Fotografovanie a filmovanie v jaskyniach

Na nakrúcanie filmu v jaskyni sa podľa § 24 ods. 5 písm. e) zákona č. 534/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon“) vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody. Podľa § 24 ods. 17 zákona sa v sprístupnenej jaskyni alebo jej časti možno pohybovať len so sprievodcom po označených trasách.
Filmovanie komerčného charakteru v nesprístupnených častiach sprístupnených jaskýň (mimo prehliadkovej trasy a chodníka) sa uskutoční len po vydaní výnimky zo zákazu v zmysle § 24 bod 4 písm. a) zákona. Fotografovanie a filmovanie komerčného charakteru v sprístupnených častiach jaskýn je povolené na základe hospodárskych zmlúv uzavretých najneskôr 5 dní pred fotografovaním a filmovaním a je podmienené podaním žiadosti, v ktorej je uvedený účela obsahové zameranie projektu, termín, predpokladaná doba a spôsob použitia elektrického zariadenia (prenosné elektrické zariadenie s napojením na elektroinštaláciu jaskyne, prípadnebez použitia vlastných elektrických zdrojov).
Na vstup do nesprístupnenej jaskyne treba výnimku zo zákazu podla § 24 bod 4 písm. a) zákona.

 

Zdroj: SSJ – www.ssj.sk/pdf/Podmienky%20fotografovania%20a%20filmovania%20v%20jaskyniach.pdf

autor: Redakce