Speleofotografia 2008

S P E L E O F O T O G R A F I A 2008

14. ROČNÍK SÚŤAŽNEJ VÝSTAVY

FOTOGRAFIÍ S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

Doba trvania: 5. 11. – 7. 12. 2008

Miesto: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Školská
ul. č. 4, Liptovský Mikuláš

Tlf.: 044 / 552 20 61, 552 45 58, 552 45 59

Usporiadateľ:

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Slovenská speleologická spoločnosť, Správa
slovenských jaskýň

Mesto Liptovský Mikuláš

Poslanie:

Umeleckou fotografiou prezentovať prírodné hodnoty a záujem človeka o kras a jaskyne.

Podmienky súťaže:

 • zúčastniť sa môžu všetci
  záujemcovia o speleologickú foto­grafiu.
 • prihlásiť možno čiernobiele a farebné
  fotografie formátu 18 × 24 cm a väčšie.
 • na
  zaslaných fotografiách sa musí na zadnej strane uviesť meno autora, presná
  adresa a názov fotografie; fotografie sa zasielajú s vyplneným prihlasova­cím
  lístkom v tvrdom obale; za poškodenie fotografií počas prepravy usporiadateľ
  súťaže neručí.
 • jeden účastník môže do
  súťaže prihlásiť najviac 10 prác.
 • z dôvodu vydania katalógu
  výstavy žiadame autorov o zaslanie stručného životopisu – charakteristiky (dá­tum,
  miesto narodenia, záľuby), výstavy, ktorých sa autor zúčastnil, prípadne
  ocenenia svojich prác.

Práce zasielajte na adresu:

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

SPELEOFOTOGRAFIA 2008

Školská ul. č. 4

031 01 Liptovský Mikuláš

Slovenská republika

Kalendár súťaže:

uzávierka súťaže: 30. 9. 2008

vernisáž a odovzdanie cien: 5. 11. 2008

vrátenie fotografií: do 30. 1. 2009

Vyhodnotenie súťaže:

Práce zaslané do
súťaže posúdi odborná porota. Víťazné foto­grafie budú ocenené vecnými cenami a
diplomami. Usporiada­telia odovzdajú ocenenia na slávnostnej vernisáži výstavy.
Každý súťažiaci dostane katalóg a certifikát o účasti.

SLOVENSKÉ MÚZEUM
OCHRANY PRÍRODY A JASKYNIARSTVA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Špecializované
ústredie múzejnej práce pre ochranu prírody a jaskyniarstvo v Slovenskej
republike

 • zhromažďuje, vedecky spracováva, vyhodnocuje, od­borne
  spracováva a ochraňuje hmotné doklady a do­kumenty o vývoji a súčasnom stave
  ochrany prírody a jas­kyniarstva,
 • organizuje výstavy a kultúrno-výchovné programy
  prísluš­ného odborného zamerania, venuje sa prednáškovej čin­nosti zameranej na
  ochranu prírody a jaskyniarstvo,
 • ústredná evidencia a dokumentácia chránených častí prí­rody, jaskýň a
  ostatných krasových javov,
 • špecializovaná odborná knižnica (ochrana prírody,
  kras, spe­leológia, muzeológia a príslušné disciplíny),
 • vydáva periodiká Naturae tutela, Slovenský kras, Sinter a ďalšie
  publikácie.

autor: admin1