Nová ČOV v Březině – geologie 2007

Jistě jste si někteří z vás všimli, že jižně od obce Březina byla v nedávné době zahájena 1. etapa výstavby čističky odpadních vod. Spekulace a dohady kolem vykopané jámy (zejména poslední, o možné přítomnosti archeologických objektů) mě donutily, abych si dosud otevřené profily osobně prohlédl a zdokumentoval.

Na severním profilu je patrná sedimentační sekvence fluviálních sedimentů, které vyplňují záhyb Březinského údolí ve směru k hájence a Knechtovu lomu. Černohnědě zbarvená vrstvička(asi 1/4 horní části P)vyvolala dojem, že se jedná o poškozený archeologický objekt s plochým dnem. Detailní prohlídkou se však ukázalo, že jde o geologickou anomálii, související s postupným ukládáním sedimentů vodním tokem, jehož původ nelze zatím přesněji určit. Zdá se však, že by se mohlo jednat o sedimenty podobné písčitým až štěrkovitým vrstvám, které vyplňují horní třetinu nebo polovinu Propástky v j. Malý lesík. Na severním profilu výkopu je při jeho východním okraji patrné těleso šedozelených jílů (báden?), které bylo pravděpodobně zčásti odstraněno a odneseno vodním tokem. Útržky takto zbarvených jílů lze vysledovat opět na dokumentovaném profilu j. Malý lesík, což v nejlepším případě potvrzuje redepozici tercierních sedimentů zmíněného charakteru v jeskyni, a to prosím nejdříve v období pliocénu (nutná konzultace s geology).

autor: admin1