Výroční zpráva roku 1992

Zpráva o činnosti výboru ZO ČSS 6 – 15

V roce 1992 pracoval výbor ve složení:

Předseda: Richard Zatloukal

Místopředseda: Petr Ondrušek

Pokladník: Jan Fatka

Hospodář: Miroslav Lukeš

Člen výboru: Petr Maceček

Revizor ZO: František Materna

K 31.12. 1992 měla naše ZO 18 členů. V průběhu roku byl za člena přijat Pavel Nejedlý, čekateli zůstávají Radek Boháček, Heřman Fitz, Jana Holubová a Marta Šlechtická. Roční čekatelská lhůta byla udělena zájemci o členství: Tomášovi Přichystalovi, Petr Zlonický se rozhodl pracovat pouze u ochrany přírody a zrušil si žádost o členství.

V průběhu roku se uskutečnily 3 členské schůze a množství pracovních porad výboru.

Hlavním cílem roku 1992 bylo získání stavebního povolení na novou základnu. Do řešení se významně zapojil ing.Pavol Mravec, kterému je daná problematika profesně nejblíže. Přes všechny obtíže jsme stavební povolení 19.8. 1992 dostali. Mezitím však došlo k významné změně v obecním zastupitelstvu a starostou obce Holštejna se stal Jiří Moučka, tedy náš hlavní oponent. Svou nezměrnou, leč poněkud nevhodně cílenou pílí se mu během odvolací lhůty podařilo vše obrátit v náš neprospěch, a tak nejen že nám bylo zrušeno stavební povolení, ale navíc i územní rozhodnutí. Takže mimo poučné zkušenosti z jednání s poctivými státními úředníky a s přímou finanční ztrátou více než 100000,-Kč obětovaných inflaci, jsme tam, kde jsme byli na počátku roku 1991. Ve snaze zachránit před inflací z našeho konta aspoň malou část, podepsali jsme smlouvu o dílo se stolařskou firmou ing.M. Kožiny na nákup materiálu a stavbu základny, přičemž záloha již byla zaplacena.

Jediný úspěch při jednání se stavebním úřadem v Blansku bylo dodatečné stavební povolení na dřevěnou kůlnu na materiál, postavenou začátkem roku 1991.

Podobně jako v roce minulém byly i letos zámky na našich lokalitách ucpávány hlínou, větvičkami a kamínky. Zajímavé, že podobný jev se v jiných částech Moravského krasu nevyskytuje.

Pro Správu CHKO MK bylo posbíráno 19 pasivních stopových detektorů pro měření výskytu radonu umístěných v naší zájmové oblasti. Bohužel nám dosud nebyly oznámeny slíbené výsledky z měření v roce 1991.

Popularizační činnost

Ve dnech 15.-23.8.1992 proběhlo pracovní soustředění členů ZO a našich spolupracovníků. Těžištěm činnosti se stala Šošůvská propast a dokončení dokumentace v Sestupu Staré Amatérské jeskyně.

Ve dnech 25.12. – 3.1. 1993 jsme uspořádali zimní soustředění.

Tradiční Den otevřených dveří, konaný u příležitosti založení Holštejnské výzkumné skupiny, letos sice neměl dostatečnou publicitu, přesto se našlo více než 40 zájemců o exkurze do podzemí.

Snahou redakční rady a šéfredaktora v jedné osobě, Jana Fatky, i v roce 1992 vycházel náš skupinový časopis: Holštejnský speleozpravodaj.

Do sborníku Speleofóra 93 byl zaslán příspěvek o předběžných výsledcích výzkumu Šošůvské propasti.

Časopis Speleo obdržel článek věnovaný práci v Holštejnské jeskyni a vysvětlující komentář k situaci na Holštejnsku. Pro časopis ABC a britský ROCKS byl napsán článek o Staré Amatérské jeskyni.

Zatloukal, R., 1993: Šošůvská propast. In: Speleofórum ´93, ČSS, 20-21. Brno.

ZÁMEK, E.-ZATLOUKAL, R., 1993: 26 let práce v Holštejnské jeskyni. Speleo 11, s. 22-25. Praha.

Zatloukal, R., 1993: Otevřený dopis redakci Spelea, Speleo 12, 4-5. Praha.

Zpráva o spolupráci s jinými organizacemi

Nadějně se rozvíjející spolupráce s chlapeckou skupinou Vrápenci byla v polovině roku 92 přerušena, když byl oddíl pro časovou vytíženost vedoucího zrušen.

Bylo uskutečněno několik společných pracovních a exkurzních akcí se členy ZO 6-19, kterým jsme zapůjčili náš dieslový kompresor.

Pomáhali jsme Jaroslavu Veselému s realizací videodokumentu o jeskyních vytvořených na toku Bílé vody.

Navázali jsme kontakty s OS SSS Červené vrchy.

Zpráva o průzkumné a výzkumné činnosti

1. Jeskyně č. 518 Holštejnská

Pokračovali jsme v ražení průkopů s cílenou snahou o přirozené odvětrání lokality propojením se závrty v náhorní plošině. Poněkud neúspěšně skončil plán o dosažení závrtu č. 77 rozrážkami č. XVI a XVII, když obě po přibližně 20 m (resp. 15 m) narazily na celistvou skálu. Otevřeli jsme tedy rozrážku č. XVIII směřující pod závrt č. 74 a vyrazili prvních 6 m průkopu. Protože sedimenty v této části jeskyně jsou mimořádně tvrdé (viz nedokončená rozrážka č. XV), požádali jsme o povolení k trhacím pracem. Byl vypracován technologický postup trhacích prací, který po schválení Správou CHKO od poloviny října dosud leží nevyřízen na Obvodním báňském úřadu v Brně.

Hlavní průkop směrem vpřed byl vyražen v délce 12 m, celkem jsme v uplynulém roce vyklidili asi 40 m chodeb v sedimentech, které byly průběžně doměřovány a doplněny do mapy. Po roční expozici byly z lokality odebrány 4 pasivní stopové detektory (+ 1 ze Spodních pater) a odevzdány Správě CHKO.

V jeskyni pracovali RNDr. J. Kadlec z ČGÚ na odběrech vzorků sintrů a mgr. J. Vít z PF MU Brno na dokumentaci profilů a zkoumání vzorků sedimentů se zaměřením na těžké minerály.

2. Jeskyně č. 510 sonda Pod Jedničkou

Pokračovali jsme v rozšiřování a prohlubování horizontální pukliny do hloubky 30 m. Zaměřili jsme se především na technickou úpravu lokality a vydřevili jsme celou průzkumnou šachtici, v hloubce 12 m jsme zhotovili poval s rumpálem a přepínkou těženého materiálu. Lokalita byla opět středem pozornosti nejrůznějších vandalů a zlomyslných nenechavců.

3. Jeskyně č. 808/I Stará Amatérská

Podařilo se vylézt a zmapovat zbývající komíny v Sestupu a Kruhovém dómu. Tímto je ukončeno revizní mapování hlavního polygonu a zbývá pouze kontrolní doměřování a korekce.

Dr. J. Kadlecovi a dr. O. Jägerovi byla poskytnuta pomoc při hledání a dokumentaci geologických profilů.

O jeskyni byl s J. Veselým natočen videodokument.

Pro Správu CHKO jsme vynesli 5 pasivních stopových detektorů.

4. Jeskyně č. 810 Šošůvská propast

Opětovně jsme otevřeli lokalitu, objevenou v r. 1960 a vzápětí zasypanou. Podařilo se nám proniknout několika závaly a dosáhnout hloubky 50 m, vyhotovili jsme mapu a fotodokumentaci. Délka polygonu činí 103 m. Nade dnem propasti vyklizujeme zanesený trativod se slabým průvanem. Kritická místa a vchod byly vydřeveny, lokalita je uzavřena uzamykatelnou železnou mříží.

5. Jeskyně č. 551, 551/I Nová Rasovna

V jeskyni jsme udělali několik drobných technických úprav: v Lipovecké chodbě je vyhotoven lanový přechod nad Hlubokou tůní a instalováno lano v Čertově skluzu. V Macošském sifonu jsme umístili měřidlo vodní hladiny. Z lokality jsme vynesli 2 detektory. V jeskyni byl s J. Veselým natočen videodokument.

6. Jeskyně č. 539 Stará Rasovna

Po roční expozici byly z chodby Diaklasové a Keprtovy vyneseny 3 detektory.

7. Jeskyně č. 527 Hladomorna

Dr. J. Kadlecem a mgr. P. Šroubkem byla vyhotovena geologická dokumentace starších sond č. IV-VII. Z lokality by vynesen 1 detektor.

8. Závrt č. 60

Mimo běžnou kontrolu stavu lokality i zde byl instalován 1 detektor, který jsme po roční expozici vynesli.

9. Jeskyně č. 514 V Bučí

Z lokality byl vynesen 1 detektor.

Shrnutí dosažených výsledků za rok 1992

Ve Staré Amatérské jeskyni jsme ukončili hlavní mapovací práce, zbývá zpracovat veškeré plány, podklady a doměřit případné nesrovnalosti. Správě CHKO byl odevzdán půdorys jeskyně v měřítku 1 : 1000 a plán, znázorňující rozdíl mezi chybným pootočením celého polygonu jeskyně na starší mapě a naším novým zaměřením. Na Speleofóru 92 byla oceněna dokumentace Varietních komínů. Bohužel se nám nepodařilo vytvořit písemnou formu ústní dohody se Správou CHKO o pokračování dalšího výzkumu.

V Holštejnské jeskyni jsme dokončili rozrážky č. XVI a XVII, což nám umožňuje konstatovat, že šířka jeskyně více než 200 m do vchodu je nejméně 35 m. Přesnější hodnotu budeme znát po dokopání rozrážky č. XVIII.

V Šošůvské propasti se nám podařilo prostoupit do hloubky 50m a najít místo, skýtající naději na další postup.

Ve Zbořisku nad Starou Rasovnou se podařilo objevit několik kratších chodeb o celkové délce asi 20 m.

Ve Staré Amatérské jeskyni a Nové Rasovně byly po celý rok měřeny vodní stavy.

Ostatní

Z hlediska odborného jsou pozoruhodné výsledky, ke kterým došel mgr. J. Vít, zkoumáním sedimentů v Holštejnské jeskyni a doktorát mgr. P. Šroubka, zabývající se problematikou datování pomocí sintrových poloh.

V rámci exkurzí byla navštívena většina lokalit na Holštejnsku a individuálně i zpřístupněné jeskyně.

Přehled odpracovaných směn v roce 1992

Členové ZO:

1. Blažková Milena 3

10. Lukeš Miroslav 22

2. Fatka Jan 19

11. Maceček Petr 36

3. Götz Klement 0

12. Materna František 13

4. Horák Martin 7

13. Mravec Pavel 18

5. Kaltenbrunner Ivo 4

14. Nejedlý Pavel 25

6. Kaltenbrunner Josef 5

15. Ondrušek Petr 23

7. Kaman Vít 7 (vojna)

16. Paruch Martin 8

8. Kovář Jan 0

17. Zámek Evžen 28

9. Lipovský Robert 13 (vojna)

18. Zatloukal Richard 81

Čekatelé na členství v ZO:

19. Boháček Radek 13 (vojna)

22. Přichystal Tomáš 41

20. Fitz Heřman 47

23. Šlechtická Marta 30

21. Holubová Jana 25

24. Zlonický Petr 20

Nečlenové ZO :

1. Skrejval Miroslav 6

10. Trávníček Petr 8

2. "Vrápenci" 29

11. Huser Martin 2

3. A. & S. Votoupalovi 20

12. Pitrochová Klárka 7

4. Malec Zdeněk 5

13. Kříček Miroslav 1

5. Kociánová Iva 4

14. Macečková Anna 4

6. Blažek Jindřich 9

15. Sojka David 4

7. Demčák Václav 10

16. Vašíčková Bára 2

8. Kadlec Jaroslav 5

17. Paiekrová Jana 2

9. Mutina Jan 3

18. Zehnal Robert 1

 

19. "Ostatní" zájemci 118

V roce 1992 odpracovali členové ČSS ZO 6 – 15 “Holštejnská” a jejich spolupracovníci při speleologických akcích naší skupiny celkem 728 směn. Ve výkazu není započítán čas strávený zpracováním dokumentace, vedením agendy, jednáním, účastí na školeních a hospodářské činnosti.

Výbor ZO děkuje všem našim členům, čekatelům a kamarádům, kteří svou aktivní účastí na pracovních akcích přispěli k dosažení solidních výsledků a svou činností pomáhali utvářet tuto zprávu.

Všem přejeme hodně zdraví, trpělivosti a sil do další nejen speleologické práce.

Ke dni 31.12.1992 zpracoval Richard Zatloukal za výbor ZO ČSS 6 – 15 “Holštejnská”.

autor: Normen