Výběrová bibliografie o Holštejnsku a práce členů ZO ČSS 6‑15 Holštejnská

Absolon, K., 1905‑11: Kras Moravský a jeho podzemní svět. Wiesner, s.1‑218.


ABSOLON, K., 1912: Průvodce Moravským krasem, zejména jeho krápníkovými jeskyněmi. Barvič a Novotný, Brno.

ABSOLON, K., 1970: Moravský kras (1 a 2). Academia, Praha, s.1‑416, s.1‑216.

Bednářová, V., 1956: Z dějin hradu Holštejna. Vlastivědný věstník moravský XI, s.113‑133.

Beneš, V., 1994 : Geofyzikální měření v Holštejnském a Sloupském údolí v Moravském krasu. MS, archiv ČGÚ, 1‑29.

BERNAT, J., 1973: Zpráva o geofyzikálních pracech na lokalitě Holštejn, Geofyzika n. p. Brno.

Bernat, J.‑Bláha, V.‑Hašek, V., 1973 : Zpráva o geofyzikálních pracech na lokalitě Holštejn. Etapa 1973. MS, Geofond Praha, s. 1‑20.

Černý ‑ Křetínský, E., 1991: Nejstarší historie hradu a městečka Holštejna a panství holštejnského. Holštejn, s.1‑82.

DVOŘÁK, J., 1961: Výsledky vrtného výzkumu v severní části Moravského krasu. Sympozium o problémech pleistocénu 14. Moravské muzeum, Brno, s.93‑95.

Glazek, J.‑Hercman, H.‑Vít, J., 1995: Předběžné výsledky datování sintrů metodou 230Th/234U z Holštejnské jeskyně. In: Cílek,V.ed.: Svět v podzemí. Knihovna ČSS sv. 25, 24‑29.

Kadlec, J. (1995): Geofyzikální měření ve Sloupském a Holštejnském údolí.

Kadlec, J.‑Hercman, H.‑Nowicki, T.‑Głazek, J.‑Vít, J.‑Šroubek, P.‑Diehl, J. F.‑ Granger, D., 2000: Dating of the Holštejnská Cave deposits and their role in the reconstruction of semiblind Holštejn Valley Cenozoic history (Czech Republic). In: Geologos 5, 57‑64.

Kadlec, J.‑Hercman, H.‑Nowicki, T.‑Granger, D.‑Šroubek, P.‑Diehl, J. F., 2000: Rekonstrukce paleohydrografie na základě datování sedimentů Holštejnské jeskyně (Moravský kras). In: Geologické výzkumy na Moravě a Slezsku v roce 1999, 12‑18, Brno.

Kadlec J.‑Hercman H.‑Žák K.‑Nowicki T., 2000: Late Glacial and Holocene Climatic Record in a Stalagmite from the Holštejnská Cave (Moravian Karst, Czech Republic). In: GeoLines 11, 174‑176.

Kalenda, P.‑Kučera, J., 1999: Seizmické měření v Holštejnské jeskyni. Estavela č. 3, roč. I, 23‑27.

Kalenda, P.‑Kučera, J.‑DURAS, R.‑MRAVEC, P., 2004: Zjišťování hloubek dna a vývoje Hrádského žlebu. In: Speleofórum 2004, 19‑22, Praha.

Knies, J., 1902: Vlastivěda Moravská. II. Místopis. Blanský okres. Brno.

Knies, J., 1922: Údolí Holštýnské na Moravě, jeho vznik a paleontologický výzkum. Věst. Klubu přírodovědeckého v Prostějově, 18, s.50‑78.

KOS, P.‑ZATLOUKAL, R., 2000: Obnovení speleologického průzkumu závrtu č. 804 na Šošůvské plošině v Moravském krasu. In: Speleofórum 2000, 22‑27, Praha.

KŘÍŽ, M.‑KOUDELKA, F., 1900: Průvodce do Moravských jeskyň. Díl I., Ždánice, s.116‑119.

Kučera, K., 2005: Zápis z ostré záchranné akce SZS stanice č. 3 Moravský kras. In: Speleo 41, 41, Praha.

Kučera, K.‑BLAŽEK, R., 2005: Časový průběh záchranné akce a možnosti prevence záchranné akce v jeskyni Nová Rasovna. In: Speleo 41, 42, Praha.

Ložek, V., 1979: Zpráva o biostratigrafických výzkumech v jeskyních Řečiště, Srnčí a Holštejnské v Moravském krasu. Čsl. kras 31, s.114‑115.

MACEČEK, P.‑ZÁMEK, E., 1996: Objevy v Nové Rasovně. In: Speleofórum ´96, 7‑8. Praha.

MACEČEK, P., 1998: Ĺahká robota, aneb co se děje na Ohništi. Spravodaj Slov. speleol. spol. 29, 4-6, Lipt. Mikuláš.

MACEČEK, P., 1999: Propast Havran, Ohniště, Nízké Tatry. In: Speleofórum ´99, 57-58, Praha.

MATERNA, F., 1987: Setkání jeskyňářů v Rübelandu ´86. In: Speleofórum ´87, 42‑43, Brno.

MOUČKA, J., 1962: Předběžná zpráva o speleologických výzkumech na Holštýnsku. Kras v Čsl. 1‑2, s. 19, Brno.

MOUČKA, J., 1967: Jeskyně č. 4C – Holštejnská. Čsl. kras 19, 122‑125. Praha.

MOUČKA, J., 1968: Holštejnská jeskyně. Speleologický zpravodaj 1, Speleologický klub, 1‑2. Brno.

MOUČKA, J., 1972: Příspěvek k registraci jeskyní v Suchém žlebu v Moravském krasu. Speleologický věstník 1, 20‑33. Brno.

MOUČKA, J., 1977: Zpráva o činnosti Speleologického klubu v Brně za rok 1976. Čsl. kras 29, Praha, s.149‑151.

MOUČKA, J., 1978: Šošůvská propast. Speleologický věstník 10, GÚ ČSAV, 50‑51. Brno.

MOUČKA, J., 1987: 20 let od objevu Holštejnské jeskyně. In: Speleofórum ´87, ČSS, 40‑42. Brno.

MOUČKA, J.‑FATKA, J., 1986: 20 let činnosti ZO ČSS 6‑15 Holštejnská. Vlastním nákladem ZO ČSS 6‑15, 1‑28. Brno.

MOUČKA, J.‑ŠIMEK, M., 1999: Historie výzkumných prací v jeskyních č. 510 a 510/A na Holštejnsku, Estavela č. 2, roč. I, 27‑32, Lipovec.

Musil, R., 1989: Fluviální sedimenty Holštejnského údolí. GGÚ ČSAV, Sborník prací 23, 65‑75.

Musil, R., 1993: Fluvial sediments in the valleys of the Moraviam Karst. Scripta, 23, Geology, 41.

MUSIL, R. et al., 1993: Moravský kras – labyrinty poznání. J. Bližňák, GEO program, Adamov, , s.1‑336..

OTAVA, J.‑ VÍT, J., 1992: Paleohydrography of the northern tributaries of the Punkva river reconstructed from the analysis of cave sediments. Scripta Geology. 22 Fac. Sci. Masarykovy University, Brno, s.141‑156.

Procházka, V. J., 1900: Moravský kras. Údolí slepá a polosslepá; vztah jejich k suchým žlebům; údolí holštýnské a jeskynní bludiště potoka „Bílé vody“. Sborník České společnosti zeměvědné, roč.VI, č. 4, 97‑103, 135‑146, 168‑173, 206‑211.

Sedláček, A., 1893 : Rozletité kapitoly ze starého místopisu a dějin rodův (Pokračování 6.). 14. Páni z Holsteina, Veteřova, Drahotuše a Popovic. 15. Páni z Holštejna, Vartnova a Sovince. Časopis Matice moravské XVII, s.287‑300.

ŠTELCL, O., 1962: Geomorfologické poměry Holštýnského poloslepého údolí v Moravském krasu, Československý kras 13, 31‑51, ČSAV Praha.

Trampler, R., 1903, 1904: Die Herren von Holstein. Zeitschrift des deutschen Vereines für die Geschichte Mährens und Schlesiens (dále ZdVGMSch) VII, s.283‑341; VIII, s.47‑118;

Trampler, R,. 1905: Die Burg Holstein bei Sloup. ZdVGMSch IX, s.122‑137.

Vít, J., Hercman, H., 1996: U/Th datování sintrů Holštejnské jeskyně. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1995, Brno, 42-44.

Wankel, H., 1882 : Bilder aus der Mährischen Schweiz und ihrer Vergangenheit. Wien.

ZÁMEK, E., 1994: Bilanční hodnocení krasových oblastí na příkladu Moravského krasu. Ročníkový projekt, Katedra geografie Přírodovědecké fakulty MU v Brně, Brno.

ZÁMEK, E., 1996: Hydrologická bilance řeky Punkvy. Diplomová práce, Katedra geografie Přírodovědecké fakulty MU v Brně, Brno.

ZÁMEK, E., 1996: Hydrologické poměry jeskyně Nová Rasovna. Speleo 22, s. 15‑19, Praha.

ZÁMEK, E., 1997: Hydrologická bilance povodí Punkvy. In: Speleofórum ´97, 14‑17, Praha.

ZÁMEK, E., 1998: Nová silnice do Holštejna? In: Speleofórum ´98, 57‑58, Praha.

ZÁMEK, E., 2005: Bádání nad závislostí hladin Kolena a Macošského sifonu v Nové Rasovně. In: Speleo 41, 22, Praha.

ZÁMEK, E.‑ZATLOUKAL, R., 1993: 26 let práce v Holštejnské jeskyni. Speleo 11, 22‑25. Praha.

ZAPLETAL, J., 1990: Proplavání Macošského sifonu z Nové Rasovny do Spirálky. In: Speleofórum ´90, ČSS, s. 58. Brno.

Zatloukal, R., 1988: Peštera 87 ‑ Mezinárodní jeskyňářský sraz. In: Speleofórum ´88, 71‑72. Brno.

Zatloukal, R., 1992: Varietní komín ve Staré Amatérské jeskyni. In: Speleofórum ´92, ČSS, 29‑31. Brno.

Zatloukal, R., 1993: Šošůvská propast. In: Speleofórum ´93, ČSS, 20‑21. Brno.

Zatloukal, R., 1993: Otevřený dopis redakci Spelea, Speleo 12, 4‑5. Praha.

Zatloukal, R., 1993: Jihlavské podzemí opět kratší. Speleo 13, 24‑26. Praha.

ZATLOUKAL, R., 1994: Jeskyně Holštejnská a závrt č. 74. In: Speleofórum ´94, ČSS, 26‑28. Brno.

Zatloukal, R., 1994: Augustiniánská hrobka pod kostelem sv. Tomáše v Brně, Speleo 14, 38‑40. Praha.

Zatloukal, R., 1995: Záhrobním badatelům a členům ZO 6‑26 zvlášť, Speleo 19, 51‑53. Praha.

ZATLOUKAL, R., 1995: Mongolsko-Aguj 94. In: Speleofórum ´95, ČSS, 44‑46. Praha.

ZATLOUKAL, R. ed., 1996: Speleologie na Holštejnsku, Výzkumy v letech 1986‑1996. Brno.

ZATLOUKAL, R., 1997: Poslední objevy v Holštejnské jeskyni. In: Speleofórum ´97, 12‑13, Praha.

ZATLOUKAL, R., 1998: Souvisí propast Jednička (č. 510) se sondou Pod Jedničkou? In: Speleofórum ´98, 5‑6, Praha.

ZATLOUKAL, R., 1999: Nová otevírka závrtu č. 802 na Šošůvské plošině v Moravském krasu. In: Speleofórum ´99, 11‑13, Praha.

ZATLOUKAL, R., 2001: Závrt č. 68 na Šošůvské plošině v Moravském krasu opět přístupný. In: Speleofórum 2001, 21‑22, Praha.

ZATLOUKAL, R.,‑KOS, P.‑KAMAN, V.‑MAŠTALÍŘ, R., 2001: Průzkum jeskyně V kotýlku v severní části Moravského krasu. In: Speleofórum 2001, ročník XX, 17‑20, Praha.

ZATLOUKAL, R., 2002: Zpráva o činnosti ZO ČSS 6‑15 Holštejnská v roce 2001. In: Speleofórum 2002, ročník 21, 35‑37, Praha.

ZATLOUKAL, R., 2003: Zpráva o činnosti ZO ČSS 6‑15 Holštejnská v roce 2002. In: Speleofórum 2003, ročník 22, 19‑20, Praha.

ZATLOUKAL, R., 2003: Nová Rasovna v Moravském krasu opět delší. In: Speleo 38, 3‑4, Praha.

ZATLOUKAL, R., 2004: Podzemní bivak. In: Magazín Outdoor 2, 9.

ZATLOUKAL, R.‑ ZÁMEK, E., 2004: Jeskyně pravěkých symbolů – objev pokračování Lipovecké chodby v Nové Rasovně v Moravském krasu. In: Speleofórum 2004, ročník 23, 9‑11, Praha.

ZATLOUKAL, R., 2005: Indoor Camp 2004 v Nové Rasovně a jeho outdoorový dopad. In: Speleofórum 2005, ročník 24, 73‑76, Praha.

ZATLOUKAL, R., 2005: Indoor Camp 2003 v Jeskyni pravěkých symbolů v Nové Rasovně. In: Speleo 41, 10‑16, Praha.

ZATLOUKAL, R., 2005: Otevření i zavření Ventaroly v Kamenném žlíbku v jižní části Moravského krasu. In: Speleo 41, 50‑52, Praha.

ZATLOUKAL, R.‑ ZÁMEK, E.‑MRAVEC, P., 2005: Zápisky o Indoor Campu 2004 v Nové Rasovně. In: Speleo 41, 16‑21, Praha.

ZATLOUKAL, R., 2005: Okruh otázek kolem sborníků Speleofóra a publikačně plodného krasového eremity. In: Speleo 42, 40‑41, Praha.


autor: vok2