Dokumentace šachtice na Řičánkově skále

Během hloubení průzkumné šachtice, v místě předpokládaného vyústění
Křížova komína z jeskyně na povrch, je průběžně pořizována podrobná
fotografická a kresebná dokumentace. Z posledního měření byla dokonce
získáná cenná kolekce nálezů, které umožňují rekonstrukci původního
terénu.

Z dokumentace vyplynulo, že průzkumná šachta je kompletně vyhloubena v
antropogenních navážkách, které nasedají v hloubce cca 5 m od dnešního
povrchu na horizont náplav, které se tu uložily zřejmě během větší
povodně na konci 13. stol. Důležitým poznatkem je dále zjištění, že
celou jižní stěnu šachty tvoří erozně modelovaný skalní převis typu
abri, pod kterým se ve středověku nacházela soustava drobných, různě
dimenzovaných povodňových ponorů. Tři z nich se nám podařilo zastihnout
v hloubce cca 7 m, kde jsme objevily vertikální rourovité trativody a
rozlehlejší kavernu na rozhraní skalní stěny a hlinitých náplav. Není
pochyb o tom, že ponory pod abri byly periodicky aktivní ještě v
18.-19. stol., jak nám naznačuje částečně oderodovaný odval z vrstvami
vápna a vypálené hlíny, i s kompletní kostrou koně, který může pocházet
z nedaleké novověké vápenky, kterou se nám pod velkou vrstvou navážek
nepodařilo v tak malé sondě lokalizovat. O přítomnosti ponorů, vápenky
a středověkého osídlení tohoto místa neměl doposud nikdo ani potuchy,
neboť veškeré terénní situace později zanikly během provozu nedalekého
kamenolomu někdy na přelomu 19. a 20. stol., za jehož činnosti byl
značný prostor Vilémova údolíčka zavalen hlušinou a štěrkem.

autor: dr.skála