SPRÁVA Z VRTU pri Čachtickej jaskyni

Moja spolupráca s Katedrou geodetických základov na Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave začala po tom, ako som oslovil vtedajšieho jej vedúceho Doc. Ing. M. Mojzeša, PhD. Zaujímalo
ma, či by bolo možné pomocou gravimetrie (ktorej princípy som sa dozvedel pri štúdiu Geodézie
a kartografie na tejto škole) ukázať obraz podzemia, prípadne dokázať prítomnosť podzemného priestoru.
Keďže u nás to ešte nikto nevyskúšal, dohodli sme sa, že ja územie zmapujem, vytýčim štvorcovú sieť bodov
s intervalom 3m a oni prídu s gravimetrom a urobia mikrogravimetriu.
 

Vybral som si lokalitu Štepnica na Čachtickej planine a v roku 2004 prebehli tieto merania ( na obr.1- modrá
sieť na lokalite Štepnica). S Doc. Mojzešom vtedy prišiel odborný asistent Ing. Juraj Janák, PhD, ktorý
meranie vykonal a koncom roka mi poslali správu z merania.

Hlavne Ing. Janáka problematika zaujala natoľko, že sme sa dohodli na pokračovaní výskumu s tým, že
merania budú zároveň použité v diplomových prácach. V roku 2005 som zmapoval okolie vchodu do
Čachtickej jaskyne spolu s blízkymi závrtmi a vytýčil som sieť bodov s intervalom 9m (obr.1- modrá sieť na
lokalite pri Čachtickej jaskyni).


Viac v prílohe…
(fotografie a mapky)

autor: admin2