Výroční zpráva roku 1995

 

Zpráva o činnosti výboru ZO ČSS 6 – 15

V roce 1995 pracoval výbor ve složení :

Předseda: Richard Zatloukal

Místopředseda: Petr Ondrušek

Pokladník: Jan Fatka

Hospodář: Petr Maceček

Člen výboru: Robert Lipovský

Revizor ZO: František Materna

K 31.12.1995 měla naše ZO 20 členů a 1 čekatele na členství.

V průběhu roku se uskutečnily tři členské schůze a dle aktuální potřeby několik pracovních porad výboru.

Již tradičním úkolem se i v roce 1995 stalo legální získání stavebního povolení na novou speleologickou základnu. Obskurní tahanice, které trvaly již od poloviny roku 1991 nabyly nové dimenze, když jsme se dověděli, že havarijní stav cesty přes Novou Rasovnu vyvolal jednání okolo nové trasy silnice. Nebyli jsme proto ani příliš překvapeni informací o tom, že jedna z navrhovaných tras vede na doporučení starosty obce Holštejn, pana J.Moučky, přes náš pozemek s plánovanou stavbou a tohoto důvodu se do vyřešení celé záležitosti přerušuje stavební řízení. Že se jedná o variantu značně absurdní, bylo sice jasné všem zúčastněným stranám, nicméně úřednímu šimlovi muselo být učiněno za dost, a tak jsme rozjeli kolo různých vyjádření, odvolání a nesouhlasu. Celá záležitost opět vypadala na několikaletý odklad, když jednu blíže nejmenovanou osobu napadlo, že bychom mohli plánované místo základny posunout asi o 10 m a trasa panevropské dálnice ji bude míjet. V této alternativě již okresní úřad neshledal žádných nedostatků, a tak jsme v závěru roku stavební povolení po 5 letech tahanic konečně získali.

Další zádrhel, se kterým se výbor ZO musel potýkat, bylo ukončení platnosti výjimek pro speleologickou činnost k 30.6. 1995. Pro množství žádostí o speleologickou činnost se Správě CHKO nepodařilo všechny zájemce uspokojivě vyřešit. Zatímco v jiných částech Moravského krasu tato skutečnost nehrála až tak důležitou roli, neboť speleologické skupiny mohly pokračovat ve svém bádání pouze na základě ústního souhlasu, na Holštejně je situace zcela jiná. Působí zde administrativně-jeskyňářská skupina mimo ČSS pod vedením pana J. Moučky a tak se zopakoval stav z roku 1991, nastal opět střet zájmů mezi ZO 6-15 a panem Moučkou. Výsledkem je již tradiční dočasné přerušení výzkumu pro naši skupinu v nejspornější lokalitě Nová Rasovna.

Poněkud stranou těchto problémů se neslo odstoupení Richarda Zatloukala z funkce předsedy v srpnu 1995. Po dohodě s ostatními členy výboru bylo domluveno, že do výroční schůze se z formálního hlediska nebude v chodu skupiny nic měnit, byť oficiálně zůstane ZO 6-15 bez předsedy. Po zbývající období zůstal Richard Zatloukal ve funkci po stránce administrativní a kontaktní, nezastupoval však organizaci v dalších jednáních.

Pro neuspokojivé a liknavé řešení problémů spojených s povolováním speleologických pracovišť vznikl Petiční výbor Holštejnské výzkumné skupiny.

Popularizační činnost

Ve dnech 19.-27.8. 1995 proběhlo pracovní soustředění členů ZO a našich spolupracovníků, zaměřené na prospekci komínů v Nové Rasovně a zpřístupnění rozrážky č. 18 v Holštejnské jeskyni.

Ve dnech 26.12.1995 – 1.1. 1996 jsme uspořádali zimní soustředění, byť v poněkud omezeném rozsahu.

Skupinový bulletin – Holštejnský speleozpravodaj vyšel v počtu tří nových čísel.

Do sborníku Speleofórum 96 byl zaslán příspěvek o pokračujícím výzkumu v jeskyni Nová Rasovna.

MACEČEK, P.-ZÁMEK, E., 1996: Objevy v Nové Rasovně. In: Speleofórum ´96, 7-8. Praha.

Zpráva o spolupráci s jinými organizacemi

Bylo uskutečněno několik společných pracovních a exkurzních akcí se členy ZO 1-05, 6-11, 6-18, 6-19, 6-22, 6-25, a 7-10. Zřejmě nejdůležitější a koordinačně nejnáročnější akcí byla pomoc při hloubení záchranné šachtice u Lopače, v souvislosti s tragickou nehodou potápěče J. Šimečka.

Zpráva o průzkumné a výzkumné činnosti

1. Jeskyně č. 518 Holštejnská

Pokračoval výzkum v rozrážce č. 18. pod závrtem č. 74. Složitou situaci opět komplikovaly intenzivní skapy, které terén v rozrážce č. 18. proměnily v bahnitou skluzavku. Byly podniknuty četné neúspěšné pokusy s čerpáním vody i bahna. Nakonec jsme realizovali technicky nejnáročnější variantu, když jsme celou kritickou oblast vydřevili a na počvě podle modelu zhotovili dlouhý most ze dřeva, pororoštů a gumového pásu. V jedné části jsme vykopali jímku a zasadili zde skruže pro pohodlnější čerpání přebytečné skapové vody. Po tomto technickém zabezpečení jsme pokračovali v průkopech pod závrtem č. 74. Za vodicí znaky byly používány především krasové jevy ve stopu. Podařilo se opět objevit nové volné prostory a puklinovitý komín, ve výzkumu se intenzivně pokračuje. Do stropu rozrážky č. 18. byly instalovány pevné polygonové body a aktualizovali jsme stávající mapu. Z důvodu nepříznivých vodních stavů v rozrážce č. 18 jsme obnovili vyklízení sedimentů i na čelbě hlavního průkopu. Poněkud zápornou stránkou výzkumu se stala skutečnost, že po zákazu vyvážení sedimentů z jeskyně, musíme zavážet dříve vykopané části. Za rok 1995 jsme tak zcela zasypali 14 m hlubokou sondu v rozrážce č. 7 a část z 15 m šachty v rozrážce č. 9.

Podobně jako v předchozích letech zde prováděl geologický výzkum mgr. Jan Vít z ÚÚG Brno se zaměřením na dokumentaci profilů a ovzorkování sedimentů pro zjišťování obsahu těžkých minerálů.

2. Jeskyně č. 510 sonda Pod Jedničkou

Navázali jsme na práci z předchozího roku a z původní šachty Jednička vytěžili zbytky staré výdřevy a předřevili zbytek propasti. V sondě Pod Jedničkou byly domapovány nové objevy se zaměřením na Doprovu puklinu. Další postup prací určí až nová mapa, kde budou vyneseny výsledky měření vůči povrchu, které může přinést zajímavé výsledky.

3. Jeskyně č. 808/I Stará Amatérská

V Povodňové chodbě byly doměřeny nové objevy, vzniklé propojením dvou známých komínů. Při akcích jsme zaznamenávali vodní stavy. Pokračovalo geodetické zaměřování povrchu nad jeskyní.

4. Jeskyně č. 810 Šošůvská propast

Pokračovali jsme v průkopu trativodu v Krystalových síňkách, kde dalšímu postupu prozatím zabránilo neprůlezné, ale technicky rozšiřitelné zúžení chodby.

V průběhu roku byl vypáčen a ukraden uzávěr na vchodu, zcela zlikvidována výdřeva ve vstupní šachtě a vchod částečně zavalen. Následky vandalského činu jsme postupně s různým úspěchem odstraňovali.

5. Jeskyně č. 551, 551/I Nová Rasovna

Po velkých technických přípravách v roce 1994 (kompletní výměna železných žebříků a mezistupňů v ústřední propasti) jsme zahájili rozsáhlé výzkumné práce, které se zaměřily na dosud opomíjené komíny v Dómu II, komín za Macošským sifonem, v Macošské chodbě a Lipoveckou chodbu. Podařilo se vylézt a zdokumentovat Sintrový a Východní komín nad Dómem II. V koncových partiích Komínové chodby nad Dómem II. se podařilo proniknout do nových prostor, které byly taktéž zdokumentovány. Ačkoliv v této chvíli ještě nejsou k dispozici kompletní výsledky měření, je prakticky již možné hovořit o pravděpodobné komunikaci se Sintrovým komínem. V Macošské chodbě byl vylezen méně významný Perský komín. Uskutečnili jsme několik pokusů spojených s překonáním II. komory v Macošském sifonu a následným zdoláním komína nad ním. Zjistili jsme, že jsou zde již instalovány železné skoby, nicméně stoupající voda v sifonu výzkum na nějaký čas odložila. V Lipovecké chodbě bylo učiněno několik pokusů o rozebrání koncového závalu ve Větrném komíně. Dlouhodobý vysoký vodní stav v Koleně, který často znemožňuje průnik do větší části jeskyně nás vedl k podrobnějšímu zkoumání Jižní chodby, kterou jsme se pokusili prolongovat směrem k Dómu II. V závěru roku musel být výzkum přerušen z výše uvedeného střetu zájmů, proto se nepodařilo dokončit dokumentaci v požadovaném rozsahu.

6. Jeskyně č. 208/I Nová Amatérská

Ve větší míře jsme se na výzkumných pracích nepodíleli, uskutečnili jsme pouze několik exkurzí i pracovních se členy 6-25 Pustý žleb.

7. Jeskyně č. 539 Stará Rasovna – Keprtova chodba

Povodňová vlna, která se dne 9.6. 1995 v nočních hodinách přelila přes hranu u Nové Rasovny, zanesla sedimenty vstupní polosifon do Keprtovy chodby a důkladně poničila výdřevu a žebříky. Část živelné spouště byla v průběhu roku odstraněna, ovšem zdaleka nebylo dosaženo stavu před zmíněnou povodní a za 1. nánosový sifon jsme se přes sedimenty dosud nedostali.

8. Závrt č. 71

Ze vstupní mříže jsme vytěžili naházené kameny a provedli kontrolu lokality.

Shrnutí dosažených výsledků za rok 1995

V Holštejnské jeskyni se podařilo náročným technickým způsobem upravit přístup na pracoviště v rozrážce č. 18, kde se podařilo objevit další nové prostory pod závrtem č. 74 a pokračovali jsme v prolongaci hlavního průkopu.

V Šošůvské propasti musel být opraven vstup po celkovém vandalském zásahu.

Nejvýznamnějších objevů se podařilo dosáhnout v Nové Rasovně po zdolání několika komínů nad Dómem II.

Dokončili jsem mapování v technicky velmi náročné Doprově puklině v sondě Pod Jedničkou, na které musíme navázat v následujícím roce zmapováním povrchu.

V jeskyni Stará Amatérská jsme zaznamenávali vodní stavy a doměřili několik opomenutých míst.

Ostatní

V rámci exkurzí a kontroly stavu byla navštívena většina jeskyní a závrtů na Holštejnsku.

Ve spolupráci se Slovenskou speleologickou společností OS Nicolaus a MOPaJ v Liptovském Mikuláši jsme pokračovali ve výzkumu v Nízkých Tatrách v okolí propasti Ohniště.

Nepodařilo se vyřešit se Správou CHKO MK otázku povolení speleologických pracovišť.

Přehled odpracovaných směn v roce 1995

Členové ZO:

1. Blažková Milena 0

11. Lukeš Miroslav 0

2. Boháček Radek 30

12. Maceček Petr 30

3. Fatka Jan 33

13. Materna František 6

4. Fitz Heřman 19

14. Mravec Pavel 11

5. Horák Martin 5

15. Nejedlý Pavel 22

6. Kaltenbrunner Ivo 13

16. Ondrušek Petr 23

7. Kaltenbrunner Josef 11

17. Paruch Martin 9

8. Kaman Vít 22

18. Přichystal Tomáš 25

9. Lipovská Jana 3

19. Zámek Evžen 19

10.Lipovský Robert 12

20. Zatloukal Richard 12

Čekatelé na členství v ZO :

21. Paruch Radek 26

Celkem členové a čekatelé odpracovali 331 směn.

Nečlenové ZO :

1. M. & P. Skrejvalovi 5

 18. Hončová Svatava 5

2. Zapalač Miroslav 2

 19. Alice Paruchová 2

3. A. & S. Votoupalovi 4

 20. Veselý Marek 1

4. Fatka Jan ml. 3

 21. Misiačkovi 2

5. Fatková Věra 4

 22. Smitko Jiří 2

6. Bártů 3

 23. Bicánek Jiří 4

7. Horáková Monika 1

 24. Mauciovi 4

8. Horáková Dora 1

 25. Matula 2

9. Mutina Jan 6

 26. Kos Petr 3

10. Trávníček Petr 5

 27. Mayer Stanislav 2

11. Vaníková Naďa 5

 28. Harna Igor 2

12. Blažková Jana 1

 29. Hulata 4

13. Přichystal Michal 4

 30. Ovesný 4

14. Macečková Anna 1

31. Hejl Radek 10

15. Kříž Jaroslav 2

 32. Štěpničková 3

16. Bláha Petr 4

 33. Vít Jan 2

17. Müllerová Anna 5

 34. Wagner Josef 1

 

35. "Ostatní" zájemci 73

V roce 1995 odpracovali členové ČSS ZO 6 – 15 Holštejnská a jejich spolupracovníci při speleologických akcích naší skupiny celkem 513 směn. Ve výkazu není započítán čas strávený zpracováním dokumentace, vedením agendy, jednáním a účastí na expedicích mimo Moravský kras.

Výbor ZO děkuje všem našim členům, čekatelům a kamarádům, kteří svou aktivní účastí na pracovních akcích přispěli k dosažení solidních výsledků a svou činností pomáhali utvářet tuto zprávu.

Všem přejeme hodně zdraví, trpělivosti a sil do další speleologické práce a v roce 1996 do činnosti stavební.

Ke dni 31.12.1995 zpracoval Richard Zatloukal za výbor ZO ČSS 6 – 15 "Holštejnská".

autor: Normen