Historie bádání skupiny

Jsou skupiny, které se pohybují všude možně a jsou skupiny, které jsou pevně spjaté s určitým místem či oblastí. Naše skupina je ten druhý případ. S Holštejnem a holštejnskem jsme za ta léta srostli nejenom díky jeskyním, ale mnozí i svým životem mimojeskyňářským. Skupinou prošly za těch čtyřicet let stovky lidí, bohužel řada z nich se do naší oblasti už nikdy nepodívá. Mnoho dalších, i když už nebádají, se přijíždí alespoň občas podívat, pozdravit kamarády, popít a podobně. Přináším zde alespoň heslovitý přehled těch čtyřiceti let z pohledu bádání v dírách:
 •  1966 Po objevu Holštejnské jeskyně byla založena Holštejnská výzkumná skupina, která byla organizačně začleněna do Speleoklubu Brno. Pracovalo se také v závrtech č. 2 V Sýčkách a č. 66.
 • 1967 Vyraženo prvních dvacet metrů průkopu v Holštejnské jeskyni. Pracovalo se v závrtech č. 2 V Sýčkách, č. 66 a č. 68.
 • 1968 Objeveny volné prostory v závrtech č. 70, č. 71 (90 m hluboká propast) a v Černém závrtu. Pracovalo se i v závrtu č. 66, v Holštejnské j. a byla otevřena Šošůvská propast.
 • 1969 Objevena jeskyně Lipovecká ventarola (tři dómy, celk. hlouba 50 m). Objeveno 35 m chodeb v Diaklasové j. ve Staré Rasovně. Práce prováděny v Holštejnské j. v závrtech č. 77 a v Černém. Na expedici ve Slovenském krasu objeveny volné prostory v Drienovské vyvěračce.
 • 1970 Hlavní práce v Černém závrtu. V Jedničce bylo po odtěžení závalu dosaženo hloubky 27 m
 • 1971 V Jedničce postoupeno do hlouby 33 m. Obnovena těžba v Holštejnské j. Práce v závrtu č. 59 (Ponor u Trojičky). Provedena rekonstrukce šachty do Dómu Objevitelů ve St. Amatérské.
 • 1972 Hlavní práce v Holštejnské jeskyni, v závrtu 13 C a ve Staré Amatérské j.
 • 1973 Položeny kolejnice v Holštejnské j., ve vzdálenosti 84 m od vchodu zastižena skalní stěna a objeven Řícený dóm. V závrtu č. 68 postoupeno do hloubky 12,5 m. V N.Rasovně objeveno 70 m v Marianovské chodbě. Spolupráce v Amatérské j.
 • 1974 Hlavní práce v Holštejnské a v Amatérské jeskyni.
 • 1975 V Holštejnské j. menší objevy v okolí Říceného dómu a před jeskyní postavena pracovní bouda. V závrtu č. 68 ražena nová šachta do hloubky 20 m. Mapování v Amatérské j.
 • 1976 V Holštejnské j. menší objevy v okolí Říceného dómu. V Nové Rasovně vybudovány bariéry na stupních, instalovány kovové žebře a uzavřen vchod. V závrtu č. 68 zahloubena šachta do 27 m. Zahájeny práce v j. Příční.
 • 1977 Objeveno cca 200 m chodeb v horních a středních patrech N. Rasovny. V ponoru N. Rasovna objevena jeskyně Apačova puklina (40 m). V šachtě závrtu č. 68 dosaženo hloubky 45 m.
 • 1978 Objevena jeskyně s vodním tokem v závrtu č. 68, délka 300 m. Otevřen závrt č. 60; v hloubce 13,3 m dosaženo volných prostor, celková hloubka 33 m. Bádáno také v N. Rasovně a v Trativodné j.
 • 1979 V závrtu č. 60 objeven propasťovitý systém do hloubky 92 m. Menší objevy v j. 68 a v N. Rasovně. Zahájeny práce v závrtu č. 67. Založena ZO ČSS 6-15 Holštejnská (do té doby jsme působili jako pracovní skupina Speleoklubu Brno).
 • 1980 Pokračování práce a menší objevy v závrtu č. 60. Hloubeny šachty v závrtech č. 61, 63 a 67.
 • 1981 Práce pokračovaly v závrtech č. 61, 63, 67 a 70.
 • 1982 Objeveno 35 m v Marianovské ch. v N. Rasovně. Práce v závrtech č. 63, 67, 70 a Černý.
 • 1983 Zahájeny práce v j. Nezaměstnaných. Zasypána šachta do j. 68. Prokopán lepší přístup do Lipovecké chodby v N. Rasovně. Menší objevy v závrtech č. 63 a 67 a ponoru N. Rasovna. V Černém závrtu dosaženo hloubky 35 m.
 • 1984 Pokračování výkopů v j. Nezaměstnaných. V závrtu č. 67 dosaženo hloubky 42 m.
 • 1985 Pokračování výkopů v j. Nezaměstnaných. V Keprtově j. objeven 36 m vysoký komín a proveden čerpací pokus – objeveno 27 m chodeb. Práce také v závrtech č. 59, 63, 67 a 70.
 • 1986 Propojena j. Nezaměstnaných s j. Holštejnskou (jedná se o jednu jeskyni, ponechán název Holštejnská). V závrtu č. 67 prokopáno do hloubky 50 m.
 • 1987 Pokračování ražby v Holštejnské j.V závrtech č. 68 a 59 U Trojičky instalovány skruže a v závrtu č. 59 postoupeno o 13 m.
 • 1988 Zahájen systematický průzkum Staré Amatérské j., mapování celé lokality. Objeveno cca 100 m chodeb. Ražení v Holštejnské j. Kopána sonda v Patronové j. Podařilo se proplavat Macošský sifon v N. Rasovně (ZO 1-05, Geospeleos).
 • 1989 Výrazný postup v průkopech v Holštejnské j., ve spodních patrech objeven Martinův dóm. V Nové Rasovně průzkum ve II. komoře Macošského sifonu (objeveno 18 m chodby). Objeveno pokračování Komínové ch. (20 m). Pokračoval výzkum St. Amatérské j. – mimo jiné objeven Varietní komín (výška 105 m).
 • 1990 Zahájeno kopání tzv. Sondy pod Jedničkou. Pokračování těžby v Holštejnské j. Pokračování v objevech ve Varietním komínu, lezení dalších komínů a pokračování mapování ve St. Amatérské.
 • 1991 V Sondě pod Jedničkou dosaženo hloubky 25,5 m a objeveno cca 30 m chodeb. Pokračování těžby v Holštejnské j. Ve St. Amatérské objeveno asi 70 m chodeb a pokračováno v lezení komínů. Byla nám zcizena základna.
 • 1992 Ražení v Holštejnské j. V Sondě pod Jedničkou dosaženo hloubky 30 m a předřevena celá šachta. Ve St. Amatérské dolezeny zbývající komíny a pokračováno v mapování. Otevřena Šošůvská propast, dosaženo hloubky 50 m. V Nové Rasovně práce hlavně v Lipovecké ch.
 • 1993 V Holštejnské j. ražena rozrážka č. 18 s objevy několika komínů a Dómu vypuštěných rybníků. KOPMANIÁDA. Ve St. Amatérské dokončeno mapování. V N. Rasovně objeven Sintrový komín a objeveno neprůlezné propojení s j. Příční.
 • 1994 V Holštejnské j. pokračování výkopů v rozrážce č. 18 pod závrtem č. 74. Ve St. Amatérské doměření některých chodeb. V Šošůvské propasti pokračování hloubení. Celková rekonstrukce sestupu v N. Rasovně (nové kovové plošiny a žebříky).
 • 1995 Pokračování v rozrážce č. 18 v Holštejnské j. s dalšími dílčími objevy. Pokračování těžby v Šošůvské propasti. V N. Rasovně vylezeno několik komínů a objeveno další pokračování Komínové ch.
 • 1996 Objevy v rozrážce č. 18 v Holštejnské j., 37 m chodby. Bylo nám zamezeno bádání v N. Rasovně a v Sondě pod Jedničkou a zcizen materiál v těchto jeskyních. Hlavní prací v tomto roce byla stavba nové základny.
 • 1997 Zahájeny práce v závrtu č. 66. Pokračování prací v Holštejnské j. a v Šošůvské propasti. Dokončena stavba nové základny.
 • 1998 Hlavní práce v závrtu č. 66. V Holštejnské j. pokračování v rozrážce č. 18. V Šošůvské propasti hlavně rozšířeny úžiny a vybudováno nové uzavření vstupu. Provizorní zajištění šachty v Černém závrtu. Podíleli jsme se na objevu propasti Havran (–180 m, masiv Ohniště, N. Tatry).
 • 1999 Hlavní práce v závrtech č. 60, 66 a 70. V Holštejnské j. postup v rozrážkách č. 18 a 19. Spolupráce se ZO 6-12 na Mechovém závrtu. Na Slovensku hl. práce v Propasti Havran. Do základny byla zavedena elektřina.
 • 2000 Hlavní práce v závrtu č. 66, který se podařilo propojit přes Větrný komín s jeskyní 68. Pokračovaly práce v Holštejnské j, byl také zrekonstruován vchod. Zahájena stavba garáže pro traktor. Práce také v Keprtově j., v závrtu č. 71, v Mechovém závrtu a Propasti Havran.
 • 2001 Stavební úpravy vchodu do Holštejnské j. a práce v jeskyni. Pokračování prací v závrtech č. 66 a 71. Vyčištěna a zmapována Keprtova j. Menší objevy v Šošůvské propasti (8 m). Řada akcí i na Slovensku. Pokračování stavby garáže.
 • 2002 Práce v Šošůvské propasti a Holštejnské j. Mapování Diaklasové j. Po dlouhých letech nám byla vrácena naše kmenová lokalita – Nová Rasovna. Mnoho akcí bylo v různých lokalitách na Ohništi (Nízké Tatry). Dostavěna garáž.
 • 2003 Po dlouhodobé (drsné) práci v N. Rasovně na konci Lipovecké chodby se podařilo objevit nečekaně velké prostory paleoponoru z Lipoveckého žlebu, nazvané Jeskyně pravěkých symbolů. Pracovalo se také v Holštejnské j. a v závrtu č. 66.
 • 2004 Hlavní činnost v N. Rasovně a Jeskyni pravěkých symbolů. V horních patrech N. Rasovny objevy, cca 15 m. Práce také v Holštejnské a Keprtově j. V závěru roku při Indoor Campu 2004 proběhla záchranná akce v N. Rasovně.
 • 2005 V N. Rasovně práce hlavně v horních patrech – objevena 12 m chodba U Vyhlídky. Obnovena těžba v hlavním průkopu Holštejnské j. a zlikvidována pracovní bouda před jeskyní.
 • 2006 Pracujeme hlavně v N. Rasovně, Holštejnské j. a nově (v naší historii už po třetí) i v Černém závrtu.


Samozřejmě v uvedeném přehledu není zdaleka všechno. Jsou zmíněny pouze stěžejní práce a lokality. Spousta práce je spojena i s jeskyněmi v konzervaci v naší oblasti, s mapováním, údržbou strojů a vercajku atd. Spolupracovali jsme s jinými skupinami, jak u nás, tak i v zahraničí a naši členové se zúčastnili řady expedic. Mimoto jsme vyvíjeli různé tzv. hospodářské aktivity, např. průzkum, dokumentaci a čištění podzemí hradu Pernštejn, práce v různých studnách (Nový Hrádek, Olomouc …) apod.
Evžen Zámek (vyšlo v časopise Speleo v r. 2006)


autor: vok2