Valná hromada ČSS

V sobotu dne 11. října se uskutečnila valná hromada České speleologické společnosti. Konala se po čtyřech letech a probíhala od deváté hodiny ranní do odpoledních hodin. Sešlo se 46 delegovaných zástupců základních organizací s oprávněním hlasovat a další zhruba tucet lidí, které zajímá dění ve společnosti. Po akreditaci delegátů zasedlo osazenstvo do předsálí kulturního domu v Sloupu  a prof. Bosák moderátorsky zahájil jednání. Vzhledem k tomu, že se sešlo 46 z celkově možných 66 zástupců, byla valná hromada usnášení schopná.

Předsedové složek ČSS a oborových komisí přednesli souhrnné zprávy o činnosti, z nichž bylo asi nejzajímavější konstatování náčelníka záchranné služby Romana Šebely. Ten informoval, že četnost zásahů SZS je ca. dvakrát za kalendářní  rok a naštěstí za poslední čtyřleté období nebyla zaznamenána smrtelná nehoda v podzemí. Dále byli delegáti informováni o tom, že na logo ČSS, Speleofórum a Speleologickou záchrannou službu byla podána registrace na znak – průmyslový vzor. Z úst předsedy jsme se také dozvěděli, že k letošnímu roku má ČSS 1141 členů, čímž se řadí k největším speleologickým spolkům ve střední Evropě.

Po přijetí souhrnných zpráv odstoupilo předsednictvo aby mohla být sestavena kandidátní listina a voleno předsednictvo nové. Do zahájení volby však proběhlo mnoho diskusí a hlasování. Pozdravit jednající delegáty a odstupující předsednictvo přišel také předseda Slovenské speleologické společnosti Mgr. Bohuslav Kortman.

... a Krajiny 

Členové Vratíkovského krasu prostřednictvím svého delegáta žádali o rozšíření stanov formulací, že ČSS a její členové usilují o :"ochranu přírody a krajiny". Argumentem pro vložení krajinné složky byla možnost vstupovat do řízení například ve vztahu k stavebním a katastrálním úřadům.Žádost vcelku logická, nicméně málo razantně podaná a neobhájená argumenty. Odpovědí bylo mimo jiné i to,že zákon o ochraně přírody a krajiny se přebudovává a může se změnit formulace v názvu "…přírody a krajiny" např. na "enviromentální ochranu" , což by prý znamenalo další změny stanov. Neprůbojný vratíkovský delegát byl odbyt tím, že krajina je pojmově obsažena v přírodě a že změna stanov je komplikovaný proces. Zejména druhý argument vyzněl legračně hned hodinu poté, když se bez mrknutí oka odhlasoval mandát k případné změně sídla sekretariátu a tím i změně této informace ve stanovách.

Web 

Diskutována byla i problematika webových stránek společnosti a předseda všechny přítomné informoval, že na stávajících stránkách prý nebylo možné ani publikovat, ani přidávat dokumenty nemluvě o možnosti přidávat dokumenty pouze pro členy. Dále však delegáty ujistil, že osobně vybral spolehlivou firmu, která v nejbližším možném období zprovozní a naplní profesionální web (za celkových 40 800,- Kč, které uhradí ČSS  ve čtyřiadvaceti měsíčních splátkách). Autoři současného webu, který předsednictvo před rokem poslalo k ledu, alespoň zkusili uvést na pravou míru informace o lhůtách a průběhu realizace nových stránek. Předseda ubezpečil, že po čtyřech letech nejasností bude zanedlouho kvalitní webová prezentace.

Medaile, čestná členství a ocenění 

Předseda společnosti rozdal medaile Za zásluhy o speleologii a diplomy čestného uznání za reprezentaci a zásluhy členům ČSS, jež byli svými základními organizacemi na tato ocenění nominováni. Přítomní si převzali ocenění osobně nebo v zastoupení a zbývající část bude vyhlášena a předána na Speleofóru. Franci Musil poděkoval za uznání, ale nepřevzal si ho z jeho osobního přesvědčení, on němž se dá dočíst na jeho webu

Dále bylo uděleno čestné členství šesti osobám. U Arnošta Hlouška bylo bohužel podmíněno schválením vzniku ZO 6-31, ke kterému nedošlo.Čestné členství znamená krom zproštění od členských poplatků také výraz úcty a poděkování zasloužilým jeskyňářům. 

Seznam nominovaných osob na čestné členství se zkraktou skupiny, která je nominovala : 

 • 5-01 Josef Řehák st.
 • 6-02 František Jakubec
 • 6-05 Drahoslav Říčný
 • 6-09 Michal Piškula
 • 6-14 Vladislav Kahle
 • 6-17 Igor Audy
 • 6-31 Arnošt Hloušek – přichází v úvahu pouze následně po schválení vzniku ZO ČSS 6-31 (viz výše) 

Čestné uznání

 • Jiří Dragoun (1-11) za soustavnou osvětovou činnost o jeskyni Javorka
 • Luděk Vlk a Mojmír Záviška (oba 1-11) za organizování technické pomoci zabezpečení akci na Dolném vrchu
 • Jiří Cihlář a Luboš Slabý (6-05) za obětavou práci
 • Radek Husák (6-09) za několikaletou systematickou činnost v Punkevních jeskyních
 • Oldřich Štos ml. za dlouhodobou prezentaci skupiny
 • František Musil (6-25) a Filip Doležal (6-16) za pomoc při záchraně života

 

Medaile Za zásluhy o speleologii :

 • Karel Novák, Emil Bartoň a Jiří Svozil st. (6-01)
 • Rudolf Cupák (6-05)
 • Arnošt Hloušek (bývalý 6-05)
 • Petr Mazal (7-08)
 • Ivo Kopecký (7-09)
 • Bohuslav Koutecký (6-19) 

 

Zpřístupnění informací o hospodaření  

Karel Kocourek a Martin Přibil zavedli diskusi na téma zpřístupnění informací o nakládání s členskými příspěvky a zpřístupnění podrobností o výdajích společnosti formou transparentního účtu. Někteří zúčastnění pochopili tento požadavek velmi osobně a obraceli jej nesmyslně do roviny nařčení z machinací. Autoři návrhu se několikrát pokusili nastínit výhody účtu, na němž autorizovaní uživatelé vidí hned  online výpis pohybů na účtu počínaje připsáním zaslané částky za členské příspěvky až po možnost vidět výdaje společnosti v průběhu roku. Vzhledem k převládajícímu  vzájemnému nepochopení diskuse po ustala po konstatování, že účetnictví se zpracovává s roční periodicitou a navíc je nepřehledné  

Speleofórum

Ota Šimíček jako zakladatel Speleofóra vyslovil myšlenku oddělení odborné konference Kras a jejího sborníku od Speleofóra do samostatné akce se samostatným sborníkem a termínem konání. Argumentace proti však zněla ve smyslu snižování nákladů na akci konanou souběžně. Dalším argumentem bylo, že pokud by došlo k zániku nebo oddělení odborné konference, vrátily by se odborné příspěvky z oblasti geologie, hydrografie apod. zpět do Speleofóra. 

Dále byl diskutován návrh ZO 6-02 zrušit sborník Speleoforum jako samostatnou publikaci a vydávat jeho obdobu jako speciální číslo časopisu Speleo, které by zdarma dostali členové ČSS. Navrhovateli bylo předsednictvem vysvětleno, že sborník musí zůstat jako komerční tiskovina vzhledem k nejistotě grantů, z kterých je tištěn časopis speleo.

 

Nové základní organizace

Poměrně groteskní situace nastala v momentě, kdy byli vyzváni ke krátkému vystoupení delegáti nových ZO, jež byly schváleny podmíněně formou korespondenčního hlasování před dvěma lety.  Nedostavil se delegát za žádnou z obou ZO, jejichž existence se měla potvrdit hlasováním delegátů valné hromady. Sekretářka společnosti připomněla, že ZO nepodávají výroční zprávy o činnosti a společnost není touto cestou informována o jejich aktivitě. Nebylo tak možné udělat si obrázek o tom, zda skupiny vůbec stojí o potvrzení. Předseda se rozhodnul k vyhlášení přestávky, v které kontaktoval předsedy zmíněných ZO. Za ZO 6-31 Speleologický průzkum poustevník Marek odpověděl předseda Milan Hnízdo v tom smyslu, že tuto věc musí rozhodnout Marek Šenkyřík.  Předseda 7-15 Zlaté hory odpověděl, že není schopen v tuto chvíli jasně říci, zda budou v činnosti pokračovat a zda zaplatí členské příspěvky.

Výše uvedené se asi podstatně promítlo v rozhodování při hlasování, v němž se drtivá většina delegátů rozhodla nepodpořit vznik ani jedné z uvedených ZO.

 

  Zvýšení členských příspěvků

Dalším bodem jednání byl návrh na zvýšení členských příspěvků ze stávajících 400,- Kč na rok na nových 500,- Kč na rok. Jako argumenty padly všeobecně rostoucí ceny  a snaha vytvořit rezervu pro případ, že by například nevyšly granty na časopis Speleo nebo na vydání Speleofóra. Argumenty vyznívají vcelku kontrastně s předchozím konstatováním, že společnost má hodně peněz a také v souvislosti s objednávkou webové prezentace za více jak 40 000,- Kč. 

Pan Igor Audy pragmaticky komentoval zvýšení příspěvků slovy, že mu tato změna ubere lidi na kopání. Dále bylo diskutováno, zda se má ponechat stávající výše členských příspěvků pro individuální členy, kteří platí 800,- Kč na rok. Pro zhruba tucet individuálů nakonec bylo odhlasováno zvýšení příspěvku na 1000,- Kč aby byl zachován princip dvojnásobku skupinového členství.

Volba předsednictva

Během polední pauzy se konzumovala předvolební svíčková ala Tartaros a na tabuli v čele předsálí se rýsovala jména kandidátů do předsednictva, dozorčího sboru a na samotný post předsedy ČSS. Postupně se objevující a záhy mizící jména byla důkazem, že kandidát musí s nominací souhlasit. Ochota dohadovat se ve vlastním volném čase už není nikterak vysoká a proto například na dozorčí sbor byli pouze tři kandidáti na tři požadované pozice a na předsednický post byl nominován pouze současný předseda.

Vzhledem k duplicitě  kandidatury Franciho Musila jak do předsednictva tak do dozorčího sboru bylo zapotřebí volbu rozdělit. Franci nezískal potřebný počet hlasů v předsednictvu a tak mohl pokračovat v navazující volbě do dozorčího sboru, kam byl zvolen spolu s Janem Flekem a Vratislavem Ouhrabkou. Náhradníkem dozorčího sboru byl dovolen Karel Jindra, předseda ZO 3-03.  

Volba předsedy byla díky jedinému kandidátovi bez napětí, zato předsednictvo se obměnilo celkem výrazně. Současná sestava obsahuje Barboru Šimečkovou ze Správy jeskyní ČR, Ing. Petra Poláka – administrátora webu speleo.cz, Mgr. Milana Geršla z redakční rady, FIlipa Kuby Doležala (Tartaros)  jako náhradníka spolu s Tomášem Mokrým . (ZO Pustý žleb 6-25). Staronovými členy se stali Ing. Michal Piškula, RNDr. Radko Tásler a Mojmír Záviška.

Mezinárodní aktivity

Hlasováním delegátů bylo odsouhlaseno, že ČSS nebude členem evropské organizace FSUE (Fédération spéléologique européenne), protože je již členem UIS (International Union of Speleology) a také vzhledem k neúměrně vysokým příspěvkům pro členy FSUE. 

Delegáti také dali mandát předsednictvu aby vyvíjelo zájem o pořádání mezinárodního speleologického kongresu UIS v Brně v roce 2013. Pro Moravský kras to může znamenat mezinárodní akci o počtu až dvou tisích účastníků.

 

Závěr

Po páté odpolední byly vyhlášeny výsledky voleb a staronový předseda oznámil, že následující sud piva je na jeho účet. Prof. Bosák si konečně mohl oddechnout po více jak osmi hodinách profesionálního moderování ředěného sarkastickým humorem. Nové předsednictvo se na místě sešlo a současně začala neformální kultura a konzumace. Mnoho lidí odjelo po jednání domů, zvláště delegáti z Českého krasu. 

Dá se říci, že porcedurální část se na čtyři roky uzavřela. Zvolili jsme si, co jsme zvolili  a nastal čas vrátit se ke krumpáčům, palicím, lanům – no prostě k praktické jeskyňařině. Možná je v tom i špetka nečekaného moudra, že se řadoví jeskyňáři nemají starat o nakládání s financemi a mají jen platit a kopat. 

 Související odkazy:

 

 

autor: admin2