Česko Anglický speleologický slovník

abri abri
absolutní výškový rozdíl difference of levels
afotický region (neosvětlená, tmavá část jeskyně) aphotic region
agresivní voda aggressive water
aktivní jeskyně active cave
alochtoní allochthonous
antropospeleologie anthropospeleology
artefakt (uměle zhotovený nástroj) artifact
autochtonní (původní) autochtonous
baldachýn canopy
biospeleologie biospeleology
boční chodba branch aisle
boční chodba tributary aisle
boční nákres (průmět) side drawing
brázdovité škrapy rill lapies
brčko spaghetti stalactites
brčko straw stalactite
břehová jeskyně (u tekoucí vody) bank cave
bufirkuce bifurcation
celkový výškový rozdíl totat height difference
cizorodý allochthonous
cyklus vývoje jeskyně cave cycle
čas volného pádu fall time
ďábelské konfety cave pearls
ďábelské konfety devil’s confetti
délka lenght
díra hole
dóm (větší prostor) dome
dóm, síň hall
drobný (zvětralý) štěrk gruss
druhotný allochthonous
dutina chamber
eforace (vymýlání) efforation
egutace (vyhlubování) dripping
egutační jamka dripping hole
elipsovitá chodba elliptic corridor
eroze erosion
erozní jeskyně erosional cave
estavela gushing spring
evakuační (vyprázdněný) prostor evacuation space
evakuační dno evacuation bottom
excentrické stalaktity excentiques
excentrický stalaktit helictite
fosilní jeskyně fossil cave
freatická (podpovrchová) zóna phreatic zone
geologický orgán gravel pipes
geospeleologie geospeleology
gradient gradient
gravitační výmol, hrnec gravitation deep
gravitační žlab, rýha, kanál gravitation channel
hladina krasové vody level of karst water
hladová studna, hladový pramen misfit well
hlavní chodba main passage
hlína loam
hliněné hrudky loam lumps (pl)
hliněné pyramidy loam pyramids [plj
hliněné stromečky, keře loam trees (pl)
hloubková koroze deep corrosion
hltač vody swallet
hltač vody water swallow-hole
hnědá vápencová hlína terra fusca (lat)
hnojivo z jeskyní cave manure
holokras glabrous karst
holokras holokarst
holokras naked karst
horizont výskytu jeskyní cave horizon
horizontálně položená jeskyně horizontal cave
hornická lampa, kahan miner’s burner
houbovitý sintr mushroom sinter
hranice světla light boundary
hrnec deep
hrob v jeskyni cave grave
hroznovitý sintr botryoidal sinter
hučící vyvěračka roarer
humy, skalní kužely humi
chlórování chlorination
chodba aisle
chodba corridor
chrlič vody water spout
intermitující (periodický) pramen intermittent spring
jáma doline
jeskyňář (jeskyňářský badatel) speleologist
jeskyňářská technika technical speleology
jeskyně cave
jeskyně cavern
jeskyně grotto
jeskyně na poušti desert cave
jeskyně ve vrstvových puklinách bedding joint cave
Jeskyně-bludiště (Iabyrint) split cave
jeskynní dno cave bottom
jeskynní fantazie (vymyšlená) phantasy cave
jeskynní fauna cave fauna
jeskynní flora cave flora
jeskynní fosílie cave fossils
jeskynní hlína cave loam
jeskynní hospodářství (provoz) cave economy
jeskynní hrad cave castle
jeskynní chrám cave church
jeskynní chrám cave temple
jeskynní chrlič cave spout
jeskynní jezero cave lake
jeskynní jinovatka cave hoar
jeskynní klima cave climate
jeskynní kultury cave cultures
jeskynní kultůry spelean cultures
jeskynní labyrint (bludiště) cave labyrinth
jeskynní lak (nátěr) cave varnish
jeskynní led cave ice
jeskynní malířství cave painting
jeskynní mapa cave map
jeskynní medvěd cave bear
jeskynní medvěd spelean bear
jeskynní mlha cave fog
jeskynní mlok (Proteus anguinus LAUR) spelean salamander
jeskynní obydlí cave dwelling
jeskynní perla (pisolity) cave pearl
jeskynní perly cave pearls
jeskynní perly devil’s confetti
jeskynní plán cave plan
jeskynní portál cave portal
jeskynní pověst cave tale
jeskynní právo cave law
jeskynní prostor cave space
jeskynní proudění (vítr) cave wind
jeskynní rostlina cave plant
jeskynní řeka cave stream
jeskynní sediment cave sediment
jeskynní systém cave system
jeskynní šišky cave cones
jeskynní škrapy cave lapies
jeskynní teplota cave temperature
jeskynní umění (na stěnách) cave mural art
jeskynní útulek protective cave
jeskynní útulek shelter cave
jeskynní vegetace cave vegetation
jeskynní výstroj cave equipment
jeskynní výzbroj a výstroj cave outfit and equipment
jeskynní vzduch cave air
jeskynní zvířata (fauna) cave animals
jeskynní-útočište (jeskynní útulek) refuge cave
jílové (polygonální) destičky (plotničky) clay plates
kaňon canyon
kapající voda dripping water
kapsovité údolí bag-shaped valley
karbonatické horniny carbonate rocks
karbonátové zeminy terrae calcis (lat)
katastr jeskyně cave cadastre
klíč značek jeskynních forem key to signs of cave forms
kluzká plocha (zrcadlová) slips
komín chimney
komora chamber
konvakuační (nezaplněný) prostor convacuation space
koroze corrosion
korozní jeskyně corrosion cave
krápník dripstone
krápníková jeskyně dripstone cave
krápníková řada dripstone series
krápníková výzdoba cave formations
krápníková záclona dripstone drapery
krápníkové výtvory cave formations
krápníkový sloup dripstone column
krápníkový vodopád na stěně wall sinter cascades
kras karst
krasová planina karst heathy land
krasová plošina karst upland
krasová plošina, planina karst plateau
krasová studna (nádrž) karst well
krasová vegetace karst vegetation
krasová voda karst water
krasové jevy karst phenomena
krasové jezero karst lake
krasové krajina (území) karst landscape
krasové slepé údolí karst blind valley
krasové úplné formy karst full forms
krasovění schopná hornina karst rock
krasovění schopná hornina karstifiable rock
krasový les (vegetace) karst wood
kroužkování netopýrů ringing of chiroptera
kultovní jeskyně cult cave
kuželovitý (homolovitý) kras conic karst
květákovitý sintr cauliflower-shaped sinter
labyrint labyrinth
lávová jeskyně lava cave
ledová jeskyně ice cave
ledové jezero ice lake
ledový kyj (stalagmit) clavate ice
ledový práh, schod, val, stupeň ice rampart
ledový sifon ice siphon
macarát jeskyní cave salamander
mateřská hornina parent rock
medový led honeycombed ice
medvědí jeskyně bear cave
medvědí zrcadlo skála vyhlazená jeskynním medvědem bear polish
měření measuring
měření jeskyní cave measuring
mezivrstvová puklina, mezera bedding joint
mísa deep
místo změny proudění průvanu weather change
mlžné jeskyně fog holes
mohutný pramen giant’s spring
mosor mosor
mramor marble
nadloží (jeskyně] overlapping
nadloží (jeskyně] overlying
nádrž deep
nasycení (nasypání barviva do vody) saturation
nátek film
název jeskyně name of cave
nepropustné podloží impervious basement
nerozpustný zbytek solution residue
neúplný kras shallow karst
nickamínek moon milk
nickamínek nix
obětní jeskyně offering cave
obrovská jeskyně giant’s cave
obsah jeskyně cave content
obytná jeskyně dwelling cave
obytná jeskyně light hole
obytná jeskyně living cave
obytná jeskyně man hole
obyvatel jeskyní spelean dweller
ocelovo-lanový žebřík steel-rope ladder
odplavení, spláchnutí rain wash
odvodňování krasu karst drainage
ochrana jeskyní cave conservation
ochrana jeskyní cave preservation
okaté kameny,"okatý" štěrk (transportem zaoblený) převážně z křemene augenstones (pl)
okrajová puklina, trhlina marginal joint
okrajový sintr margtnal sinter
ovzduší (klima) v jeskyni weather
paleokras palaeokarst
pec oven
perioda zastavení (proudění vzduchu),perioda vyrovnání teplot sticking period
perlovitý sintr pearl sinter
pizolit (jeskynní perly), "ďábelské konfety" pisolite
pobřežní jeskyně beach cave
pobřežní jeskyně coastal cave
pobřežní pramen beach spring
pobřežní škrapy coastal lapies
podélný profil longitudinal profile
podélný řez longitudinal section
podlahový led floor ice
podmořský pramen submarine spring
podpovrchový subcutaneous
podvodní pramen ground spring
podzemní jezero underground lake
podzemní odvodňování underground drainage
podzemní tok (i žlab) underground channel
podzemní tok (i žlab) underground course
podzemní tok (žlab, kanál) channel
pohřbený kras buried karst
pohyb proudění vzduchu (v jeskyni) weather household
pohyby mas (hmoty) mass movements (pl)
pokles subsidence
pokles (vody) decline
pokrytý kras covered karst
polojeskyně (abri) balme
polokras, neúplný kras merokarst
polygónový bod polygonal point
polygónovy tah polygonal traction
ponor engulfment
ponor gaping hole
ponor swallow hole
ponor, propadání ponor
popis prostoru description of space
poschodí, etáž storey
poschodí, etáž tier
pověstí opředená jeskyně tale cave
povlak film
práce v jeskynních cave work
pramen (vývěr) v jeskyni cave spring
pramen, prameniště, vyvěračka spring
prameniště, vývěr eddy hole
pramenný horizont spring horizont
pramenný hrnec (nádrž) spring hole
pramenný hrnec (nádrž) spring pot-hole
prasklina (ze sucha) dessication crack
prastarý jeskynní prostor initial cave space
prastarý kras initial karst
profil ve tvaru klíčové dírky key hole profile
prohlubování pod tlakem efforation
prolomení stropu top failure
propadání engulfment
propadání gaping hole
propadání, ponor pit
propadliště sink
propast abyss
propast chasm
propast precipice
prosakování, průsak seepage
prosakující pramen filtration spring
prosakující voda filtration water
provozní (zpřístupněný) chodník leading way
průchodná jeskyně passage cave
průvodce jeskyněmi cave guide
prvotní jeskyně primary cave
prvotní puklina primary fissure
převis shelter
příčná puklina cross joint
příčný profil cross profile
přírodní jeskyně natural cave
přírodní most natural arch
přírodní most natural bridge
přístřeší abri
přístupnost (schůdnost) jeskyně passability
puklina fissure
puklina, trhlina joint
puklina, trhlina rent
puklinová (podél puklin vzniklá) jeskyně joint cave
puklinová stěna residual
puklinová voda fissure water
radiouhlíková metoda radio-carbon method
rendzina rendzina
rezervoár, bazén, nádrž reservoir
rovina kluzu glide plane
rozpad prostoru desintegration of space
rozpukání vrstev fissuration of beds
rozpukání, popraskání (rozštěpení) jointing
rozpukání, popraskání, rozštěpení split
rozšiřování prostoru enlargement of space
rozvodí water-divide
řada závrtů doline series
řícený závrt collapse doline
sádrovcová jeskyně gypsum cave
sádrovcová výzdoba v jeskyních cave gypsum
sádrovec gypsum
sedimenty (usazeniny) sediments
seznam (registr) jeskyní cave register
sintr sinter
sintr na stěně wall sinter
sintrová lišta (mřížování) wall sinter lath
sintrová mušle sinter shell
sintrová nádrž sinter reservoir
sintrová pánev (nádrž), vana rimstone pool
sintrová studna sinter well
sintrová vana sinter basin
sintrová záclona sinter drapery
sintrový (krápníkový) sloup sinter column
sintrový povlak sinter crust
sintrový prapor sinter flag
sintrový val, práh, schod rimstone bar
sintrový vodopád sinter cascades (pl)
síťové, mřížové lišty (voštinové útvary) reticulate laths
skalní brána rock gate
skalní kužely rock cones
skalní most rock arch
skalní úkryt abri
skalní úkryt, skrýš (abri) rock roof
skalní vlhkost rock moisture
skrýše abri
slepé údolí blind valley
sloup (krápníkový) column
směr proudění vzduchu (průvanu) weather way
směrem ke vchodu (k otvoru) to the day
smíšená koroze mixing corrosion
sněhová kupa (Iedová) snow cone
solení (podzemního toku) salting
solný kras salt karst
speleologie (věda o jeskyních) speleology
spláchnutí wash
spláchnutí washing
spodní krasová voda deep water
spodní krasová voda ground water
spodní krasová voda underground karst water
spórový posyp (násada) spore drift
stalagmit stalagmite
stalaktit stalactite
stalaktit top cone
stálý krasový pramen perennial karst spring
statické poměry ovzduší v jeskyni static air conditions in cave
statodynamické poměry ovzduší statodynamic air conditions
stěna side
stěna jeskyně cave wall
stropní (erozní) hrnce dome pits
stropní (evorzní) hrnce top deeps (pl)
stropní okno, stropní otvor top window
stropní škrapy top lapies
strukturovaná půda structural soil
studňovitý závrt cauldron-shaped sinkhole
suchá jeskyně dry cave
suché údolí dry valley
sutina debris
sutina detritus
systém puklin joint system
šachta shaft
šachta, jáma pit
škrapové pole fields of lapies
škrapové pole schratten field
škrapy grikes
škrapy lapies
škrapy (ve Švýcarsku) schratten
štěrbina crevice
štěrk gravel
štěrk pebble
štěrk (morénový) boulder
štěrk zaoblený kapající vodou dripping water pebble
štola adit
tání liquation
technika průzkumu (prolézání) jeskyně technics of cave investigation
tektonická plocha, tektonické zrcadlo slickenside
tektonická puklina tectonic fissure
tektonické plochy tectonic planes
teorie jeskynních toků theory of cave streams
teplá jeskyně baking oven
teplota skály rock temeperature
terra rossa residual clay
terra rossa terra rossa (lat)
tlaková (pod tlakem vytvořená) štola pressure tunnel
tlaková eroze pressure erosion
tlakový žlab (jeskynní tok) pressure channel
tok prosa+B256kující vody channel of filtration water
travertin calc-tuff
trhlina crevice
trhlina fissure
trhlinová voda crevice water
trhlinová voda fissure water
trhlinová výplň crevice filling
trychtýř doline
trychtýř funnel
trychtýřovitý závrt sinkhole
tuf tufa
tuf (travertin) tuff
tufová (travertinová) jeskyně tuff cave
tunelová jeskyně tunnel cave
tvorba (speleogeneze) jeskyní forming of caves
tvorba sintru forming of sinter
tvrdost (vrstvy) hardness
ukládat aggrade
ukládat deposit
úlomkovitý kras clastic karst
uložení deposition
umělá dutina artificial cavity
úplný kras deep karst
určení věku determination of age
usazovat aggrade
usazovat deposit
ústí šachty pit mouth
ústí šachty shaft mouth
útesová jeskyně (v korálových útesech) reef cave
území výskytu jeskyní cave area
užitá speleologie applied speleology
vadózní zóna vadose zone
vápenec limestone
vápenné mléko, tvaroh milk of lime
vápenný povlak calc-skin
vápenný sintr calc-sinter
vápenný tuf calc-tuff
vaucluzský pramen vaucluse spring
věncovité zbytky sintru na stěně wall sinter ring
vertikální (propasťovitá) jeskyně vertical cave
vertikální odvodňování vertical drainage
vertikální rozsah (rozloha) vertical extent
vertikální sestup vertical descent
větrná díra (propasťovitá jeskyně) weather hole
větrná díra (propasťovitá jeskyně) wind hole
větrná eroze wind erosion
větrná inverze wind inversion
větrná jeskyně (vytvořená větrnou erozí) wind cave
větrné (komorové) dveře weather door
větrné (komorové) dveře wind door
větrný sifon weather siphon
větrný sifon wind siphon
věžovitý kras kagelkrast
vchod (otvor) do jeskyně entrance
víceúrovňová jeskyně many-levelled cave
vnější teplota outer temperature
vnější zvětrávání outer weathering
vnitřní teplota inner temperature
voda stékající z povrchu settling water
vodní (průtoková) jeskyně water cave
vrstvová (vytvořená podélnými vrstvami) jeskyně bedding cave
vrstvový závrt bedding doline
vrulje (podmořský pobřežní pramen) vrulje
vydatnost (pramene) yield
vydatnost pramenu spring yield
vydutá jeskyně (při přeměně anhydritu na sádrovec) heaving cave
výkvětová jeskyně efflorescence cave
vylouhovaná (korozní jeskyně) leaching cave
vylouhovaná jeskyně leached cave
vylouhovaný strop leached top
vylouhovat, vylouhování leach
vymývání, vymílání (vodou) subsurface erosion
vyplňování prostoru filling of space
vyplňovaný materiál filler
vysokohorský kras high-karst
výška prostoru height of space
vyvěračka karst spring
vývoj prostoru development of space
vznik jeskyní (speleogeneze) rise of caves
záclona drapery
zachycená voda (do nádrže) impoundet water
záchytný prostor (na vodu) impounding space
zákon přírodních jeskyní (na ochranu jeskyní) law of natural caves
zalesňování krasu karst forestation
zánik (zničení) prostoru destruction of space
zasintrování incrustation
zasintrování sintering
zastavení proudění (vyrovnání teplot) weather sticking
zavalování (horským tlakem) in-caving
závrt doline
závrtové pole doline fields
zázračná jeskyně miraculous cave
zemní led ground ice
zkouška jeskyňářského průvodce cave guide examination
zkrasovění karstification
zlomová puklina fault joint
znak stavu vody (vodoznak) water level-indicator
zóna, pásmo zone
zpevnění induration
zpřístupněná jeskyně cave made public
zpřístupněná jeskyně public cave
zpřístupnění making public
zřícená jeskyně cave fallen in
zřícení caving in
zřícení collapse
zřícení falling in
zřícení foundering
zřícený materiál (trosky) collapsed material
zůstatkový, zbytkový rent wall
zvětrávání weathering
železný květ (aragonit) flowers of iron
žlábkovité škrapy channel lapies

autor: Redakce