English to Czech speleological dictionary

abri abri
abri přístřeší
abri skalní úkryt
abri skrýše
abyss propast
active cave aktivní jeskyně
adit štola
aggrade ukládat
aggrade usazovat
aggressive water agresivní voda
aisle chodba
allochthonous alochtoní
allochthonous cizorodý
allochthonous druhotný
anthropospeleology antropospeleologie
aphotic region afotický region (neosvětlená, tmavá část jeskyně)
applied speleology užitá speleologie
artifact artefakt (uměle zhotovený nástroj)
artificial cavity umělá dutina
augenstones (pl) okaté kameny,"okatý" štěrk (transportem zaoblený) převážně z křemene
autochtonous autochtonní (původní)
bag-shaped valley kapsovité údolí
baking oven teplá jeskyně
balme polojeskyně (abri)
bank cave břehová jeskyně (u tekoucí vody)
beach cave pobřežní jeskyně
beach spring pobřežní pramen
bear cave medvědí jeskyně
bear polish medvědí zrcadlo skála vyhlazená jeskynním medvědem
bedding cave vrstvová (vytvořená podélnými vrstvami) jeskyně
bedding doline vrstvový závrt
bedding joint mezivrstvová puklina, mezera
bedding joint cave jeskyně ve vrstvových puklinách
bifurcation bufirkuce
biospeleology biospeleologie
blind valley slepé údolí
botryoidal sinter hroznovitý sintr
boulder štěrk (morénový)
branch aisle boční chodba
buried karst pohřbený kras
calc-sinter vápenný sintr
calc-skin vápenný povlak
calc-tuff travertin
calc-tuff vápenný tuf
canopy baldachýn
canyon kaňon
carbonate rocks karbonatické horniny
cauldron-shaped sinkhole studňovitý závrt
cauliflower-shaped sinter květákovitý sintr
cave jeskyně
cave air jeskynní vzduch
cave animals jeskynní zvířata (fauna)
cave area území výskytu jeskyní
cave bear jeskynní medvěd
cave bottom jeskynní dno
cave cadastre katastr jeskyně
cave castle jeskynní hrad
cave climate jeskynní klima
cave cones jeskynní šišky
cave conservation ochrana jeskyní
cave content obsah jeskyně
cave cultures jeskynní kultury
cave cycle cyklus vývoje jeskyně
cave dwelling jeskynní obydlí
cave economy jeskynní hospodářství (provoz)
cave equipment jeskynní výstroj
cave fallen in zřícená jeskyně
cave fauna jeskynní fauna
cave flora jeskynní flora
cave fog jeskynní mlha
cave formations krápníková výzdoba
cave formations krápníkové výtvory
cave fossils jeskynní fosílie
cave grave hrob v jeskyni
cave guide průvodce jeskyněmi
cave guide examination zkouška jeskyňářského průvodce
cave gypsum sádrovcová výzdoba v jeskyních
cave hoar jeskynní jinovatka
cave horizon horizont výskytu jeskyní
cave church jeskynní chrám
cave ice jeskynní led
cave labyrinth jeskynní labyrint (bludiště)
cave lake jeskynní jezero
cave lapies jeskynní škrapy
cave law jeskynní právo
cave loam jeskynní hlína
cave made public zpřístupněná jeskyně
cave manure hnojivo z jeskyní
cave map jeskynní mapa
cave measuring měření jeskyní
cave mural art jeskynní umění (na stěnách)
cave outfit and equipment jeskynní výzbroj a výstroj
cave painting jeskynní malířství
cave pearl jeskynní perla (pisolity)
cave pearls ďábelské konfety
cave pearls jeskynní perly
cave plan jeskynní plán
cave plant jeskynní rostlina
cave portal jeskynní portál
cave preservation ochrana jeskyní
cave register seznam (registr) jeskyní
cave salamander Macarát jeskyní
cave sediment jeskynní sediment
cave space jeskynní prostor
cave spout jeskynní chrlič
cave spring pramen (vývěr) v jeskyni
cave stream jeskynní řeka
cave system jeskynní systém
cave tale jeskynní pověst
cave temperature jeskynní teplota
cave temple jeskynní chrám
cave varnish jeskynní lak (nátěr)
cave vegetation jeskynní vegetace
cave wall stěna jeskyně
cave wind jeskynní proudění (vítr)
cave work práce v jeskynních
cavern jeskyně
caving in zřícení
chamber komora
chamber dutina
channel podzemní tok (žlab, kanál)
channel lapies žlábkovité škrapy
channel of filtration water tok prosa+B256kující vody
chasm propast
chimney komín
chlorination chlórování
clastic karst úlomkovitý kras
clavate ice ledový kyj (stalagmit)
clay plates jílové (polygonální) destičky (plotničky)
coastal cave pobřežní jeskyně
coastal lapies pobřežní škrapy
collapse zřícení
collapse doline řícený závrt
collapsed material zřícený materiál (trosky)
column sloup (krápníkový)
conic karst kuželovitý (homolovitý) kras
convacuation space konvakuační (nezaplněný) prostor
corridor chodba
corrosion koroze
corrosion cave korozní jeskyně
covered karst pokrytý kras
crevice trhlina
crevice štěrbina
crevice filling trhlinová výplň
crevice water trhlinová voda
cross joint příčná puklina
cross profile příčný profil
cult cave kultovní jeskyně
debris sutina
decline pokles (vody)
deep hrnec
deep nádrž
deep mísa
deep corrosion hloubková koroze
deep karst úplný kras
deep water spodní krasová voda
deposit usazovat
deposit ukládat
deposition uložení
description of space popis prostoru
desert cave jeskyně na poušti
desintegration of space rozpad prostoru
dessication crack prasklina (ze sucha)
destruction of space zánik (zničení) prostoru
determination of age určení věku
detritus sutina
development of space vývoj prostoru
devil’s confetti ďábelské konfety
devil’s confetti jeskynní perly
difference of levels absolutní výškový rozdíl
doline závrt
doline trychtýř
doline jáma
doline fields závrtové pole
doline series řada závrtů
dome dóm (větší prostor)
dome pits stropní (erozní) hrnce
drapery záclona
dripping egutace (vyhlubování)
dripping hole egutační jamka
dripping water kapající voda
dripping water pebble štěrk zaoblený kapající vodou
dripstone krápník
dripstone cave krápníková jeskyně
dripstone column krápníkový sloup
dripstone drapery krápníková záclona
dripstone series krápníková řada
dry cave suchá jeskyně
dry valley suché údolí
dwelling cave obytná jeskyně
eddy hole prameniště, vývěr
efflorescence cave výkvětová jeskyně
efforation eforace (vymýlání)
efforation prohlubování pod tlakem
elliptic corridor elipsovitá chodba
engulfment propadání
engulfment ponor
enlargement of space rozšiřování prostoru
entrance vchod (otvor) do jeskyně
erosion eroze
erosional cave erozní jeskyně
evacuation bottom evakuační dno
evacuation space evakuační (vyprázdněný) prostor
excentiques excentrické stalaktity
fall time čas volného pádu
falling in zřícení
fault joint zlomová puklina
fields of lapies škrapové pole
filler vyplňovaný materiál
filling of space vyplňování prostoru
film nátek
film povlak
filtration spring prosakující pramen
filtration water prosakující voda
fissuration of beds rozpukání vrstev
fissure puklina
fissure trhlina
fissure water puklinová voda
fissure water trhlinová voda
flowers of iron železný květ (aragonit)
floor ice podlahový led
fog holes mlžné jeskyně
forming of caves tvorba (speleogeneze) jeskyní
forming of sinter tvorba sintru
fossil cave fosilní jeskyně
foundering zřícení
funnel trychtýř
gaping hole propadání
gaping hole ponor
geospeleology geospeleologie
giant’s cave obrovská jeskyně
giant’s spring mohutný pramen
glabrous karst holokras
glide plane rovina kluzu
gradient gradient
gravel štěrk
gravel pipes geologický orgán
gravitation channel gravitační žlab, rýha, kanál
gravitation deep gravitační výmol, hrnec
grikes škrapy
grotto jeskyně
ground ice zemní led
ground spring podvodní pramen
ground water spodní krasová voda
gruss drobný (zvětralý) štěrk
gushing spring estavela
gypsum sádrovec
gypsum cave sádrovcová jeskyně
hall dóm, síň
hardness tvrdost (vrstvy)
heaving cave vydutá jeskyně (při přeměně anhydritu na sádrovec)
height of space výška prostoru
helictite excentrický stalaktit
high-karst vysokohorský kras
hole díra
holokarst holokras
honeycombed ice medový led
horizontal cave horizontálně položená jeskyně
humi humy, skalní kužely
ice cave ledová jeskyně
ice lake ledové jezero
ice rampart ledový práh, schod, val, stupeň
ice siphon ledový sifon
impervious basement nepropustné podloží
impoundet water zachycená voda (do nádrže)
impounding space záchytný prostor (na vodu)
in-caving zavalování (horským tlakem)
incrustation zasintrování
induration zpevnění
initial cave space prastarý jeskynní prostor
initial karst prastarý kras
inner temperature vnitřní teplota
intermittent spring intermitující (periodický) pramen
joint puklina, trhlina
joint cave puklinová (podél puklin vzniklá) jeskyně
joint system systém puklin
jointing rozpukání, popraskání (rozštěpení)
karst kras
karst blind valley krasové slepé údolí
karst drainage odvodňování krasu
karst forestation zalesňování krasu
karst full forms krasové úplné formy
karst heathy land krasová planina
karst lake krasové jezero
karst landscape krasové krajina (území)
karst phenomena krasové jevy
karst plateau krasová plošina, planina
karst rock krasovění schopná hornina
karst spring vyvěračka
karst upland krasová plošina
karst vegetation krasová vegetace
karst water krasová voda
karst well krasová studna (nádrž)
karst wood krasový les (vegetace)
karstifiable rock krasovění schopná hornina
karstification zkrasovění
kagelkrast věžovitý kras
key hole profile profil ve tvaru klíčové dírky
key to signs of cave forms klíč značek jeskynních forem
labyrinth labyrint
lapies škrapy
lava cave lávová jeskyně
law of natural caves zákon přírodních jeskyní (na ochranu jeskyní)
leach vylouhovat, vylouhování
leached cave vylouhovaná jeskyně
leached top vylouhovaný strop
leaching cave vylouhovaná (korozní jeskyně)
leading way provozní (zpřístupněný) chodník
lenght délka
level of karst water hladina krasové vody
light boundary hranice světla
light hole obytná jeskyně
limestone vápenec
liquation tání
living cave obytná jeskyně
loam hlína
loam lumps (pl) hliněné hrudky
loam pyramids [plj hliněné pyramidy
loam trees (pl) hliněné stromečky, keře
longitudinal profile podélný profil
longitudinal section podélný řez
main passage hlavní chodba
making public zpřístupnění
man hole obytná jeskyně
many-levelled cave víceúrovňová jeskyně
marble mramor
marginal joint okrajová puklina, trhlina
margtnal sinter okrajový sintr
mass movements (pl) pohyby mas (hmoty)
measuring měření
merokarst polokras, neúplný kras
milk of lime vápenné mléko, tvaroh
miner’s burner hornická lampa, kahan
miraculous cave zázračná jeskyně
misfit well hladová studna, hladový pramen
mixing corrosion smíšená koroze
mosor mosor
moon milk nickamínek
mushroom sinter houbovitý sintr
naked karst holokras
name of cave název jeskyně
natural arch přírodní most
natural bridge přírodní most
natural cave přírodní jeskyně
nix nickamínek
offering cave obětní jeskyně
oven pec
overlapping nadloží (jeskyně]
overlying nadloží (jeskyně]
outer temperature vnější teplota
outer weathering vnější zvětrávání
parent rock mateřská hornina
palaeokarst paleokras
passability přístupnost (schůdnost) jeskyně
passage cave průchodná jeskyně
pearl sinter perlovitý sintr
pebble štěrk
perennial karst spring stálý krasový pramen
phantasy cave jeskynní fantazie (vymyšlená)
phreatic zone freatická (podpovrchová) zóna
pisolite pizolit (jeskynní perly), "ďábelské konfety"
pit šachta, jáma
pit mouth ústí šachty
pit propadání, ponor
polygonal point polygónový bod
polygonal traction polygónovy tah
ponor ponor, propadání
precipice propast
pressure channel tlakový žlab (jeskynní tok)
pressure erosion tlaková eroze
pressure tunnel tlaková (pod tlakem vytvořená) štola
primary cave prvotní jeskyně
primary fissure prvotní puklina
protective cave jeskynní útulek
public cave zpřístupněná jeskyně
radio-carbon method radiouhlíková metoda
rain wash odplavení, spláchnutí
reef cave útesová jeskyně (v korálových útesech)
refuge cave jeskynní-útočište (jeskynní útulek)
rendzina rendzina
rent puklina, trhlina
rent wall zůstatkový, zbytkový
reservoir rezervoár, bazén, nádrž
residual puklinová stěna
residual clay terra rossa
reticulate laths síťové, mřížové lišty (voštinové útvary)
rill lapies brázdovité škrapy
rimstone bar sintrový val, práh, schod
rimstone pool sintrová pánev (nádrž), vana
ringing of chiroptera kroužkování netopýrů
rise of caves vznik jeskyní (speleogeneze)
roarer hučící vyvěračka
rock arch skalní most
rock cones skalní kužely
rock gate skalní brána
rock moisture skalní vlhkost
rock roof skalní úkryt, skrýš (abri)
rock temeperature teplota skály
salt karst solný kras
salting solení (podzemního toku)
saturation nasycení (nasypání barviva do vody)
schratten škrapy (ve Švýcarsku)
schratten field škrapové pole
seepage prosakování, průsak
sediments sedimenty (usazeniny)
settling water voda stékající z povrchu
shaft šachta
shaft mouth ústí šachty
shallow karst neúplný kras
shelter převis
shelter cave jeskynní útulek
side stěna
side drawing boční nákres (průmět)
sink propadliště
sinkhole trychtýřovitý závrt
sinter sintr
sinter basin sintrová vana
sinter cascades (pl) sintrový vodopád
sinter column sintrový (krápníkový) sloup
sinter crust sintrový povlak
sinter drapery sintrová záclona
sinter flag sintrový prapor
sinter reservoir sintrová nádrž
sinter shell sintrová mušle
sinter well sintrová studna
sintering zasintrování
slickenside tektonická plocha, tektonické zrcadlo
slips kluzká plocha (zrcadlová)
snow cone sněhová kupa (Iedová)
solution residue nerozpustný zbytek
spaghetti stalactites brčko
spelean bear jeskynní medvěd
spelean cultures jeskynní kultůry
spelean dweller obyvatel jeskyní
spelean salamander Macarát jeskyní
speleologist jeskyňář (jeskyňářský badatel)
speleology speleologie (věda o jeskyních)
split rozpukání, popraskání, rozštěpení
split cave Jeskyně-bludiště (Iabyrint)
spore drift spórový posyp (násada)
spring pramen, prameniště, vyvěračka
spring hole pramenný hrnec (nádrž)
spring horizont pramenný horizont
spring pot-hole pramenný hrnec (nádrž)
spring yield vydatnost pramenu
stalactite stalaktit
stalagmite stalagmit
static air conditions in cave statické poměry ovzduší v jeskyni
statodynamic air conditions statodynamické poměry ovzduší
steel-rope ladder ocelovo-lanový žebřík
sticking period perioda zastavení (proudění vzduchu),perioda vyrovnání teplot
storey poschodí, etáž
straw stalactite brčko
structural soil strukturovaná půda
subcutaneous podpovrchový
submarine spring podmořský pramen
subsidence pokles
subsurface erosion vymývání, vymílání (vodou)
swallet hltač vody
swallow hole ponor
tale cave pověstí opředená jeskyně
technical speleology jeskyňářská technika
technics of cave investigation technika průzkumu (prolézání) jeskyně
tectonic fissure tektonická puklina
tectonic planes tektonické plochy
terra fusca (lat) hnědá vápencová hlína
terra rossa (lat) terra rossa
terrae calcis (lat) karbonátové zeminy
theory of cave streams teorie jeskynních toků
tier poschodí, etáž
to the day směrem ke vchodu (k otvoru)
top cone stalaktit
top deeps (pl) stropní (evorzní) hrnce
top failure prolomení stropu
top lapies stropní škrapy
top window stropní okno, stropní otvor
totat height difference celkový výškový rozdíl
tributary aisle boční chodba
tufa tuf
tuff tuf (travertin)
tuff cave tufová (travertinová) jeskyně
tunnel cave tunelová jeskyně
underground channel podzemní tok (i žlab)
underground course podzemní tok (i žlab)
underground drainage podzemní odvodňování
underground karst water spodní krasová voda
underground lake podzemní jezero
vadose zone vadózní zóna
vaucluse spring vaucluzský pramen
vertical cave vertikální (propasťovitá) jeskyně
vertical descent vertikální sestup
vertical drainage vertikální odvodňování
vertical extent vertikální rozsah (rozloha)
vrulje vrulje (podmořský pobřežní pramen)
wall sinter sintr na stěně
wall sinter cascades krápníkový vodopád na stěně
wall sinter lath sintrová lišta (mřížování)
wall sinter ring věncovité zbytky sintru na stěně
wash spláchnutí
washing spláchnutí
water cave vodní (průtoková) jeskyně
water-divide rozvodí
water level-indicator znak stavu vody (vodoznak)
water spout chrlič vody
water swallow-hole hltač vody
weather ovzduší (klima) v jeskyni
weather change místo změny proudění průvanu
weather door větrné (komorové) dveře
weather hole větrná díra (propasťovitá jeskyně)
weather household pohyb proudění vzduchu (v jeskyni)
weather siphon větrný sifon
weather sticking zastavení proudění (vyrovnání teplot)
weather way směr proudění vzduchu (průvanu)
weathering zvětrávání
wind cave větrná jeskyně (vytvořená větrnou erozí)
wind door větrné (komorové) dveře
wind erosion větrná eroze
wind hole větrná díra (propasťovitá jeskyně)
wind inversion větrná inverze
wind siphon větrný sifon
yield vydatnost (pramene)
zone zóna, pásmo

autor: Redakce