chodba

Na lokalitě byl vyměněn zámek, neměli jsme zde povolen vstup.

8. Závrt č. 66

Po nabytí platnosti povolení ke speleologické činnosti, jsme zkontrolovali stav výdřevy a sestavili předběžný plán prací, spojených se získání vyjímky na vjezd s traktorem k lokalitě a navezení dřeva na novou výdřevu.

Shrnutí dosažených výsledků za rok 1996

Po dlouhých šesti letech se nám podařilo zrealizovat hrubou stavbu nové základny. Její dokončení a zkolaudování je úkolem následujícího roku.

Vchod do Holštejnské jeskyně je dnes jen dokladem o objevování zajímavého systému a stal se pouhou vzpomínkou, v dalších zprávách již bude figurovat jen jméno jeskyně Nezaměstnaných. Byl obnoven výzkum v rozrážce č. 18 pod závrtem č. 74, kde se podařilo objevit další nové volné prostory v délce 37 m. Po vyřešení povolovacích formalit předpokládáme další pokračování výzkumu.

V Šošůvské propasti byl obnoven vstup, který do projednání jeho budoucí podoby se Správou CHKO, není nijak zabezpečen.

Ostatní

V rámci exkurzí a kontroly stavu jsme byli omezeni na jeskyni V Bučí, Diaklásovou a Příčnou. Musíme dořešit se Správou CHKO otázku lokalit v konzervaci, komisionální předání Nové Rasovny a Jedničky.

Přehled odpracovaných směn v roce 1996

Členové ZO :

1. Blažková Milena 3

11. Maceček Petr 30

2. Boháček Radek 19

12. Materna František 13

3. Fatka Jan 44

13. Mravec Pavel 28

4. Fitz Heřman 50

14. Nejedlý Pavel 54

5. Horák Martin 0

15. Ondrušek Petr 36

6. Kaltenbrunner Ivo 6

16. Paruch Martin 12

7. Kaltenbrunner Josef 5

17. Paruch Radek 28

8. Kaman Vít 62

18. Přichystal Tomáš 25

9. Lipovská Jana 11

19. Zámek Evžen 20

10. Lipovský Robert 16

20. Zatloukal Richard 25

Čekatelé na členství v ZO :

21. Hejl Radek 26

22. Parák Zbyněk 8

Celkem členové a čekatelé odpracovali 521 směn.

Nečlenové ZO :

1. Baier 2

17. Jalůvka 2

2. Baldauf Lutz 2

18. Janíček 2

3. Bartl 2

19. Kos Petr 4

4. Bicánek 8

20. Kovář Jan 1

5. Bláha Petr 2

21. Kuchař Jiří 3

6. Blažek Tomáš 4

22. Los 2

7. Blažková Jana 5

23. Matula 2

8. Dedek 2

24. Mertovi Š. & J. 13

9. Duda 3

25. Müllerová Anna 3

10. Fatka Jan ml. 5

26. Mutina Jan 10

11. Fatková Věra 5

27. Nejedlá Markéta 11

12. Fuchs 2

28. Ovesný 6

13. Gibiecová 2

29. Pitrochová Klára 2

14. Hončová Svatoslava 5

30. Přichystal Michal 11

15. Horáková Monika 2

31. Štěpničková Lenka 21

16. Hulata 5

32. Švejdová 2

 

33. Trávníček Petr 10

 

34. Vaníkovi N. & M. 6

 

35. Vondra 6

 

36. Votoupalovi A. & S. 10

 

37. Zich 3

 

38. Žebráček 2

 

"Ostatní" 45

Celkem 230 směn.

V roce 1996 odpracovali členové ČSS ZO 6-15 Holštejnská a jejich spolupracovníci při pracovních akcích naší skupiny celkem 751 směn. Ve výkazu není započítán čas strávený zpracováním dokumentace, vedením agendy, jednáním a publikační činností.

Výbor ZO děkuje všem našim členům, čekatelům a kamarádům, kteří si nadále zachovávají svůj vztah k Holštejnsku a někteří již třicet let.

Všem přejeme hodně zdraví, trpělivosti a sil do svého privátního života, a aby si i v roce 1997 našli čas na jeskyňaření.

Ke dni 31.12.1996 zpracoval Richard Zatloukal za výbor ZO ČSS

6-15 "Holštejnská"

autor: Normen