Výroční zpráva roku 1993

 

Zpráva o činnosti výboru ZO ČSS 6 – 15

V roce 1993 pracoval výbor ve složení:

Předseda: Richard Zatloukal

Místopředseda: Petr Ondrušek

Pokladník: Jan Fatka

Hospodář: Petr Maceček

Člen výboru: Robert Lipovský

Revizor ZO: František Materna

K 31.12.1993 měla naše ZO 21 členů. V průběhu roku byli za členy přijati Jana Holubová, Radek Boháček a Heřman Fitz. Čekatelem zůstal Tomáš Přichystal. Roční čekatelská lhůta byla udělena zájemci o členství: Radku Paruchovi. Pro nezájem o práci ve skupině byla zrušena čekatelská lhůta Martě Šlechtické.

V průběhu roku se uskutečnilo šest členských schůzí a dle aktuální potřeby několik pracovních porad výboru.

I v roce 1993 bylo důležitým úkolem získání stavebního povolení na novou základnu. Byl zadán a vypracován nový projekt stavby a stavebnímu úřadu v Blansku podána žádost o územní řízení. Šetření na místě stavby proběhlo začátkem listopadu, vyjádření jsme dosud neobdrželi. Současně jsme vedli paralelní jednání, neboť jsme zakoupili pozemek na katastru obce Lipovce, kam, jak jsme se ne zcela oprávněně domnívali, nesahá nekalý vliv našeho oponenta – holštejnského starosty a bývalého člena naší ZO – Jiřího Moučky. Bohužel tento pozemek leží v prostoru, kde průběh hranice chráněné krajinné oblasti se na různých dokumentech od sebe liší a Správa CHKO Moravský kras se raději rozhodla v náš neprospěch. A tak na pozemku pokrytého zbytky ruin po německém pracovním táboře stavět taky nesmíme.

Ucpávání zámků na uzávěrech jeskyní, které je v naší zájmové oblasti nesmírně populární, jsme se snažili čelit aspoň v nejdůležitějších případech zakoupením zámků poněkud odlišné konstrukce, kde je podobný zásah těžko proveditelný.

II. Popularizační činnost

Zřejmě nejvýznamnější akce proběhla ve dnech 2.-6.7. a byla nazvána Kopmaniáda 93. Zúčastnilo se jí 46 nadšenců rozdělených do tří badatelských družstev, které po šesti hodinových směnách nonstop pracovali 68 hodin v Holštejnské jeskyni v rozrážce č. XVIII. Podařilo se vykopat 20 m chodby v sedimentech, objevit volný komín a další možné prostory pod závrtem č. 74, čímž se potvrdila teorie o přirozené komunikaci tohoto závrtu s jeskyní Holštejnská.

Ve dnech 13.-22.8. 1993 proběhlo pracovní soustředění členů ZO a našich spolupracovníků. Těžištěm činnosti byla opět rozrážka č. XVIII v Holštejnské jeskyni a Šošůvská propast.

Tradiční den otevřených dveří, konaný 21.8. u příležitosti založení Holštejnské výzkumné skupiny navštívilo díky poměrně rozsáhlé publicitě asi 330 zájemců a o jeho průběhu informoval i deník Rovnost.

Ve dnech 26.12.1993 – 2.1.1994 jsme uspořádali zimní soustředění.

Pílí šéfredaktora Jana Fatky vycházel i v uplynulém roce skupinový časopis – Holštejnský speleozpravodaj a to v počtu tří čísel.

Do sborníku Speleofóra 94 byl zaslán příspěvek o objevech v Holštejnské jeskyni.

Časopis Speleo obdržel dva články, zabývající se historickým podzemím v Jihlavě a Brně.

Zatloukal, R., 1993: Jihlavské podzemí opět kratší. Speleo 13, s. 24-26. Praha.

ZATLOUKAL, R., 1994: Jeskyně Holštejnská a závrt č. 74. In: Speleofórum´94, ČSS, s. 26-28. Brno.

Zatloukal, R., 1994: Augustiniánská hrobka pod kostelem sv. Tomáše v Brně, Speleo 14, s. 38-40. Praha.

III. Zpráva o spolupráci s jinými organizacemi

Bylo uskutečněno několik společných pracovních a exkurzních akcí se členy ZO 6-07, 6-11, 6-18, 6-19, 6-22, 6-25¨a 7-10. RNDr. J. Kadlec z Českého geologického ústavu a mgr. P. Šroubek odebírali vzorky z Holštejnské jeskyně pro datování sedimentů.

Mgr. J. Vít z PF MU Brno dokumentoval profily a odebíral vzorky v Holštejnské jeskyni, některé výsledky své činnosti publikoval společně s RNDr. J. Otavou ve sborníku Scripta MU Brno.

IV. Zpráva o průzkumné a výzkumné činnosti

1. Jeskyně č. 518 Holštejnská

se v roce 1993 stala těžištěm naší speleologické práce. Maximální pozornost jsme opět věnovali snaze o dosažení některého závrtu pod Holštejnskou plošinou. Po loňském neúspěchu pod závrtem č. 77 jsme se zaměřili na závrt č. 74. První reálnější naděje se naskytly při objevu průvanového místa pod stropem v rozrážce č. XVIII. Pro urychlení postupu byla zorganizována výše zmíněná Kopmaniáda 93, při které jsme pronikli do prvních volných prostor pod závrtem č. 74. Objevili jsme asi 7 m vysoký komín (Araňákův), s výzdobou a stěnami pokrytých jehličím, potvrzující komunikaci s povrchem. Tento komín ústí do velké prostory s rovným plochým stropem s množstvím výzdoby. Rozměry tohoto dómu nejsou dosud zjištěny, neboť jeho výška je typicky holštejnská a připomíná Síň J. Šlechty. Podařilo se nám proniknou pomocí průkopu a stropního korýtka do vzdálenosti cca 20 m, kde dalšímu postupu zabránila četná výzdoba, sahající až k hlinité výplni prostory. V závěru roku jsme sondou sledovali výraznou stropní dislokaci a objevili jsme další komín, který dosud nebyl vylezen. V celé nově objevené části pod závrtem č. 74 jsou patrné průvany a stopy pronikání splachů z povrchu. V rozrážce č. XVIII bylo vyraženo asi 70 m chodeb v sedimentech.

 O další postup jsme se snažili i v komíně nad rozrážkou č. IX, kde jsme vyklidili asi 3 m nového prostoru. Projevuje se zde nevýrazný průvan.

Postup na čelbě byl pro dostatečné vytížení v jiných částech jeskyně prozatímně pozastaven, podobně i Spodní patra jeskyně Nezaměstnaných.

I v loňském roce pracovali v jeskyni RNDr. J. Kadlec z ČGÚ na odběrech sintrů a mgr. J. Vít z PF MU Brno na dokumentaci profilů a ovzorkování sedimentů se zaměřením na těžké minerály.

S ubíjející pravidelností byly na této lokalitě ničeny zámky ucpáváním, protože se vždy jedná o akce během pracovních dní, není zas až tak těžké domyslet si, kdo si takto vyplňuje svůj volný čas.

2. Jeskyně č. 510 sonda Pod Jedničkou

Během roku neznámý, leč tušený vandal opět zničil těžící konstrukci nad vchodem do lokality, protože z důvodů vyšší priority práce v jeskyni Holštejnské, jsme zde speleologický výzkum neprováděli, rozhodli jsme se ani neobnovovat naše zařízení. V následujícím roce plánujeme zhotovit přesnější mapu a na povrchu vztyčit vyústění objeveného komína, které by zkrátilo transport vytěženého materiálu. Dle odhadu zde nemůže být více než 2-3 m zával.

Po Holštejnské jeskyni je na této lokalitě nejčastěji ničen zámek ucpáváním větvičkami a hlínou.

3. Jeskyně č. 808/I Stará Amatérská

Z lokality jsme začali vynášet materiál, prováděli doměřovací práce. Při všech návštěvách byl zaznamenán vodní stav.

4. Jeskyně č. 810 Šošůvská propast

Navázali jsme na loňský výzkum trativodu v Krystalových síňkách, kde byla zhotovena výdřeva a zásobník na vytěžený materiál.

V průběhu roku byl jednou uřezán uzávěr na vchodu.

5. Jeskyně č. 551, 551/I Nová Rasovna

Prováděli jsme průzkum v komínu nad Dómem II, kde se podařilo prostoupit závalem do vyšší části, bohužel opět zasedimentované. Podrobným zkoumáním Marianovské chodby se podařilo objevit chodbu vedoucí do jeskyně č. 550 Příční.

Neznámý vandal několikrát ucpal a dvakrát uřezal zámky na vchodové mříži.

6. Závrt č. 66

Byl zkontrolován stav výdřevy v lokalitě a vyhotovili jsme novou mapu, do které je vynesen vrchol Větrného komína závrtu č. 68. Předběžně jsme jednali se Správou CHKO MK o možnosti znovuotevření závrtu č. 68 propojením přes Větrný

komín a závrt č. 66, kde schází asi 3-5 m balvanitého závalu.

7. Jeskyně č. 208/I Nová Amatérská

Během několika akcí jsme se předběžně seznámili s lokalitou, se zaměřením na části, kde bychom měli pracovat na průzkumu komínů.

V. Shrnutí dosažených výsledků za rok 1993

Nejdůležitější objev se podařil v Holštejnské jeskyni, kde se cca 60 m dlouhou rozrážkou č. XVIII podařilo nalézt předpokládanou komunikaci závrtu č. 74 a jeskyně. Podle uložení sedimentů je možno vyslovit i teorii o možném propojení závrtu č. 74 a závrtu č. 68 přes Holštejnskou jeskyni. S největší pravděpodobností zaniklo toto propojení až v historické době, zřejmě v souvislosti se středověkou kolonizací náhorní plošiny, kdy byl jícen závrtu č. 74 zavalen. Objevené prostory však zcela neodpovídají předpokladu, že zde nalezneme propasťovitý systém, ovšem výzkum v této části je teprve na samém počátku. Objevený Dóm vypuštěných rybníků svými rozměry (nejméně 15 x 15 m a výšce cca 0,3 – 0,5 m) patří k největším volným prostorům v Holštejnské jeskyni.

V Šošůvské propasti jsme technickým zabezpečením umožnili další možnou prolongaci Krystalových síněk.

Bylo objeveno spojení Nové Rasovny a jeskyně Příční.

Podařilo se přesněji určit polohu koncových bodů v závrtu č. 68 a 66 a tím v budoucnu umožnit znovuotevření důležité lokality.

V jeskyni Stará Amatérská jsme zaznamenávali vodní stavy.

VI. Ostatní

Důležitý zlom při výzkumu severní části Moravského krasu nastal, když Správa CHKO MK povolila existenci speleologické skupiny mimo rámec České speleologické společnosti a umožnila ji práci v naší zájmové oblasti v Podhradním ponoru. Bohužel se nám nepodařilo během roku ani jednou spatřit byť nepatrný náznak jakékoliv činnosti na zmíněné lokalitě. Přesto svým neznámým kolegům přejeme hodně úspěchů.

V rámci exkurzí byla navštívena většina jeskyní a závrtů na Holštejnsku. Členové si uspořádali poznávací akci do Českého krasu a na Slovensko.

VII. Přehled odpracovaných směn v roce 1993

Členové ZO:

1. Blažková Milena 5

11. Kovář Jan 0

2. Boháček Radek 36

12. Lipovský Robert 38

3. Fatka Jan 30

13. Lukeš Miroslav 0

4. Fitz Heřman 47

14. Maceček Petr 30

5. Götz Klement 0

15. Materna František 10

6. Holubová Jana 26

16. Mravec Pavel 9

7. Horák Martin 8

17. Nejedlý Pavel 27

8. Kaltenbrunner Ivo 7

18. Ondrušek Petr 33

9. Kaltenbrunner Josef 7

19. Paruch Martin 8

10. Kaman Vít 34 0

20. Zámek Evžen 3

 

21. Zatloukal Richard 70

Čekatelé na členství v ZO:

22. Přichystal Tomáš 47

23. Paruch Radek 20

Celkem členové a čekatelé odpracovali 522 směn.

Nečlenové ZO:

1. Skrejval Miroslav 9

29. Pešata 4

2. Svatková Eva 24

30. Šesták 4

3. A. & S. Votoupalovi 34

31. Ganhurová 4

4. Malec Zdeněk 6

32. Bicánek Jiří 6

5. Kociánová Iva 6

33. Šmigura 4

6. Kaltenbrunner Miloš 12

34. Hončová Svatava 6

7. Böhm Marcel 5

35. Urbančík 4

8. Kadlec Jaroslav 6

36. Vavřík Pavel 4

9. Mutina Jan 6

37. Němec 4

10. Trávníček Petr 13

38. Žebráček Petr 4

11. N. &. M. Vaníkovi 30

39. Tomanová 4

12. Pitrochová Klárka 6

40. Matulovi 8

13. Dolejší Jiří 5

41. Mauci 4

14. Macečková Anna 4

42. Jalůvka 4

15. Sojka David 5

43. Kubík 4

16. Kosáková Dita 2

44. Novák 4

17. Horáková Monika 3

45. Šilc 4

18. Holešová Bohunka 3

46. Charvátová 1

19. Škrdla Petr 2

47. Merta Jan 7

20. Bálek Adam 2

48. Bernard 2

21. Sedláček Petr 2

49. Demčák 1

22. Vít Jan 8

50. Humpolík 2

23. Kuchař Jiří 1

51. Sytař 1

24. Navrátil Jiří 5

52. Seidlová 1

25. Krutiš Marek 4

53. Majková 1

26. Bulva Milan 4

54. Škraňka 2

27. Helan Václav 4

55. Kamenárová 2

28. Zapalač Miroslav 4

56. "Ostatní"zájemci 62

V roce 1993 odpracovali členové ČSS ZO 6 – 15 Holštejnská a jejich spolupracovníci při speleologických akcích naší skupiny celkem 895 směn. Ve výkazu není započítán čas strávený zpracováním dokumentace, vedením agendy, jednáním, účastí na školeních a hospodářské činnosti.

Výbor ZO děkuje všem našim členům, čekatelům a kamarádům, kteří svou aktivní účastí na pracovních akcích přispěli k dosažení solidních výsledků a svou činností pomáhali utvářet tuto zprávu.

Zvláštní dík věnujeme účastníkům Kopmaniády 93.

Všem přejeme hodně zdraví, trpělivosti a sil do další nejen speleologické práce.

Ke dni 31.12.1993 zpracoval Richard Zatloukal za výbor ČSS ZO 6 – 15 “Holštejnská”.

autor: Normen