Podzemní objekt severně od vrchu Hradiště v Krušných horách

Dnes (1.10.2013) byl téměř po půl roce navštíven "tajemný" podzemní objekt
cca 1,5km na SSV od vrchu Hradiště (594 m n. m.) v Krušných horách nad Chomutovem.
Nadmořská výška lokality je okolo 480 m n. m. a nalézá se v pravém svažitém břehu bezejmenného potůčku.
V době objevu dne 26.4.2013 byl otvor do podzemí neprůlezný, ač za ním byla vidět volná prostora.
A tak nadešel konečně čas se tomuto lákavému tajemství podívat na zoubek.

Vybaveni lopatou a pajsrem jsme se s kolegou vydali do lesů,
kterými se jako had vine v několika serpentinách horská trať z Chomutova do Vejprt.
Oproti jaru byl potůček téměř vyschlý.
Ihned po příchodu jsme se pustili do rozšiřování nenápadné díry.
Vrchní část vstupu tvoří pevná skalní klenba, tvořená muskovit-biotitickou ortorulou krušnohorského krystalinika.
Počvu pak hlinitý sediment, prorostlý kořeny stromů, s občasnými kameny.
Zahlubováním se ukázalo, že se otvor rozšiřuje do stran.
Během několika okamžiků již bylo možné se naplazit dovnitř.
Samotná prostora má rozměry cca 2,5 x 1,5m (delší rozměr pararelně s údolíčkem) o maximální výšce kolem 60cm.
Vrstvy horniny se uklánějí zhruba severozápadním směrem pod úhlem cca 20°.
Strop je v podstatě plochý, kopírující uvedenou vrstevnatost.
Počvu sice tvoří stejné hlinité sedimenty jako ve vstupu a před ním, již bez přítomnosti kořenů,
ale naopak s příměsí většího množství štěrkovité načechrané frakce.
V jednom místě dokonce vegetila plodnice nějaké blíže neurčené houby.
Je evidentní, že prostora byla postupem času z podstatné časti zanesena naplaveninami z potoka,
který proteká bezprostředně před vchodem.
Protější vnitřní stěna vůči vchodu je poznamenána přirozeným odrolováním, jinak je prostora zcela kompaktní.
Po dnešní rekognoskaci stále není jasná geneze této dutiny. Nabízejí se v zásadě dvě možnosti:

1.  jedná se o přírodní výklenek, vytvořený erozní činností potůčku.
Vzhledem k teoretickému značnému zanesení sedimenty by šlo uvažovat
i o jeho rozsáhlejším profilu podél potoka (jakémsi "pohřbeném abri").
Ovšem vodnatost a mělké zahloubení ůdolíčka tomu moc nenasvědčují.

2.  dutina je vytvořena lidskou činností. Časové období nelze odhadnout, stejně tak účel takového díla.
Malou indicií by možná mohly být náznaky antropogenní činnosti jen o pár metrů níže po proudu potoka,
ve stejném břehu jako popisovaná díra. Nacházejí se tam nevýrazné terénní nerovnosti a prohlubně.
Každopádně během zahlubování nebyly nalezeny žádné artefakty lidského původu.

K definitivnímu rozřešení by tak mohlo přispět maximální zahloubení prostory,
a to jak na úroveň potoka, tak paralelně do stran. 

 

VIDEO:
díra pod Hradištěm

 

autor: speleology