Mapový list Komen-25 (2B 22-25)

Území listu Komen-25 je ve směru V – Z vymezeno souřadnicemi Y = 5 396 500 až 5 398 750 a ve směru S – J 

Komen 25

souřadnicemi X = 5 076 000 až 5 078 000. Plocha listu činí 6,75 km2.Na území listu se nacházejí obce Temnica, Novelo a Vojščica. V rámci občiny Miren-Kostanjevica zahrnuje oblast mapového listu Komen-25 katastrální území Temnica, Vojščica a při severovýchodním okraji listu část katastrálního území Lipa. 
Oblast má charakter mírně zvlněné krasové planiny s četnými závrty. Nejvyšším bodem na území listu Komen-25 je ploché návrší v obci Temnica, v místní části zvané Križada: 407 m n.m. Nejnižší místo na území listu se nalézá JV od Vojščice – Dolnja Vas v místě zvaném Dolince: 274 m n.m. Převážná část povrchu je zarostlá bujnou středomořskou vegetací s velmi hustým a místy obtížně prostupným křovinným podrostem.

Občina Miren-Kostanjevica

1. Lokality

Na listu Komen-25 se nachází celkem 10 lokalit zapsaných ve slovinském registru jeskyní (Kataster jam JZS). Jedná se o 8 jeskyní, resp. propastí, 1 kavernu a 1 kavernojeskyni. Nově pak bylo registrováno dalších 132 podzemních objektů. Na listu Komen-25 je nyní registrováno celkem 142 podzemních objektů. Z tohoto počtu je 66 jeskyní či propastí, 62 kaveren a 14 kavernojeskyní.

1.1. Jeskyně a propasti

Na území mapového listu Komen-25 se nenachází žádný větší jeskynní systém. V oblasti se setkáváme převážně s propastmi či velmi strmě ukloněnými chodbami. Nejhlubší propastí v celé oblasti je SRT I. (Budna jama). Oficiální údaje hovoří o hloubce 170 m. Jak se ovšem ukázalo při mapování některých dalších registrovaných propastí, jsou udávané oficiální hloubky v řadě případů nadhodnoceny (v průměru o 10 m). U propastí, které jsme přemapovali, jsou již uváděny naše ověřené údaje. Nám se podařilo propast SRT I. zmapovat do hloubky 62 m. V této hloubce jsme narazili na poměrně nestabilní suťový kužel, který další sestup znemožnil. Druhou nejhlubší propastí je Elektro brezno. Jedná se o 86 m hlubokou propast, která byla objevena v roce 2004 po samovolném propadu u dna jednoho ze závrtů. Propast je tvořena dvěma stupni o hloubce 10 a 76 m. U dna se propast otvírá do velké dvorany se zasuceným dnem. Kromě těchto dvou propastí se na listu Komen-25 nachází ještě další tři propasti s hloubkou větší než 30 m. Horizontální či mírně ukloněné chodby jsou zde zastoupeny ve výrazné menšině, nedosahují větších délek a obvykle končí po několika metrech sedimentovou zátkou nebo kamennými bloky.Největší jeskyní je Krompirjeva jama, částečně upravená drobnými antropogenními zásahy za 1. světové války. Jeskyně je tvořena jedním dómem o velikosti 27 × 21 m, vysokým 6,5 m. Z tohoto dómu vede na povrch 6 m vysoký, uměle vyražený komín, sloužící kdysi jako pozorovatelna. V severní části vybíhá 14 m dlouhá, klesající a značně zasucená chodba. Dno jeskyně bylo uměle zvýšeno a pokryto silnou vrstvou suti, čímž byla zakryta případná pokračování jeskyně. V současné době je Krompirjeva jama dlouhá 60 m při převýšení 20 m.Významnou horizontální jeskyní je jeskyně č. 25-14 (pracovně nazývaná Hobitín), tvořená skupinou několika nepříliš vzdálených drobných jeskyněk, včetně bezstropých, které v minulosti prokazatelně tvořily jeden systém. Celkový součet délek chodeb těchto jeskyněk činí 48 m. Mezi nejdelší souvislé horizontální jeskyně v oblasti patří 24 m dlouhá Fajfkova jama (č. 25-13), 20 m dlouhá přírodní část kavernojeskyně č. 25-53 a 18 m dlouhá jeskyně č. 25-18 se zbytky poškozené krápníkové výzdoby.

1.2. Kaverny a kavernojeskyně

Kaverny a kavernojeskyně zůstávají v oblasti jako výrazné memento 1. světové války. Frontová linie Sočské fronty končila poblíž Kostanjevice na Krasu a Vojščica a Temnica sloužily jako vojenské zázemí. Kaverny vybudované do konečné podoby jsou nejčastěji tvořeny dvěmi rovnoběžnými, dvakrát zalomenými vstupními chodbami, které ústí do velké centrální obyvatelné prostory. Kaveren vyražených do finální podoby se zde nachází pouze devět. Většinu registrovaných kaveren představují pouze vstupní chodby v různém stadiu vyražení. Ve dvou případech byly dokumentovány rovné kaverny propojující dva sousední závrty. Na listu Komen-25 se také nacházejí další čtyři podzemní vojenské objekty, které svým významem převyšují ostatní. Nejdelším z nich je 215 m dlouhá kaverna č. 25-135, kterou tvoří systém několika rozvětvených chodeb, nacházející se pod vrchem Tabor nedaleko hřbitova ve Vojščici. Kaverna č. 25-137 na severním okraji Vojščice byla  podzemní nemocnicí. Jedná se o 67 m dlouhý systém chodeb, jehož hlavní část je tvořena 28 m dlouhou, 3 až 4 m širokou a 2,5 m vysokou chodbou, ve které bylo lůžkové oddělení pro nemocné asijskou chřipkou. Jihozápadně od Temnice nedaleko Krompirjevy jamy se nalézají pozůstatky velkého muničního skladu, který byl vybudován výrazným rozšířením jeskyně v jednom ze závrtů. Pozůstatky tohoto skladu jsou v registru jeskyní JZS vedeny jako dva samostatné objekty – Pečina při jamah (Municijska jama I) a Temniška kaverna (Municijska jama II). V jižní části závrtu leží Pečina při jamah – 37 m dlouhá kaverna se třemi vchody. V severní části závrtu se pak nachází Temniška kaverna. Jedná se o 130 m dlouhou kavernu vzniklou rozšířením původní jeskyně. Z této původní jeskyně dnes zbyla pouze drobná, strmě klesající, 20 m dlouhá chodbička v počvě u jedné ze stěn.

autor: Uzel