Správa o činnosti rok 2005

2005

Členovia skupiny svoju praktickú činnosť realizovali hlavne
na lokalitách Landrovec, Čachtická jaskyňa, Beckovská jaskyňa, Jesenského duby
3 a Sonda nad Megerom. V Čachtickej jaskyni sa zamerali na
objavovanie nových priestorov a možného postupu cez zával. Pre obťažnosť
pohybu v jaskyni boli za pomoci členov zhotovené rebríky oceľovej
konštrukcie a následne osadené v jaskyni. V decembri sa vykonala
oprava hlavného uzáveru jaskynného vchodu, ktorý bol mierne poškodený činnosťou
iných záujmových skupín. Na lokalite
Landrovec členovia skupiny pod vedením
P.Pospíšila pokračovali v prekopávaní závalu na konci Starej chodby.
Postup im sťažuje vyťažený materiál, ktorý treba najprv presunúť pod uzáver jaskyne
a potom ho dostať na povrch. Sonda Jesenského duby 3 sa ukázala v tomto
roku ako perspektívna na postup a objavenie nových priestorov. Pre jemný a zväčša
suchý materiál, ktorý tvorí väčšiu časť sondy, bolo potrebné budovať
výstuhu sondy a postupne zaisťovať
každý jeden meter oceľovými lešenárskymi rúrkami. Koniec sondy vypĺňajú z väčšej
časti malé , vodou opracované bloky kameňov a je cítiť výrazný prievan. S príchodom
zimy sa práce prerušili. V lokalite
Čachtická planina sa pod vedením člena skupiny Ing. Poláčka vykonávalo polohové
a výškové meranie priestoru medzi priepasťou Štepnica a vchodom do Čachtickej
jaskyne. Gravimetrickým meraním, ktoré po zložitých a presných prípravách
následne vykonali pracovníci Katedry geodetických základov Stavebnej fakulty
STU Bratislava a Univerzity Komenského Bratislava, sa získa presná- digitálna
mapa terénu nad Čachtickou jaskyňou a okolím. Na ostatných lokalitách sa členovia
skupiny zaoberali prieskumnými, mapovacími a výkopovými prácami. Svoju
aktivitu venovali aj zaškoleniu a oboznámeniu nových záujemcov .

Ján Pažitný, tajomník OS