Výroční zpráva roku 1991

 

Zpráva o činnosti výboru ZO ČSS 6-15

V roce 1991 pracoval výbor ve složení:

Předseda: Richard Zatloukal

Místopředseda: ing.Petr Ondrušek

Pokladník: ing.Jan Fatka

Hospodář: Josef Kaltenbrunner

Člen výboru: Petr Maceček

Revizor ZO: František Materna

K 31.12.1991 měla naše ZO 17 členů, 1.1. 1991 dobrovolně vystoupil Jiří Moučka. Za členku byla přijata Milena Blažková. Roční čekací lhůta byla udělana šesti zájemcům o členství, Pavlu Nejedlému, Radkovi Boháčkovi, Heřmanu Fitzovi, Petru Zlonickému, Janě Holubové a Martě Šlechtické.

Výbor se během roku setkával na pracovních a koordinačních poradách, které byly v některých exponovaných obdobích svolávány každý týden. Během roku se konaly 3 členské schůze.

Výbor v uplynulém roce řešil problémy vzniklé odchodem J. Moučky, na nějž byla napsaná skupinová základna, ze které jsme byli 26.1. 1991 vykázáni. Podobná tíživá situace nastala s místem pro uložení našeho materiálu.Urychleně byla postavena dřevěná kůlna, která se stala trnem v oku Obecnímu úřadu Holštejn, představovaného J. Moučkou, stejně jako veškerá další činnost naší skupiny. V obci totiž vznikla Osvětová beseda Holštejn, která se rozhodla provádět speleologickou činnost mimo rámec ČSS a protože její členové jsou v podstatě totožní s obecním zastupitelstvem, je naprosto snadnou záležitostí zamítání veškerých naších žádostí bez uvedení důvodu. Snaha o likvidaci naší ZO se zřejmě stala těžištěm činnosti celého obecního úřadu. A tak je třeba jakoukoliv drobnost řešit na nadřízeném Městském úřadu. Z těchto důvodů leží od 19.8. 1991 na stavebním odboru v Blansku naše žádost o stavební povolení nové základny , přičemž dosud neproběhlo ani územní řízení, opět především díky četným osobním intervencím J. Moučky. Podobně stále nebylo rozhodnuto o již výše zmíněné kůlně, na kterou jsme taktéž museli žádat stavební povolení. Jediná stavba realizovaná bez větších potíží, byla nová elektrická přípojka k Holštejnské jeskyni, vedená podzemním kabelem.

Pro Správu CHKO MK bylo rozmístěno 19 dozimetrů na měření výskytu radonu.

Protože si Osvětová beseda Holštejn podala žádost o některé lokality shodné s naším plánem prací, byla nám 11.4. 1991 zakázána speleologická činnost na těchto sporných místech: sonda Pod jedničkou (č.510), Nová Rasovna (č.551), jeskyně V Bučí (č.514) a závrt 130 u Malé dohody. Práci jsme mohli obnovit až po obdržení výjimek MK v srpnu 91.

Na rozdíl od předchozích let, kdy zámky na našich lokalitách byly uřezávány "taky jeskyňáři", se v letošním roce rozmohl přímo gerilový boj proti nám. Zámky u našich lokalit jsou od jara systematicky ucpávány hlínou, větvičkami a kamínky, proto se nezbytnými součástkami naší výstroje stala pinzeta, pilový plátek a nový zámek. Samostatnou kapitolou se stala sonda Pod jedničkou, která se stala terčem pozornosti našich nových "příznivců". V chodbě Diaklásové byl dokonce vyměněn zámek, a tak jsme v této nejisté době nevěděli, zda jsme nenarazili na cizí zábor.

Popularizační činnost

Ve dnech 17.-25.8. 1991 se konalo tradiční soustředění členů ZO a dalších spolupracovníků. Hlavní činností bylo znovuzahájení prací na lokalitě č. 510, lezení a mapování komínů v Dómu objevitelů ve St. Amatérské jeskyni a kladení kabelu elektrického vedení k Holštejnské jeskyni.

Ve dnech 26.12. 1991-1.1. 1992 proběhlo zimní soustředění zaměřené na práci v lokalitě č. 510.

K 25. výročí založení Holštejnské skupiny byl uspořádán Den otevřených dveří, halogenovými reflektory byla osvětlena jeskyně Lidomorna, provádělo se v Holštejnském systému a na požádání i v dalších jeskyních naší oblasti.

Především díky obětavosti šéfredaktora a vydavatele v jedné osobě, J. Fatky, se podařilo i v tomto roce vydávat náš interní skupinový časopis "Holštejnský speleozpravodaj".

Do sborníku Speleofóra 92 byl zaslán příspěvek o výzkumu ve St.Amatérské jeskyni.

Zatloukal, R., 1992: Varietní komín ve Staré Amatérské jeskyni. In: Speleofórum ´92, ČSS, 29-31. Brno.

Povodňovou chodbou St.Amatérské jeskyně bylo na základě smlouvy se Správou CHKO MK provedeno 68 osob. Holštejnským systémem bylo provedeno 750 osob.

Zpráva o spolupráci s jinými organizacemi

Skupina Vrápenci vedená panem M.Skrejvalem, pracující dosud spíše na našich okrajových lokalitách se plně zapojila do činnosti ZO i při náročnějších prolongacích a několik jejich členů se stalo našimi čekateli.

Společná akce se ZO 6-08 a 6-19, sledování průběhu obarvených vod z propadání V jedlích, skončila neúspěšně pro náhlou povodňovou vlnu, která znemožnila umístění některých čidel a instalované zničila.

Pro usnadnění lezení komínů ve St. Amatérské jeskyni nám byl ZO 6-19 zapůjčen skládací sloup.

O pomoc při výzkumu ve St.Amatérské jeskyni byla požádána ZO 6-17, která provedla fotodokumentaci Dómu objevitelů z vystrojeného Stěžňového komína.

Vyčerpání Belgického a Macošského sifonu se ZO 6-19 bylo pro nepříznivý vodní stav odloženo.

Zpráva o průzkumné a výzkumné činnosti

1. Jeskyně č. 510 Jednička

Pokračovalo se v hloubení šachty po směru vertikální pukliny vyplněné sutí do hloubky 25,5 m. Ve 23 m jsme narazili na 25-40 cm širokou puklinu se silným průvanem, po snížení dna na současnou úroveň a rozšíření vstupu se podařilo proniknou do volných částí rozdělené na dvě větve. Levá směřující dolů se po 9 m neprůstupně zužuje, pravá ústí po 10 m do řícené prostory vysoké 25 m a končící pouze několik málo metrů pod povrchem. Dno je pokryto závalem z velkých vypadaných bloků. Protože k postupu došlo 30.12. 1991, nebylo dosud provedeno podrobnější mapování, mimo zachycení hlavních směrů.

Průzkumná šachta byla průběžně dřevena a k usnadnění těžby jsme zhotovili vodicí lyžiny na kbelík. Nadzemní část těžící konstrukce přitahovala od jara 91 pozornost neznámých "příznivců", kteří nám ji systematicky několikrát zničili, pravidelně ucpávali zámek na vstupní mříži a vrhali do šachty dřevo, připravené na výdřevu, vše během pracovních dnů, nikoliv o víkendech .Vyrobili jsme proto dřevěný poklop umístěný 2 m pod vstupní mříž a těžící konstrukci začali po práci rozebírat a ukrývat.

Vytěžený materiál je tříděn a ukládán na skládku u vchodu, odkud jej průběžně odvážíme.

2. Jeskyně č. 518 Holštejnská

Pokračovali jsme v ražení průkopů, přičemž je sledován záměr o přirozené větrání lokality propojením s některým závrtem. Jako nejnadějnější byl vytipován závrt č. 74, ke kterému nám chybělo asi 45 m z B větve rozrážky č. XV. V uplynulém roce jsme vzdálenost zkrátili na 43 m. Otevřeli jsme novou rozrážku č. XVI, která má ověřit polohu levé stěny jeskyně. Bylo vyraženo 14,5 m v hrubých štěrkopískových sedimentech i množstvím kulmových valounků. Pro ověření nebo vyvrácení teorie paralelní chodby s hlavní prostorou jsme podél pravé stěny propojili rozrážky č. XIII a XIV Malou spojovací chodbou o délce 14,5 m, která nám prokázala, že hlavní jeskyně je v těchto místech přehrazena perforovaným skalním břitem či pilířem. Průkop vpřed byl vyražen o 4 m. Celkem jsme za minulý rok vykopali 35 m chodeb v sedimentech. Pro měření úrovně výskytu radonu byly v lokalitě rozmístěny 4 pasivní stopové detektory Správy CHKO.

3. Jeskyně č. 517 Nezaměstnaných

Sonda v Martinovu dómku ve Spodních patrech sledovala skalní dno do hloubky 2 m, kde jsme práci přerušili. V dómku je umístěn 1 detektor.

4. Jeskyně č. 539 Stará Rasovna

Byla dočištěna zanesená část Keprtovy chodby, opraveny a zčásti vyměněny záchytné rošty. V lokalitě jsou umístěny 2 detektory.

5. Jeskyně č. 551, 551/I Nová Rasovna

V lokalitě byly sledovány vodní stavy, přesuny sedimentů po povodních a instalovány 2 detektory.

6. Jeskyně č. 527 Hladomorna

V pravé dolní sondě umístěn 1 detektor, který však byl v průběhu roku odcizen.

7. Závrt č. 60

Kontrolovali jsme stav výdřevy a kolísaní vodní hladiny v sondě pod sestupem do VI.propasti. V lokalitě je instalován 1 detektor.

8. Jeskyně č. 514 V Bučí

Jeskyně je využívána především jako exkurzní lokalita, pro měření úrovně radonu je zde umístěn 1 detektor.

9. Jeskyně č. 808/I Stará Amatérská

První polovinu roku práce v jeskyni prakticky stagnovaly, neboť veškeré mapové podklady zůstaly u J. Moučky, který jejich existenci dokonce popřel. Nevěděli jsme proto, jak dostát závazkům vyplývajícím ze Smlouvy se Správou CHKO MK o výzkumu ve St. Amatérské jeskyni a zda by nebylo jednodušší práci ukončit odstoupením od Smlouvy. Po neustále protahovaných jednáních nám vydal překreslené situace, ovšem bez měřičských zápisů, mohli jsme tedy ve výzkumu pokračovat.

Uskutečnili jsme 22 pracovních exkurzí. V Povodňové chodbě se nám podařilo objevit a zmapovat asi 70 m chodeb, z nichž Jiříkova u bodu 37 a Soudovic u bodu 42, mají pravděpodobně souvislost s Manželským závrtem. V obou případech se jedná o extrémní plazivky s malým, ale soustavným průtokem vody a možností další prolongace. Dále jsme pokračovali v lezení a mapování komínů směrem k sestupu. Poměrné zklamání přinesly monumentální komíny nad Dómem objevitelů, které vždy končily neprůleznými úžinami nebo závaly, přičemž výšky zpravidla nepřesáhly 30 m. Podobná situace je i mezi Dómem a Sestupem.

Zahájili jsme vynášku našeho materiálu z lokality, ve které je umístěno 5 detektorů.

Shrnutí dosažených výsledků za rok 1991

Ve St.Amatérské jeskyni jsme vylezli všechny známé komíny, u většiny z nich je dokončeno mapování.

Během uplynulého roku jsme vylezli, vystrojili a částečně již zmapovali všechny komíny a odbočky od Dómu objevitelů k sestupu.

Byl dokončen průzkum a mapování odboček v Povodňové chodbě, vyjma Malého přítoku, komínu U 4 prasátek a Jiříkových chodeb, kde jsou možné další prolongace.

30.12. 19991 v sondě Pod jedničkou (č. 510) se podařilo proniknout přes řícené sbory a úzké pukliny do prvních volných prostor, vytvořených na řícené puklině vysoké přibližně 28 m, délka je dosud nezměřená.

Je zpracována a publikována v Holštejnském speleozpravodaji nová mapa zachycující Holštejnský systém, závrty č. 67 , 68 a Keprtovu chodbu Staré Rasovny, včetně zobrazení význačnějších povrchových jevů.

Propojením rozrážek č. XIII a XIV v Holštejnském systému byl potvrzena existence skalního pilíře u pravé stěny v délce asi 20 m.

Ve St.Amatérské jeskyni a Nové Rasovně byly po celý rok sledovány vodní stavy.

Ostatní

V rámci exkurzí byla navštívena většina lokalit na Holštejnsku a individuálně i zpřístupněné jeskyně.

Ve spolupráci se Správou CHKO MK byly na vybraných lokalitách umístěny dozimetry indikující výskyt radonu.

V průběhu roku byla instalována jako náhrada za zcizenou sestava kompletní nová razicí souprava, skládající se z elektrického kompresoru, vzduchových hadic, vrtacího kladiva a pneumatické sbíječky.

K Holštejnské jeskyni byl postaven nový přivaděč el. proudu podzemním kabelem k novému rozvaděči v pracovní boudě.

Všechno nářadí musel být koupeno nové, zprovoznili jsme novou nabíječku lamp a provedli komplexní údržbu veškerých lamp v majetku skupiny, našeho traktoru, dieslového kompresoru a elektrického agregátu.

Pracovníci Českého geologického ústavu odebrali vzorky sintrů v Holštejnském systému a předběžně rekognoskovali další lokality.

Během roku bylo uskutečněno několik exkurzí do sousedních lokalit severní části krasu a povrchových pozorování.

Přehled odpracovaných směn v roce 1991

Členové ZO:

1.Blažková Milena 9

10.Lukeš Miroslav 3

2.Fatka Jan 22

11.Maceček Petr 35

3.Götz Klement 3

12.Materna František 18

4.Horák Martin 2 (vojna)

13.Mravec Pavel 21

5.Kaltenbrunner Ivo 10

14.Ondrušek Petr 34

6.Kaltenbrunner Josef 7

15.Paruch Martin 20

7.Kaman Vít 42 (vojna)

16.Zámek Evžen 50

8.Kovář Jan 0

17.Zatloukal Richard 79

9.Lipovský Robert 43 (vojna)

 

Čekatelé:

18.Boháček Radek 13 (vojna)

21.Nejedlý Pavel 39

19.Fitz Heřman 7

22.Šlechtická Marta 13

20.Holubová Jana 28

23.Zlonický Petr 6

Nečlenové ZO:

1.Skrejval Miroslav 5

11.Trávníček Petr 12

2.Vrápenci 25

12.Malec Zdeněk 2

3.A.a S.Votoupalovi 9

13.Kociánová Iva 1

4.Súkup 1

14.Mutina Jan 1

5.Beneš Tomáš 4

15.Nejedlá 1

6.Blažek Jindřich 15

16.Kaltenbrunner Miloš 5

7.Sedlák Pavel 8

17.Celý Petr 2

8.I.a M.Bulvovi 2

18.Culek Ivan 1

9.Horáková Monika 2

19.Dolejší 2

10.Macečková Anna 3

20.Chábera Oldřich 4

 

21."ostatní" zájemci 24

V roce 1991 odpracovali členové ZO ČSS 6-15 "Holštejnská" a jejich spolupracovníci při akcích ZO celkem 660 směn, které představují 660 odpracovaných dní, na rozdíl od počítání z dřívějších let, kdy 1 směna představovala 6 hodin. Ve výkazu samozřejmě není započítán čas strávený zpracovávání dokumentace, vedením agendy a jednáním.

Výbor ZO děkuje všem našim členům, čekatelům a kamarádům, kteří jak svou přímou fyzickou účastí, tak i morální podporou pomohli překonat těžké období po nastálých změnách ve skupině a přispěli k dosaženým solidním výsledkům v uplynulém roce. Zvláště bychom chtěli poděkovat J. Blažkovi, P. Sedlákovi, M. Skrejvalovi, členům Vrápenců, ZO 6-11, 6-13, 6-18, 7-10, 6-07 a Pustožlebské skupině ZO 6-12 za aktivní účast. Všem přejeme hodně zdraví, trpělivosti a sil do další práce.

Ke dni 31.12. 1991 zpracoval Richard Zatloukal za výbor ZO ČSS 6-15 "HOLŠTEJNSKÁ".

autor: Normen