Okraje mapových listů Komen-33 (2B 22-33), Komen-34 (2B 22-34) a Komen-35 (2B 22-35)

Okrajové listy

Na listech map Komen-33, Komen-34 a Komen-35 je zájmová oblast občiny Miren-Kostanjevica reprezentována pouze úzkým pruhem území při severním okraji těchto listů. Zbývající většinová část těchto mapových listů pak spadá do občiny Komen, správní jednotky (upravna enota) Sežana, a je již mimo oblast našeho zájmu. Jižní část mapových listů zaujímá území Itálie. Všechny údaje a informace o listech Komen-33, Komen-34 a Komen-35, uváděné v této zprávě, se proto týkají pouze tohoto pruhu území náležejícího k občině Miren-Kostanjevica.

 

Kromě uvedených okrajových částí listů Komen-33, Komen-34 a Komen-35 zasahuje jihozápadní cíp občiny Miren-Kostanjevica ještě do nepatrné okrajové části listu Komen-31,32, kde tvoří malý proužek území v délce 650 m a šířce 8 až 17 m. Průzkum v této malé části území nebyl zatím proveden a bude realizován při průzkumu sousedního severního listu Komen-21,22.

 

1.1. Mapový list Komen-33

Na listu Komen-33 je území občiny Miren-Kostanjevica tvořeno pruhem 17 až 120 m širokým. Ve směru V – Z je vymezen souřadnicemi Y = 5 392 000 až 5 394 250, na S je omezen souřadnicí X = 5 076 000 a jižní omezení tvoří hranice občiny Miren-Kostanjevica. 

Nejvyšším bodem na území listu Komen-33 je vrcholové návrší kopce Govec na východním okraji listu: 287 m n.m. Nejnižší místo se nalézá na západním okraji listu, ve svahu na hranici občiny: 194 m n.m.

Oblast je tvořena okrajem mírně zvlněné krasové planiny. Část povrchu je porostlá lesem s velmi hustým a místy obtížně prostupným křovinným podrostem, v okolí obce Sela na Krasu se střídají louky, pastviny a zahrady.

Na území listu se v rámci občiny Miren-Kostanjevica nenacházejí žádné obce a oblast spadá do katastrálního území Sela na Krasu.

 

1.2. Mapový list Komen-33 – lokality

Na území mapového listu Komen-33 se v rámci občiny Miren-Kostanjevica nenachází žádná lokalita evidovaná ve slovinském registru jeskyní (Kataster jam JZS).

Průzkumem bylo registrováno celkem 9 podzemních objektů. Z tohoto počtu je pouze 1 jeskyně, 6 umělých kaveren a 2 jeskyně upravené na umělou kavernu

1.2.1. Jeskyně a propasti 

V oblasti listu Komen-33 byla nalezena pouze jedna malá bezvýznamná jeskyňka v délce 2 m. 

1.2.2. Umělé kaverny a jeskyně upravené na umělou kavernu  

Umělé vojenské kaverny a jeskyně upravené na umělé kaverny jsou prakticky jedinými zaregistrovanými podzemními jevy v této oblasti. Většinu objevených kaveren představují pouze krátké jednoduché vstupní chodby v různém stadiu vyražení, jejichž délka nepřesahuje 10 m. Výjimku tvoří pouze lokality 33-01 a 33-02, obě shodně 13 m dlouhé. Umělá kaverna 33-01 je tvořena rozdvojenou chodbou, jejíž jedna větev je zakončena malou prostorou. Umělou kavernu s pozůstatky jeskyně 33-02 tvoří třikrát zalomená chodba s několika krasovými chodbičkami.

 

2.1. Mapový list Komen-34

Na listu Komen-34 je území občiny Miren-Kostanjevica tvořeno pruhem 50 až 500 m širokým. Ve směru V – Z je vymezen souřadnicemi Y = 5 394 250 až 5 396 500, na S je omezen souřadnicí X = 5 076 000 a jižní omezení tvoří hranice občiny Miren-Kostanjevica. Nejvyšším bodem na území listu Komen-34 je vrch Govec na západním okraji listu: 288 m n.m. Nejnižší místo se nachází v suchém údolí na hranici občiny při východním okraji listu: 166 m n.m.

Oblast má charakter mírně zvlněné krasové planiny. Většina povrchu je porostlá lesem s velmi hustým a místy obtížně prostupným křovinným podrostem.

Na území listu se v rámci občiny Miren-Kostanjevica nenacházejí žádné obce a oblast spadá do katastrálních území Sela na Krasu a Vojščica.

2.2. Mapový list Komen-34 – lokality

Na území mapového listu Komen-34 se v rámci občiny Miren-Kostanjevica nachází 1 lokalita evidovaná ve slovinském registru jeskyní (Kataster jam JZS).

Nově zde bylo registrováno dalších 29 podzemních objektů, celkem je na tomto listu registrováno 30 podzemních objektů. V tomto počtu je zahrnuta i jedna umělá kaverna 34-26, která se již nalézá těsně za hranicí občiny, ale byla již v evidenci ponechána. Téměř všechny evidované objekty představují umělé vojenské kaverny (26) nebo jeskyně upravené umělou kavernou (3). Zjištěna byla pouze 1 malá propástka či jeskyně.

Mimo oblast občiny Miren-Kostanjevica byl na území listu Komen-34 proveden ještě orientační průzkum výrazné rokle v jižním úbočí planiny, která se nachází severně od Brestovice pri Komnu (místní časti Gorenja Brestovica) a vybíhá ze sedla mezi vrchy Govec a Veliki vrh. Při tomto průzkumu nebyly v rokli zjištěny žádné krasové jevy ani umělé kaverny.

2.2.1. Jeskyně a propasti  

Z přirozených krasových jevů bylo na území listu Komen-34 nalezeno pouze zasucené ústí jedné malé jeskyňky či propástky s náznakem pokračování malou chodbičkou. 

Propast, evidovaná v Katastru jam JZS jako Jensova jama, je ve skutečnosti propast spojená s umělou kavernou a je zmiňována v následující kapitole.

2.2.2. Umělé kaverny a jeskyně upravené na umělou kavernu  

Prakticky jedinými zaregistrovanými podzemními jevy v této oblasti jsou umělé vojenské kaverny a jeskyně upravené umělou kavernou.

Lokalita č. 34-07 je v Katastru jam JZS evidována jako propast Jensova jama (7107) s hloubkou 25 m. Ve skutečnosti se jedná o propast hlubokou 8 m, která na dně přechází do 18 m dlouhé umělé kaverny.

Lokalita č. 34-15 představuje umělou kavernu s několika odbočkami, v níž se zachovaly výrazné pozůstatky původní krasové jeskyně.

Umělé kaverny zůstávají v oblasti jako výrazné memento 1. světové války. Kaverny vybudované do konečné podoby jsou nejčastěji tvořeny centrální obyvatelnou prostorou, zpřístupněnou dvěma paralelními, obvykle dvakrát zalomenými vstupními chodbami. Kaverny vyražené do této finální podoby se však v této oblasti vyskytují minimálně, řada z nich je menších rozměrů a obvykle chybí zalomení vstupních chodeb. Většinu registrovaných kaveren představují pouze vstupní chodby v různém stadiu vyražení. Kaverny jsou situovány převážně do stěn závrtů, které představují často jediné, aspoň částečně vertikální prvky v krajině.

Mezi umělými kavernami je nejdelší kaverna označená 34-24, s několika odbočkami a s celkovou délkou 62 metrů.  

 

3.1. Mapový list Komen-35

Na listu Komen-35 tvoří území občiny Miren-Kostanjevica pruh 400 až 500 m široký a 1620 m dlouhý. Na V je omezen souřadnicí Y = 5 396 500, na S souřadnicí X = 5 076 000, jižní a východní omezení tvoří hranice občiny Miren-Kostanjevica.

Nejvyšší bod na území listu Komen 35 se nalézá v oblasti Pirčji dol v nejvýchodnější části občiny při severním okraji listu: 311 m n.m. Nejnižším místem je úpatí krasové planiny na okraji občiny severozápadně od osady Vale: 157 m n.m.

Na území listu se v rámci občiny Miren-Kostanjevica nenacházejí žádné obce a oblast spadá do katastrálního území Vojščica.

Oblast tvoří okraj a svah mírně zvlněné krasové planiny. Většina povrchu je porostlá lesem s velmi hustým a místy obtížně prostupným křovinným podrostem.

3.2. Mapový list Komen-35 – lokality

Na území mapového listu Komen-35 se v rámci občiny Miren-Kostanjevica nenachází žádná lokalita evidovaná ve slovinském registru jeskyní (Kataster jam JZS).

Celkem zde bylo registrováno 5 podzemních objektů, ve všech případech se jedná o umělé kaverny.

3.3.1. Jeskyně a propasti  

V oblasti listu Komen-35 nebyla nalezena žádná přirozená jeskyně nebo propast. Pouze lokalita 35-01 může být ústí malé zasucené propasti nebo umělé kaverny.

3.3.2. Umělé kaverny a jeskyně upravené na umělou kavernu  

Umělé vojenské kaverny představují jediné zaregistrované podzemní jevy v této oblasti. Z nich pouze kaverna 35-03 dosahuje větší délky (30 m), zbývající kaverny reprezentují krátké chodby v různém stadiu vyražení s délkou do 7 m.

 

 

autor: lukas